ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B

3 312 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 10:46

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B THI TH I H C L N I KH I A, B Câu L i gi i m Câu 1.1 m) Kh o sát s bi n thiên và v th hàm s khi Khi . lim,lim xx yy 0,25 0,25 BBT: 1 + 0 + 3 Kho ng bi n: , kho ng ngh ch bi n: C i: , c c ti u: 0,25 V th : V 0,25 Câu 1.2 m) hàm s có c i, c c ti m c c tr c th ng th ng Hàm s có c i, c c ti u khi và ch khi . 0,25 Vi t l i hàm s i d ng . ng th m c c tr c th hàm s 0,25 ng th ng này có h s góc nên không th song song v ng th ng . m c c tr c th hàm s ng th ng m c a hai c c tr c th thu ng th ng . 0,25 m c c tr c th hàm s là và , m c a là . khi và ch khi , th a mãn u ki n. 0,25 Câu 2 m) Gi u ki n: 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3 m) u ki n: 0,25 t 0,25 V i , gi c V i , gi c 0,25 . 0,25 Câu 4 m) 0,25 0,25 0,25 V y . 0,25 Câu 5 m) HI AB, suy ra SI AB. Suy ra góc gi a (SAB) và (ABC) là góc . T , suy ra . L i có . 0,25 . . 0,25 Nh n xét: BN SA N, suy ra CN SA. , . 0,25 , suy ra góc c n tìm là . 0,25 Câu 6 m) Cho và . Gi s , suy ra , suy ra . 0,25 . 0,25 Kh o sát hàm s trên c giá tr l n nh t c a 0,5 Câu 7a (1 m) G i I m BC, ta có suy ra . nên . Suy ra . 0,25 và suy ra , suy ra . 0,25 G i . T ta có . 0,25 Gi c (do ). V y . 0,25 Câu 8a m) nên . nên 0,25 Gi i h c . Suy ra 0,25 Bán kính: 0,25 0,25 Câu 9a m) a b TH1. b = 0: cách Suy ra có TH2. b = 2: 0,25 TH3. X ng c nh nhau: có 16 cách (do ) 0,25 cách Suy ra có 0,25 0,25 Câu 7b m) (C) có tâm , bán kính . . . 0,25 G i l m c a . nên có bán kính . 0,25 c , suy ra , hay . 0,25 V i . V i . 0,25 Câu 8b m) , suy ra . , . Nh n th y nên . 0,25 Suy ra = . 0,25 suy ra . 0,25 V i , , V i , . 0,25 Câu 9b m) u ki n: nguyên . . 0,25 0,25 . 0,25 S là 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B, ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn