SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ

23 979 17
Di Tử

Di Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,317 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2012, 14:04

Ngang giá lãi suất là mối quan hệ giữa tỷ giá giao ngay của hai đồng tiền khi không còn các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Mối quan hệ này phụ thuộc vào tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn giữa c LOGOĐ TÀI TÀI CHÍNH QU C TỀ Ố ẾSO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾLOGOI.Tìm hi u chung v IRP, PPP & IFE: ể ềLOGO1.Ngang giá lãi su t – IRP (interest ấrate parity):Khái ni m:ệNgang giá lãi su t là m i quan h gi a t ấ ố ệ ữ ỷgiá giao ngay c a hai đ ng ti n khi ủ ồ ềkhông còn các c h i kinh doanh chênh ơ ộl ch giá. M i quan h này ph thu c vào ệ ố ệ ụ ột giá giao ngay và t giá kỳ h n gi a ỷ ỷ ạ ữcác đ ng ti n. ồ ềLOGO1.Ngang giá lãi su t – IRP (interest ấrate parity):Nguyên nhân xu t hi n IRP:ấ ệChênh lệch lãi suất Cầu ngoại tệ hiện tại ↑Cầu kỳ hạn ngoại tệ ↓Tỉ giá giao ngay ↑Tỉ giá kì hạn ↓Chênh lệch lãi suất được bù trừCIALOGO1.Ngang giá lãi su t – IRP (interest ấrate parity):Công th c:ứStStFnp−=StStFnp−=Gọi p là phần bù (hoặc chiết khấu) kỳ hạn thì  p = Fn - StStKhi IRP tồn tại, thì:P= 1 + ih1 + if≈ ih- ifTỉ giá kỳ hạn :Fn = St (1+p)Với: Fn : tỉ giá kì hạn St : tỉ giá giao ngay        ih : lãi suất trong nước if : lãi suất nước ngoàiLOGO1.Ngang giá lãi su t – IRP (interest ấrate parity):Nh n xét:ậKhi IRP t n t i thì nhà đ u t không th s d ng CIA ồ ạ ầ ư ể ử ụđ đ t đ c m t t su t sinh l i cao h n t su t ể ạ ượ ộ ỷ ấ ợ ơ ỉ ấsinh l i mà h đ t đ c t trong n c.ợ ọ ạ ượ ừ ướLOGO2.Ngang giá s c mua – PPP ứ(Purchasing power parity): Khái ni m:ệTheo khái ni m c a kinh t h c thì ngang giá ệ ủ ế ọs c mua (PPP) là m t ph ng pháp dùng đ xác ứ ộ ươ ểđ nh t giá h i đoái gi a đ ng ti n c a hai n c. ị ỷ ố ữ ồ ề ủ ướPh ng pháp PPP đo l ng m t đ ng ti n s ươ ườ ộ ồ ề ẽmua đ c bao nhiêu theo tiêu chu n đo l ng ượ ẩ ườqu c t (th ng là đ ng USD), b i vì hàng hoá và ố ế ươ ồ ởd ch v có giá c khác nhau các n c khác ị ụ ả ở ướnhau.PPP là m t ph ng pháp dùng đ đo l ng ộ ươ ể ườm i quan h v s c mua c a đ ng ti n các qu c ố ệ ề ứ ủ ồ ề ốgia trên cùng m t kh i l ng hàng hoá và d ch ộ ố ượ ịv .ụLOGO2.Ngang giá s c mua – PPP ứ(Purchasing power parity): Nguyên nhân xu t hi n PPP:ấ ệGiá hàng nước ngoài ↓Chênh lệch lạm phát  Nhu cầu hàng nước ngoài ↑Nhu cầu ngoại tệ  , ↑tỉ giá ↑Sức mua của 2 nước được cân bằngLOGO2.Ngang giá s c mua – PPP ứ(Purchasing power parity): Công th c:ứGọi ef là tỉ lệ thay đổi giá trị của đồng ngoại tệ Khi PPP tồn tại, thì:ef= 1 + Ih1 + If≈ Ih- IfTỉ giá giao ngay vào cuối kì :St +1 = St (1+ef)Với: St     : tỉ giá giao ngay đầu kì       St +1 : tỉ giá giao ngay cuối kì       Ih     : lạm phát trong nước       If      : lạm phát nước ngoàiLOGO2.Ngang giá s c mua – PPP ứ(Purchasing power parity): Nh n xét:ậQuốc gia nào có tỉ lệ lạm phát cao thì đồng tiền nước đó sẽ giảm giá trong tương lai.[...]... hàng hoá và d ch ộ ố ượ ịv .ụ LOGO1 .Ngang giá lãi su t – IRP (interest ấrate parity):Khái ni m:ệ Ngang giá lãi su t là m i quan h gi a t ấ ố ệ ữ ỷ giá giao ngay c a hai đ ng ti n khi ủ ồ ềkhông còn các c h i kinh doanh chênh ơ ộl ch giá. M i quan h này ph thu c vào ệ ố ệ ụ ột giá giao ngay và t giá kỳ h n gi a ỷ ỷ ạ ữcác đ ng ti n. ồ ề LOGO3.Hi u ng Fisher qu c t - IFE (international Fisher. .. (1+ef)Với: St     : tỉ giá giao ngay đầu kì       St +1 : tỉ giá giao ngay cuối kì       Ih     : lạm phát trong nước       If      : lạm phát nước ngoài LOGOT giá h i đoái kỳ v ngỉ ố ọChênh l ch l m phátệ ạT giá kỳ h nỷ ạPh n bù ho c Chi t kh uầ ặ ế ấ Ngang giá lãi su t ấ(IRP)Hi u ng Fisher ứHi u ng Fisher qu c t ệ ứ ố ế(IFE)PPPS    th  hi n m i quan h  ơ đồ ể ệ ố ệc a IRP, PPP & IFEủChênh l ch lãi su t ệ ấ LOGO2 .Ngang giá s... c:ứGọi ef là tỉ lệ thay đổi giá trị của đồng ngoại tệ Khi PPP tồn tại, thì:ef= 1 + ih1 + if≈ ih- ifTỉ giá giao ngay vào cuối kì :St +1 = St (1+ef)Với: St     : tỉ giá giao ngay đầu kì       St +1 : tỉ giá giao ngay cuối kì       ih     : lãi suất trong nước       if      : lãi suất nước ngoài LOGO2 .Ngang giá s c mua – PPP ứ(Purchasing power parity): Nguyên nhân xu t hi n PPP:ấ ệ Giá hàng nước ngoài ↓Chênh lệch lạm phát  Nhu cầu hàng nước ngoài ↑Nhu cầu ngoại tệ ... ng n h n.ắ ạDo xu t phát t PPP ấ ừnên IFE ch đúng khi ỉPPP đúng LOGO3.Hi u ng Fisher qu c t - IFE (international Fisher ệ ứ ố ếeffect):Khái ni m:ệ Hiệu ứng Fisher quốc tế khẳng định rằng sự khác nhau trong lãi suất giữa các quốc gia là do dự đóan một cách khách quan về  một sự thay đổi ở tương lai trong tỷ giá giao ngay. ... ệ Giá hàng nước ngoài ↓Chênh lệch lạm phát  Nhu cầu hàng nước ngoài ↑Nhu cầu ngoại tệ  , ↑tỉ giá ↑ Sức mua của 2 nước được cân bằng LOGOII.Mối quan hệ giữa IRP, PPP và IFE:  LOGONh ng đi m khữ ể ácIRP PPP IFE Bi n s ế ốchính Ph n bù (ho c chi t ầ ặ ếkh u) ấ p T l thay đ i giá tr ỉ ệ ổ ịđ ng ngo i t (ồ ạ ệ ef) T l thay đ i giá tr ỉ ệ ổ ịđ ng ngo i t (ồ ạ ệ ef)Mqh Lãi su t – t giá kì ấ ỉh nạ L m phát - t giá giao ạ ỉngay Lãi su t - t giá giao ấ ỉngay Công... bi n đ ng c a t giá thông ả ề ả ế ộ ủ ỉqua các nhân t nh h ng.ố ả ưởIRP, PPP va IFE đ u có d ng hàm s gi ng nhau.ề ạ ố ố LOGO2 .Ngang giá s c mua – PPP ứ(Purchasing power parity): Công th c:ứGọi ef là tỉ lệ thay đổi giá trị của đồng ngoại tệ Khi PPP tồn tại, thì:ef= 1 + Ih1 + If≈ Ih- IfTỉ giá giao ngay vào cuối kì :St +1 = St (1+ef)Với: St     : tỉ giá giao ngay đầu kì       St +1 : tỉ giá giao ngay cuối kì       Ih     : lạm phát trong nước       If      : lạm phát nước ngoài... v IRP, PPP & IFE: ể ề LOGONh ng đi m khữ ể ácIRP PPP IFE Lý do lý thuy t ếkhông duy trì liên t c ụChi phí ti m n phát ề ẩsinh khi đ u t ra ầ ưn c ngoài ướDo không có hàng hoá thay th hàng ếnh p kh u.ậ ẩDo chênh l ch lãi ệsu t không do chênh ấl ch l m phát t o ra.ệ ạ ạng d ngỨ ụ Dùng đ phát hi n ể ệcác c h i CIA. ơ ộD báo t giá h i ự ỉ ốđoái t ng laiươDùng đ so sánh ểm c s... Khái ni m:ệTheo khái ni m c a kinh t h c thì ngang giá ệ ủ ế ọs c mua (PPP) là m t ph ng pháp dùng đ xác ứ ộ ươ ểđ nh t giá h i đoái gi a đ ng ti n c a hai n c. ị ỷ ố ữ ồ ề ủ ướPh ng pháp PPP đo l ng m t đ ng ti n s ươ ườ ộ ồ ề ẽmua đ c bao nhiêu theo tiêu chu n đo l ng ượ ẩ ườqu c t (th ng là đ ng USD), b i vì hàng hoá và ố ế ươ ồ ởd ch v có giá c khác nhau các n c khác ị ụ ả ở ướnhau.PPP... a ng i ứ ố ủ ườdân nh ng n c ở ữ ướkhác nhau. Dùng trong d báo t ự ỉ giá h i đoái. ố LOGONh ng đi m khữ ể ácIRP PPP IFE Tr ng h p ườ ợáp d ngụ Xác đ nh t giá kỳ ị ỉh n t i m t th i ạ ạ ộ ờđi m nh t đ nh ể ấ ịGi i thích s thay đ i ả ự ổc a t giá h i đoái ủ ỉ ốtrong m t th i kì ộ ờGi i thích s thay đ i ả ự ổc a t giá h i đoái ủ ỉ ốtrong m t th i kìộ ờKh năng ảduy trìNhìn chung, IRP... l thay đ i giá tr ỉ ệ ổ ịđ ng ngo i t (ồ ạ ệ ef)Mqh Lãi su t – t giá kì ấ ỉh nạ L m phát - t giá giao ạ ỉngay Lãi su t - t giá giao ấ ỉngay Công th cứ Nguyên nhânArbitrage gi a t giá ữ ỉkỳ h n và t giá giao ạ ỉngay Arbitrage di n ra ễtrong hàng hoá - d ch ịv ụArbitrage trong các kh c th ng m i ế ướ ươ ạtheo 2 lo iạ đ ng ti nồ ề P= 1 + ih1 + if≈ ih- ifef= 1 + Ih1 + . SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾLOGOI.Tìm hi u chung v IRP, PPP & IFE: ể ềLOGO1 .Ngang giá. l ch lãi su t ệ ấLOGONh n xét:ậ Hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE) được hình thành do sự tác động đồng thời của ngang giá lãi suất (PPP) và hiệu ứng Fisher (FE).Sự chênh lệch trong lãi suất sẽ tác động làm thay đổi trong cả tỉ giá kỳ hạn lẫn tỉ giá kỳ giao ngay. Xu hướng của sự thay đổi này là tỉ giá giao ngay kỳ vọng vào cuối kỳ sẽ gần bằng với tỉ giá kỳ hạn lúc đầu kỳ ( F0 (t) = St ).LOGOIII. So sánh IRP, PPP và IFE:LOGONh
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ , SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ , SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ

Bình luận về tài liệu so-sanh-va-doi-chieu-ngang-gia-suc-mua-ngang-gia-lai-suat-hieu-ung-fisher-quoc-te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP