TỰ NHẬN THỨC Nâng cao nhận thức cho nhân viên CTXH

33 4 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 22:52

ĐỀ CƯƠNG2I.TÊN CHỦ ĐỀ3II.MÔ TẢ CHỦ ĐỀ3III.MỤC TIÊU GIẢNG DẠY3IV.THỜI GIAN GIẢNG DẠY3V.NỘI DUNG CHỦ ĐỀ3MỤC TIÊU GIẢNG DẠY Tự nhận thức là một kỹ năng giúp không chỉ giúp cho Nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) hiểu rõ, chấp nhận, yêu mến bản thân mình (nhận diện được mặt mạnh, mạnh yếu, khả năng…) mà còn giúp họ định vị được bản thân trong mối quan hệ với thân chủ với tư cách là người cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, NVCTXH cũng cần được trang bị kỹ năng này để giúp cho thân chủ của họ cũng có kỹ năng nhận thức bản thân. Đây là kỹ năng quan trọng của NVCTXH, vì trong công tác xã hội thực hành thì mối quan hệ giữa thân chủ và NVCTXH là một thành phần quan trọng của tiến trình giúp đỡ và mối quan hệ này là một sự chuyên nghiệp, do đó, NVCTXH cần phải thực hành và phát triển kỹ năng này với tư cách là người cung cấp dịch vụ.Chủ đề này nhằm cung cấp kiến thức, thái độ và kỹ năng về tự nhận thức bản thân cho các NVCTXH để giúp họ có thể nhận diện và chấp nhận bản thân một cách chính xác và sâu sắc, qua đó, có hành động phù hợp trong các hoàn cảnh cụ thể khi làm việc với thân Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ Trung Nghiên cứu - Tưviên vấn Xã CTXH Dự án “Nâng caotâm lực cho Nhân hội&CơPTCĐ sở TP.HCM” Dự án “Nâng cao lực cho Nhân viên Xã hội Cơ sở TP.HCM” NĂNG ĐỘNG NHÓM TỰ NHẬN THỨC Chân thành cảm ơn Tổ chức Dịch vụ Gia đình Cộng đồng Quốc tế (CFSI) hỗ trợ Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở TP.HCM” ấn hành tập tài liệu [Type text] MỤC LỤC ĐỀ CƯƠNG I TÊN CHỦ ĐỀ II MÔ TẢ CHỦ ĐỀ .3 III MỤC TIÊU GIẢNG DẠY IV THỜI GIAN GIẢNG DẠY V NỘI DUNG CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU PHÁT Bài 1: TỔNG QUAN VỀ TỰ NHẬN THỨC .6 I KHÁI NIỆM CƠ BẢN .6 II Ý NGHĨA CỦA TỰ NHẬN THỨC III ĐẶC ĐIỂM CỦA TỰ NHẬN THỨC Bài 2: NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI VIỆC THỰC HÀNH & PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC I TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỰ NHẬN THỨC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI .9 II TỰ NHẬN THỨC ĐỐI VỚI BẢN THÂN NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 10 III NỘI DUNG TỰ NHẬN THỨC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THÂN CHỦ 11 PHỤ LỤC 12 GIÁO ÁN 13 A Mục tiêu khóa học: 14 B Kế hoạch tập huấn 14 HOẠT ĐỘNG CHUNG (phần 1) .15 HOẠT ĐỘNG CHUNG (phần 2) .23 Bế giảng (25 ph) 23 Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] ĐỀ CƯƠNG Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] I TÊN CHỦ ĐỀ: “TỰ NHẬN THỨC” II MÔ TẢ CHỦ ĐỀ Tự nhận thức kỹ giúp không giúp cho Nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) hiểu rõ, chấp nhận, yêu mến thân (nhận diện mặt mạnh, mạnh yếu, khả năng…) mà giúp họ định vị thân mối quan hệ với thân chủ với tư cách người cung cấp dịch vụ Ngoài ra, NVCTXH cần trang bị kỹ để giúp cho thân chủ họ có kỹ nhận thức thân Đây kỹ quan trọng NVCTXH, cơng tác xã hội thực hành mối quan hệ thân chủ NVCTXH thành phần quan trọng tiến trình giúp đỡ mối quan hệ chuyên nghiệp, đó, NVCTXH cần phải thực hành phát triển kỹ với tư cách người cung cấp dịch vụ Chủ đề nhằm cung cấp kiến thức, thái độ kỹ tự nhận thức thân cho NVCTXH để giúp họ nhận diện chấp nhận thân cách xác sâu sắc, qua đó, có hành động phù hợp hồn cảnh cụ thể làm việc với thân chủ, đồng nghiệp III MỤC TIÊU GIẢNG DẠY Sau kết thúc việc học tập chủ đề 01 ngày, người học có thể: - Về kiến thức:     - Hiểu rõ khái niệm tự nhận thức khái niệm liên quan Hiểu rõ tầm quan trọng kỹ Nhận diện thân thân chủ, đồng nghiệp Nhận tầm quan trọng nhận thức thân vai trò NVCTXH nhà cung cấp dịch vụ Về kỹ năng:  Thực hành tập rèn luyện tự nhận thức  Ứng dụng kỹ làm việc với thân chủ, đồng nghiệp - Về thái độ:  Chấp nhận yêu mến thân mình, thân chủ đồng nghiệp  Tin tưởng vào thân chủ IV THỜI GIAN GIẢNG DẠY: V 01 ngày NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Bài 1: Giới thiệu tổng quan tự nhận thức 1) Khái niệm - Tự nhận thức Hình ảnh thân Lòng q trọng thân 2) Ý nghĩa tự nhận thức 3) Đặc điểm Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] - Tự nhận thức mang tính nhiều chiều Tự nhận thức trình thay đổi liên tục Tự nhận thức chịu ảnh hưởng từ đánh giá bên Bài 2: NVCTXH với việc thực hành phát triển kỹ tự nhận thức 1) Tầm quan trọng tự nhận thức NVCTXH 2) Tự nhận thức với thân NVCTXH 3) Nội dung tự nhận thức mối quan hệ với thân chủ VI Phương pháp giảng dạy - Trình bày có sử dụng hình ảnh minh họa, thẻ màu - Sử dụng âm nhạc làm cho tập - Sử dụng phương pháp vẽ, vẽ sơ đồ tư - Thảo luận nhóm cặp đơi nhóm lớn - Sắm vai - Sử dụng câu chuyện tình để phân tích - Sử dụng video clip có liên quan - Ưu tiên thực hành nhiều lý thuyết VII Yêu cầu học tập - Tham dự lớp đầy đủ - Tham gia thảo luận nhóm tích cực - Chia sẻ kinh nghiệm - Đọc thêm tài liệu VIII Tài liệu tham khảo [1] Lê Chí An dịch (1999) Cơng tác xã hội cá nhân, Ban xuất Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Thị Oanh 2010 Kỹ sống cho trẻ vị thành niên NXB Trẻ [3] Nguyễn Thị Oanh 2008 Hạnh phúc - Phải lựa chọn, NXB Trẻ [4] Nguyễn Thị Oanh 1998 Công tác xã hội đại cương NXB Giáo Dục [5] Th.s Đòan Tâm Đan Th.s Nguyễn Thị Ngọc Bích (2005) Cơng tác xã hội cá nhân Tài liệu Tập huấn SDRC, lưu hành nội [6] Th.s Chu Dũng Th.s Nguyễn Thị Ngọc Bích (2009) Cơng tác xã hội cá nhân Tài liệu Tập huấn SDRC, lưu hành nội [7] GS.TS Phạm Huy Dũng (chủ biên) 2006 Bài giảng Công tác xã hội - Lý thuyết thực hành công tác xã hội trực tiếp NXB Đại học Sư Phạm [8] Social Work Education Project (SWEP) - Vietnam Certificate Course on Social Work Administration Module 1.2 – Human Behaviour and Social Environment [9] Johari Window - Kiwipedia [10] Choices: Developing Your Self-Awareness http://frank.mtsu.edu/~cfrost/crazy/choices.htm Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] TÀI LIỆU PHÁT Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] Bài 1: TỔNG QUAN VỀ TỰ NHẬN THỨC I KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tự nhận thức Tự nhận thức (Self-awareness) cách mà khám tính cách cá nhân, niềm tin, hệ thống giá trị, khuynh hướng tự nhiên mình1 Thơng thường, tự nhận thức khởi điểm cho việc làm chủ thân tạo ta muốn Tự nhận thức khả hiểu biết mạnh mặt, mặt yếu, giá trị, quan điểm, tính khí, nhu cầu, ước vọng, cảm xúc, sợ hãi Những suy nghĩ (tơi thơng minh, tơi tháo vát, tơi người chậm chạp, tơi trụ cột gia đình, tơi nhân viên công tác xã hội, ân cần, tơi khơng kỳ thị phân biệt người có H…) nhằm vẽ nên chân dung họ Bức tranh khơng mơ tả hình dáng bên ngồi mà mơ tả cảm xúc, lực, vai trò, trách nhiệm họ người khác Tóm lại, tự nhận thức kỹ mà qua cá nhân hình dung, khám phá người thường soi theo để hành động Hình ảnh thân Hình ảnh thân cách mà nghĩ đánh giá thân Hình ảnh nhận thức tương đối ổn định người họ và, nhận thức ảnh hưởng mạnh tới hành động cách quan hệ với người khác Nói cách khác, hình ảnh thân cách cá nhân hình dung, khái qt thường soi mà hành động Ví dụ: Chị A xem NVCTXH giỏi giữ bình tĩnh Có lần tức giận người chị nghĩ “Tức quá! Phải cho trận cho biết tay, dù người biết giữ bình tĩnh, sử xự khơng hay cho lắm!”  Như chị A chiếu theo hình ảnh thân mà cư xử cho thích hợp Khái niệm hình ảnh thân hình thành qua cách người thân nhìn tỏ thái độ, đánh giá Đơi xuất phát từ khiếm khuyết nội mà ta khơng người thân động viên khắc phục Ý thức giá trị thân (Lòng quý trọng thân) Ý thức giá trị thân (Self-Esstem) hay gọi tự quý trọng thân phần khái niệm thân mà liên quan đến đánh giá giá trị thân động lực thúc đẩy cá nhân tự vươn lên, yếu tố cốt lõi để nhân cách phát triển bình thường Ví dụ: hình ảnh thân người họ nói, thích tranh luận, nghiêm nghị Sự ý thức giá trị thân người cách người đánh thuộc tính Người cảm thấy “hài lòng nói”, “xấu hổ tính hay tranh luận mình”, “cảm thấy chán nghiêm nghị, khơng hài hước người khác” Người có ý thức giá trị thân cao khơng phải người tự đề cao tài giỏi hay đức hạnh Đó người tự tin xứng đáng để hạnh phúc thành http://www.canyons.edu/committees/leap/team1/15tips/tip13.asp Nguyễn Thị Oanh Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] công Giá trị đơn giản chỗ họ biết quý trọng thân Họ lúc thành công vang dội, họ người bình thường vấp ngã họ biết cách trỗi dậy Người có ý thức giá trị thân thấp người tài giỏi, thành đạt vấp ngã họ khó vươn lên dễ có xu hướng hủy hoại thân và, sa vào rượu chè, ma túy, mại dâm dễ bỏ bỏ Ý thức giá trị thân thấp thường lớn lên gia đình có vấn đề, hay có đối xử thiếu tế nhị phụ huynh: so sánh trẻ em hàng xóm, mắng nhiếc nặng nề “suốt đời mày chẳng làm tích Sao khơng bắt chước em mày để học thật giỏi cho tao nhờ !” Tuy nhiên, ý thức thân hình thành chủ yếu nhỏ khơng cố định mà thay đổi tùy hồn cảnh, mơi trường thời điểm khác nhau, điều chỉnh qua tham vấn, trị liệu tâm lý II Ý NGHĨA CỦA TỰ NHẬN THỨC Tự nhận thức cảm nhận rõ ràng nhân cách, điểm mạnh, điểm yếu, tư duy, niềm tin, động lực cảm xúc Tự nhận thức cho phép bạn hiểu người khác, cách họ cảm nhận bạn thái độ phản hồi bạn Sự tự nhận thức sở/ tảng/ móng hỗ trợ tất lực tư cảm xúc Nó phải có trước, không hiểu thân cảm xúc mình, biết hiểu cảm xúc người khác Sự tự nhận thức giúp biết thúc đẩy say mê Điều hướng đến cơng việc u thích, khiến làm việc vui vẻ, hiệu Nó dẫn tới mối quan hệ, công việc lẫn quan hệ cá nhân, đó, đóng góp có tính xây dựng tích cực Và dẫn đến sống chân thật làm cho hài lòng Càng hiểu rõ thân, kiểm sốt lựa chọn hành vi muốn biểu Sự tự nhận thức giúp hiểu đâu, muốn đâu để sẵn sàng thay đổi nhằm đến nơi cần đến Khơng có tự nhận thức, cảm xúc che mắt chúng ta, khiến ta trở thành người mà khơng muốn Nếu hiểu cảm xúc suy nghĩ mình, lựa chọn cách hành động, phản ứng tình đó, với người Sự lựa chọn trở thành sức mạnh, sức mạnh nội khơng lấy Mặt khác, tự nhận thức giúp cá nhân nhận rõ có điểm yếu để khắc phục kịp thời Đồng thời, cá nhân khơng tự đẩy thân vào yếu, theo đuổi viển vông, không thực tế không phù hợp với lực có Ngồi ra, tự nhận thức cho phép cá nhân hiểu người khác, cách họ cảm nhận thái độ phản hồi người khác Thông qua “tấm gương” cá nhân khác để người hiểu sâu sắc có lối hành xử phù hợp với cá nhân khác III ĐẶC ĐIỂM CỦA TỰ NHẬN THỨC Tự nhận thức mang tính nhiều chiều Có nhiều chiều, nhiều khía cạnh nhìn thân người Các khía cạnh bao gồm: - Thể lý: cách mà ta nghĩ thể ta, ốm, mập, cao, lùn… - Năng lực trí tuệ thân: cách ta nhận thức thông minh, khiếu, khả suy nghĩ logic, mặt mạnh mặt yếu, vai trò thân (là trai, gái, trưởng, NVCTXH…) Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] - Giá trị: suy nghĩ thân liên quan tới chuẩn mực đạo đức, thái độ, niềm tin, hành vi điều mà ta quý trọng điều định hướng cho ta hành động Ví dụ: yêu thương, cao thượng, chung thủy, giản dị… - Tính khí/tính cách: cách nghĩ thân người nóng nảy, dễ xúc động, lạc quan hay hồi nghi, yếm thế, hướng nội hay hướng ngoại, thích lãnh đạo hay khống chế người khác… Lưu ý: Ngồi ra, có niềm tin, ước mơ… Tự nhận thức trình thay đổi liên tục Tự nhận thức khơng có sẵn sinh mà trình thu nhận, gìn giữ hay thay đổi Ngay năm đầu đời đứa trẻ bắt đầu phát triển chúng bắt đầu trình tìm hiểu ai, suốt đời tiếp tục xác định thể sắc cá nhân Và cách nhận thức thân thay đổi giai đoạn, thời kỳ khác Ví dụ: nhỏ ta cho ta thơng minh người quanh ta nâng niu, cưng chiều khen ngợi ta thông minh Khi học ta lại nghĩ ta người ngu đần thầy giáo ta cho ta không thông minh Như vậy, tự nhận thức thân ta có thay đổi khơng giữ ngun hồi Tự nhận thức chịu ảnh hưởng đánh giá từ bên ngồi Ta thường biết qua phản ảnh người khác xung quanh gia đình, bạn bè, họ hàng, thầy cơ… Qua đó, ta có hình ảnh thân Những cách nhìn nhận đánh giá từ bên phụ thuộc vào quan điểm riêng họ Từ sinh lớn lên, ta ln tương tác với người khác Qua đó, ta học cách người khác nhìn ta ta mang quan niệm họ vào thân ta Q trình thường gia đình ta học cách cha mẹ ta, anh em ta, người thân họ hàng ta nhìn ta, quan niệm ta Khi lớn lên, học, ta tương tác với bạn học, thầy giáo ta lại có thêm quan niệm khác ta Rồi sau ta làm, ta lại biết thêm cách thức người lãnh đạo ta, đồng nghiệp ta nhìn ta Ta tiếp thu tất cách nhìn chúng trở thành phần gọi ta ta hình dung, khái quát ta Những cách nhìn ta mà ta tiếp thu không bị ảnh hưởng người mà ta tương tác mà bị ảnh hưởng quan niệm xã hội văn hóa thời mà ta sống Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] Bài 2: NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI VIỆC THỰC HÀNH & PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC I TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỰ NHẬN THỨC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI Chỉ hiểu biết tốt thân mình, làm chủ cảm xúc, hành vi, tính cách mà ứng xử, hành động phù hợp với hoàn cảnh, tạo nên thay đổi tích cực cho thân Đồng thời, tự nhận thức cho phép ta hiểu rõ người khác, cách thức họ cảm nhận thân ta, từ đó, giúp ta nâng cao kỹ hợp tác làm việc nhóm Như vậy, nhận thức thân đòi hỏi chuyên nghiệp nghề mà đối tượng tiếp xúc giúp đỡ người Như tác giả nói “nhân cách người cơng cụ làm việc họ” Nếu công cụ người thợ mộc bào, anh kỹ sư máy móc cơng cụ cơng tác xã hội (CTXH) nhân cách, phẩm chất người NVCTXH Do đó, NVCTXH cần có lực tự nhận thức mức độ cao Nếu khơng có khả này, nhân viên xã hội khách quan đủ làm việc với thân chủ áp đặt ý muốn lên thân chủ Ví dụ: Nếu NVCTXH có thói quen độc tài bao biện thường hay áp đặt thân chủ, có xu hướng nói nhiều khó khăn việc lắng nghe giữ bí mật thân chủ, khơng thật nhạy bén dễ vi phạm tơn trọng thân chủ Ngoài ra, việc nhận tự nhận thức khơng cố định mà thay đổi tùy theo hồn cảnh nên NVCTXH hồn tồn giúp cho thân chủ có kỹ tự nhận thức Khi NVCTXH làm việc mà khơng có kỹ tự nhận thức Tránh né hoặc khơng biết cảm xúc thân chủ Phóng chiếu* cảm xúc thân lên thân chủ Phản ứng khơng thích hợp có vấn đề giải chi phối khả trở nên khách quan họ Phản ứng cảm xúc lại với thân chủ không hiểu Hành xử khơng thích đáng (chú ý cách đáng, có cử xoa dịu q mức…) họ khơng ý thức tác động giới hạn suy nghĩ cho bất lực Làm ngơ trước phản ứng phòng thủ thân chủ làm mà hành vi NVXH ảnh hưởng tới người khác Hành xử dựa nhu cầu cá nhân việc đáp ứng nhu cầu phản ứng thân chủ Tránh né hạn chế việc thiết lập mục tiêu, vì, NVCTXH khơng biết nhu Nguyễn Thị Oanh Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang [Type text] Tôi biết Tôi Người khác biết MỞ VÔ THỨC (MÙ) Người khác phản hồi cho biết Mình nhận phản hồi Nói Người khác CHE DẤU TIỀM THỨC, TIỀM NĂNG (chưa lộ ra) Mình người khác khám phá Mình chia sẻ cho người khác biết Tóm kết: Khơng dễ để hiểu góc cạnh, điều thân Nếu có câu trả lời cụ thể, rõ ràng dễ dàng làm chủ thân, làm chủ đời d) Chấp nhận thân Bước 1: Trải nghiệm xem clip: Cái bình nứt  - Mời TDV xem clip bình nứt - Đặt câu hỏi: chuyện xảy ra? Ý nghĩa câu chuyện gì?Mỗi người có phải “cái bình nứt khơng? Bước 2: Khái qt, đúc kết  - Chấp nhận thân có giới hạn, mặt yếu Tuy nhiên, lúc mặt yếu, giới hạn điều chưa tốt, góc độ có giá trị - Sử dụng câu chuyện Judo (xem phụ lục) để làm rõ điểm Nội dung 2: Tóm lại khái niệm (15 ph) Bước 1: Tổng hợp, khái quát đưa nội dung  - THV TDV nhớ lại tổng hợp theo cột bảng: Tự nhận thức - Hình ảnh thân Giá trị thân Lưu ý đến dán nhãn Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 18 [Type text] - Khái quát: Ba khái niệm liên quan chặt chẽ với Tự nhận thức hiểu biết và, hiểu biết bắt nguồn từ hình ảnh thân tạo giá trị thân giúp cho chấp nhận yêu mến thân - Nội dung Các nội dung - Tự nhận thức (Self-awareness) cách mà khám phá tính cách cá nhân, niềm tin, hệ thống giá trị, khuynh hướng tự nhiên Thơng thường, tự nhận thức khởi điểm cho việc làm chủ thân tạo ta muốn - Hình ảnh thân cách mà nghĩ đánh giá thân Ý tưởng ảnh hưởng mạnh tới hành động cách quan hệ với người khác - Ý thức giá trị thân (Self-Esstem) hay gọi tự quý trọng thân Là động lực thúc đẩy cá nhân tự vươn lên, yếu tố cốt lõi để nhân cách phát triển bình thường Bước 2: Áp dụng  - Cách 1: Mời TDV xem hình ảnh sau: Khái quát: tự nhận thức quan trọng, mà nhận thức thân quan trọng Nếu nhận thức sai (cao thành tự cao, thấp thành tự ti) khiến hành động sai, xác lập mục tiêu khơng phù hợp Vì thế, nhận thức đắn giúp ta sống hạnh phúc - Cách 2: Trò chơi: Ơ chữ “biết biết ta, trăm trận trăm thắng”  Cách thức chơi: chuẩn bị chữ sẵn, cho TDV ghép thành câu có ý nghĩa (Đáp án: Biết biết ta, trăm trận trăm thắng)  Yêu cầu TDV giải thích  Hỏi đáp thêm: Biết biết gì, biết ta biết gì? Tại biết biết ta trăm trận trăm thắng?  Đúc kết: Câu tục ngữ cho thấy ý nghĩa việc tự nhận thức Biết có gì, thiếu gì, cần gì… để có thành công Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 19 [Type text] Các nội dung chính: - Tự nhận thức cảm nhận rõ ràng nhân cách, điểm mạnh, điểm yếu, tư duy, niềm tin, động lực cảm xúc Tự nhận thức cho phép bạn hiểu người khác - Khơng có tự nhận thức, cảm xúc che mắt chúng ta, khiến ta trở thành người mà khơng muốn Nếu hiểu cảm xúc suy nghĩ mình, lựa chọn cách hành động phản ứng tình với người Sự lựa chọn trở thành sức mạnh, sức mạnh nội khơng lấy Nội dung 3: Đặc điểm tự nhận thức Bước 1: Trải nghiệm  - Trải nghiệm: Thảo luận nhóm cặp ba - THV phát nhóm người tờ giấy in sẵn đặc điểm: mang tính đa chiều, q trình chịu ảnh hưởng đánh giá bên ngồi u cầu nhóm thảo luận nội dung đặc điểm Bước 2: Phân tích, khái qt  - Sau nhóm trình bày xong, THV phân tích:  Đa chiều nhiều khía cạnh, nhiều chiều Tự nhận thức nhìn đa chiều thân, nhiều khía cạnh, góc độ khác  Tự nhận thức trình: hình thành từ người biết hỏi thân “tôi ai” (trẻ tuổi hình thành tơi) Câu trả lời thời điểm khác, 15 khác, 20 tơi khác…  Chịu ảnh hưởng bên ngồi - mắt mắt người khác: tự nhận thức khơng nhìn mà người khác nhận xét  cẩn thận có đúng, có mang tính chủ quan Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 20 [Type text] BÀI 2: NHÂN VIÊN XÃ HỘI VỚI VIỆC THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC Mục tiêu học Sau học, TDV có thể: - Hiểu rõ tầm quan trọng kỹ với NVCTXH - Nắm vững nội dung tự nhận thức NVCTXH - Chấp nhận thân chủ, tin vào thân chủ - Ứng dụng số cách rèn luyện kỹ mối quan hệ với thân chủ, đồng nghiệp NVCTXH Nội dung - Tầm quan trọng kỹ tự nhận thức với NVCTXH - Nội dung tự nhận thức NVCTXH - Tự nhận thức NVCTXH mối quan hệ thân chủ - Giới thiệu số cách rèn luyện tự nhận thức NVCTXH Thời gian 150 phút Phương tiện Giấy lớn, bút lông, kéo, giấy màu, máy chiếu NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (150 phút) Nội dung 1: Tầm quan trọng kỹ tự nhận thức với NVCTXH (45 ph) Bước 1: Trải nghiệm  - Mời TDV đọc phân tích câu chuyện tình “người đàn ơng kén bướm” - Chia nhóm thảo luận: (1) Thân chủ anh chị thường gặp vấn đề (chọn 2-3 vấn đề cho nhóm để thảo luận) (2) trình bày giấy cột: cột VẤN ĐỀ cột ĐIỂM MẠNH - Mục đích tập để giúp cho thân chủ nhận cách nhìn NVCTXH với thân chủ mình, nhìn vào điểm mạnh khơng nhìn vào vấn đề thân chủ, để từ hiểu thân chủ có chiến lược hỗ trợ thân chủ Bước 2: Phân tích khái quát  - Đặt câu hỏi: chuyện xảy ra? (người đàn ông tốt bụng giúp bướm chui khỏi kén cách cắt dùm lỗ kén cho rộng ra) Nếu vị trí người đàn ơng NVCTXH anh chị thấy gì? (nóng vội, khơng làm chủ hành vi, áp đặt giải pháp lên thân chủ, làm thay cho thân chủ khơng hiểu/tin vào khả thân chủ…) Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 21 [Type text] - Những NVCTXH thiếu tự nhận thức người khơng có động lực tìm kiếm tự nhận thức chắn chẳng ý thức ảnh hưởng thân chủ Bước 3: Đưa kiến thức  Các nội dung chính: - Chỉ hiểu biết tốt thân mình, làm chủ cảm xúc, hành vi, tính cách mà ứng xử, hành động phù hợp với hoàn cảnh, tạo nên thay đổi tích cực cho thân thân chủ - NVCTXH cần có lực tự nhận thức mức độ cao Nếu khơng có khả này, nhân viên xã hội khách quan đủ làm việc với thân chủ áp đặt ý muốn lên thân chủ Bước 4: Áp dụng  - Chia nhóm thảo luận “Chuyện xảy NVCTXH thiếu kỹ tự nhận thức” - Mời TDV chia sẻ câu chuyện có thật thân, người quen biết ảnh hưởng có NVXH làm việc với thân chủ mà khơng có kỹ tự nhận thức Nội dung 2: Tự nhận thức NVXH (45 ph) Bước 1: Trải nghiệm  - Chia sẻ cặp đơi, cặp ba: dựa vào hiểu biết tự nhận thức, theo anh chị việc tự nhận thức NVCTXH bao gồm khía cạnh nào? Bước 2: Phân tích, khái quát  - THV dựa vào kết thảo luận để phân tích, khái quát đưa kiến thức Nhấn mạnh: biết mình, biết ta, chấp nhận giới hạn thân có có kế hoạch cho mục tiêu chuyên nghiệp nghề nghiệp - Trình bày kiến thức power point Nội dung 3: Tự nhận thức mối quan hệ với thân chủ (45 ph) Bước 1: Trải nghiệm  - Tách nội dung cần thảo luận thành phần in lên thẻ màu Sau đó, cho TDV bốc thăm ngẫu nhiên người thẻ (hoặc 2-3 người thẻ), yêu cầu TDV tìm thẻ lại để ghép lại thành nội dung (một câu) có ý nghĩa Đưa thời gian phút để thảo luận, sau đó, mời nhóm trình bày dán thẻ lên bảng cho lớp thấy để góp ý kiến Bước 2: Phân tích, khái quát  - THV dựa vào kết thảo luận để phân tích, khái quát đưa kiến thức - Trình bày kiến thức power point Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 22 [Type text] HOẠT ĐỘNG CHUNG (phần 2) Bế giảng (25 ph) - Làm trắc nghiệm BMTI (xem phụ lục: sau TDV làm xong mang nhà làm, THV mang chấm điểm gởi trả lại sau) - Lượng giá chủ đề - Trao chứng nhận - Phát biểu kết thúc lớp học Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 23 [Type text] PHỤ LỤC ĐẠI BÀNG GÀ Ngày xưa, có núi lớn, bên sườn núi có tổ chim đại bàng Trong tổ có bốn trứng lớn Một trận động đất xảy làm rung chuyển núi, trứng đại bàng lăn xuống rơi vào trại gà chân núi Một gà mái tình nguyện ấp trứng lớn Một ngày kia, trứng nở đại bàng xinh đẹp, buồn thay chim nhỏ nuôi lớn gà Chẳng sau, đại bàng tin gà không không Đại bàng u gia đình ngơi nhà sống, tâm hồn khao khát điều cao xa Cho đến ngày, chơi đùa sân, đại bàng nhìn lên trời thấy chim đại bàng sải cánh bay cao bầu trời "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước tơi bay chim đó" Bầy gà cười ầm lên: "Anh khơng thể bay với chim Anh gà gà bay cao" Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật nó, mơ ước bay cao họ Mỗi lần đại bàng nói mơ ước mình, bầy gà lại bảo điều khơng thể xảy Đó điều đại bàng cuối tin thật Rồi đại bàng không mơ ước tiếp tục sống gà Cuối cùng, sau thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết CÂU CHUYỆN CON CHÓ Q Ơng chủ cửa hàng bán thú ni mang biển “Tại bán chó con” lên cửa vào Một cậu bé xuất bên biển hỏi: - Ơng định bán chó giá ạ?“ - Cũng tùy, từ 30 - 50 la cháu Cậu bé thò tay vào túi móc tiền lẻ: - Cháu có la 37 xu Ơng cho phép cháu ngắm chúng Người chủ tiệm mỉm cười, huýt sáo hiệu chó lơn tơn chạy Có Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 24 [Type text] chậm chạp theo sau Ngay lập tức, cậu bé vào chó nhỏ khập khiễng: “Con chó nhỏ ạ?' - Bác sĩ thú y bảo xuơng chậu bị khuyếm khuyết nên phải khập khiễng què quặt suốt đời - Đây chó cháu muốn mua.- Cậu bé thích thú - Khơng, ta nghĩ cháu khơng muốn mua đâu Còn cháu thật thích ta tặng cho cháu Cậu bé bối rối Nhìn thẳng vào mắt ơng chủ cửa hàng chìa tay đáp: - Cháu khơng muốn ơng tặng Nó đáng chó khác cháu trả đủ tiền cho ông Đây đô la 37 xu cháu đưa ông thêm 50 xu tháng đến đủ tiền - Cháu không muốn mua chó đâu Nó khơng thể chạy nhảy vui đùa với cháu chó khác - người chủ phản đối Cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ chân trái bị teo nâng giữ khung kim loại Nó nhìn lên người chủ dịu dàng đáp: - Cháu chạy nhảy vui đùa, chó cần để thơng cảm ơng ạ! CÁI BÌNH NỨT Hồi bên Tàu có người gánh nước mang hai bình lớn treo hai đầu đòn gánh đeo ngang cổ Một hai bình bị vết nứt, bình tuyệt hảo ln ln đem đủ lượng bình đầy nước Cuối đoạn đường dài từ suối đến nhà, bình nứt lúc vơi nửa bình Suốt hai năm trời, ngày vậy, người gánh nước mang nhà có bình rưỡi nước Dĩ nhiên, bình ngun vẹn hãnh diện thành tích mình, hồn tất cách tuyệt hảo nhiệm vụ tạo để thi hành Còn tội nghiệp bình nứt, xấu hổ khuyết điểm khổ sở hồn tất có nửa cơng việc tạo để làm Sau hai năm chịu đựng mà cho thất bại chua cay, ngày nọ, lên tiếng với người gánh nước bên suối: "Con thật xấu hổ vết nứt bên hơng, làm rỉ nước đường nhà bác" Người gánh nước trả lời: "Con chẳng để ý thấy có hoa mọc đường bên phía à? Đó ta ln biết khuyết điểm nên ta gieo hạt hoa dọc đường bên phía con, ngày đường về, tưới nước cho chúng nó… Hai năm nay, ta hái hoa đẹp để chưng bàn Nếu mà y này, nhà đâu có trang hoàng đẹp đẽ vậy?" Mỗi người có khuyết điểm riêng biệt Ai "Bình nứt" Nhưng vết nứt khuyết điểm người khiến cho đời sống chung chúng ta, trở nên thú vị làm thỏa mãn Chúng ta phải chấp nhận cá tính người sống, tìm cho tốt họ Vạn hạnh cho tất bạn "BÌNH NỨT" Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 25 [Type text] BIẾN HẠN CHẾ THÀNH ƯU ĐIỂM Judo, 10 tuổi, bị cánh tay trái tai nạn ôtô Cậu định học võ cậu bé bắt đầu học với võ sư già người Nhật Cậu bé làm tốt, cậu không hiểu sao, ba tháng học, thầy giáo dạy cậu “Thưa thầy,” cậu bé nói, “Con khơng nên học thêm võ ạ?” “Đây mà biết, mà cần biết,” vị võ sư trả lời Dù không hiểu, tin tưởng thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện Vài tháng sau, vị võ sư đưa cậu thi đấu lần Thật ngạc nhiên, cậu bé chiến thắng dễ dàng hai trận đầu Trận thứ ba khó khăn hơn, sau lúc, đối thủ cậu trở nên kiên nhẫn bị công; cậu bé khéo léo sử dụng võ để chiến thắng Và cậu vào đến trận chung kết chưa hết ngạc nhiên trước thành cơng Lần này, đối thủ cậu to hơn, khỏe hơn, nhiều kinh nghiệm Cậu bé bị lấn át bị cơng Lo cậu đau, trọng tài ngừng trận đấu Khi ơng định thổi còi cho kết thúc trận ln người thầy ngăn lại, “Đừng, để tiếp tục.” Ngay bắt đầu trở lại, đối thủ cậu mắc phải sai lầm nghiêm trọng: sơ hở, tự vệ Ngay lập tức, cậu bé sử dụng ghìm chặt đối thủ Cậu thắng trận đấu vơ địch thi Trên đường về, lúc xem lại trận đấu, cậu lấy hết can đảm để hỏi thầy điều mà cậu băn khoăn: “Thưa thầy, chiến thắng mà nhờ vào miếng võ?” “Con thắng hai lý do,” người thầy trả lời “Thứ nhất, nắm vật khó Judo Và thứ hai, cách để đối thủ phòng vệ khỏi miếng võ phải tóm cánh tay trái con.” Điểm yếu lớn cậu bé trở thành điểm mạnh cậu! Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 26 [Type text] Phân loại Tính Cách Jung Myers-Briggs (MBTI) Đây phương pháp phân loại tính cách dựa nghiên cứu nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung Isabel Myer Katherine Briggs bổ sung Phương pháp dựa nguyên lý Jung cho phân loại tính cách người dựa tiêu chí: hướng nội/hướng ngoại; trực giác/giác quan; lý trí/tình cảm Mục đích Jung khơng phải phần loại tính cách, ơng cần hệ thống phân loại để hỗ trợ cho nghiên cứu ông ý thức vô thức Trong hệ thống phân loại Jung, khơng có nhóm tốt, nhóm xấu, Jung nhận xét rằng: vật tượng gây suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng khác cho người khác Ba tiêu chí ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc phản ứng người là: - Xu hướng tự nhiên người  Hướng ngoại (Extroverted)/ Hướng nội (Introverted); - Cách thức mà người tìm hiểu nhận thức giới bên  Giác quan (Sensation)/Trực giác (iNtuition); - Và cách thức mà người định, đưa lựa chọn  Lý trí (Thinking)/ Tình cảm (Feeling) Sau này, Briggs/Myer bổ sung tiêu chí thứ 4: Nguyên tắc (Judging)/Linh hoạt (Perceiving) Từ tiêu chí này, Briggs/Myer đưa 16 nhóm tính cách Tên nhóm có chữ cái, đại diện cho tiêu chuẩn phân loại 16 Nhóm MBTI ENFP INFP ENTP INTP ENFJ ENTJ INFJ INTJ ESTJ ESTP ISTJ ISTP ESFJ ESFP ISFJ ISFP Tiêu chí phân loại tính cách MBTI Tiêu chí - Xu hướng tự nhiên: Extroverted (Hướng ngoại)/Introverted (Hướng nội) Mỗi người có biểu hiện: Hướng ngoại - hướng giới bên gồm hoạt động, người, đồ vật Hướng nội - hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng Đây mặt đối lập bổ sung lẫn Tuy nhiên, mặt chiếm ưu việc phát triển tính cách ảnh hưởng đển cách ứng xử Các đặc điểm nhóm Extraverted:  Hành động trước hết, suy nghĩ cân nhắc sau  Cảm thấy khổ sở bị cách ly với giới bên  Hứng thú với người, việc xung quanh  Quảng giao, thích tiếp xúc với nhiều người Nếu đặc điểm bạn chữ MBTI bạn E Các đặc điểm nhóm Introverted:  Suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng trước hành động  Cần có khoảng thời gian riêng tư đáng kể để nạp lượng  Hứng thú với đời sống nội tâm, đơi tự lập với giới bên ngồi  Thích nói chuyện tay đơi Nếu đặc điểm bạn chữ MBTI bạn I Tiêu chí - Cách tìm hiểu nhận thức giới: Sensation (Giác quan)/iNtuition (Trực giác): Trung tâm "Giác quan" não ý đến chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 27 [Type text] mùi vị đưa đến từ giác quan thể Nó phân loại, xếp ghi nhận chi tiết kiện thực tế diễn Nó cung cấp thông tin chi tiết kiện xảy khứ Trung tâm "Trực giác" não chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, hình thành mơ hình từ thơng tin thu thập được; xếp mơ hình liên hệ chúng với Nó giúp cho não suy đốn khả tiên đoán tương lai Mặc dù hai cách nhận thức cần thiết người sử dụng, người có xu hướng thích cách cách Các đặc điểm nhóm Sensation: Các đặc điểm nhóm iNtuition:  Sống với  Hay nghĩ đến tương lai  Thích giải pháp đơn giản thực tế  Sử dụng trí tưởng tượng, hay sáng tạo  Có trí nhớ tốt chi tiết khả  Thường nhớ đến ý mối kiện khứ  Giỏi áp dụng kinh nghiệm liên hệ  Giỏi vận dụng lý thuyết  Thích thơng tin rõ ràng, chắn;  Thoải mái với nhập nhằng, hay thơng khơng thích đốn việc không rõ ràng tin không rõ ràng Nếu đặc điểm bạn chữ Nếu đặc điểm bạn chữ thứ MBTI bạn S thứ MBTI bạn N Tiêu chí - Cách định lựa chọn: Thinking (Lý trí)/Feeling (Tình cảm): Phía "Lý trí" não người phân tích thơng tin cách khách quan, làm việc dựa đúng/sai, suy luận đưa kết luận cách có hệ thống Nó chất logic người Phía cảm giác não đưa định dựa xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ Đó chất chủ quan người Mọi người dùng cách để đưa định, cách tự nhiên người thiên lý trí, tình cảm đưa định Các đặc điểm nhóm Thinking:  Ln tìm kiếm kiện logic để đưa kết luận  Chú ý đến nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành cách tự nhiên  Đưa phân tích phê phán có mục đích cách dễ dàng  Chấp nhận xung đột phần tự nhiên mối quan hệ người với người Nếu đặc điểm bạn chữ thứ MBTI bạn T Các đặc điểm nhóm Feeling:  Xem xét cảm giác cá nhân ảnh hưởng đến người khác trước đưa định  Một cách tự nhiên, dễ xúc động trước nhu cầu hay phản ứng người khác  Tìm kiếm trí hay ý kiến đa số  Khó xử có xung đột Nếu đặc điểm bạn chữ thứ MBTI bạn F Tiêu chí - Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc)/Perceiving (Linh hoạt): Tiêu chuẩn liên quan đến cách thức mà người lựa chọn để tác động tới giới bên Phong cách Judging tiếp cận giới cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, định đạt đến kết cục rõ ràng Phong cách Perceiving tiếp cận giới cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hồn cảnh, thích kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận hội mới, chấp nhận thay đổi kế hoạch Các đặc điểm nhóm Judging: Các đặc điểm nhóm Perceiving:  Có kế hoạch chu đóa trước hành động  Có thể hành động mà khơng cần lập kế  Tập trung vào hoạt động có tinh hoạch; lập kế hoạch tùy theo tình hình  Thích làm nhiều việc lúc, khơng nhiệm vụ; hồn tất công đoạn quan trọng trước tiếp tục phân biệt cơng việc trò chơi  Làm việc tốt không bị stress  Chịu sức ép tốt, làm việc tốt Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 28 [Type text] vượt trước thời hạn đặt mục tiêu, thời hạn, thủ tục để quản lý sống Nếu đặc điểm bạn chữ thứ MBTI bạn J  Tự hết thời hạn cách tránh né cam kết ảnh hưởng đến linh động, tự phong phú Nếu đặc điểm bạn chữ thứ MBTI bạn P  Tìm NỘI DUNG 72 CÂU TRẮC NGHIỆM STT 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) Câu hỏi Đúng Sai Không trễ hẹn Thích làm việc linh động nhanh nhẹn Thích mở rộng mối quan hệ Thấy hình ảnh đời sống buổi diễn hay phim ảnh Có phản ứng nhanh trước việc như: chuông điện thoại reo hay câu hỏi bất ngờ Thích bao hàm tổng thể chi tiết Có chiều hướng khơng hành động theo cảm tính điều nguy hiểm cho người có mối quan hệ thân thiết Nghiêm khắc tuân theo luật lệ định sẵn ngăn chặn kết tốt Khó làm bạn kích động Ln nhận trách nhiệm Luôn nghĩ nhân loại định mệnh người Bạn tin định tốt định thay đổi, điều chỉnh dễ dàng Nhận định khách quan tốt trường hợp Hành động không suy xét kỹ lựa chọn Tin tưởng vào lý trí cảm xúc Có xu hướngvừa làm vừa cải thiện lên kế hoạch kỹ Thích làm hoạt động xã hội rảnh rỗi (dự tiệc, mua sắm, giao lưu) Thường lên kế hoạch chi tiết cụ thể Những hành động bị chi phối cảm xúc Là người kín đáo, dè dặt mối quan hệ Luôn biết cách sử dụng thời gian vào mục đích tốt Giúp đỡ người mà không cần đền đáp Luôn suy ngẫm phức tạp đời Sau trả qua lúc bận rộn, nháo nhiệt thường thích Ln làm việc cách vội vã Ln nhìn thấy nguyên lý tổng quát đằng sau Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 29 [Type text] STT 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) Câu hỏi Đúng Sai vấn đề cụ thể Thường xuyên dễ dàng bày tỏ cảm xúc Không muốn to tiếng với người Thấy nhàm chán đọc sách lý thuyết Có xu hướng đồng cảm với người khác Đánh giá cao cơng lòng nhân từ Nhanh chóng hòa nhập với mơi trường Nói chuyện, chia sẻ với nhiều người, bạn thấy thoải mái Làm việc dựa vào kinh nghiệm thân lý thuyết Thích kiểm sốt xem cơng việc hoạt động Dễ dàng thấu hiểu nỗi lo người khác Thích đọc sách dự tiệc Thích tâm điểm buổi tiệc (sự kiện) Có xu hướng thích trải nghiệm điều giải theo hướng cũ Tránh ràng buộc luật lệ Dễ xúc động trước câu chuyện khốn khó người Thời hạn quan trọng chất lượng cơng việc (bài – kế hoạch) Thích mình, tách biệt với ồn Ln muốn tự làm việc Tất thứ phân tích Ln cố gắng để hồn thành kịp thời hạn Thích thú xếp thứ theo trình tự Cảm thấy thoải mái đám đơng Điều khiển kiểm sốt tốt trước thèm muốn cám dỗ Dễ dàng hiểu lý thuyết, nguyên lý Quá trình tìm kiếm giải pháp quan trọng giải pháp Thích đứng bên trung tâm Khi giải vấn đề đó, thường tập trung vào cách tiếp cận tương đồng tìm hướng giải Hành động kiên định theo nguyên tắc cá nhân Yêu thích mạo hiểm Thích họp nhóm nhỏ Khi cân nhắc vấn đề thường quan tâm tới vấn đề hệ kéo theo Luôn cân nhắc cách khoa học để làm thứ tốt Cảm thấy khó diễn tả cảm xúc (ít biểu lộ cảm xúc) Ln suy nghĩ cách để cải thiện vấn đề Những định thường dựa cảm xúc thời lên kế hoạch rõ ràng Thích n tĩnh hay nhà rảnh rỗi Thoải mái làm việc theo phương pháp cũ Dễ bị tác động cảm xúc mạnh Ln tìm kiếm hội (thử thách) Bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 30 [Type text] STT 67) 68) 69) 70) 71) 72) Câu hỏi Theo nguyên tắc định sẵn, bạn quan tâm đến việc phải làm trước kế hoạch tương lai Thấy thoải mái dạo Dễ dàng trao đổi vấn đề xã hội Hiếm thay đổi thói quen Sẵn lòng có khả thấu hiểu đồng cảm với người khác Luôn thấu hiểu vấn đề kiện xảy cách Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Đúng Sai Trang 31 [Type text] TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Oanh 2007 Làm việc theo nhóm NXB Trẻ [2] Nguyễn Thị Oanh 2010 Kỹ sống cho trẻ vị thành niên NXB Trẻ [3] Nguyễn Thị Oanh 2008 Hạnh phúc - Phải lựa chọn, NXB Trẻ [4] Nguyễn Thị Oanh 1998 Công tác Xã hội đại cương NXB Giáo Dục [5] Th.s Đoàn Tâm Đan Th.s Nguyễn Thị Ngọc Bích (2005) Cơng tác xã hội cá nhân Tài liệu Tập huấn SDRC, lưu hành nội [6] Th.s Chu Dũng Th.s Nguyễn Thị Ngọc Bích (2009) Cơng tác xã hội cá nhân Tài liệu Tập huấn SDRC, lưu hành nội [7] GS.TS Phạm Huy Dũng (chủ biên) 2006 Bài giảng Công tác xã hội – Lý thuyết thực hành công tác xã hội trực tiếp NXB Đại học Sư Phạm [8] Social Work Education Project (SWEP) – Vietnam Certificate Course on Social Work Administration Module 1.2 – Human Behaviour and Social Environment [9] Johari Window - Kiwipedia [10] Choices: Developing Your Self-Awareness http://frank.mtsu.edu/~cfrost/crazy/choices.htm [11] Toitaigioi.com [12] http://yume.vn/mautim_buon/article/cau-chuyen-chiec-binh-nut.35CB0332.html [13] http://blog.apps.zing.vn/nhok_usha/blog/detail/id/1080139810?zmever=3 Dự án “Nâng cao lực cho NVXH sở Tp.HCM” – tháng 6/2012 Trang 32 ... Đúng Sai Không trễ hẹn Thích làm việc linh động nhanh nhẹn Thích mở rộng mối quan hệ Thấy hình ảnh đời sống buổi diễn hay phim ảnh Có phản ứng nhanh trước việc như: chng điện thoại reo hay câu... người Các khía cạnh bao gồm: - Thể lý: cách mà ta nghĩ thể ta, ốm, mập, cao, lùn… - Năng lực trí tu thân: cách ta nhận thức thông minh, khiếu, khả suy nghĩ logic, mặt mạnh mặt yếu, vai trò thân... thân NVCTXH đảm bảo cho lợi ích quyền lợi thân chủ trường hợp vấn đề vượt khả NVCTXH cần chuyển tuyến Việc ý thức yếu tố giúp cho NVCTXH trung thực công việc, trung thực với khả thân Đồng thời,
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ NHẬN THỨC Nâng cao nhận thức cho nhân viên CTXH, TỰ NHẬN THỨC Nâng cao nhận thức cho nhân viên CTXH, Người khác phản hồi cho mình biết. Mình nhận phản hồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn