CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

47 1,616 7
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/47 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 21:10

  Thư ̣ c hiê ̣ n tô ̉ 4-12A1 (2008-2009)    1.Bình đẳng giữa các dân tộc a. Khái niệm dân tộc b. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc 2. Bình đẳng giữa các tôn giáo a. Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo b. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo     a. Khái niệm dân tộc Một là, chỉ cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có văn hóa riêng và thể hiện thành ý thức tự giác tộc người của dân cư cộng đồng đó Hai là, chỉ cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, có lãnh thổ quốc gia, có nền kinh tế thống nhất, có quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh trong quá trình dựng nước và giữ nước.   Điểm khác nhau cơ bản giữa người Thái và người Khơmú là: a. Về ngôn ngữ c. Về chữ viết b. Về trang phục d. Cả a, b, c Người Khơmú Người Thái Quan sát hình ảnh sau   Người Việt Nam Người Hàn Quốc Người Thái Lan Điểm giống nhau giữa người Kinh, người Khơmú, người Thái là: a. Về tinh thần yêu nước b. Về phong tục tập quán c. Về trang phục.   b. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc Theo em, bình đẳng nghĩa là gì? Là tạo ra môi trường công bằng, để cho những người rất khác nhau được hưởng những điều kiện cơ bản giống nhau   Là các dân tộc trong một quốc gia không bị …………. theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được Nhà nước và pháp luật ……………… . và tạo điều kiện phát triển. Điều 5 Hiến pháp 1992 khẳng định: “Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc”. phân biệt tôn trọng, bảo vệ Em hiểu thế nào là quyền bình đẳng giữa các dân tộc?   Vui chơi Bầu cử Làm việc   Thực hiện quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các dân tộc, trong đó có sự quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp. Lịch sử nước ta đã để lại mức độ chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc. Em hãy lấy VD chứng minh? Điều 5 Hiến pháp 1992 khẳng định: Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những dân tộc thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để nhanh chóng tiến kịp tiến độ chung.   Các dân tộc được bình đẳng trong mọi lĩnh vực, trong đó các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế xã hội thấp được quan tâm. Điều đó có ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng không? Vì sao? Không, vì tương trợ, giúp đỡ sẽ tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế xã hội, văn hóa tiến kịp trình độ chung của cả nước. . ̉ 4-1 2A1 (200 8-2 009)    1 .Bình đẳng giữa các dân tộc a. Khái niệm dân tộc b. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc 2. Bình. Bình đẳng giữa các tôn giáo a. Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo b. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo     a. Khái niệm dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo, CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo, CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Bình luận về tài liệu cd12-bai-5-quyen-binh-dang-giua-cac-dan-toc-ton-giao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP