giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09)

86 170 4 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/86 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 09:10

-Ñöôøng thaúng (d):y=ax+b (a ≠ 0) -Ñöôøng thaúng(d’):y=a’x+b’(a’ ≠ 0) ( ) ( ) ( ) ( )      = = ⇔≡      ≠ = ⇔ ' ' ' ' ' ' * //* bb aa dd bb aa dd Ñöôøng thaúng(d): y=ax+b (a ≠ 0) Đöôøng thaúng(d ’ ): y=a’x+b’(a’ ≠ 0) 1 *(d) caét (d’) ' aa ≠⇔ Tìm các cặp đường thẳng song song , trùng nhau , cắt nhau trong các đường thẳng sau: 2 (d 1 ): y = 0,5x + 2 (d 2 ): y = o,5x – 1 (d 3 ): y = 1,5x + 2 ( ) 1 2 1 : 4 −= xyd (d 1 ): y = 0,5x + 2 (d 2 ): y = o,5x – 1 (d 3 ): y = 1,5x + 2 3 ( ) 1 2 1 : 4 −= xyd 4 n m O B A 5 O D C 6 Trong hình vẽ bên , với số liệu ghi trên hình . Hãy tính số đo của cung AmB ? 7 Baøi 4 trang 69 SGK 8 30 0 m O B A 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10 O Q P N M D C B A [...]... vaøo oâ troáng :m 4 -1 3 -5 n -6 20 -2 023 c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia ñoái nhauBT8 (Tr75SGK): 38 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10OQPNMDCBA hai giá trị tuyệt đối của chúng.* Cách nhận biết dấu của tích (+) . (+ ) → (+) (- ) . (-) → (+)25 NMQPCBA 19 (- ) . (-) → (+) (- ) + (-) → (-) (+) . ( - ) → (-) (+) + (-) →(+) hoaëc (-) 32 + ++ –– +– –BT86 (Tr93 SGK): 28...onmBA47 zyxNMO14 a -1 5 13 9 b 6 -7 -8 ab - 39 28 -3 6 8BT125 (Tr71 SBT): 29 11 a) (-3 ) . (-5 ) = (-1 5)b) 62 = (-6 )2c) (+15) . (-4 ) = (-1 5) . (+4)d) (-1 2) . (+7) = -( 12.7)e) Bình phương của mọi số đều là số dương31 d) Các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì baèng 90 0.18 20 Ñuùng hay sai ? 30 Trong một đường trịn:a) Góc nội tiếp... Điền vào ô trống : x 5 -1 8y -7 10 -1 0 -2 5x.y -1 80 022 zyxNMO13 Bài26(SGK):Xácđịnh a và b để ĐTHS y = ax + b đi qua điểm A và B , biết :a) A(2; -2 ) vaø B (- 1; 3)b) A(3; -1 ) vaø B (- 3; 2)43 * a.0 = 0.a = 0* Neáu a, b cuøng dấu thì a.b = |a|.|b|* Nếu a, b khác daáu thì a.b = - ( |a|.|b| )41 c) 23 . (-7 ) = d) (-2 50) . (-8 ) = e) (+4) . (-3 ) = BT 84 (Tr92 SGK): Daáu của aDấu... chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau.c) Các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.17DB  Quy t ắc : Muoán nhaân hai soá nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối cuỷa chuựng roi ủaởt daỏu ô - ằ trửụực keỏt quả nhận được.21 - ường thẳng (d):y=ax+b (a ≠ 0) - ường thẳng(d’):y=a’x+b’(a’≠ 0)( )( )( )( )==⇔≡≠=⇔''''''*//*bbaaddbbaaddĐường . trên hình . Hãy tính số đo của cung AmB ? 7 Baøi 4 trang 69 SGK 8 30 0 m O B A 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10 O Q P N M D C B A 11 z y x N M O 12 z y x N. - öôøng thaúng (d):y=ax+b (a ≠ 0) - öôøng thaúng(d’):y=a’x+b’(a’ ≠ 0) ( ) ( ) ( ) ( )    
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09), giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09), giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09)

Bình luận về tài liệu giao-an-tu-chon-toan-9-08-09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP