Một số giải pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo (4 5) tuổi thông qua hoạt động góc theo quan điểm GD LTLTT tại trường mầm non nga thái

25 20 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 14:16

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a Thuận lợi b Khó khăn c Kết khảo sát Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề Giải pháp 1: Thiết kế, xây dựng góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Giải pháp 2: Chuẩn bị học liệu, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho góc theo chủ đề giáo dục Giải pháp 3: Sử dụng góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cách hiệu Giải pháp 4: Phát triển tình cảm kỹ xã hội cho trẻ hoạt động học lúc nơi Giải pháp 5: Tuyên truyền với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chơi góc Hiệu sáng kiến kinh nghiệm - Đối với hoạt động giáo dục, thân đồng nghiệp - Đối với trẻ - Đối với phụ huynh KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - Kết luận - Kiến nghị * Tài liệu tham khảo * Danh mục đề tài sáng kiến kinh nghiệm hội đồng đánh giá xếp loại kể từ vào ngành đến MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Như biết, Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ, hình thành trẻ lực chung, tảng nhân cách ban đầu Trẻ lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo, có ý nghĩa vơ quan trọng bởi: Trẻ lứa tuổi trẻ“Học chơi, chơi mà học”, trò chơi động thúc đẩy trẻ “học” tình hấp dẫn kích thích trẻ hứng thú, tự nguyện khám phá, thử nghiệm, cho phép mở rộng hiểu biết vật tượng giới xung quanh Trong trình tổ chức hoạt động giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ chơi nói riêng Giáo viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi gì, chơi nào? để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, nhằm phát triển tư triển tư trẻ Do đó, góc chơi trẻ phong phú, hấp dẫn kích thích hứng thú trẻ chơi nhiêu tạo ham muốn khám phá mở mang kiến thức giới xung quanh trẻ nhiêu Từ thực tế mà tổ chức hoạt động giáo dục lớp, việc cho trẻ chơi góc, tơi nhận thấy việc tổ chức cho trẻ chơi góc khơng phải trẻ chơi khơng, mà giúp trẻ phát triển tồn diện tất lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức đặc biệt lĩnh vực tình cảm xã hội, hay nói cách khác mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn Tuy nhiên tổ chức chơi góc cho trẻ mẫu giáo - tuổi lớp phụ trách hiệu chưa cao Giáo viên lúng túng xây dựng loại kế hoạch thực biện pháp hỗ trợ trẻ chơi phát triển trò chơi cho trẻ Bên cạnh đó, việc định hướng nội dung hoạt động trẻ chơi theo chủ đề giáo dục giáo viên máy móc, dẫn đến tình trạng áp đặt trẻ góc chơi làm tính tự do, tự lực, tự lựa chọn vai chơi Vì thế, kỹ chơi trẻ bị hạn chế Ngồi ra, việc trang trí, xếp đồ dùng đồ chơi cho trẻ chưa tạo gợi mở chưa khuyến khích trẻ tự hoạt động, khả phối hợp nhóm chưa thật tự nhiên hòa quyện vào chủ đề định, mối quan hệ nhóm chơi rời rạc, chưa gắn kết, chưa có tác động tương hỗ, qua lại giúp trẻ cảm nhận mối liên hệ ràng buộc mối quan hệ sống Nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ Đặc biệt để giúp trẻ chơi nhiều trải nghiệm nhiều mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Phát triển tình cảm, kỹ xã hội cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua hoạt động chơi góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Nga Thái” làm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 - 2019 với mong muốn góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ trường mầm non thực thắng lợi nhiệm vụ năm học chung nhà trường 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Lớp Hoa Mai trường mầm non Nga Thái nhằm đưa số giải pháp phát triển tình cảm kỹ xã hội cho trẻ thơng qua hoạt động góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Khắc phục hạn chế mà giáo viên lúng túng triển khai tổ chức hoạt động góc theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ mẫu giáo - tuổi Lớp Hoa Mai trường mầm non Nga Thái 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết: Tìm hiểu thơng tin có liên quan đến đề tài để nắm kiến thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Nga Thái - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thực hành trải nghiệm nhóm lớp - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Trong chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/TT- BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016) sửa đổi bổ sung số nội dung chương trình giáo dục mầm non nêu rõ:“Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành phát triển trẻ chức tâm sinh lý, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho cấp học tiếp theo” [2] mục tiêu đòi hỏi nhà giáo dục phải hình thành cho trẻ sở nhân cách người, làm tiền đề cho phát triển tốt giai đoạn Trong “Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm dành cho cán quản lý giáo viên mầm non” nhóm tác giả Lương Thị Bình, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Thị Huyền Nội dung rõ: Trẻ nhỏ có mong muốn tự nhiên cảm nhận khám phá cách tích cực giới Q trình học hỏi, khám phá trẻ diễn thông qua nhiều hoạt động, hoạt động vui chơi có ý nghĩa quan trọng Vui chơi không hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giãn mà giúp trẻ cảm nhận khám phá giới xung quanh cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng Tất trò chơi có tiềm hỗ trợ cho việc học trẻ Thông qua chơi, trẻ được: Khám phá trải nghiệm thử sức với điều lạ Phát triển tư kỹ giải vấn đề Thăm gia vào việc tổ chức, định, lựa chọn vấn đề Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo Phát triển ngôn ngữ kỹ giao tiếp Rèn luyện kỹ hợp tác, thương thuyết kỹ xã hội khác Rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại tâm thực đến Phát triển kỹ vận động tăng cường sức khỏe trẻ học nhiều thứ theo nhiều cách khác Nội dung nêu: Đặc thù trẻ lứa tuổi bắt đầu làm quen với tự nhiên xã hội, thứ mẻ, đồng hành với việc hình thành tri thức cho trẻ, giáo viên cần hỗ trợ phát triển tình cảm kỹ xã hội, giúp trẻ phát triển số giá trị, nét tính cách, phẩm chất cần thiết, phù hợp với lứa tuổi như: Mạnh dạn, tự tin, độc lập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, dễ hòa nhập, dễ chia sẻ… Rèn luyện cho trẻ biết cách bảo vệ thân, cách xử lý tình hồn cảnh cụ thể, cách kiểm sốt cảm xúc, có số kỹ tự phục vụ; … hình thành nếp sống văn minh, có hành vi ứng xử, giao quy tắc, chuẩn mực, biết hợp tác, có trách nhiệm với thân, có tầm quan trọng hoạt động vui chơi trẻ trường mầm non, sống ngày trẻ [1] Việc phát triển tình cảm, kỹ xã hội tiền đề quan trọng cho việc học phát triển toàn diện trẻ Phát triển tình cảm -xã hội hình thành phát triển trẻ lực cá nhân, hành vi tích cực giúp trẻ tham gia vào sống hàng ngày, yếu tố vơ thiết yếu, giúp trẻ học tập tốt trường phổ thông sau Nói cách khác giáo dục tình cảm kỹ xã hội trang bị cho trẻ kỹ sống để giúp trẻ hòa nhập vào cộng đồng, xã hội [4] Tình cảm kỹ xã hội nội dung phản ánh mức độ phát triển nhân cách người, thể cảm xúc, thái độ, kỹ sống cá nhân, mối quan hệ trách nhiệm xã hội người với giới xung quanh Tình cảm kỹ xã hội nội dung quan trọng Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm [5] Trong hoạt động góc có vai trò quan trọng phát triển tình cảm, kỹ xã hội cho trẻ mầm non nói chung trẻ - tuổi nói riêng Trong q trình chơi trẻ, nhờ có hoạt động trải nghiệm thân hình thành trẻ nhận thức, cảm xúc, thái độ hành vi ứng xử, mối quan hệ trẻ với người giới xung quanh [6] Chính vậy, giáo dục mầm non hiƯn tiếp tục tìm phương pháp, giải pháp để giảng dạy có nhu cầu vui chơi hay gọi chơi góc hoạt động khác, chơi góc phân bố hoạt động ngày, thơng qua chơi góc giúp trẻ rèn trí nhớ, tính quan sát, kĩ phân biệt, kỹ giao tiếp… qua nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm nội dung học, phát triển trí tuệ trẻ cách tồn diện Thơng qua chơi góc giúp trẻ hiểu nội dung công việc thật mà trẻ chưa thực Chơi góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa biết rõ đến nắm mục đích nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm hiểu biết phát triển tri thức cho trẻ Chơi góc giúp trẻ phát triển giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ Các góc hoạt động trẻ “Góc sách truyện”; “Góc chơi đóng vai”; “Góc xây dựng”, “Góc tạo hình”… [7] Chơi góc giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, trung tâm tập hợp trẻ chơi với theo nhóm, thể đồn kết giúp đỡ lẫn nhóm chơi trẻ thông qua làm đồ dùng đồ chơi Thơng qua hoạt động chơi giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính phấn khởi, vui mừng Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại giá trị tinh thần tốt cho sức khoẻ Khi chơi trẻ thực động tác tự nhiên với đồ dùng, đồ chơi có ý thức giữ gìn đồ chơi góc Chính vậy, nhà giáo dục khẳng định rằng, rèn luyện tình cảm kỹ xã hội cho trẻ cách hiệu qua hoạt động mà trẻ yêu thích, đáp ứng phát triển theo độ tuổi trẻ Chẳng hạn, chơi trò chơi phân vai, trẻ tìm hiểu biểu lời nói, ngơn ngữ giao tiếp thơng qua vai trẻ đóng, từ trẻ khám phá việc sử dụng ngơn ngữ nào… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo - tuổi, theo chương trình giáo dục mầm non hành nhận thấy điều kiện thuận lợi khó khăn sau: a Thuận lợi: - Được Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho hoạt động đầy đủ, phòng học có diện tích rộng rãi, thoải mái phục vụ cho chơi, đặc biệt thống mát, có đủ ánh sáng - Giáo viên nhận thức rõ tầm quan trọng việc tổ chức hoạt động chơi phát triển tình cảm, kĩ xã hội trẻ - Trẻ thích thú tham gia trò chơi học - Đa số phụ huynh nhiệt tình có nhận thức việc học tập mình, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm nguyên vật liệu cho việc làm đồ dùng thêm phong phú đa dạng b Khó khăn: - Nhiều trẻ chưa học qua lớp mẫu giáo - tuổi Phần lớn trẻ em nông dân sống vùng nông thôn nên rụt rè, nhút nhát, chưa mạnh dạn giao tiếp, chưa có kỹ chơi góc hoạt động, chưa biết phân công công việc, chưa biết lựa chọn công việc phù hợp, đặc biệt chưa sáng tạo chơi Đặc biệt số trẻ lớp thụ động giao lưu chơi - Thời gian dành cho việc làm đồ dùng góc ít, đồ dùng đồ chơi góc phải ln thay đổi theo chủ ®Ò, đồ dùng, đồ chơi phải đủ số lượng phục vụ cho hoạt động vui chơi trẻ Song số phụ huynh hay phê bình giáo hay cho trẻ chơi mà dạy cho trẻ tập viết, đọc chữ cái, làm tốn, … c Kết kh¶o s¸t: Từ thực tế việc tổ chức cho trẻ chơi góc lớp, tơi theo dõi nhận thấy rằng: Một số trẻ chưa tự xung phong nhận vai chơi mà chờ định, trẻ chưa tự chọn góc chơi cho trẻ, đa số trẻ lẫn lộn góc chơi với góc chơi kia, trẻ khơng hứng thú, số trẻ chưa biết sử dụng đồ chơi mục đích dẫn đến chơi góc đạt tỷ lệ chưa cao thể Bảng khảo sát thực trạng chất lượng trẻ đầu năm học (Bảng - Xem phần phụ lục 1) Qua kết khảo sát cho thấy: Số trẻ chưa hứng thú chơi, chưa có kỹ chơi thành thạo, phân cơng cơng việc nhóm chơi hạn chế, trẻ chưa biết lựa chọn công việc phù hợp với khả mình, trẻ chưa tự sáng tạo ý tưởng dẫn đến chơi góc đạt tỷ lệ thấp Từ tơi mạnh dạn đưa số giải pháp đem lại kết khả thi sau: 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Chơi góc hoạt động có sức hấp dẫn, có tác động mạnh đến phát triển tồn diện trẻ mẫu giáo Tổ chức tốt hoạt động phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trẻ Vì vậy, tơi lựa chọn tìm số giải pháp tổ chức cho trẻ - tuổi tham gia chơi góc có hiệu là: Giải pháp 1: Thiết kế, xây dựng góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Góc hoạt động khu vực riêng biệt lớp, nơi trẻ tự làm việc nhóm nhỏ theo hứng thú nhu cầu riêng trẻ để xem xét, tìm hiểu khám phá rèn luyện kĩ Tạo mơi trường góc cho trẻ hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân theo nhóm nhỏ nhiều hơn, hình thức hoạt động phong phú Chính tơi trọng thường xuyên trang trí thay đổi cách linh hoạt, hấp dẫn theo nội dung chủ đề 1.1 Thiết kế môi trường hoạt động góc chơi tạo mơi trường hấp dẫn cho trẻ Vị trí góc chơi đóng vai trò quan trọng việc tạo môi trường cho trẻ hứng thú hoạt động Nếu khơng xếp hợp lí, trẻ hoạt động khơng thoải mái, góc nhốn nháo… dẫn đến chất lượng chơi góc khơng hiệu - Để đảm bảo cho buổi chơi đạt hiệu cao, trước hết, ý đến yếu tố như: Các góc chơi cần bố trí khơng gian phù hợp thuận lợi cho việc lại, đủ khơng gian khuyến khích trẻ hoạt động, giao tiếp qua lại với nhóm chơi, tạo điều kiện cho trẻ bộc lộ tình cảm, phẩm chất cá nhân số kĩ phù hợp Ví dụ: Góc chơi Gia đình nên xếp gần góc chơi Bán hàng, Bác sĩ để khuyến khích thành viên gia đình mua sắm… - Góc chơi động góc chơi tĩnh nên xếp cách xa để tránh gây ảnh hưởng lẫn Đối với góc trọng tâm, thường để không gian rộng góc khác góc số lượng trẻ chơi thường đơng Ví dụ: Góc Gia đình thường cần khơng gian tương đối rộng Trẻ tham gia góc Gia đình thường mở rộng hoạt động chơi tới góc chơi khác như: chợ mua hàng, thăm người ốm, khám bệnh, đưa chơi cơng viên… Vì vậy, tơi thường xếp góc gần khu vực trung tâm, với đồ dùng dụng cụ chơi mà trẻ thường xuyên thấy nhà như: tủ bếp, bếp nấu, xoong nồi, bát đĩa… Đồng thời, phân bố góc chơi, cần ý đến an toàn cho trẻ, phải đảm bảo bao quát trẻ trình chơi Cửa sau Góc chơi gia đình Góc xây dựng, lắp ghép Góc mở chủ đề Góc bán hàng Góc sách truyện Góc âm nhạc Cửa trước Khám phá khoa học Góc tạo hình (Hình ảnh: Sơ đồ bố trí, xếp góc hoạt động) Đối với trẻ mầm non nói chung, trẻ - tuổi nói riêng tư trực quan phát triển, tơi thường sử dụng hình ảnh mang tính tượng trưng cho góc chơi khác Hình ảnh, màu sắc tươi sáng, hấp dẫn phải đơn giản mang tính gợi mở để tạo hứng thú trẻ tham gia hoạt động Ví dụ: Chủ đề: “Thế giới thực vật” Mảng tơi trang trí tranh thể tổng thể loại thực vật như: Các loại cây, rau, củ, hoa Tất hình ảnh làm từ mảng rời trẻ tháo lắp vào cách thuận tiện Thực đến chủ đề tơi cho trẻ gắn hình ảnh lên Sang chủ đề: “Nước tượng tự nhiên” hình ảnh tơi xây dựng cá heo với hình ảnh màu sắc bắt mắt (Hình ảnh: Trang trí mảng chủ đề) - Góc phân vai: Hình ảnh bán hàng, khu vực bán hàng trưng bày mặt hàng cô trẻ làm, loại sản phẩm quê hương (hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cói, lõi, hàng nơng sản… sau đặt số câu hỏi kích thích tìm tòi, khám phá trẻ: + Theo đặt tên cho cửa hàng gì? + Bạn Hoa đặt tên quầy bánh, ý kiến nào? (Hình ảnh: Tổ chức cho trẻ chơi bán hàng góc phân vai) - Góc sách truyện: Trang trí góc đọc sách: Để cho góc sách thực hấp dẫn với trẻ, lôi trẻ, sử dụng gam màu sáng để trang trí góc này: Thảm, đệm, giỏ để sách…trưng bày rối, trò chơi, tranh ảnh, tập băng ghi âm băng hình câu chyện có giá sách, sách trẻ tự sưu tầm, rối cho trẻ đóng kịch… - Góc âm nhạc: Hình ảnh tơi lựa chọn sân khấu, hình ảnh bé trai, bé gái múa hát, phía trưng bày đồ dùng, dụng cụ âm nhạc xếp phù hợp với trẻ (Hình ảnh: Xây dựng góc sách truyện, góc âm nhạc) Hay với chủ đề: Thế giới thực vật Tơi lại trang trí lớp góc loại cây, rau, củ, quả… cho trẻ làm số rau hoa để trẻ chơi góc xây dựng, góc phân vai - Ở Chủ đề: “Phương tiện luật giao thông” làm số phương tiện giao thông làm xe ô tơ, máy bay, tàu thuyền để góc, biển báo giao thông gắn xung quanh lớp để trẻ biết học chủ đề giao thơng… Ngồi ra, việc thay đổi vị trí bố trí xếp lại số góc sau chủ đề để tạo cảm giác lạ, kích thích hứng thú trẻ Các góc tơi bố trí khơng gian phù hợp để đảm bảo an toàn vận động trẻ, tạo ranh giới góc để trẻ nhận biết góc cách rõ ràng, tơi với trẻ ln thay đổi vị trí góc để tạo mẻ hấp dẫn cho trẻ đảm bảo nguyên tắc bố trí xây dựng chơi góc Ví dụ: Ở chủ đề: “Bản thân” góc xây dựng tơi bố trí mảng tường đối diện với cửa chính, sang chủ đề: “Gia đình” góc xây dựng chuyển đến góc khám phá, góc khám phá chuyển sang góc thư viện góc thư viện chuyển sang góc khác đảm bảo góc thư viện có nhiều ánh sáng yên tĩnh, góc xây dựng đủ khơng gian cho trẻ chơi Các khu vực chơi trang trí hấp dẫn với tên gọi với hình ảnh phù hợp giúp trẻ nhận biết khu vực chơi cách dễ dàng Tên góc đơn giản gần gũi dễ hiểu trẻ phù hợp với nội dung chủ đề như: Đối với góc xây dựng: Tơi trẻ đặt tên: “Cơng trình xây dựng”, “Cơng viên bách thú”; “Ngơi nhà bé”, “Vườn hoa xuân”…Đối với góc phân vai: Khi thực chủ đề “Gia đình” góc sách đặt tên: “Thư viện gia đình bé”, chủ đề “Thực vật”, góc sách tơi lại đặt tên “Thư viện loại cây”… viết to theo quy định mẫu chữ giúp trẻ làm quen với chữ viết Có thể dán thêm tranh ảnh góc gợi ý nội dung chơi cho trẻ như: Tranh ảnh vẽ nhà, nhà thành phố, nhà nông thôn, nhà chung cư 1.2 Sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng phù hợp Thiết kế mơi trường, bố trí ngun vật liệu khu vực chơi đảm bảo tính thẩm mĩ mang tính mở, phù hợp với q trình triển khai chủ đề ln tạo mẻ hấp dẫn kích thích trẻ hoạt động Khơng bày q nhiều đồ dùng, đồ chơi với mục đích trang trí Nếu gọn gàng, ngăn nắp hạn chế hoạt động không phát huy khả sáng tạo trẻ Đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu trình xếp cho dễ lấy, dễ lựa chọn phù hợp với điều kiện đặc điểm địa phương Mỗi chủ đề giáo viên cần thay đổi đồ chơi, thiết bị chơi để tạo cảm xúc tăng cường hứng thú hoạt động trẻ Ví dụ: Đối với góc Xây dựng: Vật liệu tơi xếp hộp nhựa, rổ, vỏ hộp cũ phân loại ghi rõ nhãn mác theo loại như: Khối vuông, khối chữ nhật, hàng rào, cảnh, dụng cụ để xây… Hay góc phân vai: Các đồ dùng bán hàng phải phân loại cụ thể không để lộn xộn loại đồ chơi Ví dụ: Với chủ đề: “Thế giới thực vật” cho trẻ chơi trò chơi bán loại sản phẩm nhà nông loại rau, củ, quả, lúa gạo… xếp theo chủng loại để trẻ dễ thấy, dễ lấy dễ tìm tham gia trò chơi Ngồi xanh, tranh ảnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương sử dụng sản phẩm hoạt động trẻ để trang trí khu vực chơi Ngồi có thêm trang phục đồ dùng người lớn phù hợp với nội dung trò chơi để giúp trẻ tham gia vào trò chơi thực hành động vai chơi cách biểu cảm quần áo công nhân xây dựng, mũ bảo hộ lao động, trang, xẻng, xô, bay, dao xây Trong góc chơi xây dựng bố trí nơi trưng bày sản phẩm lắp ráp xếp hình trẻ gồm sản phẩm hồn thiện sản phẩm chưa hoàn thiện Việc giúp trẻ phát huy tối đa khả sáng tạo trẻ, kích thích trẻ nảy sinh ý tưởng trò chơi xây dựng Đồ dùng, đồ chơi bố trí góc chơi ln bổ sung luân chuyển đổi phù hợp với chủ đề giáo dục Ví dụ: Trong chủ đề “Thế giới thực vật”góc bán hàng trưng bầy loại cây, rau, hoa, củ quả… sang chủ đề “Thế giới động vật”góc bán hàng lại thay thực phẩm, vật nuôi… Hay: Một số đồ chơi trẻ sử dụng lâu góc chơi “Gia đình” như: ấm chén đồ dùng, trang phục cho em bé, búp bê… chuyển sang để chơi “Bán hàng”, “Cửa hàng đồ chơi gia đình” Đồ dùng đồ chơi phù hợp với mức độ phát triển trẻ, thích hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương thường xuyên luân chuyển góc để gây hứng thú cho trẻ đồng thời sử dụng cho nhiều hoạt động khác VÝ dơ: Có thể sử dụng cam, chuối, ổi trẻ học so sánh, phân loại nhằm phát triển kĩ tư (ở góc học tâp) Có thể sử dụng chúng để chơi đóng vai để phát vật chìm tuỳ theo chất liệu cụ thể… Trang trí lớp học, tạo mơi trường góc tốt thu hút trẻ chơi tốt hơn, bộc lộ kĩ sống thơng qua vai chơi Ngồi ra, để kích thích tò mò, ham hiểu biết trẻ quan tâm bổ sung thêm học liệu tạo mẻ, hấp dẫn tạo hứng thú cho trẻ tham gia góc hoạt động Thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, xếp đồ chơi vệ sinh góc chơi đảm bảo an tồn tham gia chơi Tạo nhiều góc chơi lớp ngồi trời, khuyến khích trẻ sử dụng theo đồ dùng đồ chơi nhiều cách sáng tạo khác Tạo hội cho trẻ lựa chon học liệu hoạt động Ví dụ: Tận dụng góc chơi gầm cầu thang để bố trí cho trẻ thư viện sách Khu chợ quê góc sân vườn, … Kết quả: Lớp học trang trí đẹp mắt, sáng tạo, phù hợp Các góc hoạt động bổ sung đồ dùng, đồ chơi, xắp xếp, phân bố hợp lý thuận tiện cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Biết lấy cất đồ dùng đồ chơi nơi quy định, xếp gọn gàng, ngăn nắp Tham gia tích cực cô tạo đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề giáo dục Giải pháp 2: Chuẩn bị học liệu, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho góc theo chủ đề giáo dục Chúng ta biết rằng, trẻ mẫu giáo hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo Vì vậy, trẻ chơi cần phải có phương tiện chơi kèm theo, đồ dùng đồ chơi, học liệu phục vụ cho trò chơi mà trẻ chơi Nếu thiếu đồ chơi, học liệu trẻ khơng thể thao tác với vai chơi tạo sản phẩm q trình chơi Chính vậy, để có đồ chơi đầy đủ cho trẻ hoạt động góc từ đầu năm học 2018 - 2019 chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho chủ đề, xác định rõ đồ dùng đồ chơi cần mua để tham mưu với Ban giám hiệu Những đồ dùng cần làm để để bổ sung thêm cho góc chơi thêm phong phú, hấp dẫn để giúp trẻ hứng thú hoạt động trải nghiệm góc phù hợp với chủ đề, nội dung Ví dụ: Xác định đồ dùng, đồ chơi cần tham mưu mua sắm: “Chủ đề “Gia đình” + Ở góc xây dựng, lắp ghép: Gạch, xốp, đồ chơi lắp ghép + Góc phân vai: Bộ đồ chơi bác sĩ (trang phục bác sĩ, mũ có hình chữ thập, ống nghe, cập nhiệt kế, bơm tiêm, vỏ hộp thuốc ), Bộ đồ nấu ăn (xoong nồi, bát, đĩa, thìa, dao, thớt ) Bán hàng (hoa quả, rau củ, tranh ảnh chủ đề, đồ lưu niệm, loại nước giải khát ) + Góc tạo hình: Giấy màu, giấy A4, bút chì, bút màu, kéo, hồ dán + Góc thiên nhiên: Thùng tưới, xô, chậu, ca, cốc, nước, khăn ẩm, xô rác + Góc học tập: Tranh truyện, loại tranh ảnh chủ đề… Hay xác định đồ dùng tự làm để bổ sung cho góc như: + Ở góc xây dựng, lắp ghép: Ngơi nhà bìa cát tơng, hàng rào ke điện, loại cây, hoa làm len, xốp màu, cói, cành khơ… + Góc phân vai: Làm chiếu cói, cói cho trẻ chợ, xoong nồi, ấm chén, phích nước… làm vỏ chai nhựa, vỏ sữa chua loại + Góc tạo hình: Chuẩn bị cói lõi, bẹ ngơ, chuối, mít cho trẻ làm bánh gai, trâu, cào cào… + Góc thiên nhiên: Làm xơ, bình tưới chai com cho trẻ tưới + Góc sách truyện: Sách báo cũ, hình ảnh gia đình trẻ để hướng dẫn trẻ làm Abum gia đình Đối với đồ dùng cần mua tham mưu với Ban giám hiệu để huy động nguồn lực từ phụ huynh đóng góp xác định rõ số lượng cần mua, dự kiến giá tiền thời gian huy động Đối với đồ dùng tự làm: Để có nhiều nguyên vật liệu tuyên truyền gợi ý cho phụ huynh tận dụng nguyên học liệu sẵn có như: Chai lọ nhựa, vỏ hộp sữa, vỏ chai dầu gội, vỏ chai sữa tắm, lọ dầu rửa bát, lọ com cành khô, len vụn, rơm, rạ, sách báo, tranh ảnh cũ, bìa cát tơng, giấy màu, rổ rá, tre, giấy vệ sinh, giấy ăn, xốp Đặc biệt Nga Sơn nơi có nghề truyền thống nghề trồng cói dệt chiếu, có nhiều hàng thủ cơng mỹ nghệ tuyên truyền phụ huynh gia đình có cói, lõi nhứng chiếu bị rách bỏ đem tới lớp để cô trò thiết kế đồ dùng, đồ chơi Sau có nguồn ngun vật liệu tơi tiến hành xử lý, làm sạch, phân loại tiến hành làm đồ dùng, đồ chơi từ đầu năm học để vào học thức trẻ có đồ chơi để chơi Trong trình tổ chức hoạt động góc chủ đề tơi thường xun làm đồ chơi thay đồ chơi cũ để tạo hấp dẫn, tò mò trẻ Đặc biệt cho trẻ tham gia hoạt động làm đồ dùng đồ chơi góc Cơ hướng cách làm để trẻ thực Với 10 chủ đề khác tơi chủ động thực tốt Chính thế, lớp Ban giám hiệu đánh giá cao thi làm đồ dùng, đồ chơi trường Nhờ thực tốt biện pháp mà đến lớp tơi có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cần thiết, nguyên học liệu đa dạng phong phú, phù hợp với góc chơi Trẻ thích hoạt động tạo nhiều sản phẩm đẹp Từ chỗ lớp đánh giá tạo môi trường hoạt động chưa tốt đến lớp tơi đánh giá tạo môi trường hoạt động phong phú đa dạng gây hứng thú trẻ Giải pháp 3: Sử dụng góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cách hiệu Chơi góc hoạt động quan trọng cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Vì vậy, phải tổ chức cách thường xuyên liên tục Bởi qua trò chơi trẻ thực hành trải nghiệm, giao tiếp với bạn bè thơng qua ngơn ngữ, tình cảm kỹ xã hội, nhận thức trẻ phát triển cách toàn diện Tuy nhiên tổ chức hoạt động phát triển tình cảm kĩ xã hội cho trẻ mẫu giáo cần đảm bảo nguyên tắc sau đây: Tôn trọng đặc điểm cá nhân trẻ Trẻ sống giáo dục môi trường tích cực, thân thiện, trẻ u thương, chăm sóc, an tồn đối xử cơng Giáo dục tình cảm, kĩ xã hội thực thường xuyên, tất hoạt động giáo dục trường mầm non, gắn với tình thực tiễn hàng ngày sống trẻ Tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, thực hành Giáo viên làm gương hình mẫu cách thể cảm xúc, hành vi giao tiếp, ứng xử sống - Phát triển tình cảm kỹ xã hội góc xây dựng: Trong trình xây dựng, giáo viên tạo cho trẻ nhiều hội để hợp tác với bạn giúp đỡ bạn bạn cần Trước xây dựng, giáo viên gợi ý để trẻ biết phân công, biết phối hợp hoạt động Trong trình hoạt động giáo viên tạo tình để trẻ học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ, hợp tác với Giáo viên khích lệ trẻ để tạo niềm say mê, kiên trì hồn thành cơng trình xây dựng, trẻ cảm thấy tự hào cơng trình bạn chia sẻ niềm vui Bên cạnh đó, muốn cho trẻ thực hoạt động vui chơi góc cách rõ ràng, cụ thể mang tính chặt chẽ ngồi biện pháp có biện pháp mà nghĩ quan trọng là: Nội dung chơi góc Cơ phải nắm đuợc nhu cầu chơi trẻ Vì vậy, muốn trẻ chơi tốt giáo viên cần phải hiểu ý nghĩa trò chơi VÝ dụ: Trong trò chơi xây dựng phải hiểu ý nghĩa trò chơi xây dựng trẻ loại trò chơi biểu khả tạo hình trẻ, từ khối gỗ, khối nhựa, hộp giấy,… với dạng kích thước khác trẻ lắp ghép, xây dựng nên cơng trình khác như: xây công viên, xây trường học, …; từ vật liệu thiên nhiên vỏ sò, vỏ ốc, đá, sỏi, … trẻ xây nên vườn trường, vườn cây, ao cá … cơng trình sáng kiến trẻ bộc lộ rõ nét Để giúp trẻ liên kết góc chơi với tạo thành thể thống gợi ý để trẻ thực Ví dụ: Xây dựng “Vườn bé” 11 Tơi đến góc xây dựng nói “Xin chào bác Hơm bác xây vậy? (Xây dựng vườn bé bác ạ) Trên đường tới thấy trại giống trồng Nga Sơn thông báo có nhiều loại giống tốt bác cử người tới mua kẻo hết Tiếp theo tơi đến góc tạo hình nói: Ơi cơ, họa sỹ vẽ nhiều cây, hoa đẹp bác xây dựng khánh thành cơng trình vườn bé mang tặng quà cho bác nhé… Cuối tất góc chơi tập trung góc xây dựng lắng nghe bác thợ giới thiệu công trình cắt băng khánh thành Khi trẻ chơi để trẻ tự thể hiểu biết mình, tự chọn vai mà trẻ thích, tự giao lưu với bạn nhóm Cơ người quan sát, theo dõi trẻ làm gì, nói gì, đồng thời can thiệp lúc để trẻ chơi cách tự nhiên Ví dụ: Chủ đề “Nước số tượng tự nhiên” Cho trẻ “Xây dựng công viên nước” Tôi đến bên đặt câu hỏi gợi mở tham gia chơi trẻ + Chào bác xây dựng! Hơm bác xây gì? (Chúng tơi xây hồ bơi) Ai thợ cả? (Là bác Huy) + Theo ý bác phải làm gì? (Xây bờ hồ) + Tiếp theo bác xây nhỉ? (các bến tắm,và khu nghỉ hóng mát, che nắng…) + Tôi nghĩ thế, bác vận chuyển nguyên vật liệu + Hồ bơi cần có dụng cụ xuống bơi, tắm? (Phao bơi) + Còn bác mua vật liệu, bác mua xanh trồng? + Tôi thấy khu vực bác nên trồng thêm loại bóng mát cho đẹp Cứ tơi dùng câu hỏi mở nhằm gợi ý cho trẻ nội dung chơi phong phú Từ trò chơi góc chơi xây dựng giúp trẻ yêu mến, quý trọng bác công nhân, trân trọng nhà, cơng trình xây dựng Đồng thời trẻ rèn luyện kiên trì, củng cố biểu tượng bền vững cơng trình xây dựng Trẻ bước đầu biết phân công, biết phối hợp hoạt động nhau, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ, hợp tác với trình hoạt động Khi trẻ hồn thành xong cơng trình cần động viên, khích lệ trẻ để trẻ tự hào cơng trình bạn chia sẻ niềm vui Trong qua trình trẻ chơi xảy tình khơng mong muốn như: “Giật đồ chơi”, “Xơ đẩy”, “Vơ tình làm hỏng hình xếp bạn”, “Bạn vào nhóm chơi mình”,… Tơi trực tiếp tác động tình này, chẳng hạn nói với trẻ: “Cơ thấy tức giận khối xếp hình bị đổ Cơ giúp xây dựng lại tháp không”; “Con tốt bụng chia sẻ đồ chơi với Bạn An”,… Từ phát triển tình cảm trẻ biết quan tâm, chia sẻ với bạn khác Phát triển kỹ hợp tác, chia sẻ, lắng nghe, thảo luận để thực công việc - Phát triển tình cảm kỹ xã hội góc đóng vai: Được nhập vai khác giúp trẻ biết thể tình cảm yêu mến người thân gia đình người xung quanh Từ đó, giúp trẻ học cách cư xử với bạn, hợp tác với bạn, dọn dẹp đồ chơi Học quy tắc 12 sống, trò chuyện đóng vai vai trò xã hội khác Có hành động sống biết lời ông bà bố mẹ; biết quan tâm, chăm sóc người xung quanh Vì vậy, cần khai thác tình trẻ thể vai chơi, hướng dẫn trẻ thể hành vi tốt như: Biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc người xung quanh Ngồi ra, đóng vai điều chỉnh hành vi trẻ cách tự nhiên Kết thúc trò chơi, nhận xét trò chơi việc thể vai chơi trẻ giúp điều chỉnh vai chơi buổi chơi khác như: Để trẻ chơi trò chơi đóng vai gia đình Tơi gợi ý đặt câu hỏi cho trẻ: Các có biết ngày 8/3 ngày khơng? (Ngày 8/3 ngày lễ bà, mẹ,…) Vậy nhà, bố thường làm để mẹ vui nào? Có thể chuẩn bị bữa ăn thật ngon có ăn mẹ thích, cắm hoa, nhà chơi… qua để hướng dẫn trẻ đóng vai gia đình tổ chức ngày 8/3 cho mẹ Cho trẻ thực hành trải nghiệm chế biến ăn yêu thích Tuy nhiên cho trẻ tham gia hoạt động nấu ăn trường phải có hướng dẫn tham gia giúp đỡ cô hoạt động nấu ăn thật đồ dùng, dụng cụ để trẻ thực cô phải hướng dẫn cách kỹ tránh xảy tình trạng khơng đảm bảo an toàn cho trẻ sử dụng dao gọt, bếp ga… ( Hình ảnh: Cho trẻ thực hành trải nghiệm nấu ăn trường) 13 Với vai trò người giáo viên tuân thủ bước thực tiến hành tổ chức chơi góc Mỗi chủ đề tơi tìm cho cách ổn định tổ chức gây hứng thú riêng để trẻ không bị nhàm chán, mở rộng hiểu biết Ví dụ: Tơi vai Bác sỹ mặc áo Blu trắng đến hỏi trẻ: (Cô xin chào tất con, cô xin tự giới thiệu cô tên Là Thủy bác sỹ nha khoa bệnh viện đa khoa Nga Sơn hôm cô muốn tham gia khám sức khỏe cho người nghèo Rồi hướng cho trẻ chơi trò chơi Bác sỹ + Đồ dùng dụng cụ bác sỹ gồm gì?( Áo blu, tai nghe, panh, bơm kim tiêm, thuốc….) Nơi bác sỹ làm việc gọi gì? (Bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm xá Hay trẻ chơi trò chơi xây dựng “Bể bơi” đặt câu hỏi để trẻ bộc lộ cảm xúc vừa xây xong cơng trình (Hình ảnh: Trẻ tham gia chơi góc chơi theo nhóm) Hay: Quan sát trẻ chơi góc nấu ăn, có hai trẻ nấu nấu lại rau cải tơi đến bên hỏi: Hai bác nấu thế? (Chúng tơi nấu canh rau cải) Thế có nấu cơm chưa? (Chưa ạ) Vậy nấu đây? (Để tơi nấu cho - Trẻ nói) Thực đơn hơm ngồi cơm canh có gì? (Còn có tôm xốt cà chua nữa) Thế bác biết nấu tơm xốt cà chua? (Trẻ nói: Để tơi nấu cho) Nấu tơm xốt cà chua bác? (Trẻ trả lời) Một mặt để trẻ tự điều khiển trò chơi mình, mặt tơi tác động lên tiến trình chơi trẻ cách khéo léo Đối với trẻ có kỹ chơi, tơi dạy trẻ kỹ khó hơn, thể vai trò trung tâm trẻ - Đối với trẻ thành thạo kỹ chơi quan sát theo dõi tác động để trẻ thực tốt vai chơi Ví dụ: Trẻ chơi trò chơi “Bán hàng” Trẻ bán phải biết tên mặt hàng, biết mời chào khách biết trả lại tiền thừa cho khách… Ngược lại người mua hàng phải biết tên mặt hàng cần mua, biết nhận lại đủ tiền thừa, biết cảm ơn người bán Trẻ chơi trò chơi nấu ăn tơi đến bên hỏi trẻ: Thực đơn hơm có gì? (Trẻ kể ) Bác chợ? Nhớ mua thực phẩm thực đơn nhé! Bác bếp 14 trưởng, bác định bố trí bếp nào? (Chúng tơi bố trí bếp chiều: Đây bàn sơ chế, bàn chế biến, bàn chia ăn) Việc sử dụng câu hỏi theo hệ thống lơ gíc có tính chất định hướng giúp trẻ chơi tự tin, thành thạo có hồn - Phát triển tình cảm kỹ xã hội góc nghệ thuật: Ở góc trẻ thỏa sức sáng tạo với loại nguyên vật liệu đa dạng, với trang phục nghệ thuật biểu diễn, trẻ nhà thiết kế, ca sỹ, họa sỹ qua giáo dục trẻ biết yêu đẹp sáng tạo đẹp bảo vệ đẹp đồng thời qua giáo dục trẻ tình u q hương, u đất nước, yêu người Việt Nam Ví dụ: Chủ đề “Trường mầm non” cho trẻ hát “Trường chúng cháu trường mầm non” sau trò chuyện với trẻ chủ đề, mời trẻ chọn góc chơi, vai chơi mà trẻ thích Hay: Ở chủ đề gia đình tơi cho trẻ “Tô tranh thể hành động chơi với bạn” Cô gợi ý cho trẻ thảo luận xem tranh vẽ gì? + Tranh 1: Bạn nam ôm hết đồ chơi không chia cho bạn nữ + Tranh 2: Bạn nam bạn nữ chơi + Tranh 3: Bạn tranh giành đồ chơi + Tranh 4: Bạn nam bạn nữ ăn bim bim Sau thảo luận xong cho trẻ lựa chọn tranh thể hành động chơi với bạn Yêu cầu trẻ chọn tô màu tranh vẽ có hành động theo ý thích Từ giáo dục trẻ kỹ chia sẻ rèn luyện kỹ tạo hình: tơ màu… - Phát triển tình cảm kỹ xã hội góc khám phá khoa học, thiên nhiên: Ở góc trẻ khám phá thực hành trải nghệm, làm thí nghiệm, thực hành vật tượng, môi trường tự nhiên, mơi trường xã hội: Ví dụ: Trò chuyện giới thiệu với trẻ số loại cảnh qua tranh ảnh qua quan sát thực tế Đề nghị trẻ lựa chọn loại cảnh mà trẻ muốn trồng hay muốn chăm sóc Gợi ý góp ý cho đề xuất trẻ để hướng trẻ tới lựa chọn: + Tại lại muốn trồng này? Nếu trồng trồng đâu? Liệu có đủ chỗ cho lớn khơng? Chúng ta biết cách chăm chưa? Khơng biết có mùi nào? Cùng trẻ chuẩn bị nơi định trồng cây, gieo hạt (góc vườn, khay đất…), chọn cây/chọn hạt… Hướng dẫn trẻ bước gieo hạt, trồng cây/ tưới Hàng ngày nhắc nhở trẻ chăm sóc quan sát lớn lên phát triển Cùng trẻ trò chuyện, chia sẻ ấn tượng thu trình chăm sóc/trồng Thơng qua giáo dục trẻ u thích cối, chăm sóc cối 15 (Hình ảnh: Cho trẻ thực hành trải nghiệm theo dõi phát triển cây) Hay: Cùng trẻ thảo luận vật (tên gọi, mầu sắc, tiếng kêu, loại thức ăn…) Hỏi trẻ muốn cho vật ăn cần phải làm cơng việc gì? Cùng trẻ tự tay chuẩn bị thức ăn cho vật (lấy thức ăn để vào khay đựng, lấy nước…) Hàng ngày nhắc nhở trẻ chăm sóc vật Cùng trẻ trò chuyện, chia sẻ ấn tượng thu trình chăm sóc vật Giáo dục trẻ biết yêu mến vật Trẻ biết chăm sóc bảo vệ vật Khi triển khai góc chơi tơi khả trẻ mà hướng dẫn (can thiệp) kịp thời lúc, tình cách - Đối với trẻ nhút nhát, sơi nổi, hứng thú chơi khơng bền tơi chơi cạnh trẻ Tơi sử dụng loại đồ chơi chơi trò chơi giống trẻ Ví dụ: Trong trẻ chơi: Quan sát thấy cháu góc sách cầm sách lật lật lại, đến cạnh nói: “ Tơi thích xem tranh truyện này, bác cho xem với nhé…” cầm sách chiều, giở lật trang từ trái sang phải, khuyến khích trẻ làm theo - Đối với trẻ chơi đơn điệu, lập lại tơi trực tiếp tham gia để trẻ tự điều khiển q trình tiến triển trò chơi Trong trẻ chơi thường xuyên theo dõi trẻ nắm bắt tâm tư suy nghĩ trẻ Gợi hỏi trẻ để trẻ nêu lên ý nghĩ trẻ như: - Phát triển tình cảm kỹ xã hội góc sách truyện: Tạo hội cho trẻ thảo luận, lắng nghe ý kiến giáo viên, lắng nghe ý kiến bạn, chia se, hợp tác xem tranh, đóng kịch thể cảm xúc khác để dạy trẻ nhận biết gọi tên, phân loại cảm xúc Ví dụ: Qua câu chuyện “Nhổ củ cải” dạy trẻ giá trị hợp tác, đoàn kết Hay qua câu chuyện “Quả bầu tiên” giáo dục trẻ khái niệm thiện ác, lòng tốt - độc ác, chia sẻ - tham lam, ích kỉ,… (Có thể đặt cho trẻ câu hỏi để thảo luận cảm xúc hành vi nhân vật chuyện: “Vì ơng già khơng nhổ củ cải?”,…; “ cậu bé cảm 16 thấy thấy chim bị gẫy cánh?”, “Vì cậu bé lại chia vàng bạc cho người?”,…) Ngồi tơi cho trẻ đóng kịch thể trạng thái cảm xúc qua ngữ điệu giọng, nét mặt, cử Cho trẻ xem tranh, làm sách tranh…Để đạt hiệu cao hơn, thường tham gia gợi mở để trẻ thể bộc lộ cảm xúc qua cung cấp từ mới, câu cho trẻ như: Vì cháu khơng thích chơi góc này? trẻ trả lời: Vì xem sách khơng thích ạ; Một cháu khác lại nói: Con thích tơ màu cá; Còn lại số cháu khơng tập trung vào góc chơi mà hay dạo đến góc chơi bạn, tơi tìm hiểu ngun nhân việc phân bố góc chơi, đồ dùng, đồ chơi góc chưa tách bạch rõ ràng, chưa trang trí làm bắt mắt trẻ, nội dung chơi chung chung hay lí khác để dẫn đến vai chơi mối quan hệ với nhau, hay nói cách khác góc chơi khơng hỗ trợ cho nhau, để có biện pháp kịp thời giúp đưa trẻ vào vai chơi hứng thú Tôi tiếp tục theo dõi vào hoạt động sau để ghi lại thật cụ thể trẻ thích chơi góc nào, với đồ chơi gì, trẻ khơng thích chơi, ngun nhân Ngồi việc cho trẻ tham gia làm quen với sách góc sách truyện để tạo hứng thú thay đổi phương pháp tổ chức cho trẻ xem sách tranh gốc vườn trường Kết quả: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động biết tự phân vai chơi, biết liên kết góc chơi… biết kỹ thao tác vai, kỹ giao chủ đề giáo dục Giải pháp Phát triển tình cảm kỹ xã hội cho trẻ hoạt động học lúc nơi Trẻ nhỏ học thứ sảy với chúng cách tổng thể Một kinh nghiệm học từ lĩnh vực dẫn đến kinh nghiệm học khác Trẻ khám phá thứ thông qua việc quan sát, tìm hiểu tự trải nghiệm Trẻ học phát triển tình cảm, kỹ xã hội qua làm quen với tốn, ngơn ngữ, nghệ thuật [1] Chính vậy, hoạt động chung tơi khai thác triệt để kiến thức kĩ mà trẻ nắm hoạt động học trẻ chuyển tải nội dung tri thức vào q trình chơi làm cho kĩ trẻ thục Đặc biệt tổ chức học tổ chức theo nhóm nhỏ qua viêc tổ chức theo nhóm nhỏ tạo cho trẻ có hội học cách thảo luận, hợp tác chia sẻ Ví dụ: Trong hoạt động Làm quen với tác phẩm văn học truyện “Tích chu” sau học tơi cho trẻ góc sách truyện làm Abum nhân vật truyện, xem tranh ảnh, đọc thơ, kể chuyện góc Hay: Giờ hoạt động Âm nhạc: “ Múa cho mẹ xem” cho trẻ góc tạo hình vẽ, nặn quà tặng mẹ… Trong hoạt động chung trẻ cung cấp kiến thức hoạt động góc lại giúp trẻ củng cố học chơi góc Đồng thời qua hoạt động góc góp phần củng cố kỹ để trẻ thực tốt nhiệm vụ hoạt động chung hai hoạt động bổ trợ cho giúp trẻ thực tốt yêu cầu mà cô đặt 17 Đặc biệt, thực chương trình giáo dục mầm non nay, lấy trẻ làm trung tâm giáo dục theo nguyên tắc giáo dục mầm non trẻ đuợc giáo dục theo quy tắc “đồng tâm” phát triển Do đó, tổ chức hoạt động ngày trẻ bám chặt nội dung hoạt động theo chủ đề Tôi bám chặt kĩ hướng dẫn trẻ thông qua tiết học Với tiết học rèn kĩ trẻ như: tiết tạo hình, âm nhạc ý rèn trẻ vẽ, nặn, cắt dán, tô màu giúp trẻ thực thao tác khéo léo, sáng tạo góc Nghệ thuật (khi hoạt động góc tạo hình) góc học tập làm sách Khi chơi góc nghệ sĩ tý hon góc nghệ thuật trẻ hình thành kĩ hát múa, biểu diễn tác phẩm âm nhạc Khi trẻ khám phá khoa học tiết học trẻ tìm hiểu thân, gia đình mối quan hệ xã hội, ngày hội ngày lễ, làm quen với ngành nghề, tìm hiểu xanh, giới động vật, phương tiện giao thông luật lệ giao thông… Qua giúp trẻ có kiến thức xã hội trẻ mạnh dạn hứng thú hoạt động chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề , chơi xây dựng - lắp ghép góc khám phá khoa học góc học tập Ví dụ: Trong hoạt động cho trẻ làm quen với “Khối cầu khối trụ” Cho trẻ xây nhà cách xếp chồng hình khối có mặt phẳng lên nhau, trẻ xây hàng rào thẳng vuông vắn… Hoặc trẻ chơi bán hàng góc mở cách tính tiền hàng trả tiền lại cho khách góc phân vai, hay trẻ chơi xếp số lượng tương ứng đồ dùng góc học tập - sách… Qua việc cho trẻ làm quen với hình học, hình khối, nhóm đối tượng, số lượng, chữ số, định hướng khơng gian … Sẽ giúp trẻ có định hình tính tốn việc xây dựng lắp ghép cơng trình mà trẻ thích Hay hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh (hoạt động khám phá khoa học) Tại góc thiên nhiên trẻ theo dõi phát triển cây, chăm sóc vườn Tóm lại, việc tổ chức tốt hoạt động chung ảnh hưởng lớn đến kết chơi trẻ hoạt động góc Hoạt động học có thường xuyên mang lại kết hay không kết hoạt động vui chơi Vì giáo viên phải thực tốt chế độ sinh hoạt ngày cho trẻ đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức cho trẻ bước vào tiểu học, phát huy tính tích cực lấy trẻ làm trung tâm giáo dục Có trẻ thực chơi mà học Giải pháp Tuyên truyền với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chơi góc Muốn trẻ nâng cao chất lượng chơi góc để có giáo dục đồng gia đình nhà trường việc làm cần thiết, tất khó khăn học tập khơng thể thiếu vai trò giải khó khăn phụ huynh Bản thân giáo viên trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, tơi ln đặt lòng u nghề lên hết động lực cho tơi phấn đấu học hỏi Ngồi với yêu nghề trọng tuyên truyền với bậc phụ huynh Ngay từ đầu năm học để phụ huynh hiểu thêm ý nghĩa, tác dụng chơi góc, tơi tổ chức số hoạt động mẫu để giúp phụ huynh có nhận thức sâu sắc 18 hoạt động vui chơi để phụ huynh nhận thức chơi góc “Học chơi, chơi mà học” vai trò trò chơi góc quan trọng trình tư trẻ Vì vậy, để có nguồn ngun vật liệu đa dạng dồi làm để tìm kiếm lấy chúng cách dễ dàng để tận dụng nguyên vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền để làm đồ dùng giúp giáo viên vừa có điều kiện tiết kiệm chi phí ? Đó vấn đề khơng đơn giản Chính vậy, dùng biện pháp tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh để hỗ trợ việc sưu tầm, tìm kiếm nguyên vật liệu cần thiết cho việc thực chủ đề giáo dục Trong năm học chia làm nhiều đợt huy động phụ huynh, phụ huynh đem ủng hộ cho lớp Giáo viên trao đổi trước từ đầu năm học đến chủ đề huy động thêm Ví dụ: Để làm tre lõi góc âm nhạc xanh góc sách truyện tơi tun truyền phụ huynh mang cói, lõi khơ đến lớp sản phẩm sẵn có địa phương Đặc biệt q tơi tiếng với vùng chiếu cói Nga Sơn, việc lựa chọn nguyên vật liệu từ cói, lõi cói để làm loại đồ chơi phong phú, từ lồng ghép vào học bổ ích cho trẻ + Để làm tranh phục vụ cho chủ đề giáo dục vận động phụ huynh mang chuối, hoạ báo, bơng gòn, vỏ cây, bẹ ngô, xốp để làm sản phẩm rau củ quả, bánh mật, bánh gai;… + Làm thuyền mo cau, ô tô hộp bánh,ngôi nhà làm hộp sữa bột, tạ làm vỏ nước khống nhồi cốt bê tơng, búp bê làm chai ca Các mảng góc làm trang trí cót, tơi vận động phụ huynh tìm kiếm cho trẻ mang tới lớp Hay để làm dứa, hoa, rau bắp cải, củ cà rốt… phục vụ chủ đề giới thực vật Ngoài ra, tơi vận động phụ huynh tìm kiếm hộp sữa chua, can nhựa, ống hút… bỏ để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ sử dụng hoạt động góc Thơng qua góc chơi trẻ giúp phụ huynh hiểu trẻ giao lưu với bạn, thảo luận nhiều nói lên ý tưởng Trẻ tự phân công công việc: Ai bác thợ cả, cô cấp dưỡng, cô bán hàng… Qua phát triển tình cảm kỹ xã hội cho trẻ Mặt khác tuyên truyền với phụ huynh có điều kiện cho trẻ thăm quan du lịch để trẻ mở mang kiến thức khơi dậy lòng ham hiểu biết q trình phát triển lịch sử đất nước quan sát cơng trình “Lăng Bác”, “Viện bảo tàng”, “Chùa cột” Ở quê hương biết quê hương Nga Sơn có “Động từ thức”, có di tích lịch sử Mai An Tiêm, có “Chùa hàn Sơn”… quan sát góc chợ q, cửa hàng bách hóa, phòng triển lãm tranh, trạm y tế, trường tiểu học, tượng đài liệt sỹ… để trẻ nhận thức điều thực tế diễn Vì trẻ mầm non trình tư hạn chế Để q trình chăm sóc ni dưỡng trẻ tốt, cần phối kết hợp nhà trường, gia đình trẻ cách phù hợp Để từ giáo dục trẻ phát triển cách tồn diện * Kết quả: 95% phụ huynh tham gia thu thập nguyên vật liệu, tạo điều kiện cho em thăm quan Ln quan tâm động viên kịp thời tới trẻ, 19 hướng lái trẻ nhiều tới việc làm đồ chơi giữ gìn chúng Từ giúp tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua thời gian áp dụng biện pháp trên, với đạo Ban giám hiệu nhà trường, góp ý bạn đồng nghiệp trường qua buổi dự Lớp học thu hoạch kết sau: - Đối với hoạt động giáo dục, thân đồng nghiệp: Thơng qua q trình tổ chức hướng dẫn trẻ chơi góc Sau gần năm áp dụng đề tài nắm nội dung, phương pháp tổ chức chơi góc cho trẻ Có nhiều kinh nghiệm việc sưu tầm nguyên vật liệu Nâng cao tay nghề việc làm đồ chơi Được Ban giám hiệu đồng nghiệp đánh giá cao triển khai thực toàn trường - Đối với trẻ: Qua gần năm áp dụng biện pháp t«i nhận thấy trẻ lớp tơi có khả giao tiếp mạnh dạn hơn, thể vai chơi sát thực hơn, kĩ chơi tốt Biết thể tình cảm giao lưu bạn bè, trẻ cơ, thích chơi bạn biết nhiệm vụ bạn chơi, có thái độ tự giác bạn đến góc chơi, hứng thú chơi Kết kiểm nghiệm sau nghiên cứu áp dụng giải pháp (Bảng – Xem phần phụ lục 1) - Đối với phụ huynh: Có thay đổi nhìn nhận việc học chơi mình, nhận thấy tầm quan trọng trò chơi chơi góc, có nhiều giúp đỡ cho giáo viên việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - Kết luận: Việc cho trẻ hoạt động góc hoạt động vơ quan trọng Vì giáo viên cần khắc phục khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày góc như: - Người giáo viên phải nắm vững kiến thức kỹ việc tổ chức hoạt động góc - Giáo viên ln người tạo hội cho trẻ hướng dẫn gợi mở cho trẻ tham gia hoạt động - Thực tốt cơng tác tham mưu để có quan tâm động viên kịp thời đạo sâu sắc Ban giám hiệu - Luôn động viên trẻ thường xuyên, kịp thời có nổ lực cháu - Kết hợp chặt chẽ với hội phụ huynh để có gíup đỡ theo yêu cầu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực - Bản thân không ngừng học hỏi, tham khảo tài liệu, tham quan học tập sáng tạo phương pháp giảng dạy Cho trẻ hoạt động xuyên suốt, liên tục, từ độ tuổi mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ lớp mẫu giáo lớn Có phát huy hứng thú, trí tưởng tượng, khả sáng tạo khéo léo trẻ - Kiến nghị: Qua 15 năm cơng tác với đồng lương ỏi với lòng nhiệt huyết u nghề Tơi thực tốt cơng tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Những năm gần quan tâm Đảng ngành giáo dục chế độ mở sang trang Bản thân tơi n tâm cơng tác chăm sóc giáo dục cháu Ngồi ra, tơi kiến nghị thêm mong 20 cấp, ngành, phòng giáo dục đào tạo quan tâm đồ dùng đồ chơi cho cháu, hỗ trợ với để bổ sung thêm đồ dùng học tập, đồ chơi góc, đồ chơi ngồi trời để đáp ứng với chương trình giáo dục Trên “Pháp phát triển tình cảm, kỹ xã hội cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua hoạt động chơi góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non trường mầm non Nga Thái” Tôi nghiên cứu đưa vào thực nghiệm gần năm qua thu kết đáng phấn khởi Tuy nhiên q trình thực khơng tránh khỏi hạn chế tồn tại, mong góp ý Hội đồng khoa học ngành bạn đồng nghiệp để thân nâng cao việc tổ chức chơi góc cho trẻ - tuổi tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trịnh Thị Oanh Nga Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2019 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết SKKN Nguyễn Thị Thủy 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (Dành cho cán quản lý, giáo viên mầm non) (Lương Thị Bình, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Thị Huyền, Hồng Thị Thu Hương…) - Nhà xuất giáo dục Việt Nam [2] Chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/ GD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016) [3] Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán quản lý, giáo viên mầm non năm học 2012 - 2013 - Bộ giáo dục đào tạo (Hoàng Đức Minh - Phan Thị Lan Anh) đồng chủ biên - Nhà xuất giáo dục Việt Nam [4] Một số biện pháp hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non - (Bùi Thị Kim Tiến - Phan Thị Ngọc Anh) Đồng chủ biên Nhà xuất giáo dục Việt Nam [5] Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục Việt Nam dành cho giáo viên mầm non – Phan Lan Anh - Lý Thu Hằng - Nguyễn Thị Hiếu - Nguyễn Thanh Giang - Nhà xuất giáo dục Việt Nam [6] Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo - tuổi - TS Trần Thị Ngọc Trâm - TS Lê Thu Hương - PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết – Nhà xuất giáo dục Việt Nam [7] Hoạt động góc bé (Góc Thư viện - Góc đóng vai - Góc xây dựng …) - Mai Anh - Tú Phương (Dành cho bé - tuổi) - Nhà xuất dân trí 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT KỂ TỪ KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO NGÀNH GIÁO DỤC Họ tên: Nguyễn Thị Thủy Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên - Trường mầm non Nga Thái TT Cấp đánh giá Tên đề tài SKKN xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh…) Một số biện pháp giáo dục - Phòng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo – tuổi Một số biện cho trẻ – tuổi - Phòng giáo dục làm quen với tốn theo hướng tích hợp trường mầm non Nga Thái Phát triển tình cảm, kỹ - Trường mầm xã hội cho trẻ mẫu giáo - non Nga Thái tuổi thông qua hoạt động chơi góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung trường mầm non Nga Thái Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) C Năm học đánh giá xếp loại Năm học: 2012 - 2013 B Năm học: 2015 - 2016 A Năm học 2018 - 2019 23 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khảo sát, đánh giá chất lượng thực trạng kết thực sau áp dụng SKKN Bảng 1: Bảng khảo sát thực trạng chất lượng trẻ đầu năm (Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 15 đến 18 tháng năm 2018) Nội dung Tổng số trẻ Trẻ hứng thú chơi Trẻ có kỹ chơi thành thạo Trẻ biết phân cơng cơng việc nhóm Trẻ biết lựa chọn công việc phù hợp với khả Biết quan tâm, chia sẻ với bạn chơi Tích cực tham gia hoạt động thực hành trải nghiệm Trẻ tự sáng tạo ý tưởng Kết khảo sát Tỷ lệ Trẻ CĐ Tỷ lệ % % 50 15 50 37 18 63 30 21 70 30 30 30 Trẻ đạt 15 11 30 11 37 19 63 30 13 43 17 57 30 11 37 19 63 30 13 43 17 57 Bảng 2: Kết kiểm nghiệm sau nghiên cứu áp dụng giải pháp: (Tháng năm 2019) Nội dung Tổng số trẻ Trẻ hứng thú chơi 30 Trẻ có kỹ chơi thành 30 thạo Trẻ biết phân công công việc 30 nhóm Trẻ biết lựa chọn cơng việc 30 phù hợp với khả Biết quan tâm, chia sẻ với 30 bạn chơi Tích cực tham gia hoạt 30 động thực hành trải nghiệm Trẻ tự sáng tạo ý tưởng 30 Kết khảo sát Trẻ đạt Tỷ lệ % Trẻ CĐ Tỷ lệ % 29 97 28 93 27 90 10 28 93 28 93 27 90 10 26 87 13 24 ... Phòng giáo dục làm quen với tốn theo hướng tích hợp trường mầm non Nga Thái Phát triển tình cảm, kỹ - Trường mầm xã hội cho trẻ mẫu giáo - non Nga Thái tuổi thơng qua hoạt động chơi góc theo quan. .. tác: Giáo viên - Trường mầm non Nga Thái TT Cấp đánh giá Tên đề tài SKKN xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh…) Một số biện pháp giáo dục - Phòng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo – tuổi Một số biện cho trẻ. .. hội cho trẻ mẫu giáo - tuổi thơng qua hoạt động chơi góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non trường mầm non Nga Thái Tôi nghiên cứu đưa vào thực nghiệm gần năm qua thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo (4 5) tuổi thông qua hoạt động góc theo quan điểm GD LTLTT tại trường mầm non nga thái , Một số giải pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo (4 5) tuổi thông qua hoạt động góc theo quan điểm GD LTLTT tại trường mầm non nga thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn