Đổi mới công tác TT,LL, báo chí theo tinh thần NQ TW510

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:11

ĐỔI MỚI CƠNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN, BÁO CHÍ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5: Công tác tư tưởng phải bám sát thực tiễn Ngay từ đời suốt gần tám thập kỷ qua, Đảng ta kiên trì nghiêm túc thực nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng mặt trị, tư tưởng tổ chức Trong đó, cơng tác tư tưởng ln coi mặt trận Bài học suốt trình lãnh đạo Đảng vừa tập trung xây dựng đường lối trị vừa coi trọng xây dựng chỉnh đốn tổ chức, tăng cường Hội nghị lần thứ Ban công tác tư tưởng đáp ứng giai đoạn cách mạng Coi chấp hành Trung ương trọng công tác tư tưởng, xuất phát từ đấu tranh Đảng Ảnh: Internet nhân dân ta lực thù địch diễn biến phức tạp khó lường Khi tự phê bình, Đảng ta thừa nhận tình trạng suy thối tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phận khơng nhỏ cán bộ, cơng chức diễn nghiêm trọng Nhiều tổ chức, sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu không đủ lực lãnh đạo đạo để giải vấn đề phức tạp nảy sinh Cơng tác tư tưởng nhiều bất cập thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu Với tinh thần tự phê bình, đánh giá khách quan, Nghị hội nghị Trung ương 5, khóa X Đảng ta thẳng thắn mặt tích cực mặt tiêu cực tình hình tư tưởng diễn biến phong phú, mau lẹ, đa dạng có phần phức tạp Những thành tựu to lớn 20 năm đổi lãnh đạo Đảng làm chuyển biến mặt đất nước Đặc biệt năm gần đây, tổ chức thành công Hội nghị APEC, đất nước ta gia nhập WTO vừa qua trở thành Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 nâng vị to lớn Việt Nam trường quốc tế Các nước anh em, nhân dân tiến giới vui mừng trước thành tựu dân tộc ta lực thù địch điên cuồng chống phá nhiêu Hơn hết việc tăng cường công tác tư tưởng lại Đảng ta đặt cách nghiêm túc Một mặt trận không tiếng súng không phần gay go liệt Chúng ta khơng đồng tình với số cán bộ, đảng viên lạc quan chí có nhận thức sai lầm rằng, vị đất nước to lớn, kinh tế phát triển hội nhập WTO cơng tác tư tưởng khơng vấn đề cấp thiết nữa! Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng không chủ động công tác tư tưởng nghĩa tự buông lỏng vũ khí chiến đấu Trên mặt trận tư tưởng ngày nay, kẻ thù không lực thù địch, phản động, hội, tư tưởng giai cấp tư sản mà kẻ thù Nghị Trung ương 5, khóa X Đảng ta nhìn thẳng vào thực tế xu phát triển đất nước ta mà rằng: Cơng tác tư tưởng thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu hạn chế, chưa sát thực tiễn, phương pháp chưa linh hoạt, chưa làm tốt cơng tác giáo dục trị, tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống Chủ động tăng cường công tác tư tưởng trước hết phải chủ động với mình, chiến thắng mình, chiến thắng chủ nghĩa cá nhân Sau 20 năm đổi lãnh đạo Đảng, thành tựu to lớn kinh tế, văn hóa, xã hội làm biến đổi đất nước ta Nhưng phải thừa nhận rằng, kinh tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển phận đảng viên Đảng sa sút ý chí chiến đấu, thối hóa biến chất đạo đức lối sống Hẳn nhớ, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thẳng thắn nhận xét: "Sự suy thối tư tưởng trị đạo đức lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng phận cán bộ, đảng viên công chức nghiêm trọng, chưa ngăn chặn đẩy lùi cách bản, vững chắc, gây bất bình nhân dân" Hai kỳ Đại hội qua, lời nhận xét thẳng thắn tự phê bình Đảng cơng tác tư tưởng, cơng tác cán vấn đề đặt ln Kẻ thù luôn lợi dụng cách triệt để luồng diễn biến tư tưởng tầng lớp xã hội để chống phá ta Trong trình vận động sống theo chiều hướng tốt nảy sinh khơng vấn đề phức tạp giai cấp, tầng lớp xã hội cơng nhân, nơng dân, trí thức Các lực thù địch nước cấu kết chặt chẽ với phần tử hội, bất mãn ngồi Đảng để bơi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bịa đặt dựng chuyện xúi giục người dân nhẹ dạ, tin Chúng lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet để xuyên tạc đường lối quan điểm Đảng, tạo nên dư luận xấu, mục đích để phân tâm xã hội Chủ động tiến cơng, tiến cơng nhiều hình thức, nhiều "loại hình vũ khí" để vạch trần mặt thật bọn chúng nhiệm vụ công tác tư tưởng Đảng Trong Nghị Trung ương khóa X cơng tác tư tưởng, lý luận, báo chí, trước yêu cầu mới, đề cập công tác tư tưởng thời gian qua, Đảng ta thừa nhận: "Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, công tác tư tưởng trở nên lạc hậu so với yêu cầu thực tiễn tình hình " Vì vậy, để nâng cao hiệu công tác tư tưởng giai đoạn mới, cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn để đổi nội dung, phương pháp làm công tác tư tưởng Trước hết phải nhận thức công tác tư tưởng Đảng công tác người Nhân dân ta yêu Đảng tin tưởng Đảng Chính nhân dân nuôi nấng bảo vệ Đảng hoàn cảnh hiểm nghèo Để tiếp tục củng cố niềm tin yêu dân Đảng, trước hết cán đảng viên phải gương phẩm chất, lối sống đức hy sinh trước dân Khơng nêu cao tính gương mẫu tính tiên phong người cán bộ, đảng viên khơng thể tìm giải pháp đổi công tác tư tưởng Kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày cải thiện dân trí nâng cao, đặc biệt gia nhập WTO, hội nhập ngày sâu rộng với giới người dân có điều kiện tiếp nhận thơng tin từ nhiều phía Bám sát đời sống thực tiễn nhân dân để hiểu tâm tư nguyện vọng nhân dân, nói tiếng nói nhân dân nắm diễn biến tư tưởng dân Cuộc vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Đảng ta phát động biểu sinh động việc đổi phương pháp công tác tư tưởng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Trong trái tim người dân Việt Nam từ hệ đến hệ khác, hình ảnh Bác Hồ hình ảnh thiêng liêng vị lãnh tụ thiên tài dân tộc Hình ảnh người Việt Nam, đầu kỷ XX, đêm đen nơ lệ, có hai bàn tay trắng, với lòng yêu nước thương dân nồng nàn sâu nặng tìm đường cứu nước, cứu dân Tư tưởng Bác Hồ tư tưởng yêu nước, thương dân Bác dạy cán Đảng phải sát lắng nghe nhân dân Mọi chủ trương, sách lớn nhỏ việc xử trí hàng ngày, tuyệt đối phải lợi ích dân, xuất phát từ nguyện vọng yêu cầu đời sống nhân dân Đổi nội dung, phương pháp cơng tác tư tưởng mục đích nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng cho cán bộ, đảng viên nhân dân, cho hệ trẻ Từ vận động: "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" phải tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân tố mới, tạo nên nhiều điển hình tiên tiến, nhiều gương tốt việc tốt lĩnh vực, ngành, nghề tầng lớp xã hội Thực tiễn luôn sinh động Diễn biến tư tưởng tầng lớp xã hội luôn bị tác động đa chiều, đa cực, có nguyên nhân bên nguyên nhân bên Nguyên nhân bên xuất phát từ nhiều yếu tố, có cơng tác quản lý kinh tế-xã hội ta nhiều mặt yếu Hiệu đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thấp Một số tổ chức đảng, tổ chức đảng sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Một phận đảng viên khơng gương mẫu, đồn kết nội kém… Nguyên nhân bên lực thù địch lợi dụng sơ hở, yếu ta quản lý xã hội; lợi dụng phận cực đoan tôn giáo, dân tộc thiểu số… để tăng cường hoạt động gây rối, phá hoại Tăng cường công tác tư tưởng tình hình phải nắm nguyên nhân bên bên ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp vào đời sống sinh hoạt tầng lớp nhân dân Từ nhu cầu thực tiễn, nhiệm vụ đặt công tác tư tưởng phải góp phần giải vấn đề phức tạp nảy sinh, xúc nhân dân Mặt khác phải nhận diện mặt thật chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng hội, suy thoái đạo đức lối sống phận cán đảng viên Có tạo nên tường thành vững để ngăn chặn âm mưu phá hoại lực phản động nước Trách nhiệm tất cán bộ, đảng viên Đảng phải biết làm tốt công tác tư tưởng từ sở Cần phải khắc phục khó khăn để thực tốt giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ cán chuyên trách công tác tư tưởng Đội ngũ thực tai mắt Đảng cầu nối Đảng với dân Cán bộ, đảng viên chuyên trách làm công tác tư tưởng phải người biết bám dân, dân tin yêu cảm phục Từ mà nắm bắt tư tưởng diễn biến tầng lớp quần chúng nhân dân, dự báo diễn biến luồng tư tưởng để kịp thời báo cáo với Đảng đề xuất giải pháp công tác tư tưởng trước mắt lâu dài Họ người biết phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, quyền, với bí thư, thủ trưởng quan đơn vị, địa phương để tham mưu cho sở, chủ động từ sở Muốn đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng phải tập hợp cán bộ, đảng viên có đạo đức, phẩm chất, đủ lực Các cấp ủy đảng cấp quan chức cần phải đầu tư sở vật chất, phương tiện làm công tác tư tưởng, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho cán làm công tác tư tưởng Tăng cường công tác tư tưởng Đảng vấn đề đặt mà suốt gần tám thập kỷ qua, kể từ đời, Đảng ta ln ln coi mặt trận Trên mặt trận Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu đập tan tư tưởng thống trị đế quốc, phong kiến giành quyền tay nhân dân giữ vững quyền Dưới lãnh đạo Đảng, đất nước ta đã, tiếp tục mở trang sử chói lọi Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử kết sau 20 năm Đảng lãnh đạo đất nước ta tiến hành công đổi Đảng biết khơi dậy phát huy cao độ nội lực, kết hợp khai thác nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện Đó nguồn lực cho tiến hành cơng tác tư tưởng có hiệu Trách nhiệm tất cán bộ, đảng viên Đảng phải biết làm tốt công tác tư tưởng từ sở Cần phải khắc phục khó khăn để thực tốt giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ cán chuyên trách công tác tư tưởng Đội ngũ thực tai mắt Đảng cầu nối Đảng với dân Cán bộ, đảng viên chuyên trách làm công tác tư tưởng phải người biết bám dân, dân tin yêu cảm phục Từ mà nắm bắt tư tưởng diễn biến tầng lớp quần chúng nhân dân, dự báo diễn biến luồng tư tưởng để kịp thời báo cáo với Đảng đề xuất giải pháp công tác tư tưởng trước mắt lâu dài Họ người biết phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, quyền, với bí thư, thủ trưởng quan đơn vị, địa phương để tham mưu cho sở, chủ động từ sở Muốn đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng phải tập hợp cán bộ, đảng viên có đạo đức, phẩm chất, đủ lực Các cấp ủy đảng cấp quan chức cần phải đầu tư sở vật chất, phương tiện làm công tác tư tưởng, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho cán làm công tác tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới công tác TT,LL, báo chí theo tinh thần NQ TW510, Đổi mới công tác TT,LL, báo chí theo tinh thần NQ TW510

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn