Kế hoạch : Hai không

7 47 0
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 06:10

Phòng Giáo dục Trạm Tấu trờng thcs Tô Hiệu Số: /KH-THCS cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ban hành theo Quyết định số 3859/QĐ - BGD & ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/7/2006; Hởng ứng phát động thực hiện cuộc vận động này của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu ; Thực hiện kế hoạch số 19/KH-GD ngày 24/9/2007, công văn hớng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trạm Tấu ; trờng THCS Tô Hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh" năm học 2008-2009 nh sau: I Mục đích yêu cầu: 1- Tiếp tục xây dựng kỷ cơng nề nếp trong dạy và học, khắc phục những yếu kém trong tổ chức quản lý, đánh giá thi đua, tổ chức các kỳ thi, kiểm tra xét lên lớp ; nâng cao chất l ợng dạy và học, nâng cao hiệu quả giáo dục. 2- Giáo dục phẩm chất đạo đức, bồi dỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Ngăn chặn kịp thời các tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục. Tạo động lực để cán bộ giáo viên nhà trờng có nhận thức đúng đắn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ; hởng ứng, tham gia tích cực có hiệu quả cuộc vận động này. 3- Từ khâu đột phá Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục tạo nên những bớc phát triển mới, tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lợng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 II Nội dung triển khai: 1- Những tồn tại trong công tác thi cử và bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thởng : + Nhận thức về việc đánh giá kết quả của học sinh của giáo viên trong các nhà trờng còn buông lỏng và có sự sai lệch. + Tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế; ý thức và phơng pháp học tập của một bộ phận học sinh bất cập, chất lợng giáo dục thực chất cha cao. + Quy trình tổ chức kiểm tra, đánh giá cha thật sự nghiêm túc. Nội dung, ph- ơng pháp ra đề kiểm tra cha đợc trú trọng. + Công tác thanh tra, kiểm tra cha kịp thời xử lý, công tác kiểm tra sau thanh tra cha triệt để, thiếu kiên quyết. + Công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thởng cha thực sự khoa học, cha đổi mới. 2- Nhiệm vụ: 2.1. Công tác tuyên truyền: - Triển khai tốt nội dung cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục tới toàn thể CBGV, học sinh của hai nhà trờng, tới các bậc phụ huynh học sinh, đồng thời tuyên truyền để các lực lợng xã hội đồng tình ủng hộ và tham gia thực hiện tốt cuộc vận động. - Khơi dậy và phát huy niềm tự hào và tự trọng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của tất cả đội ngũ Thày Cô giáo của hai nhà trờng. 2.2. Nhiệm vụ: - Triển khai mạnh mẽ trong toàn trờng, phụ huynh và học sinh, đồng thời tuyên truyền để các lực lợng xã hội đồng thuận, ủng hộ và tham gia thực hiện tốt cuộc vận động. - Khơi dậy và phát huy niềm tự hòa và tự trọng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. - Cuộc vận động đợc triển khai một cách sâu rộng, cụ thể ngay từ đầu năm học, gắn cuộc vận động với phong trào thi đua dạy tốt học tốt, với cuộc vận động Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm và quá trình tổ chức thực hiện đề án số 03về phát triển giáo dục, nâng cao chất lợng nguồn nhân lực giai đoạn 2006 2010 của huyện. Tr ờng THCS Tô Hiệu Huyện Trạm Tấu Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 - Nhà trờng chủ động tham mu và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xây dựng môi trờng giáo dục lành mạnh bền vững. Nhiệm vụ cụ thể: a- Ban giám hiệu : - Xây dựng kỷ cơng, nề nếp, quy chế làm việc, phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới cách đánh giá cán bộ giáo viên, nghiêm túc đánh giá và tự đánh giá kết quả giáo dục của nhà trờng theo từng kỳ và cả năm học. - Cụ thể hoá các tiêu chí và chỉ tiêu thi đua tới mỗi giáo viên, học sinh trong nhà trờng để có đợc kết quả đánh giá đúng sau mỗi đợt thi đua và cuối năm học. b. Đối với cán bộ giáo viên trong nhà trờng: - Nâng cao tinh thần trách nhiệm ngời thầy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Dân chủ-Kỷ cơng-Tình thơng- Trách nhiệm. Thực hiện đúng yêu cầu mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gơng sáng cho học sinh noi theo. - Ký cam kết thực hiện tốt cuộc vận động nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục đối với Ban giám hiệu nhà trờng; tuyên truyền sâu rộng nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động trong học sinh và nhân dân . - Thực hiện tốt kỷ cơng nền nếp trong công tác giảng dạy. Tích cực đổi mới phơng pháp dạy học, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, chống lối dạy học đọc chép, dạy theo kiểu thuyết trình, học sinh học tập thụ động, không có đồ dùng dạy học. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, làm tốt khâu kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. Chấm dứt tình trạng hạ thấp yêu cầu trong việc kiểm tra đánh giá, chấm chữa bài, tự ý nâng sửa điểm đánh giá xếp loại sai quy định, không đúng thực chất. - Không làm các việc tiêu cực để chạy theo thành tích. Không vi phạm nội quy, quy định của ngành. Không dung túng, bao che cho các việc làm sai trái của đồng nghiệp và học sinh. c. Đối với học sinh: - Ký cam kết thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động. Tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện; thực hiện đúng theo yêu cầu nhiệm vụ của ngời học sinh. Tr ờng THCS Tô Hiệu Huyện Trạm Tấu Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 - Xác định đúng thái độ và động cơ học tập, xây dựng phơng pháp học tập cho mỗi cá nhân, chủ động trong học tập, chống lời học, học tủ, học lệnh. - Không gian lận, quay cóp trong khi làm bài kiểm tra và trong các kỳthi . III- Giải pháp thực hiện : 1- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc vận động tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhân dân để nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí hành động và quyết tâm thực hiện trong các đơn vị, đồng thời tạo sự đồng thuận trong xã hội. 2- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Tổ chức cho CBGV, học sinh đăng ký cam kết thực hiện không tiêu cực trong thi cử, không mắc bệnh thành tích trong giáo dục. Đặc biệt chú ý kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện. Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục đợc bắt đầu từ công tác quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, hiệu quả chất lợng dạy và học. Chống lối dạy đọc chép, dạy theo kiểu thuyết trình, học sinh học tập thụ động, dạy không có đồ dùng dạy học. Xây dựng phơng pháp học tập khoa học, sự chủ động và năng lực tự học trong học sinh, chống lời học, học tủ, học lệnh. 3- Xây dựng các quy định cụ thể trong công tác kiểm tra kết quả học tập của học sinh, bảo đảm coi kiểm tra, coi thi thực sự nghiêm túc. Đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ thái độ học tập đúng đắn cho các em. Nhà trờng thờng xuyên liên hệ mật thiết với gia đình trong quá trình giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục học sinh. 4- Nâng cao tinh thần trách nhiệm ngời thầy trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Dân chủ Kỷ cơng Tình thơng Trách nhiệm . Mỗi thầy giáo là tấm gơng sáng về đạo đức, lối sống, nhân cách, chuyên môn nghiệp vụ cho học sinh noi theo. Chấm dứt việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Chủ trọng công tác thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời các vi phạm qua thanh tra, kiểm tra. 5- Tổ chức đăng ký thi đua, giao chỉ tiêu kế hoạch từ đầu năm học với phơng châm chống bệnh thành tích. Chú trọng vai trò của các tổ chức Đội thiếu niên, Sao nhi đồng, Đoàn thanh niên, Công đoàn. Thực hiện dân chủ, công khai trong đánh giá thi đua khen thởng. Tr ờng THCS Tô Hiệu Huyện Trạm Tấu Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 6- Củng cố và phát huy kết quả Xã hội hóa giáo dục nói chung và hoạt động chống tiêu cực trong thi cử nói riêng. Thông qua hoạt động xã hội của nhà trờng làm cho nhân dân, các tổ chức xã hội, đoàn thể có quan điểm thái độ đúng đắn về cuộc vận động, đồng thời ủng hộ nhà trờng trong quá trình tổ chức thực hiện. 7- Làm tốt công tác tham mu, chủ động phối hợp để triển khai thực hiện cuộc vận động. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dân chủ trờng học, xác định rõ trách nhiệm của hiệu trởng khi đơn vị xảy ra tiêu cực hoặc sai trái, báo cáo sai lệch kết quả giáo dục, kết quả thi đua khen thởng. IV- Tổ chức thực hiện: 1- Nhà trờng tổ chức lễ phát động cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục trong lễ khai giảng năm học mới 2008 2009 và trong hội nghị cán bộ công chức đầu năm học. 2- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của trờng do Hiệu trởng làm trởng ban. Ban chỉ đạo tham mu với Đảng ủy để có chủ trơng biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. 3- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trờng các tổ chuyên môn phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động của trờng, tham mu với chi bộ và Ban giám hiệu học sinh có chủ trơng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động tại trờng. 4- Công Đoàn phối hợp Ban giám hiệu hớng dẫn giáo viên ký cam kết thực hiện cuộc vận động. 5- Ngày 25 hàng tháng, các tổ báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động với BGH nhà trờng. 6- Khi sơ kết học kỳ, tổng kết năm học các tổ đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện cuộc vận động theo kế hoạch đã đề ra. V . Kế hoạch cụ thể: 1/ Tháng 9: -Triển khai phát động cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp. tại lễ khai giảng năm học 2008 -2009. - Hớng dẫn cho GV và HS tham gia cam kết trong việc thực hiện nền nếp: Kỉ cơng -tình thơng -trách nhiệm Nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện gắn kết với cuộc Tr ờng THCS Tô Hiệu Huyện Trạm Tấu Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 vận động : Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, HS ngồi nhầm lớp - Tổ chức thảo luận mục đích ,ý nghĩa, yêu cầu và kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dụctại hội nghi CNVC- công đoàn. 2/Tháng 10 : -Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ và kết quả triển khai cuộc vận động Hai không với 4 nội dung khuyến khích những cá nhân làm tốt. - Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm. 3/ Tháng 11, 12 : - Phối hợp với công đoàn Chỉ đạo chuyên môn kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện gắn với cuộc vận động để chuẩn bị cho công tác kiểm tra giữa kì I nghiêm túc, thực chất mang lại kết quả cao. 4 /Tháng 1/2009 : - Cùng với công đoàn tổ chức sơ kết học kì I CM và CĐ triển khai công tác chuyên môn kì II. Rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại. 5/ Tháng 2,3 năm 2009 : - Nhà trờng chỉ đạo chuyên môn tổ chức tốt công tác kiểm tra định kì lần 3 và ch- ơng trình đổi mới phơng pháp dạy học ở các khối lớp. - Đánh giá sơ bộ kết quả cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp 6/ Tháng 4,5: - Chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra định kì lần 4 và nghiệm thu HS lớp 5 - Đánh giá kết quả thi đua của GV và HS. -Tổng kết năm học, rút kinh nghiêm thực hiện cuộc vận độngNói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không năm học 2008- 2009 của trờng THCS Tô Hiệu huyện Trạm Tấu . Tr ờng THCS Tô Hiệu Huyện Trạm Tấu Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 Hiệu trởng Nguyễn Thị Bắc Hiệu trởng Nguyễn Thị Bắc Tr ờng THCS Tô Hiệu Huyện Trạm Tấu . giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện cuộc vận động theo kế hoạch đã đề ra. V . Kế hoạch cụ th : 1/ Tháng 9: -Triển khai phát động cuộc vận động Nói không. nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không Năm học 2008- 2009 II Nội dung triển khai: 1- Những tồn tại trong công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch : Hai không, Kế hoạch : Hai không, Kế hoạch : Hai không

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hai-khong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP