Kiểm định chất lượng THCS 2019 Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 2 (thông tư 182018)

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 10:30

Kiểm định chất lượng THCS 2019 Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 2 (Thông tư 182018TT BGDĐT); Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;Nhóm: 2; GV: Trần Công Thành . PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinhTiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởngMức 1a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên;c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định.Mức 2a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên; b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm.Mức 3: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt.1. Mô tả hiện trạng1.1. Mức 1Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay nhà trường có 01 Hiệu trưởng H22.101; H22.102 được Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm H11.402 và 1 phó hiệu trưởng H22.103; H22.104 được Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm H11.402.Kết quả xếp loại hàng năm, Hiệu trưởng H22.105, phó hiệu trưởng H22.106 đều được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng.Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường đã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý H22.107; H22.108 được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục và tham gia thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm được Phòng GDĐT xếp loại đạt yêu cầu.1.2. Mức 2 Kết quả xếp loại hàng năm, Hiệu trưởng H22.105, phó hiệu trưởng H22.106 đều được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường được được bồi dưỡng tập huấn về lý luận chính trị H22.109 ; H22.110. Trong quá trình công tác, lãnh đạo điều hành đơn vị Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường đã được tập thể tín nhiệm H22.111 ; H22.112.1.3. Mức 3Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường trong quá trình công tác, lãnh đạo điều hành đơn vị đã được tập thể tín nhiệm. Trong 05 năm, Hiệu trưởng nhà trường được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá loại xuất sắc H22.105; phó Hiệu trưởng được hiệu trưởng đánh giá loại xuất sắc trên cơ sở bỏ phiếu tín nhiệm của tập thể sư phạm H22.106 theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS.2. Điểm mạnhHiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường có trình độ đào tạo trên chuẩn; đã được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục, về lý luận chính trị theo quy định. Trong quá trình công tác, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách trách nhiệm được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. Kết quả xếp loại chuẩn hiệu trưởng hàng năm đều được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên.3. Điểm yếuKỹ năng ứng dụng CNTT, kinh nghiệm trong công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ở một số lĩnh vực ít nhiều vẫn còn hạn chế. 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng.Năm học 20192020, cán bộ quản lý nhà trường sẽ tham gia lớp bồi dưỡng Tin học nâng cao để thực hiện tốt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.Phát huy vai trò gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý nhà trường. Chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trach nhiệm trước cấp trên5. Tự đánh giáMức 1Mức 2Mức 3Chỉ báoĐạt Không đạtChỉ báo(nếu có)Đạt Không đạtChỉ báo(nếu có)Đạt Không đạtaĐạtaĐạtĐạtbĐạtbĐạtcĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt: Mức 3 Ghi chú: Mã minh chứng:Số TTMã minh chứngTên minh chứng1H22.101Lý lịch cá nhân của hiệu trưởng2H22.102Bằng TN đại học, CĐ của hiệu trưởng3H11.402Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng 4H22.103Lý lịch cá nhân của Phó hiệu trưởng5H22.104Bằng TN đại học, CĐ của Phó hiệu trưởng6H11.403Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng 7H22.105Kết quả xếp loại chuẩn hiệu trưởng hàng năm8H22.106Kết quả xếp loại chuẩn Phó hiệu trưởng hàng năm9H22.107Chứng chỉ BD quản lý, BDTX của hiệu trưởng10H22.108Chứng chỉ BD quản lý, BDTX của Phó hiệu trưởng11H22.109Bằng tốt nghiệp TC lý luận chính trị của hiệu trưởng12H22.110Bằng tốt nghiệp TC lý luận chính trị của Phó hiệu trưởng13H22.111Phiếu, tổng hợp Kq tín nhiệm Hiệu trưởng hàng năm14H22.112Phiếu, tổng hợp Kq tín nhiệm Phó hiệu trưởng hàng năm .Xác nhận của trưởng nhóm công tácLê Thị Mai Ngày 10 tháng 05 năm 2019.Người viếtTrần Công Thành Nhóm: 2; GV: Trần Công Thành PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinhTiêu chí 2.2: Đối với giáo viênMức 1 a) Số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục; b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.Mức 2a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp;b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường thuộc vùng khó khăn;c) Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.Mức 3a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt;b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.1. Mô tả hiện trạng1.1. Mức 1 Nhà trường có số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục H11.401.100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định H22.201; H22.202; H22.203. Năm học 20182019, nhà trường có 17 giáo viên, trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 1517 đạt tỷ lệ 88,2%. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên. H22.204 ; H22.205.1.2. Mức 2Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định H22.202 ; H22.203. Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hàng năm, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó 90% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên.Cán bộ giáo viên nhà trường có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh H11.704 ; H11.405, có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học H22.206; H22.207; H22.208, trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. H11.102; H11.215.1.3. Mức 3Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hàng năm, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, 90% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá; 50% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt H22.204 ; H22.205.Giáo viên tích cực nghiên cứu, đút rút SKKN trong qua trình công tác, hàng năm nhà trường có từ 5 đến 7 SKKN được hội đồng khoa học cấp huyện xếp loại, có SKKN xếp loại cấp tỉnh H22.206. 2. Điểm mạnhNhà trường có số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 100% giáo viên đạt loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; không có giáo viên bị kỷ luật. Giáo viên tích cực nghiên cứu, đút rút SKKN trong qua trình công tác. Từ năm học 20142015 đến nay, mỗi năm có từ 5 đến 7 bản SKKN được Hội đồng khoa học cấp huyện xếp loại; năm học 20172018 có 2 bản SKKN được Hội đồng khoa học cấp tỉnh xếp loại.3. Điểm yếuCác bản SKKN, công trình nghiên cứu khoa học được các cấp thẩm định chưa được phổ biến, triển khai áp dụng rộng rãi trong nhà trường. 4. Kế hoạch cải tiến chất lượngNhững năm học tiếp theo nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo báo cáo khoa học để vận dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường.5. Tự đánh giáMức 1Mức 2Mức 3Chỉ báoĐạt Không đạtChỉ báo(nếu có)Đạt Không đạtChỉ báo(nếu có)Đạt Không đạtaĐạtaĐạtaĐạtbĐạtbĐạtbĐạtcĐạtcĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt: Mức 3 Ghi chú: Mã minh chứng:Số TTMã minh chứngTên minh chứng1H11.401Quyết định phê duyệt kế hoạch PTSNGD hàng năm của UBND huyện2H22.201Sổ đăng bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên3H22.202Danh sách CBGV có thông tin về trình độ đào tạo4H22.203Hồ sơ viên chức của CBGV5H22.204Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại giáo viên hàng năm.6H22.205Biểu thống kê đội số lượng, chất lượng đội ngũ CBGV, NV7H11.704Quyết định phân công nhiệm vụ hằng năm cho CB,GV,NV.8H11.405Sổ kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn.9H22.206Bảng tổng hợp kết quả SKKN hàng năm10H22.207Danh sách CBGV đạt giải các cuộc thi hàng năm.11H22.208Danh sách CBGV có học sinh đạt giải các cuộc thi hàng năm.12H11.102Biên bản họp hội đồng sư phạm nhà trường13H11.215Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.Xác nhận của trưởng nhóm công tácLê Thị Mai Ngày 10 tháng 05 năm 2019.Người viếtTrần Công Thành Nhóm: 2; GV: Lê Thị Huệ. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinhTiêu chí 2.3: Đối với nhân viênMức 1a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công;b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực;c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Mức 2 a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.Mức 3a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm;b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.1. Mô tả hiện trạng1.1. Mức 1:Nhà trường có 01 nhân viên kế toán H11.401. So với yêu cầu về vị trí việc làm nhà trường còn thiếu nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị thư viện, nhân viên y tế. Do đó, trường đã phân công giáo viên kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ H11.704.Nhân viên và giáo viên kiêm nhiệm đều được phân công công việc tương đối phù hợp với trình độ đào tạo hoặc năng lực của mỗi cá nhân H11.704 .Hầu hết các nhân viên và giáo viên kiêm nhiệm đều hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ được giao H22.301; H22.204.1.2. Mức 2:Nhà trường có 01 nhân viên kế toán H11.401. So với yêu cầu về vị trí việc làm nhà trường còn thiếu nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị thư viện, nhân viên y tế.Trong 5 năm gần đây nhân viên kế toán của nhà trường đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao H22.204, và không vi phạm kỷ luật H11.406; H11.215.1.3. Mức 3:Nhà trường có 01 nhân viên kế toán có trình độ đào tạo đại học, đáp ứng được vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư số 162017TTBGDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm. H22.301.Hằng năm nhân viên nhà trường được cử tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.2. Điểm mạnhSố lượng nhân viên và giáo viên kiêm nhiệm trong nhà trường được phân công đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực sở trường từng người, hầu hết nhiệt tình năng động nên cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.3. Điểm yếuNhà trường còn thiếu 03 nhân viên theo quy định (nhân viên văn thư, thiết bị thư viện, nhân viên Y tế). Số giáo viên làm công tác kiêm nhiệm chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ nên có nhiều khó khăn trong công tác, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công việc được giao. 4. Kế hoạch cải tiến chất lượngTham mưu với Phòng giáo dục và Đào tạo biên chế đủ số lượng nhân viên theo vị trí việc làm; lập kế hoạch cử giáo viên kiêm nhiệm tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.5. Tự đánh giáMức 1Mức 2Mức 3Chỉ báoĐạt Không đạtChỉ báo(nếu có)Đạt Không đạtChỉ báo(nếu có)Đạt Không đạtaĐạtaĐạtaKhông đạtbĐạtbĐạtbĐạtcĐạtĐạtĐạtKhông đạtĐạt: Mức 2. Ghi chú: Mã minh chứng:Số TTMã minh chứngTên minh chứng1H11.401Quyết định phê duyệt kế hoạch PTSNGD hàng năm của UBND huyện2H11.704Quyết định phân công nhiệm vụ hằng năm cho CB,GV,NV.3H22.301Danh sách nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo và nghiệp vụ.4H22.204Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại giáo viên hàng năm.5H11.406Sổ kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt tổ văn phòng6H11.215Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.Xác nhận của trưởng nhóm công tácLê Thị Mai Ngày 10 tháng 05 năm 2019.Người viếtLê Thị Huệ Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Nhóm: 2; GV: Trần Công Thành -PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Mức a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; c) Được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định Mức a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 02 năm đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng mức trở lên; b) Được bồi dưỡng, tập huấn lý luận trị theo quy định; giáo viên, nhân viên trường tín nhiệm Mức 3: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng mức trở lên, có 01 năm đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng mức tốt Mô tả trạng 1.1 Mức Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định Hiện nhà trường có 01 Hiệu trưởng [H2-2.1-01]; [H2-2.1-02] Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm [H1-1.4-02] phó hiệu trưởng [H2-2.1-03]; [H2-2.1-04] Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm [H1-1.4-02] Kết xếp loại hàng năm, Hiệu trưởng [H2-2.1-05], phó hiệu trưởng [H22.1-06] đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý [H2-2.1-07]; [H2-2.1-08] tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục tham gia thực tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm Phòng GD&ĐT xếp loại đạt yêu cầu 1.2 Mức Kết xếp loại hàng năm, Hiệu trưởng [H2-2.1-05], phó hiệu trưởng [H22.1-06] đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng mức trở lên; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường được bồi dưỡng tập huấn lý luận trị [H2-2.1-09] ; [H2-2.1-10] Trong q trình cơng tác, lãnh đạo điều hành đơn vị Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng nhà trường tập thể tín nhiệm [H2-2.1-11] ; [H2-2.1-12] 1.3 Mức Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng nhà trường q trình cơng tác, lãnh đạo điều hành đơn vị tập thể tín nhiệm Trong 05 năm, Hiệu trưởng nhà trường lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo đánh giá loại xuất sắc [H2-2.105]; phó Hiệu trưởng hiệu trưởng đánh giá loại xuất sắc sở bỏ phiếu tín nhiệm tập thể sư phạm [H2-2.1-06] theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS Điểm mạnh Hiệu trưởng phó hiệu trưởng nhà trường có trình độ đào tạo chuẩn; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục, lý luận trị theo quy định Trong trình cơng tác, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường gương mẫu, nêu cao tinh thần trách trách nhiệm giáo viên, nhân viên trường tín nhiệm Kết xếp loại chuẩn hiệu trưởng hàng năm đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng mức trở lên Điểm yếu Kỹ ứng dụng CNTT, kinh nghiệm cơng tác quản lý Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng số lĩnh vực nhiều hạn chế Kế hoạch cải tiến chất lượng Năm học 2019-2020, cán quản lý nhà trường tham gia lớp bồi dưỡng Tin học nâng cao để thực tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý Phát huy vai trò gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cơng tác quản lý nhà trường Chủ động sáng tạo công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trach nhiệm trước cấp Tự đánh giá Mức Đạt/ Không Chỉ báo đạt a Đạt b Đạt c Đạt Đạt Đạt: Mức Mức Đạt/ Chỉ báo (nếu có) Không đạt a Đạt b Đạt Đạt Mức Đạt/ Khơng Chỉ báo (nếu có) đạt * Đạt * Ghi chú: Mã minh chứng: Số Mã Tên minh chứng Đạt Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn TT minh chứng 10 11 12 13 14 [H2-2.1-01] [H2-2.1-02] [H1-1.4-02] [H2-2.1-03] [H2-2.1-04] [H1-1.4-03] [H2-2.1-05] [H2-2.1-06] [H2-2.1-07] [H2-2.1-08] [H2-2.1-09] [H2-2.1-10] [H2-2.1-11] [H2-2.1-12] Lý lịch cá nhân hiệu trưởng Bằng TN đại học, CĐ hiệu trưởng Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Lý lịch cá nhân Phó hiệu trưởng Bằng TN đại học, CĐ Phó hiệu trưởng Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng Kết xếp loại chuẩn hiệu trưởng hàng năm Kết xếp loại chuẩn Phó hiệu trưởng hàng năm Chứng BD quản lý, BDTX hiệu trưởng Chứng BD quản lý, BDTX Phó hiệu trưởng Bằng tốt nghiệp TC lý luận trị hiệu trưởng Bằng tốt nghiệp TC lý luận trị Phó hiệu trưởng Phiếu, tổng hợp Kq tín nhiệm Hiệu trưởng hàng năm Phiếu, tổng hợp Kq tín nhiệm Phó hiệu trưởng hàng năm Xác nhận trưởng nhóm cơng tác Ngày 10 tháng 05 năm 2019 Người viết Lê Thị Mai Trần Công Thành Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Nhóm: 2; GV: Trần Công Thành -PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên Mức a) Số lượng, cấu giáo viên đảm bảo thực Chương trình giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục; b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; c) Có 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt trở lên Mức a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên chuẩn trình độ đào tạo trì ổn định tăng dần theo lộ trình phù hợp; b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt trở lên, có 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức trở lên có 50% mức trở lên trường thuộc vùng khó khăn; c) Có khả tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh; có khả hướng dẫn nghiên cứu khoa học; 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá khơng có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Mức a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức trở lên, có 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt; trường thuộc vùng khó khăn có 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức trở lên, có 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt; b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo cáo kết nghiên cứu khoa học Mô tả trạng 1.1 Mức Nhà trường có số lượng, cấu giáo viên đảm bảo thực Chương trình giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục [H1-1.4-01] 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định [H2-2.2-01]; [H22.2-02]; [H2-2.2-03] Năm học 2018-2019, nhà trường có 17 giáo viên, trình độ đạt chuẩn 100%, chuẩn 15/17 đạt tỷ lệ 88,2% Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt trở lên [H22.2-04] ; [H2-2.2-05] 1.2 Mức Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên chuẩn trình độ đào tạo trì ổn định [H2-2.2-02] ; [H2-2.2-03] Kết xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hàng năm, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt trở lên, 90% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức trở lên Cán giáo viên nhà trường có khả tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh [H1-1.7-04] ; [H1-1.4-05], có khả hướng dẫn nghiên cứu khoa học [H2-2.2-06]; [H2-2.2-07]; [H2-2.2-08], 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá khơng có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên [H1-1.1-02]; [H1-1.2-15] 1.3 Mức Kết xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hàng năm, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt trở lên, 90% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức khá; 50% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt [H22.2-04] ; [H2-2.2-05] Giáo viên tích cực nghiên cứu, đút rút SKKN qua trình cơng tác, hàng năm nhà trường có từ đến SKKN hội đồng khoa học cấp huyện xếp loại, có SKKN xếp loại cấp tỉnh [H2-2.2-06] Điểm mạnh Nhà trường có số lượng, cấu giáo viên đảm bảo thực chương trình giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục 100% giáo viên đạt loại trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; khơng có giáo viên bị kỷ luật Giáo viên tích cực nghiên cứu, đút rút SKKN qua trình cơng tác Từ năm học 2014-2015 đến nay, năm có từ đến SKKN Hội đồng khoa học cấp huyện xếp loại; năm học 2017-2018 có SKKN Hội đồng khoa học cấp tỉnh xếp loại Điểm yếu Các SKKN, cơng trình nghiên cứu khoa học cấp thẩm định chưa phổ biến, triển khai áp dụng rộng rãi nhà trường Kế hoạch cải tiến chất lượng Những năm học nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo báo cáo khoa học để vận dụng nhân rộng kết nghiên cứu giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường Tự đánh giá Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Mức Đạt/ Không Chỉ báo đạt a Đạt b Đạt c Đạt Đạt Đạt: Mức Mức Đạt/ Chỉ báo (nếu có) Khơng đạt a Đạt b Đạt c Đạt Đạt Mức Đạt/ Không Chỉ báo (nếu có) đạt a Đạt b Đạt Đạt * Ghi chú: Mã minh chứng: Số TT Mã minh chứng [H1-1.4-01] [H2-2.2-01] [H2-2.2-02] [H2-2.2-03] [H2-2.2-04] [H2-2.2-05] [H1-1.7-04] 10 11 [H1-1.4-05] [H2-2.2-06] [H2-2.2-07] 12 13 [H1-1.1-02] [H1-1.2-15] [H2-2.2-08] Tên minh chứng Quyết định phê duyệt kế hoạch PTSNGD hàng năm UBND huyện Sổ đăng cán bộ, giáo viên, nhân viên Danh sách CBGV có thơng tin trình độ đào tạo Hồ sơ viên chức CB-GV Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại giáo viên hàng năm Biểu thống kê đội số lượng, chất lượng đội ngũ CBGV, NV Quyết định phân công nhiệm vụ năm cho CB,GV,NV Sổ kế hoạch hoạt động, biên sinh hoạt tổ chuyên môn Bảng tổng hợp kết SKKN hàng năm Danh sách CBGV đạt giải thi hàng năm Danh sách CBGV có học sinh đạt giải thi hàng năm Biên họp hội đồng sư phạm nhà trường Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học nhà trường Xác nhận trưởng nhóm cơng tác Ngày 10 tháng 05 năm 2019 Người viết Lê Thị Mai Trần Cơng Thành Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Nhóm: 2; GV: Lê Thị Huệ -PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên Mức a) Có nhân viên giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm nhiệm vụ hiệu trưởng phân công; b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo lực; c) Hoàn thành nhiệm vụ giao Mức a) Số lượng cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, khơng có nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Mức a) Có trình độ đào tạo đáp ứng vị trí việc làm; b) Hằng năm, tham gia đầy đủ khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm Mơ tả trạng 1.1 Mức 1: Nhà trường có 01 nhân viên kế toán [H1-1.4-01] So với yêu cầu vị trí việc làm nhà trường thiếu nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị thư viện, nhân viên y tế Do đó, trường phân cơng giáo viên kiêm nhiệm để thực nhiệm vụ [H1-1.7-04] Nhân viên giáo viên kiêm nhiệm phân công công việc tương đối phù hợp với trình độ đào tạo lực cá nhân [H1-1.7-04] Hầu hết nhân viên giáo viên kiêm nhiệm hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ giao [H2-2.3-01]; [H2-2.2-04] 1.2 Mức 2: Nhà trường có 01 nhân viên kế toán [H1-1.4-01] So với yêu cầu vị trí việc làm nhà trường thiếu nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị thư viện, nhân viên y tế Trong năm gần nhân viên kế toán nhà trường thực tốt nhiệm vụ giao [H2-2.2-04], không vi phạm kỷ luật [H1-1.4-06]; [H1-1.215] 1.3 Mức 3: Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Nhà trường có 01 nhân viên kế tốn có trình độ đào tạo đại học, đáp ứng vị trí việc làm theo quy định Thơng tư số 16/2017/TT-BGDĐT việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm [H2-2.3-01] Hằng năm nhân viên nhà trường cử tham gia lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định Điểm mạnh Số lượng nhân viên giáo viên kiêm nhiệm nhà trường phân cơng vị trí việc làm, phù hợp với lực sở trường người, hầu hết nhiệt tình động nên hồn thành nhiệm vụ giao Điểm yếu Nhà trường thiếu 03 nhân viên theo quy định (nhân viên văn thư, thiết bị - thư viện, nhân viên Y tế) Số giáo viên làm công tác kiêm nhiệm chưa bồi dưỡng nghiệp vụ nên có nhiều khó khăn công tác, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu công việc giao Kế hoạch cải tiến chất lượng Tham mưu với Phòng giáo dục Đào tạo biên chế đủ số lượng nhân viên theo vị trí việc làm; lập kế hoạch cử giáo viên kiêm nhiệm tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tự đánh giá Mức Đạt/ Không Chỉ báo đạt a Đạt b Đạt c Đạt Đạt Đạt: Mức Mức Đạt/ Chỉ báo (nếu có) Khơng đạt a Đạt b Đạt Đạt Mức Đạt/ Không Chỉ báo (nếu có) đạt a Khơng đạt b Đạt Khơng đạt * Ghi chú: Mã minh chứng: Số TT Mã minh chứng [H1-1.4-01] [H1-1.7-04] [H2-2.3-01] Tên minh chứng Quyết định phê duyệt kế hoạch PTSNGD hàng năm UBND huyện Quyết định phân công nhiệm vụ năm cho CB,GV,NV Danh sách nhân viên nhà trường có thơng tin trình Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn [H2-2.2-04] [H1-1.4-06] [H1-1.2-15] độ đào tạo nghiệp vụ Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại giáo viên hàng năm Sổ kế hoạch hoạt động, biên sinh hoạt tổ văn phòng Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học nhà trường Xác nhận trưởng nhóm cơng tác Ngày 10 tháng 05 năm 2019 Người viết Lê Thị Mai Lê Thị Huệ Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn Nhóm: 2; GV: Lê Thị Mai -PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh Mức a) Đảm bảo tuổi học sinh theo quy định; b) Thực nhiệm vụ theo quy định; c) Được đảm bảo quyền theo quy định Mức 2: Học sinh vi phạm hành vi không làm phát kịp thời, áp dụng biện pháp giáo dục phù hợp có chuyển biến tích cực Mức 3: Học sinh có thành tích học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động lớp nhà trường Mô tả trạng 1.1 Mức Nhà trường ln có từ 230 đến 270 học sinh độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi [H11.2-10]; [H1-1.6-02]; [H2-2.4-01]; năm học 2018-2019, trường có lớp với 230 học sinh khối lớp; Học sinh đa số em xã, ngồi có số địa phương khác theo học nhà trường Độ tuổi vào học lớp đầu cấp quy định Điều lệ trường trung học [H1-1.5-01] Đa số học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định hành vi học sinh không làm theo Điều lệ trường THCS [H1-1.2-15]; [H11.5-02]; [H2-2.4-02]; Trong năm học, học sinh đảm bảo quyền theo qui định Điều lệ trường trung học quyền khác theo quy định pháp luật [H2-2.4-03] 1.2 Mức 2: Đa số học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định hành vi học sinh không làm theo Điều lệ trường THCS [H1-1.2-15]; [H11.3-13]; nhiên, số học sinh bị kỉ luật chưa thực tốt nhiệm vụ học tập, chưa chấp hành tốt nội quy nhà trường phát kịp thời nhà trường có biện pháp giáo dục phù hợp có chuyển biến tích cực [H1-1.3-13]; [H1-1.5-02] 1.3 Mức 3: Các học sinh có thành tích tốt học tập, rèn luyện ln tuyên dương khen thưởng [H2-2.4-04] nhân tố khơi dậy phong trào thi đua học Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn tập, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động lớp nhà trường [H1-1.3-13]; [H1-1.2-16] Điểm mạnh Học sinh học phù hợp với độ tuổi theo quy định Đa số học sinh ham học có ý thức vươn lên học tập rèn luyện Là em gia đình làm nơng nghiệp nên ngoan có tư cách đạo đức tốt Chất lượng học sinh khá, giỏi nhà trường đạt 50% Học sinh yếu học lực 5% Tỷ lệ học sinh giỏi học sinh tiên tiến học kỳ cuối năm học đạt 50% Học sinh chấp hành tốt quy định, nội quy, quy chế lớp, nhà trường Đồn - Đội Khơng có học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm ma tuý tệ nạn xã hội khác Các học sinh có thành tích tốt học tập, rèn luyện ln tun dương khen thưởng, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động lớp nhà trường Học sinh đảm bảo đầy đủ quyền chế độ theo quy định Điểm yếu Vẫn phận học sinh chưa thực tốt nhiệm vụ học tập, chưa chấp hành tốt nội quy nhà trường, chưa tự giác học tập Có nhiều học sinh có hồn cảnh khó khăn hộ nghèo, mồ côi Kế hoạch cải tiến chất lượng Năm học 2019-2020 năm tiếp theo, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với trường Tiểu học để huy động học sinh học độ tuổi Phối hợp với CMHS ban ngành, đoàn thể quan tâm đôn đốc học sinh thực tốt nội quy nhà trường, đồng thời làm tốt công tác ủng hộ, động viên học sinh có hồn cảnh khó khăn vượt khó đến trường Tiếp tục thực đầy đủ chế độ sách cho người học, đảm bảo cho học sinh hưởng đầy đủ quyền lợi chế độ theo quy định Tự đánh giá Mức Đạt/ Không Chỉ báo đạt a Đạt b Đạt c Đạt Đạt Đạt: Mức Mức Đạt/ Chỉ báo (nếu có) Khơng đạt * Đạt Đạt Đạt Mức Đạt/ Khơng Chỉ báo (nếu có) đạt * Đạt Đạt Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn * Ghi chú: Mã minh chứng: Số TT Mã minh chứng 10 [H1-1.2-10] [H1-1.6-02] [H2-2.4-01] [H1-1.5-01] [H1-1.2-15] [H1-1.5-02] [H2-2.4-02] [H2-2.4-03] [H1-1.3-13] [H2-2.4-04] 11 [H1-1.2-16] Tên minh chứng Hồ sơ tuyển sinh năm Sổ đăng học sinh Biểu thồng kê độ tuổi học sinh hàng năm Sổ gọi tên ghi điểm lớp Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học nhà trường Sổ chủ nhiệm Tổng hợp xếp loại học lực, hạnh kiểm hàng năm Danh sách học sinh nhận hỗ trợ chi phí học tập hàng năm Báo cáo sơ kết, tổng kết cơng tác Đồn-Đội Quyết định khen thưởng học sinh có thành tích học tập rèn luyện hàng năm Báo cáo tổng kết phong trào thi đua hàng năm Xác nhận trưởng nhóm cơng tác Ngày 10 tháng 05 năm 2019 Người viết Lê Thị Mai Lê Thị Mai ... [H 1-1 . 4-0 1] [H 2- 2 . 2- 0 1] [H 2- 2 . 2- 0 2] [H 2- 2 . 2- 0 3] [H 2- 2 . 2- 0 4] [H 2- 2 . 2- 0 5] [H 1-1 . 7-0 4] 10 11 [H 1-1 . 4-0 5] [H 2- 2 . 2- 0 6] [H 2- 2 . 2- 0 7] 12 13 [H 1-1 . 1-0 2] [H 1-1 . 2- 1 5] [H 2- 2 . 2- 0 8] Tên minh chứng Quyết định. .. Phiếu đánh giá tiêu chí – Tiêu chuẩn TT minh chứng 10 11 12 13 14 [H 2- 2 . 1-0 1] [H 2- 2 . 1-0 2] [H 1-1 . 4-0 2] [H 2- 2 . 1-0 3] [H 2- 2 . 1-0 4] [H 1-1 . 4-0 3] [H 2- 2 . 1-0 5] [H 2- 2 . 1-0 6] [H 2- 2 . 1-0 7] [H 2- 2 . 1-0 8] [H 2- 2 . 1-0 9]... tiêu chí – Tiêu chuẩn * Ghi chú: Mã minh chứng: Số TT Mã minh chứng 10 [H 1-1 . 2- 1 0] [H 1-1 . 6-0 2] [H 2- 2 . 4-0 1] [H 1-1 . 5-0 1] [H 1-1 . 2- 1 5] [H 1-1 . 5-0 2] [H 2- 2 . 4-0 2] [H 2- 2 . 4-0 3] [H 1-1 . 3-1 3] [H 2- 2 . 4-0 4]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm định chất lượng THCS 2019 Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 2 (thông tư 182018), Kiểm định chất lượng THCS 2019 Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 2 (thông tư 182018)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn