QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP Ở QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:14

: Quản lý chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập là một trong những vấn đề cấp thiết và quan trọng cần được quan tâm, trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tổ chức giảng dạy môn Tiếng Anh như một môn học bắt buộc. Từ thực tế trên, tác giả đi sâu tìm hiểu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cho trẻ ở một số cơ sở mầm non ngoài công lập tại địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh mầm non tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP Ở QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM Managing the quality of English teaching in Selected Private Kindergartens in Thu Duc District, Ho Chi Minh City Huỳnh Thị Kim Phụng* Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tóm tắt: Quản lý chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho trẻ mầm non sở giáo dục ngồi cơng lập vấn đề cấp thiết quan trọng cần quan tâm, điều kiện toàn cầu hóa nay, sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập tổ chức giảng dạy mơn Tiếng Anh môn học bắt buộc Từ thực tế trên, tác giả sâu tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cho trẻ số sở mầm non ngồi cơng lập địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh mầm non sở giáo dục ngồi cơng lập địa bàn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Abstract: Managing the quality of teaching English for preschool children at non-public educational institutions is one of the most necessary and important issues to be considered in the context of globalization today English is teaching as a compulsory subject From this fact, the author deeply investigated the situation as well as proposed solutions to improve the quality of teaching English for children in some non-public kindergartens in Thu Duc District, HCMC This will contribute to improving the quality of preschool education in non-public educational institutions in the locality and meet the requirements of education reform Từ khóa: nâng cao chất lượng, dạy học tiếng Anh, Mầm Non Keywords: enhancing quality, teaching English, Kindergaten * Học viên cao học khóa đợt 2-2017, Khoa Quản lý giáo dục, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong giai đoạn nay, phát triển đất nước tạo nhiều hội cho giao lưu, hợp tác Quốc gia xu tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ với chủ trương đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nhằm thực mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Mục tiêu chiến lược ngoại ngữ gắn chặt với mục tiêu lớn giáo dục đào tạo, xác định bình diện: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng có vai trò vị trí quan trọng nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam đứng trước khó khăn, thách thức lớn, phải tìm đường sáng tạo để hội nhập vào khu vực giới, nhằm thực thành công nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng, phát triển đất nước thời đại bùng nổ công nghệ thơng tin Với bối cảnh đó, ngoại ngữ có vai trò, vị trí chất: Thực trở thành công cụ giao tiếp cần thiết, phương tiện thông tin nhạy bén phong phú nâng lên vai trò lực phẩm chất cần thiết nhân cách người Việt Nam đại Việc dạy học môn Tiếng Anh trường Mầm Non ngồi cơng lập chủ đầu tư CBQL quan tâm mức, song nhiều điều phải bàn nhận thức, CSVC, đội ngũ nhà giáo, phương pháp dạy học môn đặc biệt chất lượng việc dạy học môn Tiếng Anh II QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở MỘT SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM Tại quận Thủ Đức nhìn chung, chất lượng dạy Tiếng Anh giáo viên số trường mầm non tư thục đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Hầu hết giáo viên yêu nghề, nhiệt tình cơng tác, có nhiều cố gắng đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng trẻ Liên tiếp nhiều năm qua việc bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh trọng nên tất giáo viên tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, với thiết bị, đồ dùng dạy học đại trang bị Khả dạy học giáo viên ngày nâng lên chất Về phía trẻ, Tiếng Anh ngoại ngữ khó nên đa số trường dừng lại mức làm quen ngơn ngữ Song chương trình trường đa phần trọng vào từ vựng gần gũi , hát Tiếng Anh quen thuộc, tạo cho trẻ học tiếng Anh cách tự nhiên khơng gò ép, từ nâng cao u thích trẻ Tiếng Anh Thêm vào việc học Tiếng Anh ngày quan tâm ủng hộ gia đình xã hội Chất lượng học tập đại trà ngày cải thiện rõ rệt Về sở vật chất: đa số trường xây dựng phòng dạy học tiếng Anh riêng, có đầy đủ thiết bị đại máy chiếu, loa, bảng tương tác… Tất trường đảm bảo thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh Thực tế nay, hiệu việc dạy học Tiếng Anh hạn chế, vấn đề cần phải tiếp tục suy ngẫm Tôi xin đưa vài nguyên nhân sau: * Trước hết chất lượng giáo viên Tiếng Anh: Giáo viên có nhiều cố gắng việc vận dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động trẻ, giáo viên áp dụng số bài, số tiết số phận trẻ có khiếu ngôn ngữ Nguyên nhân phần số giáo viên chịu khó đầu tư vào tiết dạy, quan tâm tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng trẻ nên chất lượng, hiệu dạy học môn chưa thật mong muốn Qua thanh, kiểm tra, tìm hiểu cho thấy có nhiều tiết học trẻ thụ động, học sinh động giáo viên có quan tâm đến việc tổ chức hoạt động học tập để phát huy hoạt động tích cực, sáng tạo trẻ.Nhiều hoạt động dạy học tích cực sử dụng có tính hình thức, chưa đầu tư, chuẩn bị mức triển khai qui trình nên chưa đạt hiệu cao.Các đối tượng trẻ yếu chưa quan tâm mức để tạo điều kiện cho trẻ vươn lên.Một phận giáo viên phát âm Tiếng Anh chưa chuẩn xác, sai sót kiến thức bản.Đây vấn đề đòi hỏi tự bồi dưỡng khơng ngừng thân thầy giáo khơng thể có khóa bồi dưỡng chun đề ngắn hạn giúp giáo viên giải nhược điểm Thực tế cho thấy đội ngũ giáo viên tiếng Anh bậc Mầm non hạn chế lực chuyên môn, phương pháp dạy học, mức độ gắn bó với nghề nghiệp, có chênh lệch đáng kể trình độ chun mơn Do tuyển dụng từ nhiều nguồn khác để đáp ứng nhu cầu ngày tăng số trường lớp có học sinh chọn học mơn Tiếng Anh “một phận giáo viên yếu trình độ ngoại ngữ”, nhiều giáo viên hạn chế phát âm, âm cuối Do giáo viên khó làm hình mẫu chuẩn cho trẻ bắt chước.Năng lực Tiếng Anh thể chỗ đa số giáo viên không diễn đạt cách trơi chảy thứ tiếng dạy.Hơn thế, họ thường có khuynh hướng dùng tiếng Việt dạy Tiếng Anh Ngoài ra, giáo viên ngữ trình độ chun mơn họ khơng phải giáo viên mầm non mà đa phần từ ngành nghề khác, họ dạy tiếng Anh theo cách họ mà khơng có phương pháp sư phạm Thậm chí số trường th giáo viên ngữ giảng dạy mà không qua trình đào tạo nào, khơng có phương pháp sư phạm, không hiểu rõ đặc điểm tâm lý lứa tuổi trẻ nguyên nhân dẫn đến khó khăn q trình dạy học mơn Tiếng Anh.Sự yếu lực chun mơn thể chỗ giáo viên thiếu biện pháp hỗ trợ cho trẻ nghe hiểu, b ắ t c h c Tiếng Anh không điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp với trình độ trẻ * Về chương trình giảng dạy Hiện dạy học môn Tiếng Anh chưa có chương trình thống cho học sinh vùng miền, nước khối lớp cấp Mầm non, mà đa phần trường tự áp dụng chương trình mà cảm thấy phù hợp cho đơn vị mình, ví dụ chương trình Factrackids, chương trình theo sách My little island… tồn nhiều chương trình dạy học dẫn đến việc lựa chọn chương trình dạy học thiếu thống nhất,làm cho trẻ cảm giác lúng túng chuyển trường Bên cạnh đó, chương trình Tiếng Anh thiếu liên thơng giúp trẻ kế thừa kiến thức đạt cấp mầm non lên tiểu học III BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 3.1 Nâng cao nhận thức nhiệm vụ triển khai chương trình dạy học Tiếng Anh cho cán giáo viên, phụ huynh học sinh CBQL nên tổ chức triển khai yêu cầu việc thực chương trình dạy học Tiếng Anh đến toàn thể cán bộ, giáo viên phụ huynh học sinh nhà trường, giúp giáo viên phụ huynh nhận thức rõ tầm quan trọng việc triển khai dạy học chương trình trước mắt tương lai: Học ngôn ngữ Tiếng Anh lứa tuổi mầm non giúp cho trẻ hình thành phát triển lực giao tiếp thông qua kỹ nghe, nói, đồng thời điểm khởi đầu quan trọng góp phần vào việc hình thành phát triển kỹ học tập suốt đời, lực làm việc tương lai khả tham gia hoạt động văn hóa xã hội tạo tảng cho việc tiếp tục học Tiếng Anh cấp học trang bị kỹ học ngoại ngữ để học ngoại ngữ khác tương lai Ngoài ra, học Tiếng Anh giúp cho trẻ hình thành lực diễn đạt ý tưởng cá nhân cách tự tin, độc lập sáng tạo.Hiện nay, chương trình dạy học triển khai bậc Mầm Non Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" có nêu: “đối với giáo dục mầm non, đề án mục tiêu đến năm 2020 hồn thành việc ban hành chương trình học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non”[1] Do vậy, dạy học Tiếng Anh bậc Mầm non xem nhiệm vụ trọng tâm việc thực nhiệm vụ giáo dục Đầu tư cho việc dạy học môn Tiếng Anh Mầm non nhiệm vụ cấp thiết, cần có nhận thức đắn nhà giáo dục bậc phụ huynh 3.2 Xây dựng kế hoạch dạy học chương trình tiếng Anh hợp lý, hiệu quả: Căn thực tế nhà trường, kế hoạch hoạt động nhà trường giai đoạn năm học để xây dựng chương trình triển khai thực nhiệm vụ việc làm sau: - Xây dựng kế hoạch dạy học mơn tự chọn Tiếng Anh, dạy Tiếng Anh Mầm non theo đề án ngoại ngữ giai đoạn 2012 - 2020 Kế hoạch phải bám sát mục tiêu dạy học chương trình dạy học Tiếng Anh khối lớp nói riêng mục tiêu dạy học Tiếng Anh nói chung - Tổ chun mơn phối hợp nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học đơn vị ban hành, đạo thống cấp phòng giáo dục Năm học 2017 - 2018 nhà trường thực dạy chương trình theo sách ( sau ví dụ điển hình trường Mầm Non Việt Anh : lớp nhà trẻ dạy Tiny Talk -3 ; lớp Mầm dạy Get set go 1; lớp Chồi dạy sách Get set go 2; lớp Lá dạy sách Get set go 3) - Lập kế hoạch giao giáo viên môn xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể cho nhóm lớp đảm nhiệm theo kế hoạch dạy học chung nhà trường - Triển khai thực nghiêm túc chương trình dạy học Tiếng Anh theo chương trình dạy học khối lớp xây dựng Thực đảm bảo thời lượng dạy học lớp tiết/ tuần; 30 phút/ tiết, hoạt động outdoor giáo viên ngữ 40 phút/ tiết - Xây dựng kế hoạch dạy học chương trình Tiếng Anh cần song song với việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khiếu, dạy học câu lạc Life English nhà trường để thực tốt mục tiêu chung III.3 Xây dựng phương pháp dạy học môn tiếng Anh Mầm non Mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học Tiếng Anh đặt vấn đề trình xây dựng phương pháp dạy học Nội dung chương trình, trang thiết bị dạy học, sở vật chất, trình độ giáo viên, tài liệu tham khảo, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học… có mối quan hệ chặt chẽ chúng quy định lẫn nhau.Đó yếu tố khơng thể thiếu để thực mục tiêu dạy học Tiếng anh nhà trường.Chỉ đạo phương pháp dạy học môn tiếng Anh khơng có khác với đạo mơn học khác Đó q trình điều khiển q trình dạy học vận hành cách có kế hoạch, có tổ chức, kiểm tra giám sát thường xuyên theo định hướng mục tiêu định Nhưng môn học Tiếng Anh người quản lý trình xây dựng cần phải nắm mục tiêu cần đạt kỹ theo cấp độ A1, sở định biện pháp đạo sát hơn.Đặc thù phương pháp dạy học chủ đạo môn Tiếng Anh đường hướng dạy học ngôn ngữ giao tiếp, xem học sinh chủ thể trình dạy học giáo viên người tổ chức, hướng dẫn, điều hành hoạt động học học sinh Hoạt động dạy học tổ chức thông qua môi trường giao tiếp đa dạng phong phú với hoạt động tương tác (trò chơi, kể chuyện, vẽ tranh…) Việc dạy học giúp học sinh ghi nhớ từ, cụm từ cách đánh vần suy đoán nghĩa từ cụm từ dựa vào ngữ cảnh giao tiếp, sử dụng tài liệu đơn giản từ điển, tranh,… cách phù hợp.Trong dạy học cần sử đồng tài liệu phương tiện kỹ thuật hỗ trợ khác thông qua chủ đề, chủ điểm Trên thực tế dạy Tiếng Anh cho bậc mầm non nặng phương pháp truyền thống, chưa trọng đến vai trò trẻ trung tâm q trình dạy học Hầu hết các hoạt động học tập thường diễn theo kiểu tương tác thầy trò trò với hình thức luyện tập thực hành theo cặp nhóm nhỏ.Một phần đa số giáo viên thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ sư phạm Mầm Non Do không hiểu tâm sinh lý đặc thù lứa tuổi trẻ, giáo viên Tiếng Anh mầm non thường phát huy cách đầy đủ động học tập gây hứng thú trẻ Thường giáo viên coi trọng việc luyện tập nhắc nhắc lại, cho học sinh đọc đồng thanh, không gây hứng thú học tập cho trẻ mà ngược lại.Chính vậy, người quản lý chun mơn cần có biện pháp cụ thể đạo dạy học môn học Hiện nay, phong trào thực đổi PPDH khơng mẽ giáo viên nữa.Vấn đề đổi PPDH người giáo viên dạy học môn Tiếng Anh phải làm gì? Làm trước đối tượng học sinh cụ thể mình, trước khó khăn cần tháo gỡ để PPDH tích cực thực có hiệu quả, khơng mang tính hình thức Muốn có PPDH tốt cần xác định rõ mục tiêu PPDH tích cực phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trẻ; bồi dưỡng tự học, tự rèn kỹ vận dụng thực hành trẻ thơng qua hát; thực tốt vai trò tổ chức, hướng dẫn trẻ rèn luyện Tiếng Anh trò chơi tập thể * Xây dựng chương trình dạy học môn tiếng Anh cần tập trung vấn đề sau: a Đổi cách thức soạn bài: Chuẩn bị tốt soạn trước lúc lên lớp vấn đề không phần quan trọng qua soạn phần đánh giá lực giáo viên Giáo án tốt giáo án thể nội dung dạy học cho đối tượng học sinh lớp học cụ thể, thể chủ động, linh hoạt tổ chức hướng dẫn học sinh tiết học đảm bảo yêu cầu khung giáo án quy định Bài soạn phải thể rõ nội dung kiển thức phần học, hoạt động thầy trò, phân bố thời gian hợp lý cho nội dung học, có kiến thức cho đối tượng trẻ lớp học cụ thể b Xây dựng PPHD cần định hướng cho giáo viên điểm sau * Dạy học lớp: - Tạo khởi đầu tiết học vui vẻ, nghiêm túc lời chào hỏi tiếng Anh.Trong tiết học lớp giáo viên cần sử dụng câu lệnh tiếng anh để giúp trẻ dễ nhớ, nhớ lâu từ vựng, tạo mơi trường thói quen sử dụng tiếng anh giao tiếp - Trong tham gia học tập nên động viên, khuyến khích trẻ tham gia phát biểu sôi nổi, trẻ không tập trung.Điều giúp trẻ cảm thấy tự tin mạnh dạn - Nội dung kiến thức mơn học đòi hỏi trẻ phải vận dụng nhiều giác quan trải nghiệm trẻ Do giáo viên cần ý đến hình thức dạy học trải nghiệm, cách thức thực hành phong phú, đa dạng kích thích giác quan tham gia vào trình tri giác - Đưa dạng tập khác để trẻ có hội luyện tập trao dồi kiến thức học, giáo viên cố gắng chọn câu từ mang tính thực tế, gần gũi với sống ngày để trẻ dễ hiểu lúc áp dụng cấu trúc câu Những câu dài hơn, phức tạp chút để kích thích trẻ suy nghĩ - Để có hội cho trẻ luyện tập nhiều nên sử dụng hỗ trợ phần mềm “power point” Mọi trẻ có hội tập xây dựng theo hình thức trắc nghiệm, có hiệu ứng âm thanh, hình ảnh trẻ trả lời sai hình thức giúp trẻ có hứng thú tham gia * Dạy kỹ nói: - Trong dạy học sinh phát âm cần ý dạy cách phát âm cấu hình máy phát âm để giúp trẻ biết cách phát âm phát âm chuẩn từ đầu.Khuyến khích trẻ lặp lại âm mà trẻ nghe để dễ hiệu chỉnh - Giáo viên tích cực kiên trì sử dụng câu lệnh Tiếng Anh yêu cầu học sinh lặp lại, giúp học sinh phải ý nghe, hiểu để thực - Tổ chức cho trẻ luyện nói theo nhóm đơi từ cấu trúc câu đơn giản Trong luyện nói yêu cầu nói to, rõ ràng, chậm.Giáo viên tập trung lắng nghe, giúp đỡ, động viên trẻ mạnh dạn, tự tin, khuyến khích trẻ nói lại sai * Dạy từ vựng: Cần ý dạy từ theo trường nghĩa rộng, trường nghĩa hẹp, dạy từ theo cách vận dụng nét tương đồng dạy học như: từ có cách phát âm, cách viết gần giống nhau,….Mặt khác, dạy từ vựng thường đơn điệu, khô khan nên giáo viên cần sử dụng kênh hình phụ họa, khơng nên q tn thủ giáo án soạn, cần xem xét đến hứng thú học tập học sinh để có biện pháp hỗ trợ Gắn từ vựng với biểu tượng, vật cụ thể để dễ nhớ Ngoài cần lưu ý thêm: - Hệ thống kiến thức sau học, chủ điểm để giúp trẻ khắc sâu kiến thức học nhớ cách có hệ thống - Bên cạnh đó, cần phải tổ chức cho trẻ hoạt động chơi mà học, học mà chơi để rèn kỹ qua trò chơi "Ai nhanh, đúng" như: + Rèn kỹ nghe: Tìm từ qua nghe câu hội thoại; sử dụng mẫu chuyện ngắn tiếng Anh có sử dụng câu hỏi đơn giản để tìm hiểu nội dung nhân vật + Rèn kỹ phát âm: Tập hát hát tiếng Anh + Rèn kỹ viết: trò chơi ghép chữ + Rèn kỹ nhớ từ vựng: tìm vật với từ cho trước; gọi tên vật, tượng… 3.4 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, CBQL nhà trường: *Về công tác bồi dưỡng: Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý, giáo viên đòi hỏi phải đồng bộ, đảm bảo yêu cầu môn học đặt Trước hết người quản lý phải có kiến thức để bám sát với đặc trưng môn học Tổ chức kiểm tra dự giáo viên, rút kinh nghiệm sau dự giúp giáo viên khắc phục tồn phát huy ưu điểm dạy học Chỉ đạo giáo viên dự học tập đồng nghiệp trường bạn; học tập cách dạy học kênh truyền hình nhằm nâng cao tinh thần tự bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ nhiều hình thức 10 Giáo viên giảng dạy, trình độ Đại học chuyên ngành sư phạm Anh văn, song chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ, lực Tiếng Anh tương đương cấp độ B2 trở lên khung tham chiếu chung Châu Âu ngôn ngữ Do nhà trường cần tạo điều kiện thời gian cho giáo viên tham gia học lớp nâng chuẩn, lớp bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao lực giảng dạy tạo dựng chất lượng đạt yêu cầu cách ổn định.Xây dựng nếp dạy học có ý thức tự giác, tự quản, có tinh thần trách nhiệm với cơng việc Hình thành thói quen cho giáo viên (hợp đồng) có thói quen làm việc có kỷ luật, có tổ chức, làm việc theo pháp luật nội quy, tạo nề nếp kỷ cương Chỉ đạo giáo viên thực nghiêm túc quy chế chuyên môn, thực kế hoạch theo quy trình xây dựng đảm bảo khoa học, hiệu *Về công tác tự bồi dưỡng: Tăng cường công tác đạo giáo viên tự bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ nhiều hình thức.Xuất phát từ hạn chế giáo viên dạy học Tiếng Anh nhà trường để có hướng đạo nhằm nâng cao chất lượng trẻ Cụ thể: Giáo viên phải tự rèn cách phát âm chuẩn; tự nghiên cứu tài liệu tham khảo để có thêm hiểu biết kinh nghiệm phương pháp dạy học, cách tổ chức hình thức dạy học, kiến thức tiếng Anh, …; hạn chế cao việc sử dụng Tiếng Việt dạy học lớp; dự đồng nghiệp nhà trường tự rút kinh nghiệm nghiêm túc; tìm hiểu thêm tâm sinh lý đặc điểm tư trẻ Mầm non đề có PPDH phù hợp; vận dụng linh hoạt hình thức dạy học, phương pháp dạy học đặc trưng môn học thông qua việc tự thực hành lớp.Trình độ dạy học kỹ nghe giáo viên quan trọng việc định đến chất lượng học sinh, giáo viên cần tự bồi dưỡng tốt kỹ để trang bị kiến thức cho thực dạy học chương trình Tiếng Anh Mầm Non 3.5 Kết hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường - xã hội tạo cho học sinh có điều kiện mơi trường học Tiếng Anh tốt 11 Việc dạy học Tiếng Anh đạt chất lượng theo yêu cầu xã vấn đề có nhiều khó khăn nhiều lý do, cần đến phối hợp chặt chẽ nhà trường - gia đình - xã hội Nhà trường cần giáo dục cho trẻ mục đích, động học Tiếng Anh cách đắn, để trẻ có ý thức, thái độ q trình học tập.Mua sắm đầy đủ trang thiết bị, sở vật chất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập học sinh yêu cầu đặc thù môn học.Trang bị cho trẻ cách tự học, tự tạo môi trường học tập tự nhiên.Xây dựng môi trường học tập Tiếng Anh lớp học, trường học, nhà Động viên trẻ dùng từ chào hỏi, câu hội thoại ngắn, đơn giản ngày để ghi nhớ kiến thức học Thường xuyên trao đổi với phụ huynh vấn đề khó khăn cần hợp tác gia đình dạy học mơn học để chia sẽ, hiến kế bậc phụ huynh,giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh kết học tập học sinh để phụ huynh nắm nhà trường phối hợp việc nâng cao chất lượng học tập trẻ IV KẾT LUẬN Tiếng Anh ngôn ngữ quốc tế thông dụng giới nay.Dạy học Tiếng Anh bậc Mầm Non nhiệm vụ thực mục tiêu giáo dục toàn diện điểm khởi đầu quan trọng góp phần vào việc hình thành phát triển kỹ học tập suốt đời, lực làm việc tương lai khả tham gia hoạt động văn hóa xã hội Học Tiếng Anh bậc Mầm Non tạo tảng cho việc tiếp tục học Tiếng Anh cấp học trang bị kỹ học ngoại ngữ để học ngoại ngữ khác tương lai.Thực nâng cao chất lượng dạy học môn Anh văn nhiệm vụ quan trọng thực chiến lược giáo dục TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Đề án dạy học Tiếng Anh hệ thống Giáo Dục Quốc Dân, giai đoạn 2009-2020, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo định ban hành Điều lệ trường MN số 05/VBHN - BGDĐT ngày 13/02/2014 Lê Thanh Hoàng Dân, Trần Hữu Đức dịch, Triết lý Giáo Dục Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý Giáo Dục, NXB Đại Học Sư Phạm Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2014) Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT 10 tháng năm 2014 việc tăng cường triển khai thực nhiệm vụ dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân Harmer Jeremy, How to teach English, Long man Phạm Minh Hạc, Trần Kiều, Đặng Bá Lãm, Nghiêm Đình Vì (chủ biên) (2002) Giáo dục giới vào kỷ 21, NXB trị Quốc Gia, Hà Nội 13 ... pháp dạy học môn đặc biệt chất lượng việc dạy học môn Tiếng Anh II QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở MỘT SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM Tại quận Thủ. .. trẻ kế thừa kiến thức đạt cấp mầm non lên tiểu học III BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 3.1 Nâng cao nhận thức... pháp dạy học môn tiếng Anh Mầm non Mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học Tiếng Anh đặt vấn đề trình xây dựng phương pháp dạy học Nội dung chương trình, trang thiết bị dạy học, sở vật chất,
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP Ở QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP Ở QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn