Những luận điểm của lênin về đảng kiểu mới, ý nghĩa đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam hiện nay

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 07:45

Những luận điểm Lênin Đảng kiểu mới, ý nghĩa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cộng sản Việt Nam Từ tuyên ngôn đời (1848) Do hạn chế hoàn cảnh lịch sử Cối kỷ XIX, đầu kỷ XX, chủ nghĩ t bnớc vào giai đoạn phát triển cao, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Giai cấp t sản từ lực lợng tiến giai đoạn phát triển lên chủ nghĩa t biến thành lực lợng phản động Sự phản động ®ã bao trïm trªn mäi lÜnh vùc cđa x· héi t bản, Lênin phân tích cách sâu sắc chủ nghĩa t giai đoạn chủ nghĩa đế quốc đêm trớc chủ nghĩa vô sản Trong trình phát triển chủ nghĩa t bản, giai cấp công nhân lớn mạnh không ngừng số lợng chất lợng ý thức giác ngộ giai cấp ngày nâng cao Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ chiều sâu chiều rộng nhiều nớc châu âu giai cấp vô sản có đủ khả đoàn kết xung quanh tất ngời bị áp bóc lột để lật đổ chủ nghĩa t xây dựng xã hội Chính điều kiện lịch sử đòi hỏi cấp bách phải nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu Đảng cộng sản để gia cấp vô sản làm tròn nhiệm vụ Sau Ăngghen mất, ngời đứng đầu quốc tế II ngời đứng đầu Đảng dân chủ - xã hội tây âu xét lại chủ nghĩa Mác, tõ bá nh÷ng t tëng cèt lâi cđa chđ nghÜa Mác, cắt xén chủ nghĩa Mác, âm mu hạn chế phong trào công nhân khuân khổ đấu tranh đòi cải cách cục mang tính chất cải lơng, không nhằm mục tiêu lật đổ giai cấp t sản chủ nghĩa t họ biến quốc tế II Đảng dân chủ xã hội thành Đảng cải lơng, hoàn toàn tính giai cấp tính chiến đấu Đảng cách mạngcủa giai cấp công nhân Vấn đề có ý nghĩa định nghiệp cách mạng giai cấp vô sản phải đập tan chủ nghĩa hội, bảo vệ sáng học thuyết Mác lĩnh vực, có học thuyết Đảng, xây dựng Đảng thực cách mạng giai cấp công nhân nhiệm vụ lịch sử đợc Lênin hoàn thành cách xuất sắc Lênin đấu tranh không khoan nhợng chống chủ nghiã hội quốc tế II phát triển sáng tạo luận điểm C.Mác Ăngghen Đảng , xây dựng nên học thuyết Đảng giai cấp công nhân Dựa quan điểm Lênin, Đảng bônsêvích Nga đời năm 1903 Năm 1919 quốc tế II- quốc tế cộng sản đợc thành lập theo sáng kiến Lênin Quốc tế III đóng vai trò to lớn đời hàng loạt Đảng công sản giới Lênin ngời kế tục nghiệp Mác Ăngghen, đấu tranh thời kỳ chủ nghĩa đế quốc, thời kỳ cách mạng vô sản thành lực lợng trực tiếp hoàn cảnh giai cấp công nhân Nga giành đợc quyền Lênin phát triển học thuyết Mác Ăngghen cách toàn diện, làm phong phú thêm tát phận cấu thành chủ nghĩa Mác Cũng nh lĩnh vực khác, lĩnh vực xây dựng đảng, Lênin có công hiến vô to lớn mạt lý luận thực tiễn Ngời phát triển sáng tạo luận điểm Mác ăngghen đảng cộng sản hoàn thiện học thuyết xây dựng dảng chủ nghĩa Mác Những phát triển sáng tạo Lênin, bao gồm hệ thống nguyên tắc Đảng kiểu giai cấp công nhân, là: Chủ nghiã Mác tảng t tởng, kim nam cho hành động đảng; Đảng phận giai cấp công nhân, đội tiên phong trị có tổ chức tổ chức chặt chẽ nhất, giác nghộ giai cấp công nhân; Khi có quyền, Đảng hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị chủ nghÜa x· héi vµ lµ mét bé phËn cđa hƯ thống đó; Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức xây dựng tổ chức sinh hoạt hoạt động cuả Đảng; Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng, kiên đấu tranh để ngăn ngừa khắc phục bệnh quan liêu xa rời quần chúng; Đảng khối thống trị t t- ởng tổ chức, tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng; Đảng phải tích cực kết nạp đảng viên u tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào Đảng, phỉa thờng xuyên đa ngời không đủ tiêu chuẩn phần tử hội khỏi Đảng; Chủ nghĩa quốc tế vô sản nguyên tắc quan trọng việc xây dựng tổ chức hoạt động Đảng kiểu giai cấp công nhân I.Luận điểm Lênin Đảng kiểu giai cấp công nhân Lênin lại chủ trơng thành lập đảng kiểu 2.những luận điểm Đảng kiểu Lênin a chủ nghĩa Mác tảng t tởng, kim nam cho hoạt động Đảng Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa hội quốc tế chủ nghĩa hội Nga, bảo vệ chứng minh Chủ nghĩa Mác hệ thống li luận cách mạng đợc hình thành sở vật chất giai cấp công nhân phong tào công nhân, kết tinh trí tuệ loài ngời b Đảng phận giai cấp công nhân, đội tiền phong trị có tổ chức tổ chức chặt chẽ nhất, giác ngộ gia cấp công nhân c tập trung dân chủ Nguyên tắc tập trung dân chủ thuộc tính vốn có chất đảng cách mạng giai cấp công nhân Lênin rằng, có quán triệt đầy đủ nguyên tắc tập trung đảng có chấp hành kỷ luật nghiêm minh biến đợc u t tởng thành u quyền lực quan cấp dới phải phục tùng quan cấp đảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức xây dựng tổ chức hoạt động đảng Nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm phát huy tính tích cực sáng tạo tổ chức đảng đảng viên đồng thời bảo đảm xây dựng đảng thành tổ chức tập trung thống có kỷ luật nghiêm minh Năm 1864 dự thảo Điều lệ hội liên hiệp công nhân quốc tế C Mác viết: Hội đồng trung ơng quan quốc tế, thực mối liên hệ cac tổ chức khác hợp tác Để cho công tác điều tra điều kiện xã hội t4ong nớc khác châu âu đợc tiến hành đồng thời dới lãnh đạo chung đợctất đoàn thể thảo luận, để cần phải có biện pháp thực tiễn lập tức, đoàn thể tham gia hội liên hiệp hành động đồng thời ăn khớp đợc1 Đoạn văn C Mác cho thấy, quốc tế I tổ chức lãnh đạo theo đờng lối mục tiêu chung, đợc hội công nhân nớc thảo luận, để mội hành động thực tiễn, đợc tiến hành, đồng thời tren sở thống ý chí Do điều kiện hoàn cảnh lịch sử, nội dung dự kiến nguyên tắc tập trung dân chủ xây dựng đảng cha hình thành nh khái niệm khoa học Đén đầu kỷ 20 điều kiện tiền đề t tởng cho Lênin khảng định thành nguyên tắc để xây dựng đảng mác xít cách mạng kiểu Nga Thông qua viết báo Tia lửa tác phẩm Làm gì, Một bớc tiến hai bớc lùi, hai sách lợc Đảng dân chủ - xã hội cách mạng dân chủ đợc viết từ năm 1903-1905 Lênin luận giải nguyên tắc tập trung dân chủ xây dựng đảng qua chống lại khuynh hớng hội, cải lơng, dân tộc chủ nghĩa Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga Theo Lênin để xứng đáng đội tiên phong có tổ chức tổ chức cao giai cấp công nhân đảng phải đợc tổ chức theo chế độ tập trung dân chủ, đòi hỏi Đảng phải có điều lệ thống nhÊt, mét kû luËt thèng nhÊt, mét c¬ quan l·nh ®¹o thèng nhÊt, sè Ýt phơc tïng sè nhiỊu, cÊp dới phục tùng cấp trên, toàn đảng phục tùng Đại hội Đảng toàn quốc ban chấp hành trung ơng Chỉ có nh bảo đảm cho Đảng thật thống thật có sức mạnh Chế độ tập trung dân chủ đòi hỏi đảng viên tổ chức C.Mác vµ Ph.¡ngghen, toµn tËp, tËp 16 Nxb CTQG H 1994, trang 26 đảng phỉa dựa cơng lĩnh điều lệ đảng mà hoạt động; phải hoạt động theo nghị quết đại hội đảng quan tối cao đảng nghị ban chấp hành trung ơng hai nhiệm kỳ đại hội; toàn đảng phục tùng đại hội toàn quốc, địa phơng phục tùng trung ơng, cấp dới phục tùng cấp trên, số Ýt phơc tïng sè nhiỊu, bé phËn phơc tïng toµn bộ, cá nhân phục tùng tổ chức Tất ngời thừa nhận cơng lĩnh đảng ủng hộ Đảng phơng tiện vật chất nh cách tự tham gia tổ chức đảng, đợc coi đảng viên đảng công thức Lênin đợc nêu điều điều lệ đảng nhằm bảo đảm cho tập trung dân chủ, tính ổn định vững đảng, ngăn chặn biểu vô tổ chức, vô kỷ luật, Lênin kiên phản bác quan điểm Máctốp, phần tử mensêvích đảng- muốn thay cụm từ Tự tham gia tổ chức đảng cụm từ Tự giúp đỡ đảng cách đặn biểu chủ nghĩa tự vô tổ chức Ngời đòi hỏi đảng phải có chế độ tập trung chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh, thiếu Đảng biến thành câu lạc cãi vã, chiến đấu Mặt khác Đảng phải có dân chủ Đảng dân chủ có nguy thoái hóa thành tổ chức quân liêu Lênin nhấn mạnh tập trung nghĩa xem nhẹ dân chủ, tập trung phải đôi với dân chủ hai mặt tách rời chế độ tổ chức đảng mác xít Thực nguyên tắc đồng thời phải chống biẻu tập trung quan liêu, chuyên quyền độc đoán, dân chủ hình thức, dân chủ trớn nh chống biểu phân tán cục địa phơng, tự vô kỷ luật Trong đấu tranh để để xây dựng đảng thống tập trung Lênin kịch liệt phê phán quan điểm bọn hội chủ nghĩa muốn tổ chức đảng hình thù rõ rệt, không đòi hỏi đảng viên phải tham gia hoạt động tổ chức đảng, không cần có nguyên tắc tập trung dân chủ Lênin vạch trần khuynh hớng hội chủ nghĩa mặt tổ chức phần tử men sê vích loại hội khác kịch liệt chống lại chế độ tập dân chủ đảng, chúng phủ nhận thứ quyền lực nhằm kéo lùi Đảng chế độ phân tán, tiểu tổ; chúng cho theo nguyên tắc Lênin đề có nghĩa thiết lập chế độ nông nô Đảng, biến Đảng thành nhà máy đứng đầu giám đốc (tức ban chấp hành trung ơng), biến đảng viên thành bánh xe lò xo guồng máy Lênin đập tan quan điểm khảng định: Trớc Đảng ta cha phải mét khèi chÝnh thøc cã tỉ chøc, mµ chØ lµ tổng số nhóm riêng biệt đó, nhóm có quan điểm khác, taqcs động mặt t tởng Hiện trở thành Đảng có tổ chức, điều có nghĩa tạo mét quyÒn lùc, biÕn uy tÝn vÒ t2 tëng thành uy tín quyền lực, khiến cấp dới phải phcụ tùng cấp Đảng2 Vạch trần khuynh hớng hội chủ nghĩa mặt tổ chức phái Men sêvích, Lênin viết: Lẽ tự nhiên chủ nghĩa hội mặt cơng lĩnh gắn liền chủ nghĩa hội mát xã hội vấn đề tổ chức3 Lênin khảng định: Bênh vực chế chộ tự trị, chống lại chế độ tập trung, đặc điểm có tính nguyên tắc chủ nghĩa hội vấn đề tổ chức4 Lênin rõ: Các đảng nhập quốc tế cộng sản phải đợc xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ Trong thời kỳ nội chiến gay gắt nay, Đảng công sản hoàn thành nhiệm vụ Đảng đợc tổ chức cách tập trung nhất, đảng có kỷ luật gần giống nh kỷ luật quân trung ơng Đảng quan có uy tín mạnh mẽ có quyền lực rộng rãi đợc toàn thể đảng viên tin cậy5 Giai cấp vô sản thực cách đắn vai trò tổ chức (và vai trò nó) cách có kết thắng lợi Đảng giai cấp vô sản phải thực đợc V.I.Lênin: toàn tập Tập 8, Nxb tiến bộ, Mát xcơva, 1979, tr.428-429 V.I.Lênin: toàn tập Tập 8, Nxb tiến bộ, Mát xcơva, 1979, tr.468 V.I.Lênin: toàn tập Tập 8, Nxb tiến bộ, Mát xcơva, 1979, tr.466 V.I.Lênin: toàn tập Tập 41, Nxb tiến bộ, Mát xcơva, 1977, tr.34 tronmg nội mình, chế độ tập trung chặt chẽ kỷ luật nghiêm ngặt Kẻ nµo lµm u dï chØ lµ chót Ýt – kû luật sắt đảng giai cấp vô sản thực tế giúp cho giai cấp t sản chống lại giai cấp vô sản6 Nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm hai tành tố tập trung dân chủ kết hợp hữu với Tập trung sở dân chủ dân chủ phải dới đạo tập trung Nếu tập trung tập trung Đảng biến thành thứ câu lặc bộ; buông lỏng tập trung đảng dơi vào tình trạng vô phủ, cục địa phơng chủ nghĩa, phá hoại thống làm giảm sức chiến đấu Đảng Nếu tập trung mà dân chủ đảng có nguy thoái hóa thành tổ chức quan liêu kỷ luật đợc trì phcụ tùng mù quáng Chính việc thực dân chủ rộng rãi Đảng sở vững để thống ý trí hành động Do có kết hợp hữu tập trung lãnh đạo nghiêm ngặt với dân chủ thực rộng rãi nang cao đợc lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Nguyên tắc tập trung dân chủ đợc thể cụ thể việc quy định cấu tổ chức đảng nh: thủ tục thành lập, cấu chức nhiệm vụ tổ chức đảng quan lãnh đạo tổ chức Nguyên tắc tập trung dan chủ thể tronmg tiêu chuẩn sinh hoạt đảng, điều chỉnh mối quan hệ nội đảng nh: chế độ bầu cử quan lãnh đạo đảng từ dới lên trên, chế độ báo cáo quan đảng trớc tổ chức đảng cấp trớc quan cấp trên, chế độ tự phê bình phê bình, thiểu số phục tùng đa số, cấp dới thực vô điều kiện nghị cấp trên, nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật đảng, thảo luận dân chủ vấn đề thuộc đờng lối sách Đảng trớc tổ chức đảng thông qua nghị Trong sinh hoạt hoạt động mình, tổ chức đảng phải tuân theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nguyên tắc lãnh đạo cao nhất, đồng thời kết hợp chặt chẽ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phát V.I.Lênin: toàn tập Tập 41, Nxb tiến bộ, Mát xcơva, 1977, tr.34 huy tinh thần trách nhiệm cá nhân có nh dân chủ kỷ luật ttrong đảng đợc xây dựng thành chế độ chặt chẽ II ý nghĩa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ... việc xây dựng tổ chức hoạt động Đảng kiểu giai cấp công nhân I .Luận điểm Lênin Đảng kiểu giai cấp công nhân Lênin lại chủ trơng thành lập đảng kiểu 2 .những luận điểm Đảng kiểu Lênin a chủ nghĩa. .. Lênin có công hiến vô to lớn mạt lý luận thực tiễn Ngời phát triển sáng tạo luận điểm Mác ăngghen đảng cộng sản hoàn thiện học thuyết xây dựng dảng chủ nghĩa Mác Những phát triển sáng tạo Lênin, ... triển sáng tạo luận điểm C.Mác Ăngghen Đảng , xây dựng nên học thuyết Đảng giai cấp công nhân Dựa quan điểm Lênin, Đảng bônsêvích Nga đời năm 1903 Năm 1919 quốc tế II- quốc tế cộng sản đợc thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Những luận điểm của lênin về đảng kiểu mới, ý nghĩa đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam hiện nay , Những luận điểm của lênin về đảng kiểu mới, ý nghĩa đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn