hành vi khách hàng

43 485 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2012, 10:52

Chương này mở đầu với định nghĩa về khách hàng. Nếu không biết họ là ai thìkhông thể hiểu được họ, chứ chưa nói đến việc phát . cạnh hành động mua hàng, khách hàng có thể thực hiện nhiều hành vi khác tác động đến vi c mua hàng. Chẳng hạn như có họ có thể gây ảnh hưởng đối với vi c. vi c tạo ra “những cộng đồng giá trị” này. Khi có thêm khách hàng, giá trị khách hàng được cải thiện đối với tất cả khách hàng. 29 Khi giá trị khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: hành vi khách hàng , hành vi khách hàng , hành vi khách hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn