Thuyet minh ve the loai van hoc

23 679 1
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 23:10

Bài tập: Cho các đề bài sau: Đề 1: Giới thiệu về tác giả Nam Cao Đề 2: Thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam Đề 3: Giới thiệu về hoa ngày Tết ở Việt Nam Đề 4: Thuyết minh đặc điểm của thơ lục bát Yêu cầu: Xác định đối tượng thuyết minh ở mỗi đề vào bảng sau: Con người Con người Đồ vật Đồ vật Loài hoa, loài Loài hoa, loài cây cây Thể loại văn Thể loại văn học học 1 1 2 2 3 3 4 4 Đề bài Đối tượng TM Tuần 16. Bài 15 Tuần 16. Bài 15 Tiết 61 Tiết 61 I. Từ quan sát đến mô tả thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú. 1. Quan sát Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông chợ mấy nhà. Lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại: trời, non, nước. Dừng chân đứng lại: trời, non, nước. Một mảnh tình riêng, ta với ta. Một mảnh tình riêng, ta với ta. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy cho làm lở núi non. Lừng lẫy cho làm lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! Gian nan chi kể việc con con! I. Từ quan sát đến mô tả thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú. 1. Quan sát a. Số câu, số tiếng: - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng. b. Vần - Gieo vần ở tiếng thứ 7 của các câu: 1,2,4,6,8 thường là vần “bằng” c. Nhịp - Nhịp : 4/3 ; 3/4 ; 2/2/3 … d. Bố cục 4 phần  Đề: câu 1-2 ; Thực: câu 3-4 ; luận: câu 5-6 ; Kết: câu 7-8 e. Nghệ thuật Đối : Câu 3/4 ;câu: 5/6 . (Đối vế, Đối ý, đối thanh,) Tiếng Việt có 6 thanh: sắc, nặng, hỏi, ngã, huyền và thanh ngang + Tiếng có thanh huyền và thanh ngang gọi là tiếng “bằng”  ( B ) + Tiếng có thanh sắc, nặng, hỏi, ngã gọi là tiếng “trắc”  ( T ) CÂU HỎI THẢO LUẬN 1, Hãy ghi kí hiệu (B) , ( T ) v ào 2 văn bản “Qua Đèo Ngang”- Bà Huyện Thanh Quan và “Đập Đá Ở Côn Lôn” – Phan Châu Trinh Câu Tiếng Câu Tiếng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1 1 B B ước ước tới tới Đèo Đèo Ngan Ngan g g bóng bóng x x ế ế t t à à 2 2 C C ỏ ỏ C C ây ây Chen Chen Đá, Đá, L L á á chen chen hoa hoa 3 3 Lom Lom khom khom D D ưới ưới N N úi úi tiều tiều V V ài ài ch ch ú ú 4 4 Lác đác bên sông chợ mấy nhà. 5 5 Nhớ Nhớ nước nước đau đau lòng lòng con con quốc quốc quốc, quốc, 6 6 Thương Thương nhà nhà mỏi mỏi miệng miệng cái cái gia gia gia. gia. 7 7 Dừng Dừng chân chân đứng đứng lại: lại: trời, trời, non, non, nước. nước. 8 8 Một Một ta ta mảnh mảnh tình tình riêng, riêng, với với ta. ta. B TT B T BT Câu Tiếng Câu Tiếng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1 1 Làm Làm trai trai Đứng Đứng Giữa Giữa Đất Đất Côn Côn Lôn Lôn 2 2 Lừng Lừng Lẫy Lẫy Làm Làm Cho Cho lở lở Núi Núi Non Non 3 3 Xách Xách Búa Búa Đánh Đánh Tan Tan Năm Năm Bảy Bảy đống đống 4 4 Ra Ra Tay Tay Đập Đập Bể Bể Mấy Mấy Trăm Trăm hòn hòn 5 5 Tháng Tháng Ngày Ngày Bao Bao Quản Quản Thân Thân Sành Sành sỏi sỏi 6 6 Mưa Mưa Nắng Nắng Càng Càng Bền Bền dạ dạ Sắt Sắt son son 7 7 Những Những kẻ kẻ vá vá trời trời Khi Khi lỡ lỡ bước bước 8 8 Gian Gian Nan Nan Chi Chi kể kể Việc Việc con con con! con! T T T T T B T B B B B BT T TB T T B B BBB T BB TT B B BB T B TB B BT T TB BB BT TT BT B T T T B T . nay. Dàn bài thuyết minh thơ thất Dàn bài thuyết minh thơ thất ngôn bát cú. ngôn bát cú. Dàn bài thuyết minh thể loại văn Dàn bài thuyết minh thể loại văn. THẢO LUẬN Lập dàn ý Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú . Bố cục bài văn thuyết minh Bố cục bài văn thuyết minh thường có 3 phần: thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh ve the loai van hoc, Thuyet minh ve the loai van hoc, Thuyet minh ve the loai van hoc

Bình luận về tài liệu thuyet-minh-ve-the-loai-van-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP