Luận văn thạc sĩ: Phân tích động lực học kết cấu chịu tác dụng tải trọng động có xét tương tác với đất nền được gia cường Top base

150 36,750 2
 • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:41

NHƯỢC ĐIỂM MÓNG TOP BASE CÔNG NGHỆ GIA CỐ NỀN MÓNG TOP BASE PHỄU NHỰA TOPBASE CÂU HỎI VỀ TOP BASE QUY TRÌNH THI CÔNG TOP BASE PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU TOP BASE TS Lng Vn Hi - luongvanhai@gmail.com ô$â, +2â& 482& *,$ 73 +&0 75áả1* $, +2& %$ằ&+ +2$ [ \ PHM NGӐC TÂN PHÂN TÍCH ĈӜNG LӴC HӐC KӂT CҨU CHӎU TÁC DӨNG TҦI TRӐNG ĈӜNG CÓ XÉT TѬѪNG TÁC VӞI ĈҨT NӄN ĈѬӦC GIA CѬӠNG TOP BASE &KX\H¼Q QJDỊQK ;D¼\ GéẫQJ FRẳQJ WUặQK GDẳQ GXẫQJ YDề FRẳQJ QJKLHắS 0Dẽ VRằ QJDềQK  /8$Ư1 9$ơ1 7+$& 6à 73 +2 &+Đ 0,1+ WKDÓQJ QDÄP TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com &RẳQJ WUặQK ậéẻẫF KRDềQ WKDềQK WDẫL 7UỉệQJ DẹL +RẹF %DÛFK KRD ³DÑL KRÑF 4XRÃF JLD 7S +R &KÏ 0LQK &DểQ ERắ KéẻểQJ GDẵQ NKRD KRẫF 76 /ỉệQJ 9DÌQ +DÝL *KL URÏ KRÉ WH¼Q KRÉF KDỊP KRÉF YDề FKéẽ N\ể &DểQ ERắ KéẻểQJ GDẵQ NKRD KRẫF 76 1JX\HÅQ 7KƯÚL 7UXQJ *KL URÏ KRÉ WH¼Q KRÉF KDỊP KRÉF YDỊ FKÐÏ N\Ĩ &DĨQ ER¾ FKD»P QKD¾Q [HĨW 76 1JX\HÅQ 0LQK /RQJ *KL URÏ KRÉ WH¼Q KRÉF KDỊP KRÉF YDỊ FKÐÏ N\Ĩ &DĨQ ER¾ FKD»P QKD¾Q [HĨW 3*6 76 3KDQ 1JRĐF &KDÄX *KL URÏ KRÉ WHẳQ KRẫF KDềP KRẫF Yè YDề FKéẽ N\ể /XDắQ YDQ WKDẫF V ậéẻẫF EDếR YHắ WDẫL 7UéẻềQJ DẫL +RẫF %DểFK KRD ôDẫL KRẫF 4XRằF JLD 7S +R &Kầ 0LQK QJDề\ WKDÓQJ QDÄP 7KDҒnh phҫn Hӝi ÿӗng ÿánh giá luұn văn thҥc sƭ gӗm: *KL URÏ KRÉ WH¼Q KRÉF KDỊP KRÉF FXѴa Hӝi ÿӗng chҩm bҧo vӋ luұn văn thҥc sƭ 3*6 76 %XÚL &RÄQJ 7KDÚQK 3*6 76 3KDQ 1JRÑF &KDÄX 3*6 76 1JX\HÅQ 7KƠ +LHÂQ /ØƯQJ 76 1JX\HÅQ 0LQK /RQJ 76 /ØƯQJ 9DÌQ +DÝL 76 1JX\HÅQ ;XDÄQ +XÚQJ Xác nhұn cӫa chӫ tӏch Hӝi ÿӗng ÿánh giá luұn văn Trѭӣng Khoa quҧn lý chuyên ngành sau luұn văn ÿã ÿѭӧc sӱa chӳa (nӃu có) CHӪ TӎCH HӜI ĈӖNG TRѬӢNG KHOA KӺ THUҰT XÂY DӴNG TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com ĈҤI HӐC QUӔC GIA TP.HCM TRѬӠNG ĈҤI HӐC BÁCH KHOA CӜNG HOÀ Xà HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM Ĉӝc Lұp - Tӵ Do - Hҥnh Phúc -oOo - NHIӊM VӨ LUҰN VĂN THҤC SƬ Hӑ tên hӑc viên: PHҤM NGӐC TÂN MSHV: 10210247 Ngày, tháng, năm sinh: 25 – 01 – 1986 Nѫi sinh: Kon Tum Chun ngành: Xây dӵng cơng trình dân dөng cơng nghiӋp Mã sӕ: 605820 Khố: 2010 I TÊN Ĉӄ TÀI: PHÂN TÍCH ĈӜNG LӴC HӐC KӂT CҨU CHӎU TÁC DӨNG TҦI TRӐNG ĈӜNG CÓ XÉT TѬѪNG TÁC VӞI ĈҨT NӄN ĈѬӦC GIA CѬӠNG TOP BASE NHIӊM VӨ VÀ NӜI DUNG: ¾ Tìm hiӇu ÿһc trѭng ÿӝng cӫa ÿҩt nӅn, công nghӋ xӱ lý nӅn bҵng Top Base hiӋu quҧ sӱ dөng cӫa cơng nghӋ Tìm hiӇu mơ hình cơng thӭc tính tốn hӋ sӕ ÿӝ cӭng, hӋ sӕ cҧn cӫa nӅn ÿѭӧc gia cѭӡng bҵng Top Base ¾ Phân tích ÿӝng lӵc hӑc kӃt cҩu chӏu tҧi trӑng ÿӝng ӣ cҧ hai trѭӡng hӧp: liên kӃt cӭng xét ÿӃn ҧnh hѭӣng cӫa tѭѫng tác ÿҩt nӅn & cơng trình (có xét khơng xét Top Base) ¾ Khҧo sát ví dө sӕ ÿӇ minh hӑa cho ҧnh hѭӣng cӫa nӅn Top Base ÿӃn ӭng xӱ cӫa kӃt cҩu ÿһc trѭng cӫa kӃt cҩu (sӕ tҫng, khӕi lѭӧng ÿӝ cӭng tҫng) thay ÿәi, sӕ lӟp Top Base gia cѭӡng nӅn thay ÿәi ÿһc tính lӟp ÿҩt nӅn tӵ nhiên thay ÿәi ¾ Xây dӵng chѭѫng trình tính tốn bҵng ngơn ngӳ lұp trình Matlab ÿӇ so sánh ӭng xӱ cӫa cơng trình xét không xét ҧnh hѭӣng cӫa tѭѫng tác giӳa công trình ÿҩt nӅn có gia cѭӡng lӟp Top Base II NGÀY GIAO NHIӊM VӨ: 06 – 02 – 2012 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIӊM VӨ: 30 – 06 – 2012 IV CÁN BӜ HѬӞNG DҮN: TS LѬѪNG VĂN HҦI TS NGUYӈN THӠI TRUNG Nӝi dung ÿӅ cѭѫng Luұn văn thҥc sƭ ÿã ÿѭӧc Hӝi Ĉӗng Chuyên ngành thông qua CÁN BӜ HѬӞNG DҮN (Hӑ tên chӳ ký) TS Lѭѫng Văn Hҧi Tp HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2012 CÁN BӜ HѬӞNG DҮN CHӪ NHIӊM BӜ MÔN ĈÀO TҤO (Hӑ tên chӳ ký) (Hӑ tên chӳ ký) TS NguyӉn Thӡi Trung TRѬӢNG KHOA KӺ THUҰT XÂY DӴNG (Hӑ tên chӳ ký) TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com i LӠI CҦM ѪN Lӡi ÿҫu tiên xin chân thành cҧm ѫn Thҫy hѭӟng dүn TS Lѭѫng Văn Hҧi, ngѭӡi ÿã tұn tình dүn dҳt hѭӟng dүn tӯ bѭӟc ÿҫu làm quen vӟi công viӋc nghiên cӭu khoa hӑc ÿӃn lúc hoàn thành mӝt luұn văn thҥc sƭ Thҫy ÿã khuyên bҧo rҩt nhiӅu vӅ cách nhұn ÿӏnh ÿúng ÿҳn vҩn ÿӅ nghiên cӭu cӫa ÿӅ tài ÿã hѭӟng dүn tұn tình, có nhӳng lӡi khun q báu, nhӳng kӻ làm viӋc hiӋu quҧ nguӗn tài liӋu giá trӏ suӕt trình thӵc hiӋn luұn văn Lòng nhiӋt tình cӫa thҫy hӑc ÿáng nhӟ cho tơi vӅ hình ҧnh mӝt ngѭӡi thҫy sӵ nghiӋp giáo dөc Tôi cNJng xin gӣi lӡi cҧm ѫn chân thành ÿӃn thҫy TS NguyӉn Thӡi Trung, ngѭӡi ÿã cho tơi nhӳng kiӃn thӭc bә ích nhӳng lӡi khuyên quý báu Thҫy ÿã giúp chúng tơi có nhӳng kӻ cҫn thiӃt cuӝc sӕng nhӳng hӑc vӅ sӵ thành công, ÿã giúp thành viên nhóm gҳn kӃt hӛ trӧ suӕt trình thӵc hiӋn luұn văn cho ÿӃn ÿҥt ÿѭӧc kӃt quҧ cuӕi Tôi xin cҧm ѫn Ban Giám hiӋu Trѭӡng Ĉҥi hӑc Bách khoa Tp HCM, phòng Ĉào tҥo Sau Ĉҥi hӑc thҫy quҧn lý chѭѫng trình ÿào tҥo Sau Ĉҥi hӑc, thҫy cô trӵc tiӃp tham gia giҧng dҥy ÿã truyӅn ÿҥt nhӳng kiӃn thӭc phѭѫng pháp hӑc tұp, nghiên cӭu mӟi Tôi chân thành cҧm ѫn ÿӃn bҥn bè, anh chӏ hӑc viên khoá 2010 ÿã ÿӝng viên giúp ÿӥ suӕt thӡi gian hồn thành luұn văn Tơi chân thành cҧm ѫn ÿӃn tác giҧ ÿã có rҩt nhiӅu cӕng hiӃn viӋc nghiên cӭu viӃt nhiӅu báo khoa hӑc, nhiӅu sách tham khҧo có giá trӏ, ÿó sӵ hӛ trӧ rҩt nhiӅu vӅ mһt kiӃn thӭc ÿӇ tơi có thӇ hồn thành luұn văn Sau cùng, muӕn gӣi lӡi cҧm ѫn chân thành ÿӃn gia ÿình, cha mҽ, anh chӏ ÿã ln bên cҥnh, tҥo ÿiӅu kiӋn giúp ÿӥ rҩt nhiӅu suӕt thӡi gian thӵc hiӋn luұn văn Tp Hӗ Chí Minh, tháng 06 năm 2012 Phҥm Ngӑc Tân LӠI CҦM ѪN TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com ii TÓM TҲT Nӝi dung luұn văn thҥc sƭ nhҵm phân tích ÿӝng lӵc hӑc kӃt cҩu chӏu tác dөng cӫa tҧi trӑng ÿӝng có xét ÿӃn tѭѫng tác vӟi ÿҩt nӅn SSI (Soil - Structure Interaction) ÿѭӧc gia cѭӡng bҵng lӟp Top Base ViӋc phân tích ÿѭӧc thӵc hiӋn bҵng cách xây dӵng mơ hình tính tốn kӃt cҩu dҥng console có nhiӅu bұc tӵ chӏu tác dөng cӫa ÿӝng ÿҩt tҧi trӑng gió thay ÿәi theo thӡi gian ĈӇ ÿѫn giҧn mơ hình tính, móng thѭӡng ÿѭӧc quan niӋm liên kӃt ngàm vӟi kӃt cҩu bên Tuy nhiên, nhҵm phҧn ánh xác hѫn kӇ ÿӃn sӵ làm viӋc ÿӗng thӡi giӳa kӃt cҩu luұn văn này, móng khơng ÿѭӧc liên kӃt ngàm nӳa mà thay vào ÿó lò xo có ÿӝ cӭng K ÿӝ cҧn C Sau thiӃt lұp phѭѫng trình chuyӇn ÿӝng cӫa hӋ bҵng cách sӱ dөng phѭѫng trình Lagrange, phѭѫng pháp tích phân Newmark ÿѭӧc dùng ÿӇ giҧi tốn ÿӝng lӵc hӑc kӃt cҩu theo miӅn thӡi gian Ngôn ngӳ lұp trình Matlab ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ xây dӵng chѭѫng trình tính tốn phân tích kӃt quҧ Các ví dө sӕ ÿѭӧc trình bày nhҵm phân tích ÿӝng lӵc hӑc cӫa kӃt cҩu nhà nhiӅu tҫng chӏu tác dөng cӫa tҧi trӑng ÿӝng, ÿó ÿһc tính cӫa ÿҩt nӅn lӟp gia cѭӡng Top Base ÿѭӧc kӇ ÿӃn mơ hình tính Các kӃt quҧ vӅ chu kǤ dao ÿӝng, chuyӇn vӏ, vұn tӕc gia tӕc tҥi ÿӍnh cӫa cơng trình ÿѭӧc so sánh vӟi trѭӡng hӧp liên kӃt ngàm Các kӃt quҧ cNJng ÿѭӧc trình bày cho trѭӡng hӧp tѭѫng tác SSI khơng có gia cѭӡng Top Base tѭѫng tác SSI có gia cѭӡng Top Base Ngoài ra, ҧnh hѭӣng cӫa nӅn Top Base ÿӃn ӭng xӱ cӫa hӋ kӃt cҩu ÿѭӧc khҧo sát kӃt cҩu có sӕ tҫng thay ÿәi, hoһc ÿҩt nӅn ÿѭӧc gia cѭӡng vӟi sӕ lӟp Top Base khác hoһc ÿһc tính cӫa lӟp ÿҩt nӅn tӵ nhiên thay ÿәi Các kӃt quҧ so sánh sӁ cho thҩy sӵ làm viӋc әn ÿӏnh hiӋu quҧ cӫa lӟp Top Base cNJng nhѭ phҧn ӭng cӫa kӃt cҩu xét ÿӃn ҧnh hѭӣng cӫa tѭѫng tác SSI phân tích ÿӝng lӵc hӑc cơng trình TĨM TҲT TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 100 TÀI LIӊU THAM KHҦO [1] Banseok Top Base Co., Ldt (2007), In-place Top Base method [2] Indrajit Chowdhury, Dynamics of Structure and Foundation-unifed approach, Applications, CRC Press/Balkema, 2009 [3] Indrajit Chowdhury, Dynamics of Structure and Foundation-unifed approach, Fundamentals, CRC Press/Balkema, 2009 [4] Ray W Clough and Joseph Penzien, Dynamics of Structures, 3th edition, Computers & Structures, Inc, 2003 [5] Jacques Betbeder, Seismic Engineering, John Wiley & Sons, Ltd, 2003 [6] T K Datta, Seismic Analysis of Structurals, John Wiley & Sons, Ltd, 2010 [7] H.Nagase, S.Yasuda, M.Hakuno, S.Kobayashi, T.Yoshida, Effectiveness of top-shaped concrete blocks in reducing settlement in ground liquefied by an earthquake, Earthquake Engineering 10, 1992 [8] Katsuhito Arai, Mamoru Fujii, Ikuo Yasukawa, Ping Li, Field loading tests for bearing capability and settlement of top-shaped foundation method, International Symposium on Lowland Technology, 2008 [9] S.K.Kim, J.T.Lee, S.B.Jung, J.K.Kim, Load-settlement characteristics of concrete Top Base foundation on soft ground, International Symposium on Lowland Technology, 2008 [10] Wang Qiang, Real time dynamic Hybrid testing for soil-structure interaction analysis, 2008, pp 1-16 [11] Reissner, Stationary, axisymmetric, with a mass shaking excited oscillation of a homogeneous elastic half-space, Engineering Archives VII (6), 1936, pp 381-396 TÀI LIӊU THAM KHҦO TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 101 [12] P M Quinlan, The elastic theory of soil dynamics, Symposium on Dynamic Testing of Soils, Special Technical Publication 156, ASTM, 1953, pp.3–34 [13] T Y Sung, Vibration in semi-infinite solid due to periodic surface loadings, Symposium on Dynamic Testing of Soils, Special Technical Publication 156, ASTM, 1953, pp.35–54 [14] W T Thomson and T Kobori, Dynamical compliance of rectangular foundations on an elastic half-space, Journal of Applied Mechanics, ASME, 30, 1963, pp.579–584 [15] G W Housner, Interaction of building and ground during an earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, 47 (3), 1957, pp 179–186 [16] N M Newmark, Torsion of symmetrical buildings, Proceedings of the Fourth World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile, 1969 [17] R H Scanlan, Seismic wave effects on soil–structure interaction, Earth-quake Engineering and Structural Dynamics 4, 1976, pp 379–388 [18] M Iguchi, An approximate analysis of input motions for rigid embedded foundations, Transactions of the Architectural Institute of Japan 315, 1982, pp 61–75 [19] A S Veletsos and Y T Wei, Lateral and rocking vibration of footings, Journal of the Soil Mechanic sand Foundation Division, ASCE 97, 1971, pp.1227–1248 [20] J E Luco and R A Westmann, Dynamic response of rigid footing bonded to an elastic half-space, Journal of Applied Mechanics 39 (2), 1972, pp.527–534 [21] Eduardo Kausel, Early history of soil-structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 30, 2010, pp 822-832 [22] Ĉӛ KiӃn Quӕc, HuǤnh Hӳu Thҧo Nguyên, Nghiên cͱu ̫nh h˱ͧng s͹ hóa l͗ng cͯa ÿ̭t n͉n ÿ͇n cơng trình ch͓u t̫i tr͕ng ÿ͡ng ÿ̭t, 2008 TÀI LIӊU THAM KHҦO TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 102 [23] Ĉӛ KiӃn Quӕc, Thân Tҩn Thành, Phân tích ͱng x͵ ÿ͡ng cͯa k͇t c̭u ch͓u ÿ͡ng ÿ̭t có xét ÿ͇n bi͇n d̩ng n͉n, 2010 [24] Kim H M, Kim C K, The model test for the behavior of Top Base foundation in sand, International Symposium on Lowland Technology, 2008 [25] Jacky Khoo Jeun Fun, Construction in Foundation Using Top Base Method, 2010 [26] Dankook University, Banseok Top Base Co., Ldt (2007), The study of Top Base method and practical construction [27] Võ Phán Phan Lѭu Minh Phѭӧng, C˯ H͕c Ĉ̭t, NXB Xұy Dӵng, 2010 [28] John P Wolf, Dynamic Soil-Structure Interaction, Prentice – Hall, Inc, 1985 [29] John P Wolf and Andrew J Deeks, Foundation Vibration Analysis: A Strength of Materials Approach, Elsevier, 2004 [30] John P Wolf, Soil - Structure-Interaction Analysis in Time Domain, Prentice – Hall, Inc, 1988 [31] M A Ghannad and et al, A study on the frequency and damping of soil – structure systems using a simplified model, Journal Structural Construction Engineer 475, 1998 [32] M A Ghannad and Mofid Nakhaei, The effect of soil – structure interaction on damage index of buildings, Engineering Structure 30, 2008, pp.1491-1499 [33] Ĉӛ KiӃn Quӕc, Lѭѫng Văn Hҧi, Ĉ͡ng L͹c H͕c K͇t C̭u, Nhà xuҩt bҧn ĈH Quӕc gia TPHCM, 2010 [34] Anik K Chopra, Dynamics of Structure, Pearson Education, 1995 [35] Newmark N M, A method of computation for structural dynamics, J Eng Mech Div ASCE 85 (EM3), 1959, pp 67-94 TÀI LIӊU THAM KHҦO TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 103 [36] Ming Yi Liu and et al, Wind-induced vibration of high-rise building with tuned mass damper including soil-structure interaction, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96, 2008, pp.1092-1102 [37] C C Spyrakos, I.A Koutromanos and Ch.A Maniatakis, Seismic response of base-isolated buildings including soil-structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 29, 2009, pp 658-668 TÀI LIӊU THAM KHҦO TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 104 PHӨ LӨC A Chѭѫng trình tính tốn Chѭѫng trình ™ Phân tích cơng trình ch͓u t̫i ÿ͡ng ÿ̭t clear all format short clc fid=fopen('kqlienketcung.txt','w'); fid1=fopen('kqanhhuongSSI.txt','w'); fid2=fopen('ketquaqdelta.txt','w'); n=input('Nhap so tang n='); %n=10 gama=0.5; beta=0.25; dt=0.02; a0=1/(beta*dt*dt); a1=gama/(beta*dt); a2=1/(beta*dt); a3=1/(2*beta)-1; a4=gama/beta-1; a5=dt*(gama/beta-2)/2; a6=dt*(1-gama); a7=gama*dt; [m,k,h,J]=readdata(n);%doc file lay m, k, h, J o dang vecto tu file data voi du lieu dau vao la n [M,K,C,V,T]=tinhmkc(m,k,n);%tinh ma tran khoi luong, cung, can phi=V; [Q,V,A]=newmark(K,M,C,m,a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,dt); %chuyen vi q=Q(n,:); %van toc v=V(n,:); %gia toc a=A(n,:); n1=length(q); t=0.02:dt:15; tim_max_min_lkngam(Q,V,A,t,n) fprintf(fid,' -KET QUA TINH TOAN -\n'); fprintf(fid,'STT t q v a \n'); fprintf(fid,'1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 \n'); for i=1:n1 fprintf(fid,'%d %2f %4f %4f %4f\n',i+1,t(i),q(i),v(i),a(i)); end mf=input('nhap khoi luong mf='); %mf=1380; [kh,kdelta,mhi,ch,cdelta,vsd,xih,xidelta,Jdelta]=hamcandat(m,h,mf); [MI,KI,CI,m1,TSSI]=tinhSSI(m,h,J,M,K,C,kh,kdelta,mhi,ch,cdelta,mf,Jdelta) ; PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 105 [QI,VI,AI]=newmark(KI,MI,CI,m1,a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,dt); [Ke]=tinhchuky(M,K,n,h,kh,kdelta,xih,xidelta); tgm=sum(m)+mf; %chuyen vi qi=QI(n+2,:); %van toc vi=VI(n+2,:); %gia toc ai=AI(n+2,:); %vt=vi'; %at=ai'; qd=qi+QI(1,:)+h(n)*QI(2,:); %qt=qd'; n2=length(qi); fprintf(fid1,' -KET QUA TINH TOAN SSI -\n'); fprintf(fid1,'STT t q v a \n'); fprintf(fid1,'1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 \n'); fprintf(fid2,'STT t qdelta \n'); fprintf(fid2,' 0 \n'); for j=1:n2 fprintf(fid1,'%d %2f %4f %4f %4f\n',j+1,t(j),qi(j),vi(j),ai(j)); fprintf(fid2,'%d %2f %4f \n',j+1,t(j),qd(j)); end code=input('Chon loai thi muon the hien(0-chuyen vi/1-van toc/2-gia toc/3-luc cat tang):'); if CI(1,1)==0 switch code case plot(t,q,'k-','lineWidth',1.5);hold on %plot(t,qi,'k-','lineWidth',1.45);hold on %plot(t,qd,'r-','lineWidth',1.45),legend('Lien ket ngem','SSI so voi mong','SSI so voi ban dau'); ve_do_thi_so_sanh(code); grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Chuyen vi (m)'); %title('DO THI SO SANH CHUYEN VI TANG TREN CUNG GIUA SAP VA MATLAB'); case % plot(t,v,'k-','lineWidth',1.5);hold on %(t,vi,'r-','lineWidth',1.4) %legend('Lien kiet ngam','Anh huong SSI');hold all ve_do_thi_so_sanh(code); grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Van toc (m/s)'); %title('DO THI SO SANH VAN TOC TANG TREN CUNG GIUA SAP VA MATLAB'); %title('DO THI SO SANH VAN TOC KHONG XET HE SO CAN CUA DAT'); % -case plot(t,a,'k-','lineWidth',1.5);hold on %plot(t,ai,'r-','lineWidth',1.4),legend('Lien kiet ngam','Anh huong SSI');hold off ve_do_thi_so_sanh(code); PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 106 grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Gia toc (m/s^2)'); %title('DO THI SO SANH GIA TOC TANG TREN CUNG GIUA SAP VA MATLAB'); %title('DO THI SO SANH GIA TOC KHONG XET HE SO CAN CUA DAT'); end elseif CI(1,1)==ch switch code case plot(t,q,'b ','lineWidth',1.35);hold on %plot(t,qi,'k-','lineWidth',1.45);hold on ve_do_thi; plot(t,qd,'k-','lineWidth',1.5);hold on,legend('Lien ket ngam','SSI khong Top Base','SSI co Top Base') hold off; grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Chuyen vi (m)'); %title('DO THI SO SANH CHUYEN VI TUONG DOI CO XET HE SO CAN CUA DAT'); case % plot(t,v,'b ','lineWidth',1.35);hold on ve_do_thi; plot(t,vi,'k-','lineWidth',1.5),legend('Lien ket ngam','SSI khong Top Base','SSI co Top Base');hold off grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Van toc (m/s)'); %title('DO THI SO SANH VAN TOC CO XET HE SO CAN CUA DAT'); % -case plot(t,a,'b ','lineWidth',1.35);hold on ve_do_thi; plot(t,ai,'k-','lineWidth',1.5),legend('Lien ket ngam','SSI khong Top Base','SSI co Top Base');hold off grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Gia toc (m/s^2)'); %title('DO THI SO SANH GIA TOC CO XET HE SO CAN CUA DAT'); % -end end timgiatrimaxmin(q,qi,qd,a,ai,v,vi,t,vsd) fclose all; open('giatrimaxmin.txt'); ™ Phân tích cơng trình ch͓u t̫i gió clear all format short clc fid=fopen('kqlienketcung.txt','w'); fid1=fopen('kqanhhuongSSI.txt','w'); fid2=fopen('ketquaqdelta.txt','w'); n=input('Nhap so tang n='); %n=10 gama=0.5; beta=0.25; dt=0.02; PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 107 a0=1/(beta*dt*dt); a1=gama/(beta*dt); a2=1/(beta*dt); a3=1/(2*beta)-1; a4=gama/beta-1; a5=dt*(gama/beta-2)/2; a6=dt*(1-gama); a7=gama*dt; [m,k,h,J]=readdata(n);%doc file lay m, k, h, J o dang vecto tu file data voi du lieu dau vao la n [M,K,C,V,T]=tinhmkc(m,k,n);%tinh ma tran khoi luong, cung, can phi=V; [Q,V,A]=newmarkW(K,M,C,m,a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,dt,n,T); %chuyen vi q=Q(n,:); %van toc v=V(n,:); %gia toc a=A(n,:); n1=length(q); t=0.02:dt:2; tim_max_min_lkngam(Q,V,A,t,n); fprintf(fid,' -KET QUA TINH TOAN -\n'); fprintf(fid,'STT t q v a \n'); fprintf(fid,'1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 \n'); for i=1:n1 fprintf(fid,'%d %2f %4f %4f %4f\n',i+1,t(i),q(i),v(i),a(i)); end mf=input('nhap khoi luong mf='); %mf=1380; [kh,kdelta,mhi,ch,cdelta,vsd,xih,xidelta,Jdelta]=hamcandat(m,h,mf); [MI,KI,CI,m1,TSSI]=tinhSSI(m,h,J,M,K,C,kh,kdelta,mhi,ch,cdelta,mf,Jdelta) ; [QI,VI,AI]=newmarkW(KI,MI,CI,m1,a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,dt,n,TSSI); [Ke]=tinhchuky(M,K,n,h,kh,kdelta,xih,xidelta); tgm=sum(m)+mf; %chuyen vi qi=QI(n+2,:); %van toc vi=VI(n+2,:); %gia toc ai=AI(n+2,:); %vt=vi'; %at=ai'; qd=qi+QI(1,:)+h(n)*QI(2,:); %qt=qd'; n2=length(qi); fprintf(fid1,' -KET QUA TINH TOAN SSI -\n'); fprintf(fid1,'STT t q v a \n'); fprintf(fid1,'1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 \n'); fprintf(fid2,'STT t qdelta \n'); fprintf(fid2,' 0 \n'); for j=1:n2 PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 108 fprintf(fid1,'%d %2f %4f %4f\n',j+1,t(j),qi(j),vi(j),ai(j)); fprintf(fid2,'%d %2f %4f \n',j+1,t(j),qd(j)); end code=input('Chon loai thi muon the hien(0-chuyen vi/1-van toc/2-gia toc):'); if CI(1,1)==0 switch code case plot(t,q,'k-','lineWidth',1.4);hold on %plot(t,qi,'k-','lineWidth',1.45);hold on %plot(t,qd,'r-','lineWidth',1.45),legend('Lien kiet ngam','SSI so voi mong','SSI so voi ban dau'); ve_do_thi_so_sanh(code); grid on; xlabel('Thoi gian(s)'); ylabel('Chuyen vi(m)'); title('DO THI SO SANH CHUYEN VI TANG TREN CUNG GIUA SAP VA MATLAB'); case % plot(t,v,'k-','lineWidth',1.4);hold on %(t,vi,'r-','lineWidth',1.4) %legend('Lien kiet ngam','Anh huong SSI');hold all ve_do_thi_so_sanh(code); grid on; xlabel('Thoi gian(s)'); ylabel('Van toc(m/s)'); title('DO THI SO SANH VAN TOC TANG TREN CUNG GIUA SAP VA MATLAB'); %title('DO THI SO SANH VAN TOC KHONG XET HE SO CAN CUA DAT'); % -case plot(t,a,'k-','lineWidth',1.4);hold on %plot(t,ai,'r-','lineWidth',1.4),legend('Lien kiet ngam','Anh huong SSI');hold off ve_do_thi_so_sanh(code); grid on; xlabel('Thoi gian(s)'); ylabel('Gia toc(m/s^2)'); title('DO THI SO SANH GIA TOC TANG TREN CUNG GIUA SAP VA MATLAB'); %title('DO THI SO SANH GIA TOC KHONG XET HE SO CAN CUA DAT'); end elseif CI(1,1)==ch switch code case plot(t,q,'b ','lineWidth',1.35);hold on %plot(t,qi,'k-','lineWidth',1.45);hold on ve_do_thiW; plot(t,qd,'k-','lineWidth',1.5);hold on,legend('Lien ket ngam','SSI khong Top Base','SSI co Top Base') hold off; grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Chuyen vi (m)'); %title('DO THI SO SANH CHUYEN VI TUONG DOI CO XET HE SO CAN CUA DAT'); case % %4f PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 109 plot(t,v,'b ','lineWidth',1.35);hold on ve_do_thiW; plot(t,vi,'k-','lineWidth',1.5),legend('Lien ket ngam','SSI khong Top Base','SSI co Top Base');hold off grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Van toc (m/s)'); %title('DO THI SO SANH VAN TOC CO XET HE SO CAN CUA DAT'); % -case plot(t,a,'b ','lineWidth',1.35);hold on ve_do_thiW; plot(t,ai,'k-','lineWidth',1.5),legend('Lien ket ngam','SSI khong Top Base','SSI co Top Base');hold off grid on; xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Gia toc (m/s^2)'); %title('DO THI SO SANH GIA TOC CO XET HE SO CAN CUA DAT'); % -end end timgiatrimaxmin(q,qi,qd,a,ai,v,vi,t,vsd) fclose all; open('giatrimaxmin.txt'); Các chѭѫng trình ™ Hàm ÿ͕c dͷ li͏u function [m,k,h,J]=readdata(n) fid=fopen('data.txt','r');% doc file du lieu dac trung ket cau j=0; %m=zeros(n,1); %k=zeros(n,1); %h=zeros(n,1); %J=zeros(n,1); while j
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ: Phân tích động lực học kết cấu chịu tác dụng tải trọng động có xét tương tác với đất nền được gia cường Top base, Luận văn thạc sĩ: Phân tích động lực học kết cấu chịu tác dụng tải trọng động có xét tương tác với đất nền được gia cường Top base

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn