Tiết 9 - Bài 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (2)

24 49 1
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 11:10

                                                                                                                                                            TiÕt 9 sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Yªn . 142 (2) Phßng GD&§T TP B¾c Ninh Tr­êng THCS Phong Khª S l R ρ = Kiểm tra bài cũ Câu 1: Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S 1 , R 1 và S 2 , R 2 . Hệ thức nào sau đây đúng? A. S 1 R 1 = S 2 R 2 B. S 1 / R 1 = S 2 /R 2 C. R 1 R 1 > S 1 S 2 D. Cả ba hệ thức trên đều sai. Câu trả lời đúng là (kích vào đây ra câu TL đúng) Kiểm tra bài cũ Câu 2: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S 1 = 5mm 2 và có điện trở R 1 = 8,5 ôm. Dây thứ hai có tiết diện S 2 =0,5mm 2 . Tính điện trở R 2 ? Trả lời câu 2 (kích vào đây 2 lần ra lời giải) Vì S 2 = S 1 /10 nên R 2 =10R 1 = 85ôm ở lớp 7, ta đã biết đồng là kim loại dẫn điện rất tốt, chỉ kém có bạc, nhưng lại rẻ hơn bạc rất nhiều. Vì thế đồng thường được dùng làm dây dẫn để nối các thiết bị và dụng cụ trong các mạng điện. Vậy căn cứ vào đặc trưng nào để biết chính xác vật liệu này dẫn điện tốt hơn vật liệu kia ? Đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay: Tiết 9 bài 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Tiết 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn C1. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với dây dẫn có đặc điểm gì ? I. sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn TLC1. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng bằng các vật liệu khác nhau. 1. Thí nghiệm a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của các dây dẫn. b. Lập bảng ghi kết quả TN. c. Tiến hành TN. d. Từ kết quả TN hãy rút ra nhận xét xem điện trở của các dây dẫn này là như nhau hay khác nhau. Tiết 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I. sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 1. Thí nghiệm a.Sơ đồ mạch điện để tiến hành TN xác định điện trở của các dây dẫn. A V K + - Dây dẫn để xác định điện trở Tiết 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I. sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 1. Thí nghiệm a. Sơ đồ mạch điện để tiến hành TN xác định điện trở của các dây dẫn. b. Lập bảng ghi kết quả TN. KQ đo Lần TN Hiệu điên thế (V) Cường độ dòng điện (A) Điện trở dây dẫn ( ) Dây đồng Dây nhôm Dây sắt U 2 = U 3 = I 1 = I 1 = I 3 = R 2 = R 3 = R 1 = U 1 = K A B 6V K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ R 1 =U 1 /I 1 = 6/3,5 1,7«m D©y ®ång l 1 = 100m, S 1 =1mm 2 K 5 3 2 0 1 4 6 A -+ TiÕt 9 sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn I. sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn 1. ThÝ nghiÖm c. TiÕn hµnh TN. ≈ K A B 6V K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ R 1 =U 1 /I 1 = 6/2 3 «m D©y nh«m l 1 = 100m, S 1 =1mm 2 K 5 3 2 0 1 4 6 A -+ TiÕt 9 sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn I. sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn 1. ThÝ nghiÖm c. TiÕn hµnh TN. ≈ K A B 6V K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ R 1 =U 1 /I 1 = 6/ 0,5 12 «m D©y s¾t l 1 = 100m, S 1 =1mm 2 K 5 3 2 0 1 4 6 A -+ TiÕt 9 sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn I. sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn 1. ThÝ nghiÖm c. TiÕn hµnh TN. ≈ . luận Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Tiết 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I. sự phụ thuộc của điện trở vào vật. 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Tiết 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn C1. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 9 - Bài 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (2), Tiết 9 - Bài 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (2)

Bình luận về tài liệu tiet-9-bai-9-su-phu-thuoc-cua-dien-tro-vao-vat-lieu-lam-day-dan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP