BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 8

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 19:21

Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 MỤC TIÊU 7-8 điểm Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thời gian làm 90 phút SBD: Mã đề thi: 201 Câu Véc-tơ sau véc-tơ phương đường thẳng d : A (−2; 1; −3) B (2; 1; 3) C (−3; 2; 1) y+1 z−3 x+2 = = ? −2 −1 D (3; −2; 1) Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(−3; 1; 2) Tọa độ điểm A đối xứng với điểm A qua trục Oy B (3; 1; −2) C (3; −1; −2) D (3; −1; 2) A (−3; −1; 2) Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình sau khơng phải phương trình mặt cầu? A x2 + y + z − 2x + 4y − 4z + 10 = B 2x2 + 2y + 2z − x − y − z = C 2x2 + 2y + 2z + 4x + 8y + 6z + = D x2 + y + z + x − 2y + 4z − = Câu Thể tích khối hộp chữ nhật cạnh a, 2a, 3a A 6a2 B 6a3 C 2a2 D 2a3 Câu Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau x y −∞ + y −2 − −∞ Giá trị cực đại hàm số cho B −1 A 0 + +∞ − −1 −∞ C −2 D Câu Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng D (0; 2) C (−∞; 0) B (3; +∞) A (−3; 1) y O x −3 a2 b3 B 2la − ln b Câu Với hai số thực dương a b, ln A ln a + ln b A 10 a ln b [f (x) + g(x)] dx g(x) dx = Tích phân f (x) dx = 3, D 5 Câu Biết C ln a − ln b B C D 12 Trang 1/6 – Mã đề thi: 201 Group Kho Tài Liệu Toán THPT QUÉT CODE ĐỂ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu Bán kính r khối cầu tích V = 36π (cm3 ) A r = (cm) B r = (cm) C r = (cm) D r = (cm) Câu 10 Họ nguyên hàm hàm số f (x) = 3x2 + 3x 3x ln 3 x + C x + ln + C x + A B C x3 + 3x + C D x3 + x + C ln 3 Câu 11 Trong không gian Oxyz, mặt phẳng 3x − 5y + z − = qua điểm sau đây? A M (1; 2; −1) B N (1; 1; −1) C P (2; 0; −3) D Q(1; 0; −1) Câu 12 Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k ≤ n, mệnh đề đúng? n! n! n! k! A Akn = B Akn = C Akn = D Akn = k!(n − k)! (n − k)! k! n!(n − k)! Câu 13 Điểm sau điểm biểu diễn số phức z = − 4i? A M (3; 4) B M (−3; 4) C M (3; −4) Câu 14 Cho hàm số y = f (x) liên tục [−2; 6] có đồ thị hình vẽ bên Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho đoạn [−2; 6] Giá trị 2M − m A B C D D M (−3; −4) y 2 −2 O x −1 Câu 15 Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm A(1; −1; 2) đến mặt phẳng (P ) : 2x + 3y − z + = A √ B √ C √ D √ 14 14 14 14 √ Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình A [0; 1) B (−∞; 1) x < C (−∞; 1] D (0; 1) √ Câu 17 Hình trụ có bán kính đáy a chiều cao a Khi diện tích tồn phần hình trụ √ √ √ √ A 2πa2 ( − 1) B πa2 (1 + 3) C πa2 D 2πa2 (1 + 3) Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có tam giác AB vuông A, AB = a, AC = 2a, SA vng góc với đáy SA = 3a Thể tích khối chóp S.ABC C 3a3 D 2a3 A 6a3 B a3 π π Câu 19 Biết F (x) nguyên hàm hàm số f (x) = sin 2x F = Tính F π π π π = = = = A F B F C F D F 6 6 Câu 20 Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang? 3x + x A y= B y=√ x−1 − x2 x2 + x + C y = x3 − 2x2 + 3x + D y= x−2 Câu 21 Trang 2/6 – Mã đề thi: 201 Group Kho Tài Liệu Toán THPT Bảng biến thiên hình bên đồ thị hàm số đây? A y = x3 − 3x + B y = x4 − 2x2 − x−1 C y= 2x − D y = −x3 + 3x2 + QUÉT CODE ĐỂ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT x −∞ − y +∞ + − +∞ y −∞ Câu 22 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình bên Hàm số y = f (x) nghịch biến khoảng đây? A (−∞; −2) B (−2; 1) C (−1; 0) D (1; +∞) y −2 −1 O x −1 −2 −3 −4 Câu 23 Cho số phức z khác Khẳng định sau sai? z số ảo A B z − z số ảo C z · z số thực D z + z số thực z Câu 24 Cho lăng trụ ABC.A B C Gọi M , N trung điểm AA , B C Khi đường thẳng AB song song với mặt phẳng sau đây? A (BM N ) B (C M N ) C (A CN ) D (A BN ) Câu 25 Số 2018201920192020 có chữ số? A 147501991 B 147433276 C 147501992 D 147433277 Câu 26 Số mặt phẳng đối xứng hình bát diện A B C D Câu 27 Cho hình lập phương ABCD.A B C D cạnh a Tính diện tích tồn phần vật tròn xoay thu quay tam giác AA C quanh trục AA √ √ √ √ A 2π + a2 B π + a2 C 2π + a2 D π + a2 Câu 28 Cho hàm số f (x) xác định R thỏa mãn f (x) = 4x + f (1) = −1 Biết phương trình f (x) = 10 có hai nghiệm thực x1 , x2 Giá trị tổng log2 |x1 | + log2 |x2 | A B 16 C D x−2 Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (α) mặt phẳng chứa đường thẳng d : = z y−3 = vng góc với mặt phẳng (β) : x + y − 2z + = Hỏi giao tuyến (α) (β) qua điểm đây? A (2; 3; 3) B (5; 6; 8) C (0; 1; 3) D (1; −2; 0) x−1 có đường tiệm cận? 25 − x2 B C Câu 30 Đồ thị hàm số y = √ A D Trang 3/6 – Mã đề thi: 201 Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 31 Số giao điểm đồ thị hàm số y = x2 |x2 − 4| với đường thẳng y = A B C D Câu 32 Tập nghiệm bất phương trình A [−4; −3) B ∅ log (x2 − 9) ≤ log(3 − x) C (−4; −3) D (3; 4] Câu 33 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy (ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 6 Câu 34 Tập nghiệm S phương trình log3 (2x + 1) − log3 (x − 1) = A S = {1} B S = {−2} C S = {3} D S = {4} Câu 35 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y = x3 + 3x + B y = −3x3 − 3x + C y = x3 − 3x + D y = x3 − 3x − y x O Câu 36 Cho hàm số f (x) có đạo hàm f (x) = (x − 2)2 (x − 1)x3 , ∀x ∈ R Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 37 Đặt log5 = a, log9 1125 3 3 A 1+ B 2+ C 2+ D 1+ 2a a 2a a 2 Câu 38 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z +2z +10 = Giá trị T = |z1 | +|z2 |2 A B C 10 D 20 Câu 39 Cho đồ thị hàm số y = f (x) hình vẽ Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f (x) trục Ox (phần gạch sọc) tính cơng thức y A S= y = f (x) f (x) dx −3 −3 B S= O x f (x) dx −3 f (x) dx − C S= −3 D S= f (x) dx f (x) dx + −3 f (x) dx Trang 4/6 – Mã đề thi: 201 Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT √ x+4−2 x2 + x C Câu 40 Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B Câu 41 Hàm số y = ln(1 − x2 ) có đạo hàm 2x −2x A B x −1 x2 − C D 1 −1 x2 D x − x2 Câu 42 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau x y −∞ + y −1 +∞ − + +∞ −∞ −2 Số nghiệm thực phương trình 3f (x) − = A B C D Câu 43 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a có SA = SB = SC = a Góc hai mặt phẳng (SBD) (ABCD) A 30◦ B 90◦ C 60◦ D 45◦ Câu 44 Tích nghiệm phương trình log √1 (6x+1 − 36x ) = −2 A B C D log6 Câu 45 Cho F (x) nguyên hàm hàm số f (x) = ex + 2x thỏa mãn F (0) = Khi F (x) A F (x) = ex + x2 + B F (x) = ex + x2 − 2 x x C F (x) = e + x + D F (x) = e + x + 2 Câu 46 Cho hình lập phương ABCD.A B C D có cạnh Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A √ BD) √ √ A B C D x + m2 Câu 47 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = đồng biến x+4 khoảng xác định nó? A B C D Câu 48 Cho hình hộp ABCD.A B C D có M , N , P trung điểm cạnh A B , A D , C D Góc đường thẳng CP mặt phẳng (DM N ) A 60◦ B 30◦ C 0◦ D 45◦ A B C D M A B N D P C Trang 5/6 – Mã đề thi: 201 Group Kho Tài Liệu Toán THPT QUÉT CODE ĐỂ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 49 y Cho hàm số y = x4 − 2x2 − có đồ thị hình bên Với giá trị −1 O tham số m phương trình x4 − 2x2 − = 2m − có hai x −1 nghiệm phân biệt?  m
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 8 , BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn