KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 21:46

Việc kiểm định chất lượng giáo dục luôn là yêu cầu cấp thiết của nền giáo dục hiện đại ở mọi bậc học, ngành đào tạo, nhất là ở bậc đại học. Bài viết này sẽ được đề cập và nghiên cứu những nét chính về kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, chỉ ra những ưu và nhược điểm, qua đó đề ra những khuyến nghị hoàn thiện cần thiết trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam NCS Bùi Ngọc Quang Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG-HCM TÓM TẮT: Việc kiểm định chất lượng giáo dục yêu cầu cấp thiết giáo dục đại bậc học, ngành đào tạo, bậc đại học Bài viết đề cập nghiên cứu nét kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam nay, ưu nhược điểm, qua đề khuyến nghị hồn thiện cần thiết cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục Từ khóa: kiểm định, chất lượng, giáo dục đại học Đặt vấn đề Giáo dục nước ta coi “quốc sách hàng đầu” sau Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI vào tháng 10/2013, vấn đề đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo coi nội dung vừa chiến lược, vừa cấp thiết Do đó, vấn đề quản lý quản lý chất lượng giáo dục, có kiểm định chất lượng giáo dục trọng quan tâm hàng đầu trong sách giáo dục Việt Nam Để quản lý triển khai hoạt động kiểm định chất lượng cách hiệu quả, người quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, xác định, lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, quy định, sách liên quan cho tối ưu phù hợp vấn đề không quan tâm cấp quản lý mà hệ thống giáo dục Tổng quan chung kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam 1.1 Kiểm định chất lượng giáo dục gì? Năm 2005, lần khái niệm “kiểm định chất lượng” (được đưa vào Luật Giáo dục Việt Nam: “Kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục nhà trường sở giáo dục khác Việc kiểm định chất lượng giáo dục thực định kỳ lần quy định Điều 35, Hiến pháp năm 1992 phạm vi nước sở giáo dục Kết kiểm định chất lượng giáo dục công bố công khai để xã hội biết giám sát”2 Theo định nghĩa Hội đồng chất lượng đại học Anh Quốc 3, “kiểm định chất lượng giáo dục xem xét có hệ thống độc lập nhằm xác định hoạt động quản lý chất lượng kết liên quan có phù hợp với kế hoạch đặt từ trước hay không kế hoạch có triển khai hiệu quả, phù hợp để đặt mục tiêu hay khơng?” (Webb, 1994: 48) Còn Hoa Kỳ, cho kiểm định chất lượng giáo dục hình thức “chứng nhận sở giáo dục, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn nguồn lực số thực để củng cố chất lượng, khuyến khích tự đánh giá, tăng cường tự quản đảm bảo với công chúng sở giáo dục, chương trình đào tạo đạt chuẩn mực chất lượng bản” (Stanly & Patrick, 1998: 49) Tóm lại, ta hiểu, kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động đảm bảo chất lượng bên sở đào tạo Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa định công nhận mức độ tiến đảm bảo chất lượng giáo dục sở đào tạo 1.2 Đặc trưng kiểm định chất lượng giáo dục - Kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành phạm vi cấp sở đào tạo cấp chương trình đào tạo; - Kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động hoàn toàn tự nguyện; - Kiểm định chất lượng giáo dục tách rời công tác tự đánh giá; - Tất quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gắn liền với đánh giá ngoài; - Các chuẩn mực đánh giá linh hoạt biến đổi cho phù hợp với mục tiêu hoạt động sở đào tạo 1.3 Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định có mục đích kép đánh giá chất lượng cải tiến chất lượng giáo dục, mục đích kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt chuẩn mực định giáo dục đào tạo không ngừng cải tiến, nâng cao Điều 17, Luật Giáo dục Việt Nam tên tiếng Anh Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu người sử dụng nguồn nhân lực đảm bảo quyền lợi cho người học Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục đích giải trình với xã hội, với quan nhà nước hay quan, tổ chức tài trợ, liên kết, cấp kinh phí hỗ trợ Hiện nay, khơng quan, tổ chức, người học, cha mẹ học sinh quan tâm đến việc sở đào tạo, chương trình đào tạo kiểm định chất lượng giáo dục hay chưa trước đưa định tài trợ hay không tài trợ hay theo học sở đào tạo, chương trình đào tạo 1.4 Vai trò kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục có vai trò giúp cho nhà quản lý giáo dục nhìn lại tồn hoạt động nhà trường cách có hệ thống để từ điều chỉnh hoạt động giáo dục nhà trường theo chuẩn mực định Thông qua hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm hoạt động tự đánh giá hoạt động đánh giá ngoài, lãnh đạo nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn Kết kiểm định chất lượng giáo dục phản ánh chất lượng đào tạo nhà trường, nhờ lãnh đạo trường nắm điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức đơn vị mình, từ làm để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục 1.5 Các loại kiểm định chất lượng giáo dục Có loại kiểm định chất lượng Việt Nam nay, kiểm định chất lượng cấp sở đào tạo cấp chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng cấp sở đào tạo (tức kiểm định cấp trường) nhằm đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng cho toàn lĩnh vực hoạt động nhà trường, liên quan đến tất đơn vị cá nhân trường Kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo nhằm đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng cho chương trình đào tạo, liên quan đến đơn vị cá nhân có liên quan đến chương trình đào tạo 1.6 Nội dung kiểm định chất lượng giáo dục - Đánh giá chất lượng cấu tổ chức, sứ mạng, mục tiêu tổ chức; - Đánh giá chất lượng thủ tục, chế, sách trình; - Đánh giá chất lượng nguồn lực: tài chính, sở vật chất người Ưu, nhược điểm công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam 2.1 Ưu điểm công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam bước hình thành từ năm 2003, với thành lập Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục, đổi tên thành Cục Quản lý chất lượng (thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo), giao nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục nước, với 04 trung tâm kiểm định chất lượng thành lập vào hoạt động: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội (2013), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM (2014), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Đà Nẵng (2016), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Hiệp hội Đại học Cao đẳng Việt Nam (2016), với tiêu năm phấn đấu đánh giá 50-60 trường Đến hệ thống văn để đảm bảo cho kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường hoạt động đánh giá đầy đủ Thể từ Nghị định Chính phủ, Luật Giáo dục Đại học, thơng qua thông tư, văn hướng dẫn… cụ thể Nghị định số 75/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 02/08/2006 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục năm 20055 dành toàn Chương VII để hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nêu rõ (1) nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác kiểm định chất lượng giáo dục, (2) tổ chức quản lý tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, (3) công bố công khai kết kiểm định chương trình sở giáo dục; Mục 6, Điều 28, Chương Luật Giáo dục đại học năm 20126 yêu cầu trường đại học “tự đánh giá chất lượng đào tạo chịu kiểm định chất lượng giáo dục.” Hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo Bộ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 Bộ trưởng Bộ GD&DT Luật số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Quốc hội Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 Quốc hội tiêu chuẩn AUN-QA7 cấp chương trình đào tạo cấp sở đào tạo triển khai áp dụng năm 2017 cho phép đồng ý Hội đồng Tín thác Mạng lưới trường đại học Đông Nam Á (AUN-BOT 10)… Các văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục liên ban hành cho tất cấp học, tạo hành lang pháp lý cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục phát triển bền vững Việt Nam Việc triển khai áp dụng chuyển từ Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp sở đào tạo từ 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí sang 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí xây dựng Bộ tiêu chuẩn AUN-QA trường đại học tiên tiến khu vực ASEAN, ban hành áp dụng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA cầu nối để trường đại học Việt Nam hòa vào chất lượng chung khu vực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Mạng lưới trường đại học Đông Nam Á (AUN) giao thoa lớn với tiêu chuẩn Châu Âu Bắc Mỹ nên tiêu chuẩn điểm để đưa giáo dục đại học Việt Nam hòa nhập giới Một điểm bật nữa, đến đội ngũ đảm bảo cho hoạt động kiểm định chất lượng từ bên chuẩn bị tương đối đầy đủ Cụ thể có 700 người hồn thành khóa đào tạo kiểm định viên, có 240 người cấp thẻ kiểm định viên Tính đến ngày 31/7/2018, nước có 117 sở giáo dục đại học; 03 trường cao đẳng sư phạm kiểm định đạt chuẩn quốc gia nước có sở đào tạo kiểm định cấp trường đạt chuẩn quốc tế AUN HCERES11 (xem Bảng 1) Bảng Danh sách trường đại học kiểm định đạt chuẩn quốc tế từ viết tắt “ASEAN Universiy Network − Quality Assurance” có nghĩa “Mạng lưới trường đại học Đông Nam Á − Đảm bảo chất lượng” Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học” Bộ GD&ĐT AUN (2016) Hướng dẫn đánh giá sở giáo dục Mạng lưới đảm bảo chất lượng trường đại học ASEAN (phiên 2.0) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 10 The AUN Board of Trustees 11 Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu giáo dục đại học Pháp, thành viên Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu (ENQA- European Association for Quality Assurance in Higher Education) Hệ thống Giáo dục đại học châu Âu (EHEAEuropean Higher Education Area), có giá trị tồn Châu Âu TT Tổ chức kiểm Thời điểm định chất lượng đánh giá Tên trường Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG-HCM) Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Trường ĐH Xây dựng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN) Trường ĐH Tôn Đức Thắng HCERES 3/2017 AUN-QA 9/2017 HCERES 3/2017 HCERES 3/2017 HCERES 3/2017 AUN-QA 01/2017 HCERES 4/2018 Nguồn: Bộ GD&ĐT (2018) Bên cạnh công tác kiểm định chất lượng cấp sở đào tạo, nhiều chương trình đào tạo đánh giá, kiểm định theo chuẩn nước quốc tế Cụ thể, theo số liệu thống kê Bộ GD&ĐT (2018), tính đến ngày 31/7/2018, có 10 chương trình đánh giá theo chuẩn nước 106 chương trình đánh giá đạt chuẩn quốc tế theo AUN, ABET12, ACBSP13, AMBA14, CTI15, ENAEE16, FIBAA17, IACBE18 đánh giá Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật Công nghệ - Hoa Kỳ (ABET): Một số trường đại học Trường Đại học FPT, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM có chương trình phấn đấu đạt chuẩn ABET Tháng 11/2013, 02 chương trình Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM kiểm định theo ABET; đánh giá Ủy ban văn kỹ sư Pháp – CTI: 14 ngành đào tạo kỹ sư chất lượng cao 04 trường đại học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-Hồ Chí Minh) CTI tổ chức đánh giá vòng vào năm 2010 (vòng đánh giá vào năm 2004) Ngồi ra, có 04 trường đại học đăng ký làm thành viên tiếp cận với tiêu chuẩn đánh giá Hiệp hội phát triển 12 Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật Công nghệ, Hoa Kỳ) 13 Accreditation Council for Business Schools and Programs (Hội đồng Kiểm định trường chương trình đào tạo kinh doanh, Hoa Kỳ) 14 Association of MBAs (Hiệp hội MBA) 15 Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn Kỹ sư Pháp) 16 European Network for Accreditation of Engineering Education (Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật châu Âu) 17 Foundation for International Business Administration Accreditation (Quỹ Kiểm định chương trình quản trị kinh doanh quốc tế) 18 International Assembly for Collegiate Business Education (Hiệp hội quốc tế trường đại học đào tạo ngành kinh doanh) giảng dạy doanh thương bậc đại học - Hoa Kỳ (AACSB19) là: Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Kinh tế Tài TP Hồ Chí Minh Đặc biệt 03 trường đại học thành viên thức Việt Nam gia nhập Mạng lưới trường đại học Đông Nam Á (AUN) ĐHQG-Hà Nội, ĐHQG-HCM Đại học Cần Thơ; có sở đào tạo đánh giá thức cấp trường AUN Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM có 49 chương trình đào tạo đánh giá ngồi đạt chuẩn AUN giai đoạn 20072016, Việt Nam đứng vị trí thứ khu vực (xem Bảng 2) Bảng Số lượng chương trình đạt chuẩn AUN khu vực giai đoạn 2007-2016 Nguồn: AUN (2016) Việc đạt chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo Việt Nam bước đầu tạo điều kiện để trường đại học Việt Nam tiến dần đến liên thông, liên kết, chuyển đổi tín (ACTS20) cơng nhận lĩnh vực học thuật khu vực; sinh viên Việt Nam hưởng lợi di chuyển trường đại học khối ASEAN; đồng thời từ xây dựng thương hiệu trường đại học, góp phần thu hút sinh viên từ trường đại học khác khu vực Việc đạt chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo Việt Nam thể rõ trách nhiệm giải trình trường đại học trước xã hội chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội yêu cầu 19 20 Association to Advance Collegiate Schools of Business Asean Credit Transfer System thị trường lao động, đáp ứng kỳ vọng Nhà nước, Chính phủ việc đầu tư lớn cho Đại học Quốc gia Việt Nam nhằm góp phần đẩy mạnh tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam cách toàn diện sâu sắc Kiểm định chất lượng giáo dục việc công khai kiểm định chất lượng điều bắt buộc quy trình ghi Luật Giáo dục, cơng khai Đương nhiên kết tác động đến q trình phát triển nhà trường (cụ thể tuyển sinh), việc tác động theo hai phía; kết kiểm định tốt kết tích cực ngược lại Chúng ta xã hội cởi mở trường đại học phải tự chủ nội lực mình, tự chủ phải gắn với trách nhiệm xã hội trách nhiệm giải trình Việc cơng khai học sinh, phụ huynh xã hội giám sát, đặc biệt em học sinh chuẩn bị vào học biết trường mạnh chỗ nào, yếu chỗ cảm thấy có phù hợp với nguyện vọng hay khơng Chính vậy, việc cơng khai kiểm định chất lượng có lợi cho trường khơng phải khơng có lợi 2.2 Nhược điểm cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam Về đội ngũ nhân sự: cán chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng sở đào tạo thực chưa có kinh nghiệm lĩnh vực cơng tác hồn tồn mẻ này, thực tế tất cán kiêm nhiệm, vừa làm việc này, vừa phải đảm bảo hoạt động chuyên môn trường Về nhận thức: nhận thức mối quan tâm vai trò cơng tác đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục lãnh đạo tập thể cán bộ, giảng viên chưa cao, chưa đồng đều; văn hóa chất lượng, văn hóa kiểm định chưa thực thấm nhuần tới thành viên tổ chức, tượng làm đối phó với cơng tác đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng Về kinh phí: ngồi khó khăn đội ngũ nhân sự, công tác kiểm định chất lượng trường gặp khó khăn kinh phí, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa có sách, phân bổ kinh phí, hướng dẫn cụ thể dành riêng cho hoạt động triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng, dẫn đến chưa thật động viên cán bộ, giảng viên tham gia vào công tác tự đánh giá, đảm bảo kiểm định chất lượng Về chế tài, khen thưởng: hệ thống văn kiểm định chất lượng giáo dục hoàn chỉnh song chế tài để khuyến khích trường làm tốt, đặc biệt xử lý trường làm chưa tốt, chưa thực trọng đến công tác kiểm định chưa mạnh Về công cụ đánh giá: công cụ đánh giá, đo lường công tác đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng nhiều tranh cãi, chừng mực chưa theo kịp vận hành, phát triển nhanh thực tế giáo dục đại học, đặc biệt theo chuẩn quốc tế Những đề xuất khuyến nghị hồn thiện cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm định viên, cán chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, nâng cao nhận thức mối quan tâm vai trò cơng tác đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục lãnh đạo tập thể cán bộ, giảng viên sở đào tạo, trung tâm kiểm định, qua việc không ngừng tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán chuyên trách Thứ hai, Bộ GD&ĐT cần sớm ban hành văn hướng dẫn tổ chức kiểm định kỳ, đánh giá chương trình đào tạo văn hướng dẫn sử dụng kết đánh giá việc xét thi đua năm Đặc biệt, cần có kế hoạch rõ ràng, hướng dẫn đơn vị thực nhiệm vụ năm Cần có biện pháp chế tài đơn vị thực không nghiêm kiểm định chất lượng có số cán bộ, giảng viên khơng nhận thấy lợi ích cơng tác Thứ ba, Bộ GD&ĐT cần xây dựng thông tư mới, công cụ thang thước để đạt chuẩn khu vực để trường lấy đánh giá để xem mạnh đâu, chỗ chưa để bước tiếp tục trì điểm mạnh, khắc phục hạn chế, bước theo chiến lược cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực Bằng cách này, thời gian có bước chuyển biến rõ nét chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Thứ tư, xem xét đáp ứng yêu cầu thành lập thêm số trung tâm kiểm định phù hợp với nhu cầu đánh giá, nhu cầu hoạt động hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt thành lập trung tâm kiểm định nghề nghiệp hay kiểm định chương trình hay kiểm định chuyên mơn hiểu q trình cơng nhận thức tổ chức kiểm định chuyên môn chương trình mà chất lượng thể đáp ứng yêu cầu việc thực hành nghề thực tiễn tổ chức nghề nghiệp chương trình đào tạo chuyên môn, đặc thù Kiểm định chuyên môn thực phạm vi rộng trường đại học thành viên phạm vi hẹp chương trình chuyên ngành Thứ năm, khuyến khích sở giáo dục nước đăng ký đánh giá, kiểm định tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng khu vực quốc tế AUN, AACSB, ABET, ACBSP, AMBA, CTI, ENAEE, FIBAA, IACBE… tham gia vào tổ chức xếp hạng giới QS Asia Ranking có chế, sách khen thưởng, đặc thù riêng cho chương trình đào tạo, sở đào tạo đạt chuẩn khu vực quốc tế Thứ sáu, bước ứng dụng công nghệ thông tin việc hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng, việc xây dựng hình thành sở liệu dùng chung số thực hiện, số cốt lõi (KPIs 21) sở giáo dục, qua xây dựng bảng đối sánh số tiêu cho trường để làm sở so sánh, đối sánh, xếp hạng sau trường nước khu vực, làm sở liệu cho việc viết báo cáo tự đánh giá đánh giá ngoài… Kết luận Đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục có vai trò quan trọng mối quan tâm hàng đầu cá nhân, tổ chức tồn xã hội Do đó, việc nhìn nhận thực trạng, ưu, nhược điểm kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam giúp cho ta có nhìn tổng quan, tồn cảnh chất lượng giáo dục, qua đó, giúp cho nhà quản lý giáo dục xây dựng, đưa định, sách, đề xuất, giải pháp, biện pháp hợp lý, hiệu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quản lý công tác đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục 21 Key Performance Indicators 10 Educational Quality Accreditation of Higher Education Institutions in Vietnam today ABSTRACT: Educational accreditation is always an urgent requirement for modern education at all levels for training programmes, especially in the higher education institutions This article presents some main features of current Vietnamese higher education accreditation, highlights its advantages and disadvantages, and makes recommendations for improving accreditation in Vietnam Keywords: accreditation, quality, higher education TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.AUN (2016), Hướng dẫn đánh giá sở giáo dục Mạng lưới đảm bảo chất lượng trường đại học ASEAN (phiên 2.0), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2.Bộ GD&ĐT (2016), Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học (Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016) 3.Bộ GD&ĐT (2017), Quy định kiểm định chất lượng sở giáo dục đại học (Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017) 4.Bộ GD&ĐT (2018), Danh sách chương trình đào tạo, sở đào tạo đánh giá/cơng nhận (số liệu cập nhật thống kê tính đến ngày 31/7/2018), https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giaoduc/Pages/Default.aspx 5.Đinh Tuấn Dũng (2008), “Vai trò kiểm định chất lượng đào tạo đại học”, Kỷ yếu Vai trò tổ chức kiểm định độc lập kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Viện Nghiên cứu giáo dục, tr 158-164 6.Nguyen Duy Mong Ha, Bui Ngoc Quang (2018) “Integration in higher education through ASEAN University Network: Chances for Vietnamese HEI’s development” International Conference Proceedings on Education Revolution, 11 Transformation and Cross-Boarding in Taiwan and Vietnam, 21 April 2018, HCMC, Vietnam, p.p 33- 7.Stanley, E & Patrick, W (1998), “Quality Assurance in American and British Higher Education: A Comparison”, in Gaither G H., Quality Assurance in Higher Education: An International Perspective, San Francisco: Jossey-Bass Publisher, p.p 39 – 56 8.Trần Thị Bích Liễu, Nguyễn Tùng Lâm (2008), “Đôi nét tổ chức kiểm định nghề nghiệp Mỹ phải có tổ chức kiểm định độc lập”, Kỷ yếu Vai trò tổ chức kiểm định độc lập kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Viện Nghiên cứu Giáo dục, tr 179-192 9.Webb, C (1994), “Quality Audit in the Universities”, in Green D (ed.), What is Quality in Higher Education?, Buckingham: Society for Research into Higher Education & Open University Press, p.p 46 – 59 12 ... Ưu, nhược điểm công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam 2.1 Ưu điểm công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam bước hình thành từ năm... đích kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định có mục đích kép đánh giá chất lượng cải tiến chất lượng giáo dục, mục đích kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt chuẩn mực định giáo dục đào... tiến chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục 1.5 Các loại kiểm định chất lượng giáo dục Có loại kiểm định chất lượng Việt Nam nay, kiểm định chất lượng cấp sở đào
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY, Tổng quan chung về kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam, Ưu, nhược điểm trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay, Những đề xuất khuyến nghị hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn