Hồ sơ chất lượng công trình VINHOMES GOLDEN RIVER Hoà Bình thi công

201 35,687 5
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:19

HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG NHÀ CAO TẦNG Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Dự Án Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Thiết Kế Công Trình Kế Hoạch Quản Lý Chất Lượng Công Trình Mẫu Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Các Kế Hoạch, Biện Pháp Kiểm Tra, Kiểm Soát Chất Lượng Thi Công Xây Dựng Công Trình Thuyết Minh Biện Pháp Đảm Bảo Chất Lượng Công Trình Sơ Đồ Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Sơ Đồ Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Xin Hồ Sơ Pháp Lý Công Trình Xây Dựng Hồ Sơ Pháp Lý Trong Hồ Sơ Chất Lượng Trọn Bộ Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Bộ Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Công Trình Kinh Nghiệm Làm Hồ Sơ Hoàn Công Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Đường Giao Thông Phần Mềm Làm Hồ Sơ Hoàn Công Hồ Sơ Pháp Lý Đấu Thầu FILE EXCEL HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 46 phần mềm làm hồ sơ quản lý chất lượng chia sẻ kinh nghiệm làm hồ sơ quản lý chất lượng HỒ SƠ PHÁP LÝ VÀ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG hồ sơ quản lý chất lượng đường giao thông phần mềm quản lý chất lượng công trình hồ sơ quản lý chất lượng công trình dân dụng gồm những gì DỰ ÁN: VINHOMES GOLDEN RIVER Địa chỉ: 02 Đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG HOABINH CORPORATION 03-2016 KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH: VINHOMES GOLDEN RIVER GĨI THẦU THI CƠNG: KẾT CẤU VÀ HOÀN THIỆN: TOÀ THÁP LUX 5, LUX VÀ 36 CĂN BIỆT THỰ (GIAI ĐOẠN 1) MUÏC LUÏC Trang MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH/ 2 NỘI DUNG THUẬT NGỮ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠNG TR ÌNH 30 PHỤ LỤC 33 ITP - KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 50 DANH MỤC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 92 DANH MỤC MẪU KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 97 10 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU 137 11 CÁC BIỂU MẪU TRÌNH DUYỆT 178 1 MỤ C TIÊ U KẾ HOẠ C H CHẤ T LƯ N G CÔ N G TRÌNH : Thiết lập chương trình hoạt động cho tổ chức đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng dự án Nhằm đảm bảo cho tổ chức hoàn thành dự án theo Yêu cầu Chủ đầu tư, Tiêu chí kỹ thuật dự án tuân thủ luật pháp Nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành theo mục tiêu cụ thể BCH công trình đề sau: - Hoàn thành tiến độ lập - Tuân thủ cam kết An toàn lao động, không để xảy tai nạn lao động, đảm bảo 100% công nhân tham gia thi công tập huấn an toàn lao động - Nhóm quản lý chất lượng dự án hoạt động phối hợp với Bên có liên quan để hiệu chỉnh hoàn thiện hệ thống - Để hoàn thành mục tiêu này, Công trình thực theo tài liệu yêu cầu sau: + Nhà thầu phải thỏa hiệp với Chủ đầu tư Quản Lý Thi Cô ng tài liệu tham chiếu, quy trình thi công kênh thông tin + Bản Quy Đònh Kỹ Thuật Và Các Bản Vẽ Của Công Trình + Các tiêu chuẩn Việt Nam NỘ I DUN G: - Kế Hoạch Chất Lượng Công Trình nêu hệ thống thi hành để kiểm soát kiểm tra Chất lượng tất công tác thi hành trực tiếp Nhà thầu phụ đội nhóm thi công tự quản Hòa Bình nhà cung ứng thông qua công việc sau: - Kế hoạch kiểm tra Thử nghiệm tương ứng - Chất lượng sản phẩm sản xuất bên công trường phải kiểm tra lúc giao hàng nơi cần thiết bên công trường Các công tác kiểm tra thực theo Kế hoạch kiểm tra Thử nghiệm - Tuân thủ theo yêu cầu Pháp luật Xây dựng Việt Nam Đơn vò kiể m đònh chất lượng độc lập (Nếu Chủ đầu tư yêu cầu) - Các thủ thuật công tác quản lý xây dựng để Đả m bảo chất lượng kiểm soát chất lượng THUẬ T NGƯ : 3.1 Chất Lượng : Mức độ tập hợp đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu 3.2 Chính Sách Chất Lượng : Các ý đònh tổng quát toàn đònh hướng Công ty chất lượng ban giám đốc công bố thức 3.3 Quản Lý Chất Lượng : Tất hoạt động chức quản lý toàn việc xác đònh sách chất lượng, mục tiêu trách nhiệm Những hoạt động bao gồm kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng hệ thống chất lượng 3.4 Các Hệ Thống Chất Lượng : Cơ cấu tổ chức, thủ tục, quy trình nguồn lực cần có để thi hành việc quản lý chất lượng 3.5 Kế Hoạch Chất Lượng : Tập hợp tài liệu hệ thống chất lượng cho công trình riêng 3.6 Kiểm Soát Chất Lượng (QC) : Phần việc hệ thống chất lượng có nhiệm vụ, thông qua kiểm tra, xem xét lại, đo lường, thử nghiệm đánh giá, xác đònh yêu cầu quy đònh đáp ứng 3.7 Đảm bảo Chất Lượng (QA) : Một phần quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng tin yêu cầu chất lượng thực 3.8 Đánh Giá Chất Lượng : Hoạt động kiểm tra để kiểm tra hệ thống chất lượng công tác thi hành tiếp tục tuân thủ yêu cầu 3.9 Quy Trình : Tập hợp nguồn lực hoạt động có tương quan để chuyển vật liệu đầu vào thành sản phẩm đầu 3.10 Sản Phẩm : Hàng hoá, vật liệu, thiết bò, phân đoạn công tác hay dòch vụ kết từ hoạt động hay quy trình 3.11 Kiểm Tra : Quy trình thức việc xác nhận lập hồ sơ tài liệu theo tiêu chuẩn nghiệm thu PHƯƠNG PHÁ P QUẢ N LÝ CHẤ T LƯ N G : 4.1 CƠ SỞ THAM CHIẾ U : - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam khóa XIII - Nghò đònh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghò đònh 46/2015 NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng - Quy trình quản lý chất lượng Hòa Bình 4.2 ĐẢ M BẢ O CHẤ T LƯ N G : 4.2 CƠ CẤ U TỔ CHỨ C THI CÔ N G : MÔ TẢ CHỨC DANH:  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN :  Mục tiêu: - Đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty chủ động lên kế hoạch làm việc với Bên A; - Thiết lập “Bộ máy hoạt động” Công trường; - Thiết lập “Kế hoạch, hoàn chỉnh biện pháp, tổ chức thi công” đem lại hiệu kinh tế cho dự án, đáp ứng yêu cầu đem lại thoả mãn cho khách hàng, tăng cường tiềm lực cho Hoà Bình; - Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát hoạt động thiết lập  Trách nhiệm: - Có kế hoạch cụ thể chủ động làm việc với Bên A, với quan hữu quan; - Phối hợp CHTCT, tổ chức triển khai thực dự án, đảm bảo “Tiến độ, Chất lượng, An toàn”, thoả mãn yêu cầu khách hàng  CHỈ HUY TRƯỞNG:  Trách nhiệm: Tổ chức triển khai thực dự án, đảm bảo “Tiến độ, Chất lượng, An toàn, Xây dựng tập thể vững mạnh, Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng Nguồn kinh phí duyệt” - Chuẩn bò cho hoạt động thi công - Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý nguồn vật lực - Quản lý nguồn tài lực - Tổ chức, giám sát “Tiến độ, Khối lượng, Chất lượng” hoạt động thi công công trường - Cùng Ban an toàn Công ty, xây dựng “mạng lưới an toàn rộng khắp công trường”, đảm bảo không tai nạn kết thúc công trình - Cam kết thực Chính sách chất lượng Côn g ty, đem lại thoả mãn cho khách hàng  TRƯỞNG NHÓM ĐẢM BẢO CHẤT LƯNG/ KIỂM SOÁT CHẤT LƯNG:  Trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch chất lượng công trình cho dự án: - Tham chiếu yêu cầu khách hàng quan chức để điều chỉnh hoạt động hệ thống chất lượng dự án - Tập hợp, lưu trữ, xem xét, phổ biến quy trình chất lượng, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án - Tổ chức thực quản lý hồ sơ: Thiết lập form qui trình cho dự án đáp ứng yêu cầu Quản lý thi công, Chủ đầu tư quan chức - Chuẩn bò kế hoạch chất lượng phối hợp với bên để thực công tác nghiệm thu, bàn giao cho Công trình - Thực vai trò đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng - Kiểm tra - giám sát hoạt động thi công công trường bao gồm: - Quản lý mặt chất lượng loại vật liệu sử dụng, đảm bảo theo tiêu chuẩn yêu cầu - Quản lý mặt chất lượng phận như: Máy móc thiết bò, An toàn lao động/VSMT,… công trường - Kiểm tra chất lượng hoạt động thi công hàng ngày Công trường - Thay mặt BGĐ/ CT quản lý giám sát chất lượng Công trình chòu đạo trực tiếp Giám đốc dự án - Trao đổi thông tin với khách hàng, kể xử lý ý kiến khách hàng mặt chất lượng  CHỈ HUY PHO:  Trách nhiệm: - Chòu trách nhiệm trước CHTCT với nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ tối đa cho CHTCT từ ngày nhận nhiệm vụ đến kết thúc thời hạn bảo hành CT, bao gồm: - Trực tiếp tham mưu cho QA/QC việc soạn thảo kế hoạch chất lượng CT - Tham mưu cho QA/QC kiểm soát cân đối kế hoạch - Trực tiếp tổ chức thi công - Trực tiếp chòu trách nhiệm chung trước CHT/CT - Làm việc với Tư vấn giám sát vấn đề thi công trực tiếp công trình  TRƯỞNG BAN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:  Trách nhiệm: - Tham gia huấn luyện ATLĐ VSMT cho công nhân lao động công trình vào buổi sáng - Thường xuyên theo dõi thực nội quy, quy phạm, thực kiểm tra lập thành văn kiểm tra báo cáo hàng ngày, tuần tháng (Để phân tích rút kinh nghiệm đề phòng yếu tố tai nạn) - Tổ chức huấn luyện lao động tuyển dụng biện pháp làm việc an toàn giao việc cho công nhân lao động - Bố trí người lao động làm việc nghề đào tạo, huấn luyện qua sát hạch kiến thức AT- VSLĐ đạt yêu cầu - Phụ trách công tác sơ cấp cứu người lao động bò tai nạn lao động - Thực kiểm tra đôn đốc người lao động thực tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn - Theo dõi việc quản lý máy, thiết bò, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt AT – VSLĐ Theo dõi việc thực công tác đảm bảo an toàn lao động máy móc thiết bò thi công: Đăng ký, kiểm đònh giấy phép sử dụng - Kiểm tra đề xuất CHT cung cấp trang thiết bò cá nhân theo tiêu chuẩn quy đònh AT- VSLĐ  GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH:  Trách nhiệm: - Giám sát kỹ thuật, chất lượng tiến độ thi công hạng mục Công trình nhằm đảm bảo thỏa mãn yêu cầu Hợp đồng ký kết - Giám sát công tác ATLĐ khu vực phụ trách - Kiểm tra theo dõi để xác đònh không phù hợp trình kỹ thuật thi công, tiến độ thi công chất lượng hạng mục công trình - Giám sát tình hình sử dụng vật tư - Phối hợp với Nhóm QC/QC tổ chức nghiệm thu (các cơng việc thi cơng, vật tư,…) với Tư vấn giám sát Chủ đầu tư  TRẮC ĐẠC:  Trách nhiệm: - Thực thao tác kỹ thuật công tác trắc: Nhận trục, mốc, cao độ bên A bàn giao, kiểm tra, bắn mực thi công cho hạng mục, công tác khác CHTCT phân công - Thiết lập lưu trữ vẽ báo cáo trắc đạc công trường - Lập chương trình trắc đạc dự án: Quy trình trắc đạc thi công xây dựng, Quan trắc lún chuyển vò đối tượng lân cận (Đường, nhà công trình công cộng,…) - Phối hợp với Nhóm QC tổ chức nghiệm thu (Vò trí, cao độ,…) với Tư vấn giám sát Chủ đầu tư  NHÂN VIÊN VẼ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ HOÀN CÔNG:  Trách nhiệm: - Phụ trách toàn vẽ thi công (shop drawings) phục vụ kòp thời việc thi công hạng mục CT - Phụ trách toàn vẽ phục vụ công tác hoàn công công trình xây dựng theo quy đònh hành - Giám sát thiết kế chi tiết - Thi hành kiểm soát thông tin liên quan đến vẽ trình duyệt Đơn vò thi công Các vẽ phân phối Chủ đầu tư đơn vò tư vấn  NHÂN VIÊN ISO/ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÌNH:  Trách nhiệm: - Giúp BCHCT soạn thảo văn bản, liên hệ trình ký với Bên A - Sắp xếp, lưu giữ theo dõi hồ sơ chứng từ theo hệ thống quy đònh - Hỗ trợ hồ sơ cho thành viên BCH thực công việc theo yêu cầu Bên A bên liên quan - Thi hành kiểm soát hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng dự án 4.2 ĐẢ M BẢ O CHẤ T LƯ N G : - Đảm bảo chất lượng giúp thiết lập tính ổn đònh dự án thông qua tiêu chí nghiệm thu quy trình sử dụng - Đảm bảo chất lượng hoạt động mang tính liên tục thực thường xuyên trình thi công xây dựng đến giai đoạn bảo hành, sở việc tuân thủ tiêu chí kỹ thuật quy đònh quy trình thi công sử dụng cho dự án - Các hoạt động đảm bảo chất lượng trình thi công bảo hành sau Nhà thầu sở để đánh giá Chất lượng công trình thông qua hồ sơ hoàn công chứng tuân thủ - Với yêu cầu chất lượng dự án, Đơn vò thi công thực việc đảm bảo chất lượng dự án theo thủ tục sau:  Quy trình hoạt động nhóm QA/QC  Quy trình thi công tổng quát  Quy trình thi công công tác - Phần thô hoàn thiện/ Structure and finised:  Quy trình thi công công tác cốp pha  Quy trình thi công công tác cốt thép  Quy trình thi công công tác bê tông  Quy trình thi công công tác hoàn thiện - Hồ sơ chất lượng - Theo dõi chất lượng thời gian vận hành THƠNG TIN TỔNG QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG & CÁC ĐỐI TÁC Hợp đồng số: ………….……Ngày ký : …………………… Ngày khởi công : ……………… ……… Ngày hồn thành : ……………………… Tên cơng trình : VINHOMES GOLDEN RIVER Địa chỉ: Số Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Hạng mục thi công: ……………………………………………………………………………………… A- CHỦ ĐẦU TƯ: - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TP.HCM - Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn - P.Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM - Điện thoại: Fax: - Người đại diện: Nguyễn Quang Trung - Chức vụ: Tổng giám đốc - Người liên hệ: Trần Huy Hoàng - Chức vụ : Giám đốc dự án B- NHÀ TƯ VẤN: - Tên Cơng ty: CƠNG TY TNHH ARTELIA VIỆT NAM - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: ……………………………………… - Người đại diện: - Chức vụ: - Người liên hệ: - Chức vụ: Giám sát trưởng C- NHÀ THẦU CHÍNH: - Tên Cơng ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HỊA BÌNH - Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp HCM, Việt Nam - Điện thoại: (84-8) 3932 5030 Fax: (84-8) 3932 5221 - Người đại diện: Lê Viết Hải - 188 - Chức vụ: Tổng Giám Đốc - Người liên hệ: Trần Ngọc Long Chức vụ: Giám đốc dự án DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA STT Đại diện Chủ đầu tư : Họ tên cán Đơn vị Chức vụ Chữ ký mẫu Ghi Đơn vị Chức vụ Chữ ký mẫu Ghi Đơn vị Chức vụ Chữ ký mẫu Ghi Đại diện Tư vấn giám sát : STT Họ tên cán STT Đại diện Nhà thầu : Họ tên cán 189 190   Orange highlight: heavy rain Yellow highlight: light rain IN EACH CIRCLE WHEN IT IS RAIN REMARKS: HIGHLIGHT CORRESPOND WITH THE TIME … /…… TÌNH HÌNH THI CƠNG HÀNG NGÀY Ngày…… tháng …… năm 201… Thời tiết: Theo dõi thời tiết Sáng: ………………………………………………………… Chiều: ……………………………………………………… Tối: ………………………………………………………… Tình hình nhân lực, thiết bị thi cơng: 2.1 Nhân lực: ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… 2.2 Thiết bị: ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… Tình hình thi cơng: 3.1 Nội dung, khối lượng cơng việc tiến độ thực hiện: ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… 191 ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… 3.2 Nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày: ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… Mô tả chi tiết cố, hư hỏng vấn đề phát sinh khác q trình thi cơng xây dựng cơng trình: ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… Các kiến nghị ý kiến đạo giải vấn đề phát sinh bên có liên quan ( Chủ đầu tư, Người giám sát thi công, Người giám sát tác giả) ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… Nhận xét kỹ sư giám sát thi cơng xây dựng tình hình chất lượng công việc xây dựng ( ghi rõ họ tên, chức vụ chữ ký) ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… Chỉ huy trưởng công trường tiếp thu kiến nghị nhận xét ( họ tên, chữ ký) ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………… 192 DỰ ÁN: VINHOMES GOLDEN RIVER ĐỊA CHỈ: SỐ TƠN ĐỨC THẮNG, P.BẾN NGHÉ, Q.1, TP.HỒ CHÍ MINH HẠNG MỤC THI CÔNG: BÁO CÁO TUẦN: TP.HCM, /201  BÁO CÁO TUẦN Số: ………… Từ ngày ……………………….Đến ngày …………………… Dự án: ……………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… Hạng mục thi công: ………………………………………………………………………………… Ban QLDA/ TVGS NHÀ THẦU THI CƠNG CƠNG TRÌNH :VINHOMES GOLDEN RIVER Báo cáo tuần ngày …………………… đến ngày ………………… MỤC LỤC I Tóm tắt cơng việc tuần: II Nhân sự: III Vật tư máy móc thiết bị: IV Trình duyệt hồ sơ: V Khó khăn: VI Thời tiết: CƠNG TRÌNH :VINHOMES GOLDEN RIVER Báo cáo tuần ngày …………………… đến ngày ………………… I Tóm tắt cơng việc tuần: Cơng trình giai đoạn chuẩn bị thi công Trong tuần qua, nhà thầu tiến hành công việc sau đây: - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… II Nhân sự: Bộ phận/Nhóm Ca 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 Ngày Đêm III Vật tư máy móc thiết bị: Thép: - Thể bảng phụ lục : Khối lượng thép Bê tông: - Thể bảng phụ lục : Khối lượng bê tông Thiết bị, máy móc, vật tư: - Thể bảng phụ lục 3: Thiết bị, máy móc vật tư cơng trường IV Trình duyệt hồ sơ: Phát hành HBC: - Tổng hợp phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) thể phụ lục - Tổng hợp phiếu yêu cầu chấp thuận (RFA) thể phụ lục - Tổng hợp trình duyệt khác (OTS) thể phụ lục - Tổng hợp trình duyệt vẽ (SDS) thể phụ lục - Tổng hợp vẽ biện pháp (MSS) thể phụ lục V Khó khăn: - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………… CƠNG TRÌNH :VINHOMES GOLDEN RIVER Báo cáo tuần ngày …………………… đến ngày ………………… VI Thời tiết: Ngày 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 Sáng Trưa Tối VII Hình ảnh: Thể phụ lục 9: Báo cáo hình ảnh PHỤ LỤC Stt Phụ lục MÔ TẢ PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THÉP VỀ CÔNG TRƯỜNG PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG PHỤ LỤC THIẾT BỊ MÁY MĨC, VẬT TƯ TRÊN CƠNG TRƯỜNG PHỤ LỤC TỔNG HỢP PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN (RFI) PHỤ LỤC TỔNG HỢP PHIẾU YÊU CẦU CHẤP THUẬN (RFA) PHỤ LỤC TỔNG HỢP HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT KHÁC (OTS) PHỤ LỤC TỔNG HỢP TRÌNH DUYỆT BẢN VẼ SHOP (SDS) PHỤ LỤC TỔNG HỢP TRÌNH DUYỆT BẢN VẼ BIỆN PHÁP (MSS) PHỤ LỤC BÁO CÁO HÌNH ẢNH CÔNG TY Cổ PHầN ĐầU TƯ DịCH Vụ THƯƠNG MạI TP.HCM hợp đồng: hạng mục: chủ đầu tư: TƯ VấN GIáM SáT: TP.Hồ CHí MINH, ./ NHà THầU THI CÔNG: CÔNG TY CP XD & KD ĐịA ốC HOà BìNH vinhomes GOLDEN RIVER CÔNG TRìNH: H¹NG MơC: Hồ SƠ BảN Vẽ HOàN CÔNG độc lập - tự - hạnh céng hßa x· héi chđ nghÜa viƯt nam céng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự - hạnh phúc Hồ SƠ BảN Vẽ HOàN CÔNG HạNG MụC: hạng mục: hợp đồng: CÔNG TRìNH: CÔNG TY Cổ PHầN ĐầU TƯ DịCH Vụ THƯƠNG MạI TP.HCM vinhomes GOLDEN RIVER chñ đầu tư: ĐạI DIệN NHà THầU TƯ VấN GIáM SáT: ĐạI DIệN TVGS NHà THầU THI CÔNG: CÔNG TY CP XD & KD ĐịA ốC HOà BìNH ĐạI DIệN CHủ ĐầU TƯ 02 03 04 05 néi dung b¶n vÏ 01 stt DANH MụC BảN Vẽ ĐạI DIệN NHà THầU ký hiÖu ... ÁN: VINHOMES GOLDEN RIVER Địa chỉ: 02 Đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG HOABINH CORPORATION 03-2016 KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH: VINHOMES GOLDEN RIVER
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ chất lượng công trình VINHOMES GOLDEN RIVER Hoà Bình thi công, Hồ sơ chất lượng công trình VINHOMES GOLDEN RIVER Hoà Bình thi công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn