Những đứa trẻ ADHD ( KHÓ CHÚ Ý)

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 22:52

C¸c bËc cha mÑ c¶m thÊy ®au buån khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña nhµ tr­êng lµ con hä “kh«ng thÓ chó ý l¾ng nghe thµy gi¸o”, hay “g©y r¾c rèi ë líp”. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cã thÓ lµ chóng cã d¹ng hµnh vi ADHD.Cho dï nh÷ng ®øa trÎ m¾c chøng ADHD th­êng muèn trë thµnh nh÷ng häc sinh ngoan, nh­ng nh÷ng hµnh vi kÝch thÝch vµ viÖc khã kh¨n tËp trung chó ý trong líp lu«n c¶n trë chóng vµ g©y r¾c rèi. Gi¸o viªn, cha mÑ vµ vµ b¹n bÌ chóng biÕt lµ nh÷ng ®øa trÎ nµy cã c¸ch c­ xö “kh«ng ®óng ®¾n” hay “kh¸c ng­êi”, nh­ng hä kh«ng thÓ nãi chÝnh x¸c lµ cã ®iÒu xÊu ®ã lµ g×.§«i khi vµi trÎ cã thÓ kh«ng chó ý, quÉn trÝ, bÞ kÝch thÝch hay t¨ng vËn ®éng, nh­ng trÎ ADHD cã nh÷ng triÖu chøng vµ hµnh vi nµy th­êng xuyªn vµ trÇm träng h¬n nh÷ng trÎ cïng tuæi vµ cïng ®é ph¸t triÓn. ADHD xuÊt hiÖn trong 35% trÎ ë løa tuæi ®i häc. ADHD ph¶i xuÊt hiÖn ®Çu tiªn tr­íc 7 tuæi vµ cã thÓ kÐo dµi ®Õn tuæi tr­ëng thµnh. ADHD bÞ l­u truyÒn trong G§ víi kho¶ng 25% cha mÑ còng bÞ vÊn ®Ò nµy.TrÎ bÞ ADHD th­êng cã vµi trong nh÷ng dÊu hiÖu sau ®©y:Khã tËp trungKh«ng tËp trung vµo chi tiÕt vµ m¾c nh÷ng lçi do cÈu th¶DÔ næi khïngHay mÊt ®å dïng häc tËp, quªn bµi tËp vÒ nhµ Những đứa trẻ ý/ ADHD Các bậc cha mẹ cảm thấy đau buồn nhận đợc thông báo nhà trờng họ ý lắng nghe thày giáo, hay gây rắc rối lớp Một nguyên nhân chúng có dạng hành vi ADHD Cho dù đứa trẻ mắc chứng ADHD thờng muốn trở thành học sinh ngoan, nhng hành vi kích thích việc khó khăn tập trung ý lớp cản trở chúng gây rắc rối Giáo viên, cha mẹ và bạn bè chúng biết đứa trẻ có cách c xử không đắn hay khác ngời, nhng họ nói xác có điều xấu Đôi vài trẻ không ý, quẫn trí, bị kích thích hay tăng vận động, nhng trẻ ADHD có triệu chứng hành vi thờng xuyên trầm trọng trẻ tuổi độ phát triển ADHD xuất 3-5% trẻ lứa tuổi học ADHD phải xuất trớc tuổi kéo dài đến tuổi trởng thành ADHD bị lu truyền GĐ với khoảng 25% cha mẹ bị vấn đề Trẻ bị ADHD thờng có vài dấu hiệu sau đây: - Khó tập trung - Không tập trung vào chi tiết mắc lỗi cÈu th¶ - DƠ nỉi khïng - Hay mÊt đồ dùng học tập, quên tập nhà - Khã hoµn thµnh bµi tËp ë líp vµ ë nhµ - Khó ý - Khó tuân theo dẫn phức tạp - Thốt câu trả lời - ThiÕu kiªn nhÉn - Bån chån hay ngä nguËy - Rời khỏi chỗ ngồi chạy quanh hay leo trèo mức - Có vẻ nh bận rộn - Nói nhiều khó chịu yên lặng - Cắt ngang hay xâm phạm ngời khác Đứa trẻ có triệu chứng ADHD phải đợc đánh giá cách toàn diện Trẻ bị ADHD có rối loạn tâm thần khác nh rối loạn hạnh kiểm, RL lo âu, RL trầm cảm, hay RL hng trầm cảm Nếu không đợc điều trị phù hợp, trẻ thất bại việc học quan hệ bạn bè trở nên tồi tệ Trẻ gặp thất bại nhiều thành công bị thày cô giáo, cha mẹ phê phán Những ngời không nhận thấy vấn đề sức khoẻ Các nghiên cứu chứng minh đợc việc điều trị thuốc có hiệu Các thuốc kích thích thần kinh nh methylphenidate, dextroamphetamine pemoline cải thiện đợc ý, tập trung, hành vi có mục đích kỹ có tổ chức Một vài loại thuốc khác nh guanfacine, clonidine vài loại chống trầm cảm có tác dụng Có thể xử dụng thêm biện pháp trị liệu khác nh liệu pháp tập tính hành vi, dạy kỹ XH, đào tạo cho cha mẹ, thay đổi chơng trình học trẻ Liệu pháp hành vi giúp trẻ kiểm soát cáu giận, điều chỉnh hành vi XH trở nên hữu ích Liệu pháp nhận thức giúp trẻ tự thấy giá trị thân, giảm suy nghĩ tiêu cực, tăng kỹ giải vấn đề Cha mẹ cần học kỹ giáo dục nh cách đa dẫn bớc thay cho đa yêu cầu phức tạp lúc Sự thay đổi GD dùng cho triệu chứng ADHD trẻ CK Trẻ đợc chẩn đoán ADHD đợc điều trị thích hợp có sống thành công hữu ích Nếu trẻ có biểu hành vi giống nh bị ADHD, cha mẹ cần yêu cầu bác sỹ nhi khoa hay bác sỹ gia đình đa chúng tới thày thuốc chuyên khoa tâm thần nhi vị thành niên, ngời chẩn đoán điều trị y học Sống học ADHD Nhìn chung Amanda cô bé 10 tuổi đặc biệt mạnh mẽ, trìu mến cãi lại, có nhiều khả tuổi nhỏ Bé mà hai bạn thân Đôi bé bám theo chị mình, khác lại chọc tức chị hách dịch Lúc bé bị Nintendo mê hoặc, lúc sau bé lại dùng bút chì màu vẽ tranh Hàng năm bầy thú bé gồm có tôm, chuột ®ång, chã hay ba mÌo ë trêng, bÐ kh«ng hăng hái việc đọc, nhng nhà bé gây bất ngờ tế bào tiết Baby-Sitters Club Tuy nhiên, có điều bé khác với trẻ khác Mỗi ngày lần bé phải uống viên thuốc t Chúng giúp tập trung, bé nói Những viên thuốc methylphenidate, thuốc hớng thần thờng đợc kê cho đứa trẻ bị ADHD Theo Viện sức khoẻ Quốc gia, ADHD bệnh thờng đợc chẩn đoán cho rối loạn hành vi tuổi nhỏ, khoảng 7,5% trẻ tuổi học Trạng thái trì đến trởng thành Các triệu chứng khó ý tập trung (không ý), khó ngồi yên (tăng động), khó kiểm soát hành vi kích thích Thông thờng, triệu chứng đợc phát trờng học, đứa trẻ phải chuyển lợng vào việc học lớp Các chuyên gia sức khoẻ giáo viên nhận thấy có nhóm nhỏ: trẻ trớc hết có tăng động bị kích thích, trẻ trớc hết không tập trung trẻ có tất triệu chứng Lu ý ADHD phần đông ngời thờng nghĩ cậu bé ngọ nguậy, lao bổ vào, ngắt quãng ngời khác nói chuyện nhận khó chờ tới lợt Quả thực, phần đông trẻ đợc chẩn đoán ADHD trẻ trai, chúng thờng hiếu động, bị kích thích Các bé gái với chẩn đoán thờng bị phát chúng thờng không tập trung, giống nh mơ ban ngày, hay quên không mang tính tổ chức, nh không ý thức đợc giới xung quanh Amanda tên bé đợc đổi câu chuyện này, học sinh lớp giáo viên đa giả thuyết đánh giá bé bị ADHD Một bÐ g¸i ti cã xu híng lƯch khái lớp cha hoàn thiện cho Bố mẹ bé, Amy Jeff giật Mặc dù ADHD đợc tin di truyền, gia đình đợc kể lại bị vấn đề nh Nhớ lại thời học, vài bạn học họ lộn xộn mức, nhng cha vợt đến giới hạn ADHD Hơn nữa, họ không nhận thấy dấu hiệu ®ã ®èi víi Amanda ë nhµ BÐ cã thĨ ngåi đọc 30 phút với mẹ mà không cần nhắc nhở Bé ngồi học buổi học pianô vẽ Nếu bé có bị khích, điều có đứa trẻ Nó đứa trẻ động, hay cời, Amy nghĩ Nó giống nh đứa trẻ, chúng thái chúng dễ kích động Tranh luận ADHD đợc ý nhiều vào năm 90 Số ca đợc chẩn đoán ADHD trẻ tăng gấp đôi, từ 950 000 vào năm 1990 lên 2,4 triệu vào năm 1996, số ngời trởng thành bị chẩn đoán ADHD tăng gấp từ năm 1992 đến 1997 Những dấu hiệu triệu chứng ADHD đợc nhận biết từ 100 năm trớc Nó đợc gọi tên khác nhau, bao gồm tổn thơng hoạt động tiểu não hay phản ứng tăng động tuổi trẻ Vào kỷ 19, thơ Câu chuyện Philip hay ngọ nguậy mô tả trò nghịch ngợm cậu bÐ mµ hµnh vi cđa nã ngµy cã thĨ giải thích tăng động, hay câu chuyện khác, Câu chuyện Johnny có đầu trời mô tả cậu bé với triệu chứng không tập trung Các nhà phê bình cho khái niệm đợc chẩn đoán thờng xuyên họ đổ lỗi cho giáo viên bị sang trấn lớp học đông đúc, họ thích học sinh ngoan ngoãn Các nhà phê bình cảnh báo xã hội bị ám ảnh thành tích choàng vào tuổi thơ điều tự phát gây thiện cảm Các giáo viên Nancy Johnson & Sheila Perry không trí (với ý kiến trên), họ nhớ ngời bạn học trờng bị đuổi khỏi lớp h không tốt ấn tợng đứa trẻ đánh líp häc – Johnson, mét hiƯu trëng ë trêng THCS nói Tôi nhớ học trờng TH đứa trẻ bị đuổi khỏi lớp gán cho tên vấn đề hành vi Tôi không hiểu đứa trẻ đánh Pery hy vọng có số cho ngọ nguậy cho häc sinh líp cđa c« “T«i cho phÐp trẻ em trẻ em ngịch ngợm, cô nói Nhng đứa trẻ thực không thĨ tËp trung chó ý, cho dï chóng cã mn tập trung vào học, đứng hàng hay ứng xử Chúng bị kích thích nhiều Johnson Perry có đứa bị ADHD, lúc đầu họ không muốn chấp nhận điều Johnson nhớ lại giáo viên dạy lớp trai bà bắt đầu chủ đề này: Tôi cảm thấy lo lắng nghĩ thày giá theo dõi nhiều Vì tới lớp quan sát cháu Nó chạy khỏi chỗ ngồi Tôi nghĩ, Trời ơi! Làm học đợc điều cô giáo dạy học đợc Các bớc Khi giáo viên nghi ngờ trẻ bị ADHD, bớc phải đánh giá y tế tâm lý Ông Jay Hoecker, bác sỹ nhy khoa Viện Mayo nói: Đây điều chủ yếu, tất trẻ đập phá lớp hay trẻ bị coi quẫn trí bị ADHD Trẻ chậm khôn, trẻ buồn chán thấy học dễ, trẻ bị trầm cảm hay mắc vấn đề tâm thần khác bị chẩn đoán không xác không khám kỹ Tất loại trẻ có biểu nh Tất chúng không tập trung, không nghe lời, tìm kiếm việc để làm, khỏi chỗ ngồi Để đánh giá trẻ bị ADHD, bác sỹ phải tuân theo dẫn Viện nghiên cứu nhi khoa Mỹ năm 2000 Khi giáo viên Amanda thông báo lo lắng cô, Amy liên hệ với bác sỹ nhi khoa gia đình, ông làm loạt test Giấy - - bút chì buổi quan sát khoa tâm lý trung tâm y tế lớn Các giáo viên Amanda đợc trả lời bảng hỏi hành vi bé Sự đánh giá chứng minh bé bị giảm ý tăng vận động Bé ngồi yên làm nhiệm vụ khả tập trung vào công việc Nói cách khoa học, bé cha gặp đợc tiềm Theo lời khuyên nhà tâm lý học, bác sỹ nhi khoa gia đình đề nghị cho bé dùng thuốc Chúng muốn điều tốt cho Amada’ Amy rÊt lo l¾ng vỊ viƯc cho Amanda uống thuốc, nhng bà tin tởng vào bác sỹ nhi khoa họ Chúng bị nhiều bạn bè phê phán, bà nói, Chúng muốn điều tốt cho Amanda, học tập phần quan trọng cc sèng cđa bÐ, nÕu bÐ cã thĨ häc, cho dù có điều có cản trở, nhng muốn dừng lại điều tốt làm. Amanda bắt đầu dùng Ritalin với liều thấp, loại thuốc hay đợc kê đơn cho ADHD Thuốc đợc uống vào buổi sáng, tra tối Để đánh giá hiệu quả, giáo viên theo dõi hành vi kết học tập bé Họ giúp đỡ bé tập trung vào việc học Trong chờ đợi, bác sỹ giám sát báo cáo giáo viên cha mẹ để tìm tác dụng phụ thuốc Vì Ritalin thuốc kích thích thần kinh khác làm giảm ngon miệng, dẫn đến giảm phát triển chiều cao, gây ngủ, trẻ dùng thuốc cần đợc kiểm tra tháng lần Ritalin tác dụng lên hệ thần kinh TƯ Các thuốc kích thích thần kinh khác thờng dùng điều trị ADHD gồm dextroamphetamin (Dexedrine), loại thuốc giảm cân cho tuổi trẻ ngời lớn, hỗn hợp amphetamine dextroamphetamin (Addreall) Những thuốc không chữa đợc bệnh mà làm giảm nhẹ triệu chứng Từ hoạt động não tới hành vi Sắp xếp giai đoạn cho việc học Khi trai Johnson điều trị Ritalin, bà kinh ngạc thay đổi Nó không học đợc chút vào năm thứ bắt đầu điều trị thuốc, bà nói Tôi rớt nớc mắt Ngày dùng Ritalin ngồi vào bàn viết câu chuyện nhỏ Đây ngày ngồi giữ sách đọc Trớc ngồi cạnh lắc l vòng quanh nhảy xuống ghế Thuốc không làm cho cha mẹ giáo viên hết gặp trở ngại Tôi thờng kê đơn thuốc cho cha mẹ nh công cụ để tập trung hay lµm chó ý, ” Dr Hoecker nãi “Nhng bạn phải làm sau bạn có đợc ý đứa trẻ Vd: giáo viên hiệu để trẻ biết phải tự kiềm chế hành vi tập trung ý Khi trẻ lại lớp, giáo viên phải vào bàn để nhắc quay lại việc học Kể nhà, thay đổi đột ngột hành vi khó xảy Vì vậy, cha mẹ thông báo cho trẻ gia đình ®i mua s¾m tríc ®ã 10 phót, sau dã nh¾c lại trớc xuất phát phút, phút, phút Johnson Perry đồng ý thuốc không chữa đợc tất cả, nhng họ nói nh giúp trẻ thoát khỏi nhãng giống nh quạt quay vù vù ta tắt để làm nhiệm vụ nh học thuộc bảng cửu chơng hay từ phức Tiến trình không phẳng Sự thay đổi diễn bớc ®èi víi Amanda Amy vµ Jeff ®· gióp bÐ hiĨu ADHD nh vấn đề hoá chất não bé Nó không làm cho quan trọng bạn khác Nó không cản trở thực điều đó, họ bảo bé Chỉ có điều làm cho khã tËp trung.” Hä qu¶ qut víi bÐ viên thuốc t giúp bé tập trung hiểu dẫn giáo viên Khi Amanda lớn yếu cầu bé nhà nh trờng nhiều hơn, bé bắt đầu nhận khó khăn Khi Amanda học lớp 3, bé gặp khó khăn với tập toán chúng nhiều rắc rối nhà, bé quên khả tổ chức (Disorganized) Tôi phải giảng cho cháu 3, hay lần, Amy kể Vấn đề lớn không tập trung trờng, thay cho ý lên bảng bé lại bouncing chân Bé đợc hỗ trợ thêm đọc toán Trong thời gian này, thày thuốc tăng liều thuốc Ritalin Amy làm việc Amanda Bà sử dụng thời gian để khuyến khích bé học đánh vần khoảng 15-20 phút Bà nhắc nhở bé thu xếp quần áo cặp sách vào buổi tối Nếu Amanda đánh chải đầu vào buổi sáng, bé đợc thởng kẹo vào cuối tuần Bà bé đánh dấu vào bảng bé thành công việc hoàn thiện nhiệm vụ Amy điều chỉnh mong đợi cách cần thiết Bà học để nhắc nhở Amanda quẫn trí bình thờng bé cần để dọn phòng thay cho Amanda trải qua kỳ kiểm tra test tâm lý khác vào mùa hè trớc lên lớp Kết học cđa bÐ cã tiÕn bé ViƯc gióp dì häc thªm chủ yếu, nhà tâm lý học kết luận, nhng thuốc biện pháp hành vi giúp bé tập trung học tốt Không tìm thấy tác dụng phụ Ritalin Mặc dù mảnh khảnh, Amanda khoẻ mạnh lớn Bé thay sang loại thuốc Cocerta (methylphenidate) uống lần ngày Amy bị tinh thần đợc thông báo kết học Amanda trờng bị chững lại Điều định việc điều chỉnh cho việc điều trị cần thiết Tất khác Perry cảm thấy mối ràng buộc với học sinh bị ADHD bà, bà biết khái niệm Bà cha học đợc điều trai bà bị chẩn đoán ADHD năm trớc Mọi điều trôi chảy, bà nói Tôi làm việc tốt Tôi có gia đình Tôi dạy học Tôi phải đấu tranh, nhng dạy học diễn đàn tuyệt vời làm đợc nhiều điều khác Tuy viƯc tỉ chøc khã, nhng t«i cã thĨ hiểu đứa trẻ cách thực sự. Bà Johnson hớng dẫn chơng trình sau trờng học cho học sinh bị ADHD để khuyến khích chúng bộc lộ khiếu Nhiều học sinh có khiếu khác thờng, chúng dễ xúc động hạnh phúc với nhạy cảm với hài hớc, họ nói Nếu chúng tập hợp vào học đợc, dù việc khó khăn đứa trẻ này, lý khiến chúng không thành công, Johnson nói Amanda muốn trở thành bác sỹ điều hành trung tâm chăm sóc trẻ Hiện nay, bé chia sẻ quà Bé động, có khả làm hộp với tỷ lệ khác end Bé diễn viên hài Bé ngời thích làm ngời khác phải cời Chúng giải thích cho bé trời sinh bé nh Và điều xấu, tất khác nhau.” ... nghi ngờ trẻ bị ADHD, bớc phải đánh giá y tế tâm lý Ông Jay Hoecker, bác sỹ nhy khoa Viện Mayo nói: Đây điều chủ yếu, tất trẻ đập phá lớp hay trẻ bị coi quẫn trí bị ADHD Trẻ chậm khôn, trẻ buồn... với trẻ khác Mỗi ngày lần bé phải uống viên thuốc t Chúng giúp tập trung, bé nói Những viên thuốc methylphenidate, thuốc hớng thần thờng đợc kê cho đứa trẻ bị ADHD Theo Viện sức khoẻ Quốc gia, ADHD. .. không tốt ấn tợng đứa trẻ đánh lớp học Johnson, mét hiƯu trëng ë trêng THCS nãi “T«i nhí học trờng TH đứa trẻ bị đuổi khỏi lớp gán cho tên vấn đề hành vi Tôi không hiểu đứa trẻ đánh Pery hy vọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đứa trẻ ADHD ( KHÓ CHÚ Ý), Những đứa trẻ ADHD ( KHÓ CHÚ Ý)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn