Tập đọc lớp 5: Ca dao về lao động sản xuất

10 625 2 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 03:10

09/07/13 09/07/13 Trường Tiểu học An Hoà huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An Điện thoại : 0984.478 566 Kính chào quý thầy cô giáo cùng các em học sinh ! Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất Lao động Lao động sản sản xuất trên đồng ruộng vốn là một nghề vất xuất trên đồng ruộng vốn là một nghề vất vả, vả, người ta thường nói: Một hạt thóc người ta thường nói: Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ vàng, chín giọt mồ hôi . hôi . Các em cùng học bài ca dao về lao động Các em cùng học bài ca dao về lao động sản sản xuất xuất (có (có 3 bài trong 1 bài) 3 bài trong 1 bài) để thấy được nỗi vất để thấy được nỗi vất vả vả của người nông dân của người nông dân khi mang lại hạt gạo cho mọi người. khi mang lại hạt gạo cho mọi người. -Tìm những hình ảnh -Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của nói lên nỗi vất vả của người nông dân? người nông dân? -Hình ảnh -Hình ảnh nói lên nỗi vất nói lên nỗi vất vả vả của của người nông dân đó là cày đồng người nông dân đó là cày đồng vào buổi vào buổi ban trưa ban trưa , mồ hôi , mồ hôi thánh thánh thót thót như mưa ruộng cày. Bưng bát như mưa ruộng cày. Bưng bát cơm đầy, dẻo thơm 1 hạt đắng cay cơm đầy, dẻo thơm 1 hạt đắng cay muôn phần! muôn phần! -Câu: -Câu: Ai ơi, bưng bát cơm đầy Ai ơi, bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Nhắc nhở ta điều Nhắc nhở ta điều gì gì ? ? Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Nhắc nhở ta nhớ ơn -Nhắc nhở ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo. người làm ra hạt gạo. -Bài thơ này, được sử -Bài thơ này, được sử dụng biện pháp nào? dụng biện pháp nào? +Biện pháp so sánh rất độc đáo +Biện pháp so sánh rất độc đáo Mồ hôi Mồ hôi thánh thót thánh thót như mưa như mưa ruộng cày ruộng cày +Sử dụng phép đối trong câu thơ +Sử dụng phép đối trong câu thơ để làm nổi bật ý nghĩa. đó là từ : để làm nổi bật ý nghĩa. đó là từ : Dẻo thơm >< đắng cay Dẻo thơm >< đắng cay Một hạt >< muôn phần Một hạt >< muôn phần - Biện pháp so sánh gợi - Biện pháp so sánh gợi tả tả hình hình ảnh những ảnh những giọt mồ hôi liên giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống, cho ta thấy nỗi tiếp rơi xuống, cho ta thấy nỗi cực nhọc, vất cực nhọc, vất vả vả của người của người nông dân khi cày ruộng. Từ đó nông dân khi cày ruộng. Từ đó nhắc mọi người biết quý trọng nhắc mọi người biết quý trọng hạt gạo. hạt gạo. Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Em hãy nêu ý -Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ ? nghĩa của bài thơ ? ý ý 1: 1: Nỗi vất v Nỗi vất v ả ả của người nông của người nông dân và khuyên ta nhớ ơn người dân và khuyên ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo. làm ra hạt gạo. - - Những Những câu thơ nào thể câu thơ nào thể hiện tinh thần lạc quan hiện tinh thần lạc quan của người nông dân ? của người nông dân ? Công lênh chẳng Công lênh chẳng quản quản lâu đâu, lâu đâu, Ngày nay Ngày nay nước bạc nước bạc , ngày sau , ngày sau cơm vàng cơm vàng . . Nước bạc Nước bạc là: là: Khi xuống cấy Khi xuống cấy thì thì đám đám ruộng nước mênh mông, màn nước ruộng nước mênh mông, màn nước trắng xoá nên gọi nước bạc. trắng xoá nên gọi nước bạc. Cơm vàng Cơm vàng là: là: khi lúa chín có màu khi lúa chín có màu vàng rực rỡ, gạo thổi thành cơm, cơm vàng rực rỡ, gạo thổi thành cơm, cơm quý như vàng. quý như vàng. -Em hiểu -Em hiểu nước bạc nước bạc , , cơm vàng cơm vàng như thế như thế nào ? nào ? Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Làm ruộng vất -Làm ruộng vất vả vả lắm và họ lắm và họ phải phải biết xem thời tiết biết xem thời tiết ( ( thì thì đây là thời tiết đây là thời tiết ) ) Thời tiết có thuận Thời tiết có thuận thì thì mùa màng mới tốt. mùa màng mới tốt. Phải Phải biết tuỳ ruộng cạn, ruộng sâu để cày bừa cho hợp lí. biết tuỳ ruộng cạn, ruộng sâu để cày bừa cho hợp lí. (Nơi (Nơi thì thì bừa cạn, nơi bừa cạn, nơi thì thì cày sâu) cày sâu) Và đó cũng là không khí lao động Và đó cũng là không khí lao động hăng hăng say của nông dân. say của nông dân. - Câu thơ nào - Câu thơ nào khuyên nông dân khuyên nông dân chăm chăm chỉ cấy cày? chỉ cấy cày? Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Bài cao dao này dùng -Bài cao dao này dùng từ hay ở chỗ nào? từ hay ở chỗ nào? -Dùng từ hay ở chỗ -Dùng từ hay ở chỗ hình ảnh hình ảnh đối lập nhau: đối lập nhau: bừa cạn bừa cạn > < > < cày sâu cày sâu nước bạc nước bạc > < > < cơm vàng cơm vàng tấc đất tấc đất > < > < tấc vàng tấc vàng -Bài thơ này muốn nói -Bài thơ này muốn nói điều điều gì ? gì ? ý ý 2: 2: Tinh thần lạc của người Tinh thần lạc của người nông dân và khuyên họ nông dân và khuyên họ chăm chăm chỉ cấy cày. chỉ cấy cày. -Cách đối ấy làm cho -Cách đối ấy làm cho câu ca dao vừa hay, vừa câu ca dao vừa hay, vừa dễ thuộc, dễ nhớ. dễ thuộc, dễ nhớ. Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Tìm những hình ảnh -Tìm những hình ảnh nói lên nỗi nói lên nỗi lo lắng lo lắng của của người nông dân? người nông dân? Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề . . Trời yên biển lặng, mới yên tấm lòng. Trời yên biển lặng, mới yên tấm lòng. - - Những Những câu thơ nào thể câu thơ nào thể hiện tinh thần quyết tâm hiện tinh thần quyết tâm của người nông dân ? của người nông dân ? Trông cho chân cứng, đá mềm Trông cho chân cứng, đá mềm Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng. Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng. -Bài thơ này có mấy từ -Bài thơ này có mấy từ Trông Trông ? Nhằm diễn ? Nhằm diễn tả tả gì ? gì ? - 9 từ - 9 từ trông trông . Nhằm diễn . Nhằm diễn tả tả nỗi lo nỗi lo lắng lắng trăm trăm bề của người nông dân bề của người nông dân khi đưa lúa xuống đồng. khi đưa lúa xuống đồng. Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Em hiểu câu -Em hiểu câu Chân Chân cứng đá mềm cứng đá mềm thư thế thư thế nào? nào? - - Đây Đây là câu thành là câu thành ngữ ngữ nói đến nói đến khả năng khả năng vượt khó của con người vượt khó của con người và khẳng định tinh thần kiên cư và khẳng định tinh thần kiên cư ờng của người lao động. ờng của người lao động. -Nội dung bài thơ -Nội dung bài thơ này muốn nói lên này muốn nói lên điều điều gì ? gì ? ý ý 3: 3: Nỗi lo lắng và tinh thần Nỗi lo lắng và tinh thần quyết tâm trong quyết tâm trong lao động lao động sản sản xuất xuất của người nông dân. của người nông dân. ý ý nghĩa của các bài ca dao: nghĩa của các bài ca dao: Lao động vất Lao động vất vả vả trên ruộng đồng của trên ruộng đồng của những những người nông người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Em hãy thả một câu thơ bất kì sau đó Em hãy thả một câu thơ bất kì sau đó bạn khác hãy đọc câu thơ tiếp theo. bạn khác hãy đọc câu thơ tiếp theo. . Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất Lao động Lao động sản sản xuất trên đồng ruộng vốn là một nghề vất xuất. tấc vàng bấy nhiêu. Tập đọc 5 Tập đọc 5 : : Cao dao vê lao động sản xuất Cao dao vê lao động sản xuất -Bài cao dao này dùng -Bài cao dao này dùng từ hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc lớp 5: Ca dao về lao động sản xuất, Tập đọc lớp 5: Ca dao về lao động sản xuất, Tập đọc lớp 5: Ca dao về lao động sản xuất

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop-5-ca-dao-ve-lao-dong-san-xuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP