BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 9

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 19:21

Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT BỘ ĐỀ THPT QUỐC GIA 2019 - MỨC ĐỘ 7-8 điểm Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thời gian làm 90 phút SBD: Mã đề thi: 204 Câu Cho số phức z = − 2i Khẳng định sau khẳng định đúng? A Số phức z số ảo B Phần ảo số phức z −2i C Phần thực số phức z D Phần ảo số phức z Câu Số lớn 1? C log 12 Câu Hàm số y = −x + 3x − nghịch biến tập sau đây? A (−∞; −1) ∪ (1; +∞) B (1; +∞) C (−1; +∞) D (−1; 1) A ln B log3 Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục R có đồ thị hình vẽ bên Tìm giá trị nhỏ m giá trị lớn M hàm số y = f (x) đoạn [−2; 2] A m = −5, M = −1 B m = −2, M = C m = −1, M = D m = −5, M = D logπ (3,14) y −2 −1 x O −1 −3 −5 Câu Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau x y −∞ + 0 − +∞ + +∞ y −∞ −2 Tìm giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số cho A yCĐ = yCT = −2 B yCĐ = −2 yCT = C yCĐ = yCT = D yCĐ = yCT = 3x + 2018 x−1 C x = Câu Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = B y = Câu Tính đạo hàm hàm số y = log8 (6x − 5) B y = C y = A y = (6x − 5) ln (6x − 5) ln 6x − D y = D y = (6x − 5) ln Trang 1/6 – Mã đề thi: 204 Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức nào? A z = + 2i B z = − 2i C z = −2 + i y M D z = + i −2 Câu Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = C x = −2 B x = O x 2x − ? x−2 D y = −2 Câu 10 Tìm tập xác định hàm số y = (2x − 1)− 1 ; +∞ A D = R B D =R\ C D = ; +∞ D D= 2 x−1 y+3 z+1 Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : = = Véc-tơ −2 véc-tơ véc-tơ phương đường thẳng d? → − → − → − → − A a (1; 2; 1) B b (−1; 2; −1) C c (2; −4; 2) D d (−3; 6; −3) Câu 12 Cho α số thực dương Viết α · A α6 B √ α3 3x − Câu 13 Tìm giới hạn L = lim x→+∞ − 2x 3 A L=− B L= 2 α dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ C α3 D α3 C L = D L=− Câu 14 Giá trị lớn hàm số y = x3 − 4x2 + 12x − 13 đoạn [0; 9] 44 23 A B − C 14 D − 3 Câu 15 Tích phân √ 2x + dx có giá trị √ √ √ 3 A 3− B 3− C 3− 2 Câu 16 Nguyên hàm hàm số f (x) = x + sin 2x x4 x4 x4 − cos 2x + c B − cos 2x + c + cos 2x + c A C 4 Câu 17 Cho mệnh đề sau √ 3−1 D D x4 + cos 2x + c I) Số cạnh khối đa diện lồi lớn II) Số mặt khối đa diện lồi lớn III) Số đỉnh khối đa diện lồi lớn Trong mệnh đề trên, mệnh đề mệnh đề đúng? A II III B I II C Chỉ I D Chỉ II Câu 18 Gọi V thể tích khối tròn xoay thu quay hình thang cong, giới hạn đồ π thị hàm số y = sin x, trục Ox, trục Oy đường thẳng x = , xung quanh trục Ox Mệnh đề đúng? Trang 2/6 – Mã đề thi: 204 Group Kho Tài Liệu Toán THPT π π sin2 x dx A V = QUÉT CODE ĐỂ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT B V = π sin x dx C V = π D V =π sin2 x dx π sin x dx Câu 19 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2f (x) + 3m − = có nghiệm phân biệt 5 A −1 < m < B − < m < 3 5 C − ≤ m ≤ D −1 ≤ m ≤ 3 y 1 x −1 O −1 Câu 20 Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị? A y = −x4 − 3x2 + B y = x3 − 3x2 + 3x − C y = x3 − 6x2 + 9x − D y = 2x4 − 4x2 + Câu 21 Biết đường thẳng y = 4x + cắt đồ thị hàm số y = x3 + 2x + điểm nhất, kí hiệu (x0 ; y0 ) tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = 10 B y0 = 13 C y0 = 11 D y0 = 12 Câu 22 Cho log30 = a, log30 = b Tính log30 1350 theo a, b A log30 1350 = 2a + b B log30 1350 = 2a + b + C log30 1350 = 2a + b − D log30 1350 = 2a + b − Câu 23 Bất phương trình log2 (3x − 2) > log2 (6 − 5x) có tập nghiệm ;3 A (0; +∞) B C (−3; 1) 1; D Câu 24 Cho số phức z thỏa mãn (1 + 3i)z − = 7i Mệnh đề sau đúng? 13 13 13 13 − i + i A z= B z = − + i C z = − − i D z= 5 5 5 5 Câu 25 y Cho hàm số y = f (x) = ax4 + bx2 + c có đồ thị hình bên (a, b, c ∈ R) Tính f (2) B f (2) = 18 C f (2) = 16 D f (2) = 17 A f (2) = 15 −1 O x −1 Câu 26 Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng; lãi suất tháng 1% hàng tháng ông A trả góp ngân hàng triệu đồng (mỗi tháng số tiền lãi cộng thêm vào khoản nợ, trừ triệu đồng trả góp, lãi tháng sau 1% khoản tiền này) Hỏi sau năm (đã trả góp 12 lần) ơng A nợ ngân hàng (làm tròn đến hàng nghìn)? A 47.210.000 đồng B 45.636.000 đồng C 49.270.000 đồng D 51.848.000 đồng Câu 27 Cho a, b hai số thực dương Mệnh đề đưới sai? A log3 (3ab)3 = 3(1 + log3 a + log3 b) B log3 (3ab)3 = + log3 (ab) C log3 (3ab)3 = (1 + log3 a + log3 b)3 D log3 (3ab)3 = + log3 (ab)3 Trang 3/6 – Mã đề thi: 204 Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 28 Một ô tô chạy với tốc độ 20 m/s người lái đạp phanh, từ thời điểm tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = −5t + 20 m/s, t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ di chuyển mét m? A 20 m B 30 m C 10 m D 40 m Câu 29 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phương trình z −2z +5 = Giá trị |z1 |+|z2 | √ √ A B C D 10 Câu 30 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (8; −2; 4) Gọi A, B, C hình chiếu M trục Ox, Oy, Oz Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B C A x − 4y + 2z − = B x − 4y + 2z − 18 = C x + 4y + 2z − = D x + 4y − 2z − = Câu 31 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = 2x − điểm có hồnh độ −2 x+1 A y = −3x + B y = 3x + C y = 3x + 11 D y = −3x + 11 Câu 32 Lăng trụ tam giác ABC.A B C tích V Khi thể tích khối chóp A.BCC B V 3V 2V V A B C D 3 √ Câu 33 Cho (D) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = ln x, trục Ox đường thẳng x = Tính thể tích V khối tròn xoay thu cho hình (D) quay xung quanh Ox A V = 2(ln − 1) B V = 2π(ln − 1) C V = ln − D V = π(2 ln − 1) √ Câu 34 Cho tam giác ABC vng A có AB = cm, AC = cm Cho tam giác ABC quay xung quanh trục AB thu khối tròn xoay tích A 68π cm3 B 204π cm3 C 128π cm3 D 384π cm3 Câu 35 Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vng có cạnh 3a Diện tích toàn phần khối trụ √ 2 √ 13a π 27a π a π A Stp = a2 π B Stp = C Stp = D Stp = 2 Câu 36 Mệnh đề đúng? A Hình chóp có đáy hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp B Hình chóp có đáy tứ giác có mặt cầu ngoại tiếp C Hình chóp có đáy hình thang vng có mặt cầu ngoại tiếp D Hình chóp có đáy hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp → − − Câu 37 Trong không gian Oxyz, cho hai véc-tơ → a = (4; −2; −4), b = (6; −3; 2) Giá trị biểu → − → − − − thức 2→ a −3 b · → a +2 b √ 200 A −200 B C 2002 D 200 Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P ) : x−2y+2z−3 = (Q) : mx+y−2z+1 = Với giá trị m hai mặt phẳng vng góc với nhau? A m = B m = −1 C m = −6 D m = Câu 39 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 0; −1), B(1; −1; 2) Diện tích tam giác OAB Trang 4/6 – Mã đề thi: 204 Group Kho Tài Liệu Toán THPT QUÉT CODE ĐỂ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT √ √ √ 11 11 A B C D 2 Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P ) : 2x + 6y + z − = cắt trục Oz y z−6 x−5 = = A B Phương trình mặt cầu đường kính AB đường thẳng d : −1 A (x + 2)2 + (y − 1)2 + (z + 5)2 = 36 B (x + 2)2 + (y − 1)2 + (z + 5)2 = C (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 5)2 = 36 D (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 5)2 = √ Câu 41 Trong không gian tọa độ Oxyz, xét vị trí tương đối hai đường thẳng x−1 y+1 z x−3 y−3 z+2 ∆1 : = = , ∆2 : = = 2 −1 −2 A ∆1 song song với ∆2 C ∆1 cắt ∆2 B ∆1 chéo với ∆2 D ∆1 trùng ∆2 Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hình chiếu vng góc điểm M (2; 3; 4) mặt phẳng (P ) : 2x − y − z + = điểm đây? 1; ; 3; ; A (2; 8; 2) B C D (1; 3; 5) 2 2 Câu 43 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D Đường thẳng AB vng góc với đường thẳng sau đây? A B C B CD C BD D BD Câu 44 Tìm mơ-đun số phức z thỏa mãn (1 + i)2 z + (−3 + i)z = −13 + 21i √ √ √ 10 A B C D Câu 45 Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy với chiều cao Tính góc tạo cạnh bên mặt đáy A 30◦ B 60◦ C 45◦ D 90◦ Câu 46 Một bình chứa viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên đồng thời viên bi Xác suất để viên bi lấy khơng có viên bi màu đỏ 143 1 A B C D 280 16 560 28 Câu 47 Biết x2 + x + b dx = a + ln với a, b số nguyên Tính S = a − 2b x+1 A S = B S = −2 C S = D S = 10 Câu 48 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x4 + (6m − 4)x2 + − m có ba điểm cực trị 2 2 A m≥ B m≤ C m> D m< 3 3 Câu 49 ax + b y Cho hàm số y = có đồ thị hình bên Mệnh đề sau cx + d đúng? A ac > 0, bd > 0, cd > B ad < 0, bc > 0, cd > O C ab > 0, bc > 0, bd < D bc > 0, ad < 0, ac < x Trang 5/6 – Mã đề thi: 204 Group Kho Tài Liệu Tốn THPT QT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 50 Cho khối chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, góc mặt bên mặt đáy 60◦ √ Thể tích khối chóp S.ABCD √ √ √ 3 a a a3 a3 A B C D 2 6 Trang 6/6 – Mã đề thi: 204 ... nợ ngân hàng (làm tròn đến hàng nghìn)? A 47. 210.000 đồng B 45.636.000 đồng C 49. 270 .000 đồng D 51 .84 8.000 đồng Câu 27 Cho a, b hai số thực dương Mệnh đề đưới sai? A log3 (3ab)3 = 3(1 + log3 a... 4 Câu 17 Cho mệnh đề sau √ 3−1 D D x4 + cos 2x + c I) Số cạnh khối đa diện lồi lớn II) Số mặt khối đa diện lồi lớn III) Số đỉnh khối đa diện lồi lớn Trong mệnh đề trên, mệnh đề mệnh đề đúng?... (ab)3 Trang 3/6 – Mã đề thi: 204 Group Kho Tài Liệu Toán THPT QUÉT CODE ĐỂ CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 28 Một tơ chạy với tốc độ 20 m/s người lái đạp phanh, từ thời điểm tơ chuyển động chậm dần với vận
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 9 , BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn