Bài giảng thiên văn học: 15 Cơ sở thiên văn và ứng dụng của lịch

18 13 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 09:38

D àĐ NGàVŨàTU Nà“ N CÁCăN IăDUNGăCHÍNH T à N à à à à D à à N V à à à C à à C à à TH IăGIAN •T gian q trình •T gian cho chung gian) •T gian ln trơi theo •L gian không gian không- L CH L công giúp thang mô (ngày, tháng, Qui gian ) ngày, tháng vào Trái Đ minh có chung áp Trái Đ Ngày nói Bài nói chung nói trung vào âm mà V Nam NGÀY Ngày quanh B Nam quay Chu kì ngày khơng sáng mà Trái Đ M chu kì ngày Trái Đ liên quan chung NGÀY (solar day) gian dài 24 Ngày (sidereal day) gian trí dài 23 56 phút giây Ngày hàng Ngày hai N M N thiên Nó thành vòng quanh M T “ thay nghiêng chu kì gian Trái Đ hoàn Trái Đ B Nam Do chu kì N M N (tropical year) gian hai liên M T qua xuân phân, dài 365,242 ngày N (sidereal year) gian hai liên M T trí so sao, dài 365,256 ngày (Ngồi có vài cách tính khác ) N sung cách tính N MăNHU N N à tháng có 29 ngày C à à à 400 •Và à •C à à T à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ÂMăL CH Âm Khác vào V Nam ngày có âm xây M T thiên M T quanh Trái Đ Trung Q chu kì THÁNGăÂMăL CH M T ngày Do Trái Đ trí so Trái Đ Tháng âm xây có có 29 ngày (tháng chu kì 27,3 quanh M T nên 29 ngày Chu kì 30 ngày (tháng N MăÂMăL CH N âm gian 12 tháng âm (12 tháng Giêng (tháng D thúc tháng C (tháng “ N âm bình 354,37 ngày N âm Trái Đ kì thơng 13 tháng Âm- có dài trung chu kì khơng ánh chu Vì âm sung thêm tháng có có G N MăNHU NăÂMăL CH N âm mà ngày tháng 11 ngày tháng 11 có 13 khơng T sóc (new moon) Tháng (tháng tháng 13) tháng gian không trung khí 24ăTI TăKHÍ L xn: 4/2 V T : 19/2 Kinh : 5/3 Xuân phân: 21/3 Thanh minh: 5/4 C : 20/4 L : 6/5 T mãn: 21/5 Mang : 6/6 H chí: 21/6 T : 7/7 Đ : 23/7 L thu: 7/8 X : 23/8 B : 8/9 Thu phân: 23/9 khí 12 trung khí (ngày khí) Trung Q qui kì Tuy xác ngày khí hồn tồn Hàn : 8/10 “ giáng: 23/10 L : 7/11 T : 22/11 Đ : 7/12 Đ chí: 22/12 T hàn: 6/1 Đ hàn: 21/1 12 mơ khơng 24 chu âm VAIăTRỊăC AăD NGăL CHăVÀăÂMăL CH  D ng l ch h th ng tính ngày, tháng n m đ c s d ng toàn th gi i ngày nay, đóng vai trò m i ho t đ ng th ng ngày  D ng l ch ph n ánh chu kì th i ti t m t cách rõ ràng đ n gi n nh t  Âm l ch không ph n ánh đ c chu kì th i ti t  Âm-d ng l ch ch vi c đ a thêm tháng nhu n vào âm l ch, v b n ch t v n âm l ch khơng có giá tr hành  Ngày nay, âm l ch đ c gi gìn s d ng t i Vi t Nam m t s n c ph ng ông v i ý ngh a v n hóa truy n th ng CÁCă NăV ăTH IăGIAN TRAOă T à T à IăKHÁC à à D B à àĐ NGàVŨàTU Nà“ N à àTOâNàNG CàÁNH àĐ NGàVŨàTU Nà“ N https://thienvanvietnam.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiên văn học: 15 Cơ sở thiên văn và ứng dụng của lịch, Bài giảng thiên văn học: 15 Cơ sở thiên văn và ứng dụng của lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn