Phiếu đánh giá công chức hàng năm

3 3,111 22
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 18:10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------- o0o -------------- Phiếu đánh giá công chức Năm 200 Họ và tên:. Mã số: Chức vụ: Mã ngạch: Bậc:Hệ số lơng: Đơn vị công tác: I/ Tự nhận xét kết quả tu dỡng, rèn luyện: 1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc: 2/ Kết quả công tác: 3/ Tinh thần kỷ luật 1 4/ Tinh thần phối hợp trong công tác: 5/ Tính trung thực trong công tác: 6/ Lối sống đạo đức 7/ Tinh thần học tập, nâng cao trình độ: 8/ Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; Hơng Cần, ngày tháng năm 200 Ngời tự nhận xét 2 II/ ý kiến của tập thể đơn vị III/ Kết quả tổng hợp xếp loại công chức (Phần này do thủ trởng trực tiếp ghi) Stt Nội dung Điểm Xếp loại Ghi chú 1 Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc 2 Kết quả công tác 3 Tinh thần kỷ luật 4 Tinh thần phối hợp trong công tác 5 Tính trung thực trong công tác 6 Lối sống đạo đức 7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ 8 Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân Xếp loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém. Kết luận: Công chức đạt loại: Thanh Sơn, ngày tháng năm 200. Thủ trởng trực tiếp đánh giá (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 3 . ------------- o0o -------------- Phiếu đánh giá công chức Năm 200 Họ và tên:. Mã số: Chức vụ: Mã ngạch: Bậc:Hệ số lơng: Đơn vị công tác: I/ Tự nhận xét. sắc, Khá, Trung bình, Kém. Kết luận: Công chức đạt loại: Thanh Sơn, ngày tháng năm 200. Thủ trởng trực tiếp đánh giá (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đánh giá công chức hàng năm, Phiếu đánh giá công chức hàng năm, Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Bình luận về tài liệu phieu-danh-gia-cong-chuc-hang-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP