Lý tưởng giải phóng triệt để con người trong “tuyên ngôn của Đảng cộng sản” là giá trị cao đẹp và vĩnh hằng của nhân loại

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:10

1 Lý tởng giải phóng triệt để ngời tuyên ngôn Đảng cộng sản giá trị cao đẹp vĩnh nhân loại Nội dung Tuyên ngôn Đảng cộng sản kết tinh lao động khoa học sáng tạo C.Mác Ph.ăngghen, chứa đựng nhiều giá trị khoa học cách mạng, cã ý nghÜa rÊt lín lao ®èi víi cc sèng nhân loại tiến giới 160 năm qua Trong đó, t tởng giải phóng triệt để, toàn diƯn ngêi nh lµ mét sù héi tơ cđa nhiều giá trị tốt đẹp triết học, trị, nhân văn Chính nhờ mà tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản có sức sống mãnh liệt, giữ đợc bền vững tạo nên phong trào thực tiễn cách mạng mang tính chất khoa học, ghi dấu ấn vô sâu sắc đời sống nhân loại toàn giới Trong thu hoạch, xin đợc tiếp cận lý tởng giải phóng triệt để ngời giá trị cao tập trung tác phẩm Giải phóng ngời t tởng hàng đầu vĩ nhân thời đại, khác vọng nhân loại thời kỳ lịch sử đợc phản ánh tập trung tuyên ngôn Đảng cộng sản Hàng ngàn năm qua nhà t tởng nhân loại bớc thắp sáng niềm tin, bồi đắp lực trí tuệ để ngời tiến tíi tù nhê kh¾c phơc sù phơ thc thơ động vào tự nhiên quan hệ xã hội Các nhà triết học cổ đại Hy lạp,ấn độ, Trung quốc đề cao giá trị tự cđa ngêi sèng x· héi vµ hµu hết nhà triết học lớn có tiếng nói chung là: nghèo đói tự giàu sang nô lệ Các tôn giáo lớn nhân loại cụ thể tìm tự đờng giải phóng tín đồ mình, nên Đức phật thích ca Mâu Ni, Chúa Giê Su, Thánh al nhà sáng lập lý thuyết Chđ nghÜa x· héi khoa häc cã thĨ gỈp khác vọng lam cho ngời hạnh phúc Tất nhiên, sở khoa học thực tiễn họ khác nên vai trò lịch sử ý nghĩa tiến xã hội không giống Vì nh C.Mác khẳng định: nhà triết học trớc Mác thời với ông giảI thích giới nhiều cách khác nhau, song theo Mác vấn đề cảI tạo giới Về ngời nh tự phát triển toàn diện đợc nhiều nhà t tởng, lý luận xem xét trừu tợng ngời lý tính, tách rời xã hội hoạt động thực tiễn, sống quần chúng nhân dân, đứng dân tộc giai cấp Ngợc lại, Mác Ăng-ghen ý đến tính thực tổng hoà mối quan hệ xã hội, ngời cảm tính, gắn với hoạt động thực tiễn; ngời không tách rời quần chúng nhân dân lao động, hoà giai cấp, dân tộc hoàn cảnh lịch sử cụ thể Do vậy, tuyên ngôn đảng cộng sản xác định mục tiêu cao cần đạt đến phát triển tự cho tất ngời Ph¶i “ Thay thÕ x· héi t s¶n cò, víi giai cấp đối kháng giai cấp nó, xuất liên hợp, phát triển tự ngời điều kiện cho phát triển tự tất ngời1 C.Mác Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H1995,tr 628 3 Đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, thủ tiêu chế độ t chủ nghĩa, xoá bỏ áp bức, bóc lột phơng thức, phơng tiện để đạt đợc giá trị ngời chân đsx đợc Mác ăngghen luận giảI khoa học cách mạng tong tuyên ngôn Trớc hết, Mác ăngghen nhận thức sâu sắc khát vọng nhân loại giải phóng ngời xem nh động lực phát triển lịch sử loài ngời Hai ông lập luận rằng, xã hội n ô lệ bị xã hội phong kiến thay thế, xã hội phong kiến bị xã hội t thay đến lợc xã hội t bị xã hội cộng sản thay Các thay ý muốn chủ quan, mà thống muồi điều kiện khách quan nhân tố chủ quan Đến chủ nghĩa t bản, nhu cầu tự phát triển ngời có bớc phát triển cao, mà tính tất yếu cấp thiết giải phóng ngời đặt thực té Vì ®èi kh¸ng c¸c giai cÊp ph¸t triĨn song song víi công nghiệp họ không thấy điều kiện vật chất cần cho giải phóng giai cấp vô sản, tìm khoa học xã hội, quy luật xã hội, nhằm mục đích tạo điều ấy.1 kiện Theo đó, ngời sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học lựa chọn đấu tranh để giải phóng ngời thoát khái sù phơ thc thơ ®éng cđa ngêi quan hệ với tự nhiên ách áp bức, bất bình đẳng xã hội C.Mác vµ ¡ngghen, Toµn tËp, tËp 4, Nxb CTQG, H1995,tr 640 C.Mác Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H1995,tr 646 gia đình nhằm để ngời thật có độc lập, tự phát triển toàn diện Vì mục tiêu cao mà Mác ăngghen sử dụng đến phơng thức đáu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, chí phải thực chuyên định để bảo vệ mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng ngời Đó thứ bạo lực tiến cách mạng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc lẽ phải mà Mác ăngghen công khai rằng: ngời cộng sản coi điều đáng khinh bỉ, giấu giếm quan điểm ý định Họ muốn công khai tuyên bố mục đích họ đạt đợc cách dùng bạo lực lật đổ toàn trật tự xã hội hành1 Mác ăngghen lùa chän nh÷ng ngêi víi ch÷ Ngêi viÕt hoa lịch sử nhân loại làm lực lợng tiên phong cho nghiệp giải phóng ngời hoàn toàn triệt để Hai phát minh vĩ đại Mác: học thuyết giá trị thặng d , chủ nghĩa vật lịch sử nâng tầm C.Mác Ph Ăng-ghen tìm kiếm lực lợng tiên phong lịch sử thời đại độ từ chủ nghĩa t lên chủ nghĩa xã hội Vì nội dung hai học thuyết có tầm vóc thời đại, sở phơng phát luận trực tiếp để xác định vai trò định phát triển lịch sử quần chúng nhân dân xã hội t bản, vai cấp vô sản muốn giải phóng trớc hết phải giải đồng minh họ Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Mác Ăng-ghen có lòng tin khoa học cách mạng nghiệp giải phóng ngời vào giai đoạn phát triển cao lịch sử nhân loại Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp t sản có giai cấp cô sản giai cấp thực cách mạng Tất giai cấp khác điều suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp, giai cấp vô sản lại sẩn phẩm thân đại công nghiệp.1 Nhờ có tiếp cận lịch sử-lôgíc lôgíc-lịch sử, Mác Ăng-ghen chăm lo đến điều kiện, nhân tố để giai cấp vô sản có khả đơng đầu với giai cấp t sản để thực mục tiêu độc lập, tự trình độ cao cho ngời Để thực sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản, giai cấp vô sản dân tộc bị áp phải đoàn kết lại; cần chuyển đấu tranh tự phát thành tự giác; thiết phải có lý luận tiền phong soi đờng phảI có phận tiên tiến giai cấp cách mạng lãnh đạo Theo Mác ăngghen thì: Về mặt thực tiễn, ngời cộng sản phận kiên Đảng công nhân tất nớc, phận luôn thúc đẩy phong trào tiến lên, mặt lý luận, họ phận lại giai cấp vô sản chổ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết phong trào vô sản.2 Nh vậy, giai cấp vô sản quần chúng nhân bị ¸p bøc díi sù soi s¸ng cđa chđ nghÜa vµ tiên phong Đảng Cộng Sản thực chiến đấu sống với cản trở cuối lịch sử để giải phóng toàn vẹn C.Mác Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H1995,tr 610 C.Mác Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H1995,tr 615 6 đờng: Giai cấp t sản sinh ngời đào huyệt chôn Sự sụp đổ giai cấp t sản thắng lợi giai cấp vô sản điều tất yếu nh nhau.1 Lịch sử nhân loại ghi nhận cách mạng chấn động địa cầu tính u việt chủ nghĩa xã hội thực tồn bảy thật niên thực giá trị cao đẹp Tuyên ngôn giải phóng ngời Thắng lợi cách mạng Tháng Mời vĩ đại kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng ngời Cuộc cách mạng khẳng định chân lý thắng lợi cách mạng vô sản, mở đầu cho thời kỳ lịch sử độ từ chủ nghĩa t lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Đồng thời, kết lịch sử thổi bùng lên lửa đấu tranh giai cấp vô sản dân tộc bị áp độc lập, tự do; hình thành, phát triển t tởng: Thà huy sinh tất cả, định không chịu nớc, không chịu làm nô lệ; quý độc lập tự Sự tồn tại, phát triển Liên Xô Nớc hệ thống Xã hội chủ nghĩa giới làm xuất phát triển hàng loại giá trị Ngời Các nớc xã hội chủ nghĩa giới mảnh đất màu mỡ, dòng sữa mát dể thực lý tởng giải phóng ngời, tạo điều kiện để phát triển toàn diện ngời mà Tuyên ngôn đảng cộng sản phát thảo Tuy hệ thống xã hội chủ nghĩa tốt đẹp C.Mác Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H1995,tr 613 không nguyên vẹn, nhng để lại dấu ấn sâu sắc thành tựu giải phóng ngời thực khát vọng cháy bỏng loài ngời Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngời cộng sản lỗi lạc, chiến sĩ xuất sắc nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng ngời viết: Từng bớc một, đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-lênin làm công tác thực tế hiểu đợc có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng đợc dân tộc bị áp ngời lao động giới khỏi ách nô lệ.1 Sự nghiệp giải phóng ngời theo lý tởng Mác, ăngghen chịu tác động tổng hợp thách thức thời Mời sáu thập kỷ t tởng Tuyên ngôn nói chung lý tởng giảI phóng ngời nói riêng tỏ rõ sức sống mãnh liệt sống nhân loại tiến bộ, nhng đứng trớc thách thức nghiêm trọng trớc biến động lịch sử Trớc hết, thích nghi tiếp tục phát triển nhiều mặt chủ nghĩa t nên nhu cầu giai cáp công nhân, nhân dân lao động đợc giải mức độ định, làm cho ngời dễ chịu với xã hội t Theo đó, mô hình chủ nghĩa xã hội thực bị sụp đổ nhiều nguyên nhân, có vấn đề tự phát triển cá nhân làm cho không ngời hoài nghi khả giảI phóng ngời chủ nghĩa xã hội kẻ bá quyền, nớc lớn lợi dụng thoáI trào chđ nghÜa x· Hå Chi Minh, Toµn tËp,tËp 8, Nxb CTQG, H 1996, tr707 8 hội để áp đặt giá trị văn hoá, giá trị ngời họ Sau nhân tố tạo nên sức mạnh ®Ĩ gi¶I phãng ngêi thêi ®iĨm hiƯn cã biĨu hiƯn sa sót søc chiÕn ®Êu nh sù phân hoá giai cấp công nhân, vai trò lảnh đạo Đảng cọng sản suy yếuĐó cản trở thực khát vọng nhân loại dân tộc Việt nam nghiệp giải phóng ngêi Trong ®iỊu kiƯn hiƯn nay, céng ®ång thÕ giíi còng nh tõng qc gia d©n téc tiÕp tơc đấu tranh để không ngừng hoàn thiện giá trị nghiệp giải phóng ngời Nhân loại tiến tích luỹ đợc kinh nghiệm đầy máu nớc mắt nghiệp giảI phóng dân tộc, giảI phóng giai cấp, giảI phóng ngời Sự phát triển đời sống vật chất, văn hoá tinh thần; sù tiÕn bé cđa tri thøc khoa häc tiªn tiÕn, công nghệ đại thúc đẩy ngời ®Êu tranh cho ®éc lËp, tù Xu thÕ toµn cầu hoá, hội nhập khu vực, quốc tế, dự hợp tác cạnh tranh bớc nuôi dỡng ý thức độc lập dân tộc, tính tự giác gi¶i phãng giai cÊp, gi¶I phãng ngêi theo mơc tiêu: Dân giàu, nớc mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đó điều kiện tiên để ngời có tự do, có điều kiện để phát triển toàn diện phẩm chất ngời Đồng thời, ngời phải học tập suốt đời xã hội học tập không ngừng đấu tranh với nhận thức, hành động làm tha hoá ngời với t cách chủ thể chân lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý tưởng giải phóng triệt để con người trong “tuyên ngôn của Đảng cộng sản” là giá trị cao đẹp và vĩnh hằng của nhân loại, Lý tưởng giải phóng triệt để con người trong “tuyên ngôn của Đảng cộng sản” là giá trị cao đẹp và vĩnh hằng của nhân loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn