Luận văn thạc sĩ: Phân tích ứng xử sàn BUBBLEDECK sử dụng bóng tròn và bóng dẹt cải tiến

135 38,734 4
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:35

SÀN BUBBLEDECK LÀ GÌ CẤU TẠO SÀN BUBBLEDECK CÁC LOẠI SÀN BUBBLEDECK THÔNG SỐ CƠ BẢN SÀN BUBBLEDECK TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SÀN BUBBLEDECK BÊ TÔNG SÀN BUBBLE DECK ĐƠN GIÁ THI CÔNG SÀN BÓNG TIÊU CHUẨN THI CÔNG SÀN BÓNG CÔNG NGHỆ THI CÔNG MỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI THIẾT BỊ MỚI NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU MỚI TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÔNG NGHỆ XAY DUNG MÁY XÂY DỰNG THÔNG MINH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HIỆN ĐẠI TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -[ \ - VĂN ĈÌNH HѬNG PHÂN TÍCH ӬNG XӰ SÀN BUBBLEDECK SӰ DӨNG BĨNG TRỊN VÀ BĨNG DҼT CҦI TIӂN Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp Mã số ngành : 605820 LUẬN VĂN THẠC SĨ Tp HCM, tháng 01 năm 2013 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com Cơng trình ÿѭӧc hồn thành tҥi: Trѭӡng Ĉҥi Hӑc Bách Khoa - Ĉҥi Hӑc Quӕc Gia Tp Hӗ Chí Minh Cán bӝ hѭӟng dүn khoa hӑc 1: TS Lѭѫng Văn Hҧi (Ghi rõ hӑ, tên, hӑc hàm, hӑc vӏ chӳ ký) Cán bӝ hѭӟng dүn khoa hӑc 2: TS NguyӉn Thӡi Trung (Ghi rõ hӑ, tên, hӑc hàm, hӑc vӏ chӳ ký) Cán bӝ chҩm nhұn xét 1: PGS TS Chu Quӕc Thҳng (Ghi rõ hӑ, tên, hӑc hàm, hӑc vӏ chӳ ký) Cán bӝ chҩm nhұn xét 2: TS NguyӉn Trӑng Phѭӟc (Ghi rõ hӑ, tên, hӑc hàm, hӑc vӏ chӳ ký) Luұn văn thҥc sƭ ÿѭӧc bҧo vӋ tҥi: Trѭӡng Ĉҥi Hӑc Bách Khoa, Ĉҥi Hӑc Quӕc Gia Tp Hӗ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2013 Thành phҫn Hӝi ÿӗng ÿánh giá luұn văn thҥc sƭ gӗm: (Ghi rõ hӑ, tên, hӑc hàm, hӑc vӏ, cӫa Hӝi ÿӗng chҩm bҧo vӋ luұn văn thҥc sƭ) PGS TS Ĉӛ KiӃn Quӕc PGS TS Chu Quӕc Thҳng PGS TS NguyӉn Xuân Hùng TS NguyӉn Trӑng Phѭӟc TS Lѭѫng Văn Hҧi Xác nhұn cӫa chӫ tӏch Hӝi ÿӗng ÿánh giá luұn văn Trѭӣng Khoa quҧn lý chuyên ngành sau luұn văn ÿã ÿѭӧc sӱa chӳa (nӃu có) CHӪ TӎCH HӜI ĈӖNG TRѬӢNG KHOA KӺ THUҰT XÂY DӴNG TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com ĈҤI HӐC QUӔC GIA TP.HCM TRѬӠNG ĈҤI HӐC BÁCH KHOA CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM Ĉӝc Lұp - Tӵ Do - Hҥnh Phúc -oOo - NHIӊM VӨ LUҰN VĂN THҤC SƬ Hӑ tên hӑc viên: VĂN ĈÌNH HѬNG MSHV: 10210224 Ngày, tháng, năm sinh: 25 – 10 – 1975 Nѫi sinh: NghӋ An Chuyên ngành: Xây dӵng cơng trình dân dөng cơng nghiӋp Mã sӕ: 605820 Khố: 2010 I TÊN Ĉӄ TÀI: PHÂN TÍCH ӬNG XӰ SÀN BUBBLEDECK SӰ DӨNG BĨNG TRỊN VÀ BĨNG DҼT CҦI TIӂN II NHIӊM VӨ VÀ NӜI DUNG: ¾ Khҧo sát phân tích ҧnh hѭӣng cӫa kích thѭӟc, hình dҥng bóng nhӵa, cѭӡng ÿӝ bê tơng cӕt thép ÿai ÿӃn ӭng xӱ cӫa sàn BubbleDeck ¾ TiӃn hành mơ phӓng mүu sàn bҵng phѭѫng pháp phҫn tӱ hӳu hҥn sӱ dөng phҫn mӅm ANSYS ÿӇ so sánh vӟi kӃt quҧ thӵc nghiӋm cӫa mүu sàn ¾ ĈӅ xuҩt sӱ dөng dҥng bóng dҽt cҧi tiӃn kӃt cҩu sàn BubbleDeck nhҵm nâng cao khҧ chӏu lӵc cӫa sàn tiӃt kiӋm chi phí cho cơng trình Ĉѭa kӃt luұn, kiӃn nghӏ, khuyӃn cáo hѭӟng phát triӇn cӫa công nghӋ sàn BubbleDeck III NGÀY GIAO NHIӊM VӨ: 02 – 07 – 2012 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIӊM VӨ: 03 – 01 – 2013 V CÁN BӜ HѬӞNG DҮN: TS LѬѪNG VĂN HҦI TS NGUYӈN THӠI TRUNG Nӝi dung ÿӅ cѭѫng Luұn văn thҥc sƭ ÿã ÿѭӧc Hӝi Ĉӗng Chuyên ngành thông qua Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 20…… CÁN BӜ HѬӞNG DҮN CÁN BӜ HѬӞNG DҮN TS Lѭѫng Văn Hҧi TS NguyӉn Thӡi Trung BAN QUҦN LÝ CHUYÊN NGÀNH TRѬӢNG KHOA KӺ THUҰT XÂY DӴNG TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com i LӠI CҦM ѪN Hӑc viên xin bày tӓ lòng biӃt ѫn q thҫy ÿã cung cҩp ÿҫy ÿӫ nhӳng kiӃn thӭc phөc vө cho viӋc nghiên cӭu hoàn thành luұn văn Ĉһc biӋt hӑc viên gӱi lӡi cҧm ѫn sâu sҳc ÿӃn Thҫy hѭӟng dүn TS Lѭѫng Văn Hҧi TS NguyӉn Thӡi Trung ÿã nhiӋt tình hѭӟng dүn truyӅn ÿҥt kiӃn thӭc cho suӕt thӡi gian làm luұn văn ÿӇ tơi hồn thành ÿӅ tài Hӑc viên cNJng chân thành cҧm ѫn thҫy cán bӝ Phòng thí nghiӋm kӃt cҩu cơng trình, khoa Kӻ thuұt Xây dӵng, trѭӡng Ĉҥi hӑc Bách khoa Tp.HCM ÿã tҥo ÿiӅu kiӋn giúp ÿӥ q trình thӵc hành thí nghiӋm ÿӇ thӵc hiӋn luұn văn Ngoài ra, hӑc viên cNJng cҧm ѫn sӵ nhiӋt tình cӫa TS Lê Anh Tuҩn, cán bӝ giҧng dҥy bӝ môn Vұt liӋu Xây dӵng, khoa Kӻ thuұt Xây dӵng, trѭӡng Ĉҥi hӑc Bách khoa Tp.HCM, Công ty xây dӵng Kim Tѫ ÿã giúp ÿӥ tài trӧ bóng nhӵa Cuӕi cùng, hӑc viên xin chân thành cҧm ѫn gia ÿình, bҥn bè ÿã ÿӝng viên giúp ÿӥ hӑc viên theo ÿuәi hồn thành chѭѫng trình cao hӑc TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com ii TĨM TҲT Gҫn ÿây, cơng nghӋ xây dӵng lҳp ghép mӟi sӱ dөng sàn BubbleDeck ÿѭӧc ӭng dөng nhiӅu dӵ án công nghiӋp thӃ giӟi Sàn BubbleDeck sӱ dөng quҧ bóng rӛng làm tӯ nhӵa tái chӃ ÿây mӝt phѭѫng pháp cҧi tiӃn, bóng nhӵa thay thӃ cho vùng bê tơng tham gia chӏu lӵc ӣ giӳa sàn bê tông thông thѭӡng, vұy làm giҧm trӑng lѭӧng bҧn thân cӫa kӃt cҩu Trong luұn văn này, kӃt quҧ thӵc nghiӋm cӫa sàn BubbleDeck chӏu tҧi trӑng tƭnh ÿѭӧc trình bày Ҧnh hѭӣng cӫa yӃu tӕ khác ÿӃn ӭng xӱ cӫa sàn BubbleDeck ÿѭӧc xem xét, nhѭ cѭӡng ÿӝ bê tơng, hình dҥng ÿѭӡng kính cӫa quҧ bóng nhӵa, cӕt thép ÿai Các kӃt quҧ tӯ thӵc nghiӋm sӁ ÿѭӧc so sánh vӟi sàn bê tông cӕt thép truyӅn thӕng ÿӇ chӭng tӓ tính ѭu viӋt hiӋu quҧ cӫa cơng nghӋ mӟi Ngồi ra, viӋc cҧi tiӃn hình dҥng quҧ bóng nhӵa bҵng cách sӱ dөng bóng hình dҽt nhҵm tăng khҧ chӏu tҧi cӫa sàn tӕt hѫn cNJng ÿѭӧc trình bày chi tiӃt Các kӃt quҧ nghiên cӭu cho thҩy tính hiӋu quҧ khҧ thi ÿӇ ӭng dөng sàn BubbleDeck công trình xây dӵng tҥi ViӋt Nam ABSTRACT The new prefabricated construction technology using BubbleDeck slab is recently applied in many industrial projects in the world BubbleDeck slab uses hollow balls made by recycled plastic and therefore it is an innovatory method of virtually eliminating concrete from the middle of conventional slab not contributes to the structural performance, thereby importantly reducing structural self weight In this thesis, the experimental results of BubbleDeck slab subject to static loadings are presented The effects of various factors to the behaviors of BubbleDeck slab are considered, such as the concrete strength, the shape and diameter of plastic balls, reinforcement stirrup The obtained results will be compared with that of traditional reinforced concrete floor in order to demonstrate the superiority and advances of the introduced technology In addition, the improving of the plastic ball’s shape by using elliptical balls for better load-bearing capacity is also presented in details The research results show the effectiveness and feasibility of the application of Bubble Deck slabs in the construction works in Vietnam TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com iii MӨC LӨC LӠI CҦM ѪN i TÓM TҲT… ii MӨC LӨC… iii CÁC KÝ HIӊU SӰ DӨNG TRONG LUҰN VĂN vi DANH MӨC BҦNG ix DANH MӨC HÌNH x CHѬѪNG TӘNG QUAN 1.1 Giӟi thiӋu 1.2 Tәng quan vӅ công nghӋ sàn BubbleDeck 1.2.1 Cҩu tҥo 1.2.2 Nhӳng ѭu ÿiӇm cӫa công nghӋ sàn BubbleDeck 1.2.3 Phҥm vi ӭng dөng cӫa công nghӋ sàn BubbleDeck 1.3 Tình hình nghiên cӭu thӃ giӟi nѭӟc 1.3.1 Tình hình nghiên cӭu thӃ giӟi 1.3.2 Tình hình nghiên cӭu nѭӟc 1.4 Mөc tiêu phҥm vi cӫa ÿӅ tài 1.4.1 Mөc tiêu cӫa ÿӅ tài 1.4.2 Phҥm vi cӫa ÿӅ tài CHѬѪNG PHѬѪNG PHÁP BUBBLEDECK 10 2.1 Giӟi thiӋu chung vӅ BubbleDeck 10 2.2 Tính tốn khҧ chӏu lӵc cӫa sàn BubbleDeck 11 2.2.1 Tính tốn cҩu kiӋn chӏu uӕn theo TCXDVN 356 - 2005 11 2.2.1.1 HӋ sӕ giӟi hҥn chiӅu cao vùng nén 11 2.2.1.2 TiӃt diӋn chӳ nhұt 12 2.2.1.3 TiӃt diӋn chӳ T 16 2.2.2 Tính tốn cҩu kiӋn chӏu cҳt theo TCXDVN 356 - 2005 20 2.2.2.1 ĈiӅu kiӋn tính tốn 20 2.2.2.2 ĈiӅu kiӋn bê tông chӏu nén giӳa vӃt nӭt nghiêng 21 2.2.2.3 ĈiӅu kiӋn ÿӝ bӅn cӫa tiӃt diӋn nghiêng 22 2.2.2.4 Tính cҳt cho dҫm, sàn chӏu tҧi tұp trung 24 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com iv CHѬѪNG PHÂN TÍCH THӴC NGHIӊM 26 3.1 Vұt liӋu 26 3.1.1 Bê tông 26 3.1.2 Cӕt thép 27 3.1.3 Bóng nhӵa 27 3.2 Mүu sàn thí nghiӋm 28 3.3 Dөng cө thi công mүu, gia tҧi ÿo ÿҥc 32 3.4 Quy trình ÿúc mүu thí nghiӋm 33 3.5 Sѫ ÿӗ quy trình thí nghiӋm, thu nhұn dӳ liӋu 37 3.5.1 Sѫ ÿӗ thí nghiӋm 37 3.5.2 Bӕ trí thiӃt bӏ ÿo ÿҥc 38 3.5.3 Quy trình gia tҧi thu nhұn dӳ liӋu 44 3.6 KӃt quҧ thí nghiӋm nhұn xét 46 3.6.1 KӃt quҧ thí nghiӋm 46 3.6.2 KiӇu phá hoҥi sàn 47 3.7 Phân tích sӕ liӋu sàn kích thѭӟc 1615x680x195 mm 52 3.7.1 So sánh lӵc – chuyӇn vӏ 52 3.7.2 So sánh lӵc – biӃn dҥng cӕt thép 54 3.7.3 So sánh lӵc – biӃn dҥng bê tông 56 3.7.4 So sánh lӵc – bӅ rӝng vӃt nӭt 57 3.8 Phân tích sӕ liӋu sàn kích thѭӟc 1900x800x230 mm 59 3.8.1 So sánh lӵc – chuyӇn vӏ 59 3.8.2 So sánh lӵc – biӃn dҥng cӕt thép 62 3.8.3 So sánh lӵc – biӃn dҥng bê tông 64 3.8.4 So sánh biӃn dҥng cӕt thép ÿai – biӃn dҥng kéo bê tông cӫa sàn A.BD.4 66 3.8.5 So sánh lӵc – bӅ rӝng vӃt nӭt 68 3.9 Sàn bubbledeck bóng tròn 1615x680x195 mm 1900x800x230 mm 70 3.9.1 So sánh lӵc – chuyӇn vӏ 70 3.9.2 So sánh lӵc – biӃn dҥng cӕt thép 72 3.9.3 So sánh lӵc – biӃn dҥng bê tông 74 3.9.4 So sánh lӵc – bӅ rӝng vӃt nӭt 76 3.10 KӃt quҧ tính tốn lý thuyӃt 78 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com v CHѬѪNG MÔ PHӒNG MҮU SÀN BҴNG PHѬѪNG PHÁP PHҪN TӰ HӲU HҤN 81 4.1 Mөc ÿích cӫa viӋc mơ phӓng 81 4.2 Mơ hình vұt liӋu 81 4.2.1 Bê tông 81 4.2.2 Cӕt thép 83 4.3 So sánh kӃt quҧ thí nghiӋm vӟi kӃt quҧ ANSYS cho mүu sàn 91 4.3.1 So sánh lӵc – chuyӇn vӏ 91 4.3.2 So sánh lӵc – biӃn dҥng cӕt thép 92 4.3.3 So sánh lӵc – biӃn dҥng bê tông 94 CHѬѪNG KӂT LUҰN VÀ KIӂN NGHӎ 98 5.1 KӃt luұn 98 5.2 KiӃn nghӏ 99 TÀI LIӊU THAM KHҦO 100 KӂT QUҦ CÔNG BӔ ĈҤT ĈѬӦC TӮ LUҰN VĂN 102 PHӨ LӨC 103 A KӃt quҧ thí nghiӋm xác ÿӏnh cѭӡng ÿӝ bê tơng 103 B KӃt quҧ thí nghiӋm xác ÿӏnh cѭӡng ÿӝ thép 103 C KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn 104 D KӃt quҧ mô phӓng tӯ ANSYS 113 LÝ LӎCH TRÍCH NGANG 120 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com vi CÁC KÝ HIӊU SӰ DӨNG TRONG LUҰN VĂN Kí hiӋu a, a ' Giҧi thích, ÿӏnh nghƭa Ĉѫn vӏ Khoҧng cách tӯ trӑng tâm cӕt thép As ÿӃn mép chӏu kéo mm tӯ trӑng tâm As' ÿӃn mép chӏu nén Ab DiӋn tích tiӃt diӋn bê tơng mm2 As DiӋn tích tiӃt diӋn cӕt thép dӑc chӏu kéo mm2 As' DiӋn tích tiӃt diӋn cӕt thép dӑc chӏu nén mm2 Asw DiӋn tích tiӃt diӋn mӝt lӟp cӕt thép ÿai mm2 Abw DiӋn tích tiӃt diӋn lӟp bê tông chӏu kéo mm2 b BӅ rӝng tiӃt diӋn chӳ nhұt, sѭӡn cӫa tiӃt diӋn chӳ T mm bf BӅ rӝng cánh cӫa tiӃt diӋn chӳ T mm B Kí hiӋu cҩp ÿӝ bӅn cӫa bê tơng C ChiӅu dài hình chiӃu tiӃt diӋn nghiêng mm Co Giá trӏ C ÿӇ tính cӕt thép ÿai mm Eb , Ec Môÿun ÿàn hӗi cӫa bê tông MPa Es Môÿun ÿàn hӗi cӫa cӕt thép MPa ft Cѭӡng ÿӝ chӏu kéo chҿ ÿôi cӫa bê tông mүu trө MPa fy Ӭng suҩt chҧy dҿo cӫa cӕt thép MPa fu Ӭng suҩt chӏu kéo tӟi hҥn cӫa cӕt thép MPa F Kí hiӋu tҧi trӑng tұp trung ( F1 , F2 ) h ChiӅu cao tiӃt diӋn mm ho ChiӅu cao làm viӋc mm hf ChiӅu cao cánh tiӃt diӋn chӳ T mm L Khoҧng cách giӳa gӕi tӵa cҥnh sàn mm M Kí hiӋu mơmen uӕn kNm, Nmm M gh Khҧ chӏu mômen cӫa tiӃt diӋn kNm, Nmm Mf Mômen phân giӟi cӫa tiӃt diӋn chӳ T kNm, Nmm - N, kN TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com vii kNm, Nmm Mb Giá trӏ mômen dùng ÿӇ tính Qb Pcr Lӵc gây nӭt N, kN Pu Lӵc phá hoҥi N, kN qsw Khҧ chӏu lӵc cӫa cӕt thép ÿai tính thành phân bӕ ÿӅu Q Lӵc cҳt tính tốn N, kN Qbo Khҧ chӏu cҳt cӫa bê tông N, kN Qb Khҧ chӏu cҳt cӫa bê tông tiӃt diӋn nghiêng N, kN Qb Giá trӏ nhӓ nhҩt cӫa Qb N, kN Qsw Khҧ chӕng lӵc cҳt cӫa cӕt thép ÿai tiӃt N, kN kN/m, N/mm diӋn nghiêng Qbt Khҧ chӏu cҳt theo ÿiӅu kiӋn ӭng suҩt nén N, kN Rb ( fc' ); Rbt ( ft ) Giá trӏ tính tốn cӫa cѭӡng ÿӝ bê tông (cѭӡng ÿӝ vӅ nén vӅ kéo) MPa Rs ( f s ); Rsc Cѭӡng ÿӝ tính tốn vӅ nén vӅ kéo cӫa cӕt thép dӑc MPa Rsw Cѭӡng ÿӝ tính tốn cӕt thép ngang MPa s Khoҧng cách cӕt thép ÿai mm uf Giá trӏ ÿӇ tính Mn cӫa tiӃt diӋn chӳ T mm v1 , v2 Khoҧng cách tӯ gӕi tӵa ÿӃn lӵc tұp trung mm w BӅ rӝng khe nӭt mm wcr BӅ rӝng khe nӭt ӣ thӡi ÿiӇm bҳt ÿҫu nӭt mm wu BӅ rӝng khe nӭt tӟi hҥn mm x ChiӅu cao vùng bê tơng chӏu nén mm Z Cánh tay ÿòn nӝi lӵc mm Za Khoҧng cách giӳa trӑng tâm As As' mm Zb Cánh tay ÿòn nӝi lӵc tiӃt diӋn ÿһt cӕt thép ÿѫn mm D HӋ sӕ ÿӇ xác ÿӏnh Z , [ R - Dm HӋ sӕ tính tốn tiӃt diӋn - E HӋ sӕ ÿӇ tính Mb1 - J HӋ sӕ tính tốn tiӃt diӋn - Bҧng C.1: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn A.S.0 104 0.13 0.27 0.44 0.68 0.96 1.23 1.49 1.78 2.06 2.36 2.64 2.93 3.48 4.93 8.39 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 PHӨ LӨC 0.00 19.87 11.70 6.89 4.09 3.27 2.90 2.49 2.13 1.77 1.45 1.10 0.77 0.45 0.26 0.16 0.00 21.43 13.26 7.37 4.13 3.31 2.94 2.55 2.19 1.79 1.47 1.16 0.79 0.47 0.30 0.17 0.00 9.02 5.19 3.71 3.20 2.87 2.57 2.21 1.89 1.57 1.30 1.04 0.77 0.50 0.32 0.16 0.00 2.953 1.323 1.150 0.920 0.697 0.527 0.363 0.220 0.060 -0.027 -0.133 -0.153 -0.187 -0.170 -0.090 0.000 14.527 3.887 1.497 1.247 0.997 0.843 0.647 0.477 0.330 0.130 -0.023 -0.087 -0.107 -0.067 0.000 2.083 0.627 0.577 0.490 0.437 0.393 0.323 0.223 0.153 0.113 0.043 -0.047 -0.120 -0.150 -0.083 0.000 2.967 1.343 1.277 1.043 0.877 0.690 0.527 0.367 0.210 0.080 -0.067 -0.120 -0.147 -0.137 -0.050 0.000 14.237 4.127 1.617 1.367 1.140 0.937 0.770 0.627 0.470 0.307 0.140 -0.033 -0.090 -0.033 0.000 2.630 1.060 0.913 0.753 0.653 0.520 0.393 0.217 0.077 -0.013 -0.083 -0.110 -0.150 -0.140 -0.057 0.000 35.390 19.830 8.260 2.830 1.948 1.762 1.544 1.333 1.127 0.933 0.690 0.389 0.155 0.083 0.048 0.000 35.841 19.951 8.338 2.870 1.824 1.653 1.459 1.244 1.041 0.823 0.588 0.362 0.179 0.095 0.036 0.000 -1.036 -0.889 -0.720 -0.660 -0.596 -0.527 -0.459 -0.402 -0.326 -0.278 -0.209 -0.153 -0.097 -0.048 -0.024 0.000 -1.136 -0.931 -0.979 -0.886 -0.806 -0.725 -0.620 -0.540 -0.439 -0.371 -0.290 -0.214 -0.133 -0.077 -0.040 0.000 2.92 1.66 0.66 0.24 0.22 0.20 0.20 0.20 0.14 0.10 0.10 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt thép bê tông bê tông Nӭt P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép T_2 BT_1 BT_2 (mm) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) (o/oo) C KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 105 0.15 0.30 0.57 0.89 1.18 1.50 1.85 2.15 2.48 2.81 3.17 3.61 4.82 7.53 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 PHӨ LӨC 0.00 14.64 6.18 4.03 3.51 3.11 2.61 2.30 1.96 1.61 1.23 0.91 0.52 0.25 0.09 0.00 0.00 6.96 4.01 3.53 3.13 2.63 2.32 2.00 1.59 1.25 0.93 0.56 0.23 0.07 0.00 8.64 4.76 3.60 3.23 2.80 2.51 2.18 1.89 1.51 1.19 0.91 0.56 0.31 0.16 0.00 2.140 1.893 1.540 1.283 1.087 0.880 0.750 0.590 0.380 0.223 0.137 0.017 -0.007 -0.020 0.000 12.867 3.180 2.610 2.290 2.050 1.773 1.547 1.297 1.047 0.803 0.507 0.250 0.033 0.013 0.000 2.700 2.333 1.907 1.640 1.390 1.110 0.927 0.703 0.470 0.280 0.103 0.023 0.003 0.000 0.000 1.830 1.687 1.423 1.300 1.133 0.900 0.713 0.563 0.370 0.227 0.133 0.090 0.030 0.030 0.000 13.937 3.653 2.847 2.530 2.227 1.953 1.693 1.377 1.103 0.817 0.610 0.263 0.070 0.023 0.000 2.620 2.257 1.937 1.743 1.470 1.137 1.057 0.750 0.693 0.520 0.260 0.127 0.093 0.047 0.000 13.280 3.570 2.242 2.000 1.813 1.623 1.440 1.246 1.055 0.849 0.631 0.361 0.087 0.036 0.000 13.399 3.472 2.117 1.915 1.728 1.521 1.331 1.120 0.922 0.719 0.516 0.302 0.091 0.032 0.000 -1.041 -0.743 -0.580 -0.491 -0.415 -0.342 -0.286 -0.237 -0.197 -0.157 -0.117 -0.068 -0.040 -0.020 0.000 -1.139 -0.833 -0.728 -0.644 -0.555 -0.455 -0.398 -0.342 -0.282 -0.221 -0.161 -0.105 -0.056 -0.028 0.000 1.66 0.87 0.30 0.26 0.24 0.20 0.20 0.14 0.10 0.10 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép bê tông bê tông Nӭt P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 BT_1 BT_2 (mm) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.2: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn A.BD.1 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 106 0.12 0.26 0.43 0.67 0.99 1.22 1.70 2.00 2.35 2.68 3.03 3.37 3.75 4.17 4.73 5.48 6.91 9.84 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 175 PHӨ LӨC 0.00 16.60 9.71 7.57 6.04 5.16 4.63 4.21 3.68 3.26 2.82 2.42 1.94 1.53 1.24 0.84 0.59 0.29 0.12 0.00 15.70 9.93 7.71 6.32 5.24 4.71 4.23 3.76 3.32 2.90 2.34 2.02 1.59 1.22 0.86 0.61 0.35 0.16 0.00 8.92 6.61 5.37 4.58 3.90 3.45 3.04 2.68 2.31 2.00 1.66 1.38 1.10 0.90 0.61 0.38 0.23 0.09 0.00 2.613 2.407 2.047 1.757 1.540 1.410 1.257 1.130 1.017 0.833 0.670 0.613 0.503 0.377 0.170 0.060 0.027 0.007 0.000 8.917 5.833 3.757 3.467 3.250 2.923 2.597 2.327 2.033 1.877 1.520 1.273 1.047 0.813 0.477 0.240 0.080 0.003 0.000 2.493 2.287 1.927 1.637 1.420 1.297 1.210 1.137 1.010 0.917 0.727 0.640 0.343 0.237 0.153 0.023 0.003 0.020 0.000 2.820 2.613 2.253 1.963 1.747 1.587 1.413 1.257 1.107 0.957 0.787 0.670 0.480 0.320 0.207 0.060 0.017 0.000 0.000 8.223 5.463 3.327 3.037 2.820 2.550 2.297 2.057 1.940 1.663 1.447 1.277 1.090 0.910 0.597 0.240 0.060 0.007 0.000 2.483 2.277 1.917 1.627 1.410 1.307 1.123 0.937 0.820 0.720 0.570 0.467 0.350 0.240 0.090 -0.010 -0.023 -0.017 0.000 8.341 4.710 2.330 1.900 1.791 1.668 1.537 1.406 1.271 1.136 0.977 0.826 0.707 0.600 0.437 0.214 0.071 0.028 0.000 8.372 4.761 2.361 1.909 1.861 1.714 1.571 1.424 1.290 1.163 1.020 0.897 0.774 0.639 0.425 0.210 0.028 0.008 0.000 -0.943 -0.841 -0.735 -0.665 -0.588 -0.524 -0.475 -0.419 -0.359 -0.310 -0.262 -0.226 -0.181 -0.153 -0.109 -0.064 -0.040 -0.016 0.000 -1.015 -0.902 -0.773 -0.684 -0.689 -0.604 -0.531 -0.471 -0.411 -0.358 -0.314 -0.282 -0.230 -0.197 -0.141 -0.081 -0.040 -0.016 0.000 2.26 1.33 0.94 0.70 0.34 0.30 0.28 0.20 0.18 0.16 0.14 0.14 0.14 0.10 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép bê tông bê tông Nӭt P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 BT_1 BT_2 (mm) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.3: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn A.BD.2 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 107 0.12 0.19 0.30 0.42 0.57 0.76 0.99 1.15 1.41 1.65 1.89 2.14 2.43 2.78 3.09 3.85 4.76 9.33 0.00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 185 PHӨ LӨC 0.00 20.85 11.35 6.74 4.98 4.44 3.97 3.54 3.04 2.60 2.23 1.89 1.56 1.21 0.86 0.61 0.40 0.28 0.18 0.06 0.00 21.27 11.69 6.92 5.04 4.48 3.99 3.56 3.00 2.58 2.27 1.91 1.60 1.27 0.92 0.63 0.46 0.32 0.20 0.12 0.00 12.14 8.40 4.81 3.82 3.04 2.72 2.39 2.09 1.81 1.61 1.37 1.12 0.93 0.63 0.49 0.36 0.26 0.17 0.10 0.00 3.280 3.080 2.487 1.893 1.453 1.407 1.060 0.947 0.747 0.620 0.460 0.330 0.177 0.143 0.090 0.050 0.033 0.017 0.010 0.000 17.893 8.253 5.350 4.690 3.987 3.563 3.167 2.730 2.350 2.030 1.660 1.320 0.810 0.410 0.217 0.100 0.037 0.017 0.000 3.373 3.173 2.580 1.987 1.487 1.400 1.187 0.980 0.687 0.543 0.443 0.350 0.217 0.160 0.133 0.080 0.040 0.010 -0.007 0.000 3.663 3.483 2.943 2.403 1.903 1.717 1.593 0.933 0.817 0.603 0.440 0.300 0.207 0.077 0.010 -0.017 -0.057 -0.047 -0.033 0.000 16.713 7.793 4.520 3.860 3.087 2.810 2.613 2.013 1.533 1.470 1.057 0.930 0.370 0.023 -0.053 -0.063 -0.067 -0.040 0.000 3.300 3.137 2.640 2.143 1.740 1.600 1.487 1.277 1.047 0.900 0.743 0.557 0.427 0.227 0.040 -0.007 -0.020 -0.037 -0.030 0.000 23.025 12.930 7.180 3.740 1.978 1.692 1.469 1.247 1.072 0.929 0.794 0.623 0.524 0.365 0.167 0.087 0.052 0.020 0.012 0.000 21.726 11.728 6.279 3.040 1.794 1.611 1.445 1.294 1.159 1.016 0.873 0.706 0.607 0.369 0.202 0.099 0.036 0.016 0.012 0.000 -1.127 -0.802 -0.591 -0.499 -0.455 -0.439 -0.410 -0.386 -0.374 -0.358 -0.350 -0.318 -0.241 -0.161 -0.117 -0.089 -0.056 -0.040 -0.028 0.000 -1.227 -0.921 -0.732 -0.619 -0.527 -0.491 -0.454 -0.418 -0.386 -0.362 -0.330 -0.290 -0.217 -0.129 -0.088 -0.064 -0.040 -0.024 -0.016 0.000 5.64 3.82 2.26 1.24 0.90 0.60 0.54 0.50 0.40 0.34 0.30 0.20 0.20 0.14 0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép bê tông bê tông Nӭt P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 BT_1 BT_2 (mm) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.4: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn A.BD.3 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 108 0.11 0.22 0.35 0.52 0.70 0.93 1.16 1.40 1.65 1.92 2.19 2.48 2.77 3.19 3.52 3.94 4.77 6.39 10.75 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 195 PHӨ LӨC 0.00 14.40 23.25 8.00 4.76 5.91 4.27 3.82 3.04 3.41 2.67 2.31 1.68 1.97 1.39 1.12 0.64 0.85 0.42 0.14 0.25 0.00 14.16 22.83 7.86 4.74 5.85 4.23 3.84 2.98 3.37 2.65 2.33 1.70 1.99 1.41 1.08 0.58 0.81 0.36 0.14 0.27 0.00 11.45 15.32 6.83 3.92 5.01 3.51 3.17 2.50 2.82 2.21 1.94 1.41 1.65 1.15 0.92 0.54 0.73 0.37 0.13 0.23 0.00 4.320 5.050 3.173 2.133 2.447 1.860 1.593 0.913 1.177 0.677 0.517 0.250 0.363 0.147 0.053 -0.013 0.020 -0.033 0.017 -0.010 0.000 17.820 9.863 2.997 5.560 2.630 2.383 2.017 2.137 1.767 1.630 1.097 1.397 0.933 0.640 0.220 0.417 0.020 -0.003 0.003 0.000 4.680 5.410 3.533 2.493 2.807 2.200 1.893 1.367 1.650 1.027 0.823 0.453 0.663 0.243 0.107 -0.050 -0.010 -0.077 -0.010 -0.050 0.000 4.350 4.980 3.357 2.457 2.727 2.087 1.850 1.403 1.603 1.183 0.997 0.653 0.840 0.497 0.307 0.037 0.150 -0.013 -0.013 -0.007 0.000 16.373 9.250 2.793 5.267 2.323 2.037 1.640 1.847 1.460 1.270 0.887 1.113 0.690 0.487 0.180 0.303 0.043 0.007 0.013 0.000 3.610 4.240 2.617 1.717 1.987 1.583 1.413 0.980 1.250 0.813 0.607 0.253 0.377 0.127 0.050 -0.023 -0.007 -0.023 0.000 -0.010 0.000 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) 6.220 2.067 3.269 1.761 1.607 1.345 1.464 1.206 1.083 0.782 0.936 0.607 0.440 0.151 0.274 0.056 0.004 0.024 0.000 Cҧm biӃn thép T_2 (o/oo) 12.640 12.239 25.101 24.600 6.420 2.073 3.319 1.791 1.636 1.382 1.513 1.231 1.104 0.846 0.973 0.699 0.552 0.274 0.397 0.060 0.020 0.036 0.000 Cҧm biӃn thép T_1 (o/oo) Bҧng C.5: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn A.BD.4 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 0.993 1.240 0.628 0.385 0.467 0.250 0.191 0.060 0.115 0.032 0.020 0.000 0.016 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.008 -0.004 0.000 Cҧm biӃn thép T_3 (o/oo) -1.070 -1.258 -0.930 -0.753 -0.825 -0.713 -0.660 -0.564 -0.604 -0.520 -0.475 -0.358 -0.407 -0.302 -0.250 -0.137 -0.189 -0.072 -0.024 -0.044 Cҧm biӃn bê tông BT_1 (o/oo) 0.000 -0.971 -1.148 -0.850 -0.431 -0.556 -0.399 -0.371 -0.306 -0.330 -0.274 -0.230 -0.169 -0.189 -0.141 -0.117 -0.077 -0.093 -0.048 -0.024 -0.032 Cҧm biӃn bê tông BT_2 (o/oo) 0.000 0.542 0.997 0.215 0.175 0.185 0.165 0.153 0.133 0.145 0.113 0.105 0.072 0.088 0.056 0.028 0.020 0.024 0.016 0.000 0.012 Cҧm biӃn bê tông BT_3 (o/oo) 0.000 4.24 6.52 2.64 0.70 1.60 0.54 0.50 0.44 0.50 0.40 0.34 0.22 0.30 0.20 0.20 0.12 0.14 0.04 0.00 0.00 0.00 VӃt Nӭt (mm) 109 0.18 0.38 0.55 0.72 0.93 1.17 1.45 1.78 2.16 2.48 2.72 2.99 3.45 5.38 9.01 11.17 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 155 PHӨ LӨC 0.00 18.73 11.54 6.73 4.42 3.96 3.67 3.09 2.65 2.22 1.89 1.46 1.15 0.87 0.66 0.43 0.21 0.00 17.95 11.04 6.48 4.02 3.56 3.07 2.95 2.59 2.08 1.75 1.40 1.09 0.81 0.58 0.37 0.19 0.00 9.84 8.01 4.86 3.11 2.66 2.40 2.15 1.86 1.63 1.39 1.14 0.92 0.70 0.52 0.33 0.18 0.00 0.933 0.880 0.790 0.733 0.543 0.283 0.113 0.007 -0.103 -0.140 -0.170 -0.190 -0.213 -0.213 -0.133 -0.120 0.000 16.820 9.243 3.160 2.740 2.337 1.887 1.547 1.073 0.833 0.613 0.033 -0.087 -0.140 -0.113 -0.037 0.000 0.900 0.887 0.740 0.707 0.543 0.383 0.277 0.133 0.010 -0.097 -0.187 -0.237 -0.230 -0.187 -0.160 -0.123 0.000 0.943 0.950 0.790 0.623 0.517 0.303 0.187 0.020 -0.110 -0.150 -0.163 -0.183 -0.193 -0.147 -0.120 -0.087 0.000 16.797 9.250 3.213 2.610 2.203 1.850 1.573 1.203 0.910 0.480 0.200 0.060 -0.030 -0.063 -0.030 0.000 1.530 1.507 1.230 1.057 0.933 0.730 0.560 0.350 0.183 0.033 -0.120 -0.177 -0.163 -0.147 -0.087 -0.037 0.000 29.070 19.880 11.680 4.290 2.075 1.857 1.674 1.448 1.210 0.972 0.718 0.504 0.306 0.179 0.091 0.040 0.000 27.682 18.889 11.200 3.868 1.843 1.636 1.462 1.223 1.017 0.770 0.560 0.421 0.234 0.119 0.060 0.020 0.000 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.6: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn B.S.0 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com -1.008 -0.833 -0.703 -0.539 -0.507 -0.451 -0.402 -0.334 -0.274 -0.217 -0.149 -0.109 -0.080 -0.052 -0.036 -0.012 0.000 -0.926 -0.773 -0.685 -0.487 -0.463 -0.411 -0.362 -0.310 -0.270 -0.230 -0.177 -0.129 -0.089 -0.060 -0.040 -0.020 0.000 2.76 2.20 0.80 0.32 0.28 0.24 0.22 0.18 0.16 0.12 0.10 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt bê tông bê tông Nӭt BT_1 BT_2 (mm) (o/oo) (o/oo) 110 0.11 0.23 0.41 0.65 0.88 1.16 1.42 1.73 1.97 2.21 2.48 2.75 3.43 5.25 7.67 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 145 PHӨ LӨC 0.00 13.27 6.87 4.84 3.63 3.24 2.84 2.49 2.14 1.76 1.47 1.14 0.79 0.52 0.27 0.10 0.00 9.02 4.97 3.78 3.32 2.95 2.55 2.25 1.84 1.49 1.15 0.84 0.52 0.26 0.14 0.00 8.00 6.12 3.69 2.99 2.70 2.44 2.14 1.85 1.58 1.30 1.04 0.78 0.55 0.28 0.13 0.00 2.747 2.577 1.873 1.440 1.257 1.073 0.907 0.807 0.653 0.190 0.027 -0.067 -0.120 -0.093 -0.063 0.000 14.250 10.103 3.303 2.760 2.540 2.240 2.007 1.800 1.533 1.000 0.773 0.510 0.267 -0.037 -0.067 0.000 2.017 1.870 1.707 1.480 1.273 1.160 1.067 1.003 0.840 0.387 0.260 0.103 0.003 -0.050 -0.040 0.000 1.813 1.683 1.473 1.257 1.083 0.943 0.860 0.790 0.680 0.263 0.133 0.007 -0.063 -0.023 -0.007 0.000 14.433 10.327 3.387 2.833 2.553 2.337 2.047 1.820 1.523 0.940 0.690 0.397 0.120 0.023 0.023 0.000 2.767 2.503 2.160 1.747 1.507 1.300 1.120 0.950 0.730 0.300 0.147 0.010 -0.043 -0.017 -0.010 0.000 12.185 5.522 2.728 2.049 1.878 1.699 1.513 1.350 1.175 0.949 0.778 0.580 0.349 0.079 0.032 0.000 12.374 5.694 2.827 2.066 1.867 1.669 1.471 1.293 1.082 0.868 0.682 0.484 0.317 0.087 0.032 0.000 -1.095 -0.963 -0.837 -0.724 -0.631 -0.555 -0.487 -0.430 -0.378 -0.338 -0.282 -0.229 -0.153 -0.068 -0.028 0.000 -0.975 -0.874 -0.782 -0.693 -0.608 -0.520 -0.435 -0.363 -0.286 -0.238 -0.181 -0.137 -0.097 -0.064 -0.028 0.000 1.40 0.96 0.40 0.36 0.32 0.30 0.28 0.22 0.20 0.14 0.10 0.08 0.04 0.02 0.00 0.00 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép bê tông bê tông Nӭt P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 BT_1 BT_2 (mm) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.7: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn B.BD.1 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 111 0.12 0.25 0.45 0.64 0.89 1.14 1.41 1.69 2.08 2.41 2.66 3.05 3.43 3.99 4.52 5.12 6.26 8.75 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 PHӨ LӨC 0.00 14.95 8.73 5.59 4.99 4.56 4.05 3.67 3.23 2.87 2.47 2.09 1.71 1.35 1.05 0.72 0.52 0.26 0.14 0.00 15.41 8.91 5.63 5.03 4.54 4.11 3.71 3.29 2.89 2.53 2.07 1.75 1.39 1.09 0.78 0.54 0.30 0.12 0.00 9.27 6.17 5.10 4.50 4.00 3.62 3.18 2.80 2.45 2.12 1.76 1.46 1.16 0.93 0.67 0.48 0.26 0.10 0.00 2.727 2.233 2.003 1.797 1.500 1.373 1.253 1.090 0.913 0.793 0.517 0.357 0.243 0.150 0.097 -0.030 -0.083 -0.060 0.000 10.133 6.923 4.150 3.633 3.243 2.937 2.577 2.310 2.007 1.590 1.427 1.177 0.867 0.567 0.283 0.030 -0.047 -0.037 0.000 2.560 2.067 1.837 1.630 1.333 1.150 0.997 0.867 0.757 0.653 0.537 0.387 0.270 0.157 0.033 -0.077 -0.057 -0.027 0.000 2.480 2.030 1.823 1.633 1.363 1.177 1.030 0.903 0.797 0.683 0.557 0.510 0.260 0.123 -0.013 -0.093 -0.077 -0.053 0.000 9.893 6.737 3.920 3.403 3.013 2.707 2.323 2.020 1.790 1.527 1.320 1.050 0.753 0.557 0.303 0.047 -0.047 -0.013 0.000 2.640 2.227 2.037 1.863 1.617 1.413 1.170 0.983 0.777 0.617 0.497 0.437 0.297 0.137 0.000 -0.057 -0.053 -0.040 0.000 8.031 5.768 3.940 3.090 2.644 2.084 1.798 1.648 1.497 1.322 1.151 0.949 0.707 0.532 0.377 0.262 0.071 0.028 0.000 7.917 5.771 3.899 3.028 2.492 2.015 1.757 1.578 1.427 1.260 1.109 0.950 0.791 0.624 0.477 0.298 0.072 0.028 0.000 -0.998 -0.910 -0.853 -0.796 -0.721 -0.676 -0.600 -0.535 -0.471 -0.415 -0.362 -0.306 -0.258 -0.217 -0.165 -0.121 -0.064 -0.028 0.000 -0.849 -0.801 -0.724 -0.668 -0.592 -0.499 -0.451 -0.390 -0.326 -0.294 -0.266 -0.233 -0.205 -0.177 -0.137 -0.101 -0.052 -0.020 0.000 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép bê tông bê tông P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 BT_1 BT_2 (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.8: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn B.BD.2 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com 2.12 1.44 0.91 0.68 0.50 0.34 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 VӃt Nӭt (mm) 112 0.09 0.17 0.29 0.41 0.54 0.74 0.99 1.24 1.45 1.68 1.93 2.21 2.57 2.93 3.29 3.71 4.12 5.96 8.66 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 PHӨ LӨC 200 0.00 19.96 8.46 12.80 5.48 4.42 3.55 3.94 3.16 2.68 1.97 2.31 1.66 1.39 0.76 1.11 0.54 0.24 0.39 0.16 0.08 0.00 20.48 8.54 13.04 5.52 4.48 3.53 3.98 3.14 2.70 2.03 2.29 1.72 1.43 0.82 1.09 0.56 0.28 0.37 0.18 0.08 0.00 12.93 6.17 8.80 4.29 3.75 2.97 3.35 2.66 2.35 1.77 2.03 1.49 1.24 0.72 0.98 0.50 0.25 0.36 0.16 0.07 0.00 3.517 7.970 1.040 0.777 0.520 0.600 0.453 0.370 0.200 0.263 0.113 0.083 -0.033 0.007 -0.073 -0.073 -0.083 -0.053 -0.027 0.000 6.427 16.273 3.283 2.647 1.997 2.303 1.733 1.467 0.960 1.167 0.743 0.563 0.213 0.420 0.113 -0.033 0.017 -0.037 -0.010 0.000 3.953 8.407 1.477 1.200 0.763 1.000 0.600 0.503 0.283 0.353 0.183 0.140 0.000 0.073 -0.047 -0.037 -0.050 -0.027 -0.020 0.000 3.633 8.087 1.157 0.863 0.500 0.623 0.413 0.330 0.207 0.253 0.157 0.090 0.007 0.027 -0.030 -0.047 -0.063 -0.033 -0.027 0.000 7.250 17.117 3.183 2.490 2.020 2.220 1.807 1.653 1.260 1.417 1.077 0.967 0.497 0.743 0.193 0.000 0.050 -0.013 -0.027 0.000 3.797 8.250 1.320 1.130 0.713 0.920 0.537 0.417 0.210 0.270 0.123 0.087 0.027 0.060 -0.010 -0.053 -0.043 -0.047 -0.040 0.000 22.280 4.760 11.730 2.169 1.891 1.550 1.701 1.407 1.292 1.007 1.138 0.872 0.714 0.361 0.555 0.214 0.056 0.111 0.032 0.016 0.000 23.130 4.898 11.879 2.137 1.971 1.680 1.827 1.545 1.406 1.116 1.251 0.957 0.810 0.457 0.636 0.282 0.072 0.123 0.040 0.020 0.000 -1.201 -0.910 -1.000 -0.677 -0.612 -0.560 -0.572 -0.536 -0.504 -0.415 -0.459 -0.371 -0.318 -0.181 -0.262 -0.137 -0.064 -0.089 -0.036 -0.024 0.000 -1.140 -0.846 -1.043 -0.608 -0.548 -0.475 -0.507 -0.439 -0.407 -0.342 -0.375 -0.310 -0.270 -0.161 -0.226 -0.117 -0.052 -0.072 -0.032 -0.016 0.000 5.14 2.22 3.34 1.30 0.60 0.40 0.50 0.28 0.26 0.22 0.26 0.20 0.20 0.12 0.20 0.10 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 Lӵc Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Ĉӗng Demec Demec Demec Demec Demec Demec Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn Cҧm biӃn VӃt D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 thép thép bê tông bê tông Nӭt P hӗ hӗ hӗ hӗ D_1 (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) T_1 T_2 BT_1 BT_2 (mm) (kN) ĈH_A ĈH_B ĈH_C ĈH_D (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) (mm) (mm) (mm) (mm) Bҧng C.9: KӃt quҧ ÿo ÿҥc mүu sàn B.BD.3 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com113 D KӃt quҧ mô phӓng tӯ ANSYS a) KӃt quҧ cӫa sàn A.S.0 (giá trӏ lӵc P = cӝt TIME x 340 x 75 x 1.59 x 4) N - Chuy͋n v͓ t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 1568 UY 0.10000E-02 0.975738E-03 0.20000E-02 0.195148E-02 0.35000E-02 0.341509E-02 0.57500E-02 0.561052E-02 0.91250E-02 0.890368E-02 0.14188E-01 0.138435E-01 0.21781E-01 0.212532E-01 0.33172E-01 0.323680E-01 0.50258E-01 0.490407E-01 0.75887E-01 0.740507E-01 0.11433 0.111568 0.17200 0.167849 0.25849 0.252282 0.28477 0.277931 0.31104 0.303581 0.31266 0.305159 0.31366 0.306135 0.31466 0.307112 0.31566 0.740649 0.31666 0.860662 0.31766 0.879549 0.31916 0.884983 0.32141 0.892336 0.32478 0.905360 0.32984 0.921559 0.33744 0.944875 0.34883 0.981468 0.36591 1.03592 0.39154 1.13266 0.41717 1.22517 0.45562 1.52680 0.49406 1.67827 0.55172 1.93481 0.60939 2.15716 0.69589 2.60138 0.78238 2.96034 0.84077 3.55862 0.86704 4.95661 0.87887 6.21537 0.89069 7.62191 0.89867 8.27253 0.90665 9.05398 0.91862 10.2156 0.93658 11.9908 PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com114 0.96351 0.96684 0.97016 0.97515 0.98014 0.98350 0.98687 0.99192 0.99697 1.0000 14.2466 14.2757 14.3107 16.2024 16.2186 16.2504 16.2709 18.3452 18.3688 18.3987 - Bi͇n d̩ng thép t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 303 EPELX 0.10000E-02 0.356309E-06 0.20000E-02 0.712619E-06 0.35000E-02 0.124708E-05 0.57500E-02 0.204878E-05 0.91250E-02 0.325134E-05 0.14188E-01 0.505517E-05 0.21781E-01 0.776094E-05 0.33172E-01 0.118196E-04 0.50258E-01 0.179078E-04 0.75887E-01 0.270402E-04 0.11433 0.407392E-04 0.17200 0.612888E-04 0.25849 0.921154E-04 0.28477 0.101479E-03 0.31104 0.110844E-03 0.31266 0.111420E-03 0.31366 0.111776E-03 0.31466 0.115307E-03 0.31566 0.103527E-02 0.31666 0.107200E-02 0.31766 0.108160E-02 0.31916 0.108801E-02 0.32141 0.109712E-02 0.32478 0.109904E-02 0.32984 0.111805E-02 0.33744 0.114675E-02 0.34883 0.119294E-02 0.36591 0.125575E-02 0.39154 0.128467E-02 0.41717 0.134664E-02 0.45562 0.144505E-02 0.49406 0.154642E-02 PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com115 0.55172 0.60939 0.69589 0.78238 0.84077 0.86704 0.87887 0.89069 0.89867 0.90665 0.91862 0.93658 0.96351 0.96684 0.97016 0.97515 0.98014 0.98350 0.98687 0.99192 0.99697 1.0000 0.142029E-02 0.159523E-02 0.180019E-02 0.200724E-02 0.326931E-02 0.663573E-02 0.101183E-01 0.140800E-01 0.154686E-01 0.169372E-01 0.194914E-01 0.234955E-01 0.291257E-01 0.289958E-01 0.291896E-01 0.341736E-01 0.342375E-01 0.342612E-01 0.342966E-01 0.396729E-01 0.398726E-01 0.400828E-01 - Bi͇n d̩ng bê tơng t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 1872 EPELX 0.10000E-02 -0.606370E-06 0.20000E-02 -0.121274E-05 0.35000E-02 -0.212230E-05 0.57500E-02 -0.348664E-05 0.91250E-02 -0.553315E-05 0.14188E-01 -0.860294E-05 0.21781E-01 -0.132077E-04 0.33172E-01 -0.201148E-04 0.50258E-01 -0.304758E-04 0.75887E-01 -0.460176E-04 0.11433 -0.693313E-04 0.17200 -0.104304E-03 0.25849 -0.156768E-03 0.28477 -0.172705E-03 0.31104 -0.188643E-03 0.31266 -0.189623E-03 0.31366 -0.190230E-03 0.31466 -0.190836E-03 0.31566 -0.349171E-03 0.31666 -0.367020E-03 0.31766 -0.367224E-03 0.31916 -0.368749E-03 PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com116 0.32141 0.32478 0.32984 0.33744 0.34883 0.36591 0.39154 0.41717 0.45562 0.49406 0.55172 0.60939 0.69589 0.78238 0.84077 0.86704 0.87887 0.89069 0.89867 0.90665 0.91862 0.93658 0.96351 0.96684 0.97016 0.97515 0.98014 0.98350 0.98687 0.99192 0.99697 1.0000 -0.371174E-03 -0.375477E-03 -0.381178E-03 -0.389528E-03 -0.402826E-03 -0.422599E-03 -0.448741E-03 -0.449605E-03 -0.460158E-03 -0.494479E-03 -0.546092E-03 -0.598667E-03 -0.652696E-03 -0.721509E-03 -0.811706E-03 -0.962126E-03 -0.101943E-02 -0.104260E-02 -0.104564E-02 -0.104879E-02 -0.102085E-02 -0.117737E-02 -0.138532E-02 -0.103782E-02 -0.104184E-02 -0.133013E-02 -0.103115E-02 -0.103438E-02 -0.103308E-02 -0.132766E-02 -0.102118E-02 -0.102447E-02 b) KӃt quҧ cӫa sàn A.BD.1 (giá trӏ lӵc P = cӝt TIME x 340 x 75 x 1.545 x 4) N - Chuy͋n v͓ t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 0.10000E-02 0.20000E-02 0.35000E-02 0.57500E-02 0.91250E-02 0.14188E-01 0.21781E-01 0.33172E-01 0.50258E-01 0.75887E-01 0.11433 0.17200 0.25849 0.31688 PHӨ LӨC 1101 UY 0.112645E-02 0.225290E-02 0.394258E-02 0.647711E-02 0.102789E-01 0.159817E-01 0.245360E-01 0.373676E-01 0.566157E-01 0.854890E-01 0.128802 0.193777 0.291794 0.971462 TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com117 0.37526 0.46284 0.55042 0.68179 0.81316 0.87227 0.89888 0.91085 0.92282 0.93479 0.95275 0.97070 1.21868 1.68310 2.10767 2.74966 3.48198 3.96391 5.10522 5.63484 7.43509 8.75952 11.2196 13.8005 c) KӃt quҧ cӫa sàn A.BD.2 (giá trӏ lӵc P = cӝt TIME x 400 x 75 x 1.66 x 4) N - Bi͇n d̩ng bê tông t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 1064 EPELX 0.10000E-02 -0.717095E-06 0.20000E-02 -0.143419E-05 0.35000E-02 -0.250983E-05 0.57500E-02 -0.412331E-05 0.91250E-02 -0.654353E-05 0.14188E-01 -0.101739E-04 0.21781E-01 -0.156195E-04 0.33172E-01 -0.237879E-04 0.50258E-01 -0.360409E-04 0.75887E-01 -0.544210E-04 0.11433 -0.819924E-04 0.17200 -0.123353E-03 0.25849 -0.185955E-03 0.31688 -0.364449E-03 0.37526 -0.419842E-03 0.46284 -0.490825E-03 0.55042 -0.575803E-03 0.68179 -0.700435E-03 0.81316 -0.801303E-03 0.89724 -0.881085E-03 0.94862 -0.966954E-03 0.97174 -0.959892E-03 0.97810 -0.963745E-03 0.98096 -0.964129E-03 0.98196 -0.964205E-03 0.98296 -0.969274E-03 0.98396 -0.966904E-03 0.98546 -0.967752E-03 0.98771 -0.970415E-03 0.99108 -0.970785E-03 0.99336 -0.971290E-03 0.99564 -0.972242E-03 0.99782 -0.972923E-03 1.0000 -0.973785E-03 PHӨ LӨC TS Lѭѫng Văn Hҧi - luongvanhai@gmail.com118 d) KӃt quҧ cӫa sàn A.BD.3 (giá trӏ lӵc P = cӝt TIME x 400 x 75 x 1.8 x 4) N - Bi͇n d̩ng bê tơng t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 1473 EPELX 0.10000E-02 -0.638074E-06 0.20000E-02 -0.127615E-05 0.35000E-02 -0.223326E-05 0.57500E-02 -0.366894E-05 0.91250E-02 -0.582246E-05 0.14188E-01 -0.905275E-05 0.21781E-01 -0.138982E-04 0.33172E-01 -0.211666E-04 0.50258E-01 -0.320692E-04 0.75887E-01 -0.484237E-04 0.11433 -0.729564E-04 0.17200 -0.109758E-03 0.21092 -0.134600E-03 0.24984 -0.159571E-03 0.30823 -0.291241E-03 0.36661 -0.340774E-03 0.45419 -0.405480E-03 0.58556 -0.509264E-03 0.71693 -0.601280E-03 0.84830 -0.979292E-03 0.88243 -0.129420E-02 0.89779 -0.109417E-02 0.90470 -0.843844E-03 0.90781 -0.842875E-03 0.91092 -0.844492E-03 0.91302 -0.843773E-03 0.91512 -0.845598E-03 0.91827 -0.128932E-02 0.92142 -0.844307E-03 0.92614 -0.848859E-03 0.93323 -0.108875E-02 0.94032 -0.854694E-03 0.95095 -0.121844E-02 0.95573 -0.824740E-03 0.96051 -0.824653E-03 0.96769 -0.115911E-02 e) KӃt quҧ cӫa sàn B.BD.1 (giá trӏ lӵc P = cӝt TIME x 340 x 75 x 1.62 x 4) N - Bi͇n d̩ng thép t̩i v͓ trí giͷa sàn ***** ANSYS POST26 VARIABLE LISTING ***** TIME 0.10000E-02 0.20000E-02 PHӨ LӨC 263 EPELX 0.344700E-06 0.689401E-06 ... chia lѭӟi phҫn tӱ sàn BubbleDeck bóng tròn 88 Hình 4.14: Mơ hình ӭng suҩt Sx cӫa phҫn tӱ sàn BubbleDeck bóng tròn 88 Hình 4.15: Mơ hình vӃt nӭt sàn BubbleDeck bóng tròn 88 Hình... phҫn tӱ sàn ÿһc 86 Hình 4.10: Mơ hình vӃt nӭt sàn ÿһc 87 Hình 4.11: Mơ hình cӕt thép sàn BubbleDeck bóng tròn 87 Hình 4.12: Mơ hình bê tơng sàn BubbleDeck bóng tròn ... 2010 I TÊN Ĉӄ TÀI: PHÂN TÍCH ӬNG XӰ SÀN BUBBLEDECK SӰ DӨNG BĨNG TRỊN VÀ BĨNG DҼT CҦI TIӂN II NHIӊM VӨ VÀ NӜI DUNG: ¾ Khҧo sát phân tích ҧnh hѭӣng cӫa kích thѭӟc, hình dҥng bóng nhӵa, cѭӡng ÿӝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ: Phân tích ứng xử sàn BUBBLEDECK sử dụng bóng tròn và bóng dẹt cải tiến, Luận văn thạc sĩ: Phân tích ứng xử sàn BUBBLEDECK sử dụng bóng tròn và bóng dẹt cải tiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn