Rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng một nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:11

RÈN LUYỆN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG - MỘT NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY Nguyễn Trọng Phúc Khi chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng, năm 1927, tác phẩm Đường cách mệnh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề lên trang đầu Tư cách người cách mệnh, nhấn mạnh sự: cần kiệm, sửa lỗi mình, vị cơng vong tư, khơng hiếu danh, khơng kiêu ngạo, nói phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, lòng tham muốn vật chất Trải qua 30 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng ta đạo đức, văn minh Trước xa, Người yêu cầu Đảng phải thường xuyên nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân Về nâng cao chất lượng đảng viên, Nghị Đại hội X Đảng yêu cầu: "lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, trí tuệ, lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo, người tiên phong lĩnh vực công tác giao"(1) Như vậy, giáo dục, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng Xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa đòi hỏi xây dựng hồn chỉnh sở hạ tầng quan hệ kinh tế, lực lượng sản xuất kiến trúc thượng tầng trị, pháp luật, tư tưởng, đạo đức Nhất thiết phải hình thành phát triển đạo đức mới, đạo đức giai cấp vô sản cách mạng Đạo đức cộng sản góp phần vào nghiệp sáng tạo chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa V.I.Lê-nin cho rằng: "Đạo đức góp phần phá hủy xã hội cũ bọn bóc lột góp phần đoàn kết tất người lao động chung quanh giai cấp vô sản sáng tạo xã hội "(2) Ngay phiên họp Chính phủ lâm thời ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ, chủ nghĩa thực dân "đã dùng thủ đoạn hòng hủ hóa dân tộc thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham thói xấu khác Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách phải giáo dục lại nhân dân Chúng ta phải làm cho dân tộc trở nên dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập"(3) Người sớm nhận thấy biểu thối hóa, biến chất số đảng viên, cán nắm máy quyền Trong thư gửi ủy ban nhân dân kỳ, tỉnh, huyện làng, ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ lầm lỗi là: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo Đảng ta đảng cách mạng, đảng dân, nước Mọi việc làm tốt hay xấu đảng viên ảnh hưởng đến nghiệp cách mạng giai cấp, dân tộc, sống nhân dân "Đảng viên cán người Ai có tính tốt tính xấu Song hiểu biết, tình nguyện vào Đảng dân, nước, người cách mạng phải cố gắng phát triển tính tốt sửa bỏ tính xấu Vì tính xấu người thường có hại cho người đó; tính xấu đảng viên, cán bộ, có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân"(4) Năm 1947, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nội dung đạo đức cách mạng Người nhấn mạnh năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm Nhân thật thương u, hết lòng giúp đỡ đồng chí đồng bào Nghĩa thẳng, khơng có tư tâm, khơng làm việc bậy, khơng có việc phải giấu Đảng Trí khơng có việc tư túi làm mù quáng, đầu óc sạch, sáng suốt Dũng dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa Liêm không tham địa vị, không tham tiền tài Không tham sung sướng Khơng ham người tâng bốc Hồ Chí Minh khẳng định "Đó đạo đức cách mạng Đạo đức khơng phải đạo đức thủ cựu Nó đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, khơng phải danh vọng cá nhân, mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, lồi người" Người nhấn mạnh: "Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi khơng thể lãnh đạo nhân dân"(5) Cùng với việc giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho đảng viên, cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln ln nhắc nhở người tránh xa thói hư tật xấu Người cho rằng, người có thói hư tật xấu chủ nghĩa cá nhân "Chủ nghĩa cá nhân thứ vi trùng độc, mà sinh thứ bệnh nguy hiểm"(6) Do chủ nghĩa cá nhân mà mắc vào bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ bệnh khác "hữu danh vô thực", kéo bè kéo cánh, bệnh cận thị không trông xa thấy rộng, bệnh "cá nhân", v.v Trước lúc xa, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân đăng báo Nhân Dân ngày 3-2-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở Đảng ta bên cạnh nhiều đảng viên tốt "còn có số cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất thấp kém" Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân "Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ơ, hủ hóa, lãng phí, xa hoa Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh Họ khơng có tinh thần cố gắng vươn lên, khơng chịu học tập để tiến bộ" "Cũng cá nhân chủ nghĩa mà đồn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khơng chấp hành đường lối, sách Đảng Nhà nước, làm hại đến lợi ích cách mạng, nhân dân"(7) Ở thời kỳ đấu tranh cách mạng, nội dung lại cụ thể hóa sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ trị đặt Vấn đề đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên không vấn đề riêng cá nhân mà ngày trở thành nội dung quan trọng xây dựng Đảng, điều kiện Đảng cầm quyền Công đổi toàn diện sâu sắc Đảng ta khởi xướng lãnh đạo từ 1986 đặt yêu cầu cao lực lãnh đạo phẩm chất đạo đức tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Phải khẳng định rằng, đa số cán bộ, đảng viên Đảng hoạt động hệ thống trị lĩnh vực đáp ứng nhiệm vụ nghiệp đổi Đó nguồn gốc làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cơng đổi Tuy nhiên, Đảng ta sớm nhận thấy rằng, điều kiện chế thị trường, kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với bên ngoài, cán bộ, đảng viên ngày, chịu tác động nhiều nhân tố phức tạp, kể chống phá lực thù địch, vấn đề giữ vững chất giai cấp công nhân phẩm chất, đạo đức cộng sản đứng trước thách thức Đứng trước bước chuyển Đảng chưa ý mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức cán bộ, đảng viên "Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng thân, phai nhạt lý tưởng, cảnh giác, giảm sút ý chí, ý thức tổ chức kỷ luật, sa đọa đạo đức lối sống Một số thối hóa trị, hoạt động họ gây hậu xấu"(8) Đại hội IX Đảng (4-2001) thẳng thắn rằng: "Tình trạng tham nhũng, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nghiêm trọng Nạn tham nhũng kéo dài máy hệ thống trị nhiều tổ chức kinh tế nguy lớn đe dọa sống chế độ ta Tình trạng lãng phí, quan liêu phổ biến"(9) Nghị Đại hội X Đảng đánh giá: Cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt u cầu nêu rõ: "Tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, bệnh hội, chủ nghĩa cá nhân tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phận cán bộ, cơng chức diễn nghiêm trọng"(10) Tình trạng suy thối đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên năm đổi Đại hội Đảng Hội nghị Trung ương nhìn nhận cách thẳng thắn, nghiêm túc Có thể quy lại ba ngun nhân tình trạng Một là, tác động nhiều nhân tố phức tạp điều kiện kinh tế nhiều thành phần, kinh tế thị trường, mở cửa với bên ngồi Hai là, cơng tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tổ chức đảng chưa ý mức, chí bng lỏng Ba là, khơng cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân, không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống Để chặn đứng đà suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, mặt, phải chủ động phòng ngừa tác động tiêu cực từ bên ngồi; mặt khác, chủ yếu quan trọng phải tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên cán bộ, đảng viên phải thật nghiêm túc tự rèn luyện, tự nâng cao đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng chứa đựng nội dung lớn, hồn tồn thực tốt người trọng tu dưỡng rèn luyện Tuân theo dẫn Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta công đổi mới, hiểu đạo đức cách mạng điểm sau đây: - Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho thắng lợi, phát triển cơng đổi dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Hết lòng, phục vụ nghiệp Đảng, Tổ quốc nhân dân, trung với nước, hiếu với dân, đặt lợi ích cách mạng, đất nước nhân dân lên lợi ích cá nhân, theo nguyên tắc "Dĩ công vị thương" - Thật cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư Khơng tham nhũng, xâm phạm tài sản Nhà nước nhân dân, khơng lãng phí Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Ra sức học tập, rèn luyện khơng ngừng nâng cao trình độ, lực cơng tác, giữ gìn lối sống sạch, lành mạnh Đề cao tự phê bình phê bình nhằm góp phần xây dựng Đảng hệ thống trị vững mạnh - Gương mẫu việc, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, đoàn kết, thân ái, nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, thương yêu nhân dân Để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên, cần phải tập trung thực số giải pháp chủ yếu: Thứ nhất, phải coi trọng nhiệm vụ giáo dục cho cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất, lối sống Nếu xã hội, hệ thống nhà trường phổ thông đại học phải coi trọng giáo dục luân lý, đạo đức cho tầng lớp, cho hệ trẻ, Đảng máy hệ thống trị phải đặc biệt trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên Trong hệ thống trường đào tạo cán Đảng, Nhà nước đồn thể nhân dân thiết phải có môn học đạo đức cách mạng Đồng thời, cần tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt tổ chức đảng Trong sinh hoạt chi cấp ủy khơng có phần đánh giá cơng việc, mà phải kiểm điểm, đánh giá đạo đức cán "Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, kể đảng viên cán cao cấp"(11) Nghị Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII, nhấn mạnh: Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên đạo đức, lối sống Đại hội IX Đảng nhấn mạnh việc tăng cường cơng tác giáo dục tư tưởng trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân Nghị Đại hội X Đảng nêu rõ, cần làm tốt cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, quản lý giám sát đảng viên Thứ hai, tăng cường vai trò, hiệu lực kỷ luật Đảng pháp luật Nhà nước, tập trung đạo đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vấn nạn gây nhức nhối xã hội Những tệ nạn vừa vi phạm luật pháp Nhà nước, vừa hành vi vô đạo đức Nhà nước ban hành pháp lệnh phát triển thành luật phòng ngừa chống tham nhũng, lập quan chống tham nhũng Nghị Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII xác định rõ: "Các cấp ủy đảng người đứng đầu cấp, ngành từ trung ương đến sở phải chịu trách nhiệm chống tham nhũng nơi phụ trách Bộ Chính trị phân cơng số ủy viên Bộ Chính trị, cấp ủy phân công ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp đạo chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Khi xảy tham nhũng, lãng phí tượng tiêu cực địa phương, ngành, quan, đơn vị phụ trách tùy theo mức độ tính chất vi phạm vụ việc mà xem xét hình thức kỷ luật cấp ủy người đứng đầu chế độ trách nhiệm" "Cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp với quan tra, điều tra, kiểm sát, tòa án phải nắm tình hình khẩn trương kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời pháp luật đơn tố cáo đạo đức, lối sống tiêu cực cấp ủy viên người đứng đầu quan, trước hết Ủy viên Trung ương, trưởng ban, trưởng, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cán chủ chốt hệ thống trị"(12) Đó biện pháp cần thiết mạnh mẽ cần thực triệt để Thứ ba, cần tăng cường tuyên truyền, học tập gương đạo đức cách mạng, xây dựng, bồi đắp tốt, hành vi đạo đức, biểu dương người tốt, việc tốt, lên án xấu, ác cách cụ thể Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng nói nhiều đạo đức người cách mạng mà thân đời nghiệp Người gương đạo đức cách mạng sáng cao đẹp Cần phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, học tập đạo đức Hồ Chí Minh Cần phải nhận thức rằng, đạo đức Bác cao siêu, xa vời, để chiêm ngưỡng, ca ngợi, mà đạo đức thiết thực, cụ thể, người học tập làm theo Nhiều gương sáng đạo đức cách mạng đồng chí lãnh đạo chiến sĩ cách mạng qua thời kỳ cần tuyên truyền học tập Tấm gương Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc đồng chí khác biểu chủ nghĩa anh hùng cách mạng đạo đức cao đẹp không hệ trẻ mà cán bộ, đảng viên cần phải đọc, suy ngẫm hành động cho xứng đáng Trong cơng đổi có nhiều cán bộ, đảng viên tiêu biểu, nêu cao đạo đức, thật nước, dân Trong sinh hoạt đảng, đoàn thể, quan, trường học, đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội cần nêu gương học tập gương tiêu biểu Cần có nhiều sách viết "người tốt, việc tốt" Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng quan tâm đến sách "người tốt, việc tốt" Các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường chuyên mục gương đạo đức cách mạng khứ Phải tập trung động viên, cổ vũ tốt, đúng, cao thượng để đẩy lùi xấu, sai, thấp hèn Dân tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống văn hiến Ngồi yếu tố văn hóa, học thức, trí tuệ, biết sống đẹp, ưa chuộng tơn vinh đẹp, văn hiến hàm chứa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Cũng cần tổng kết làm rõ giá trị đạo đức truyền thống dân tộc để quảng bá tầng lớp xã hội, làm cho xã hội ngày sạch, lành mạnh Bác Hồ dặn: phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải thấm nhuần đạo đức cách mạng Đạo đức xã hội đạo đức cách mạng Đảng có ảnh hưởng trực tiếp lẫn Giữ gìn đạo đức tốt Đảng có ảnh hưởng trực tiếp tới đạo đức xã hội ngược lại Mục tiêu phấn đấu Đảng nhân dân ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đảng văn minh, xã hội văn minh nghĩa giữ gìn, bồi dưỡng đạo đức thật tốt đẹp Một công dân, cán bộ, đảng viên có văn hóa nghĩa phải có đạo đức cao đẹp Vì thế, việc rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân nội dung quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng nay, nội dung quan trọng vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà tồn Đảng, tồn dân ta tiến hành * PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 133 (2) V.I Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 41, tr 369 (3) Hồ Chí Minh, Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t 4, tr (4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 254 (5) (6) , Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 252 - 253, 255 (7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 439 (8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 137 (9) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 76 (10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, dẫn, tr 65 (11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, dẫn, tr 142 (12) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2), Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 29-30 Tạp chí cộng sản, số 129 tháng 5/2007
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng một nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay, Rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng một nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn