TÀI LIỆU ĐÀO TẠO AN TOÀN HÓA CHẤT

14 33 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 13:06

Tài liệu về an toàn sử dụng hóa chất, dùng để đào tạo cấp chứng chỉ an toàn sử dụng hóa chất. Tài liệu được áp dụng giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc đêm lại nhiều kiến thức bổ ích. Được soạn bởi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hóa chất. KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HÓA HÓA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT HÓA VậyCHẤT hóa chấtTỒN gì? TẠI QUANH TA Là thực phẩm Là thuốc Mỹ phẩm ĐÂU ĐÂU LÀ LÀ HOÁ HOÁ CHẤT? CHẤT? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HÓA HÓA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT Hóa chất đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất người khai thác tạo từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo Hóa chất độc hóa chất nguy hiểm có đặc tính nguy hiểm gây độc cấp tính mãn tính, ung thư có nguy gây ung thư, biến đổi gen, ảnh hưởng độc hại tới sức khỏe sinh sản, độc hại đến môi trường KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT I - NHÓM THỨ NHẤT: Các chất cực kỳ nguy hiểm II - NHÓM THỨ HAI: Các chất nguy hiểm III - NHÓM THỨ BA: Các chất nguy hiểm IV - NHĨM THỨ TƯ: Các chất nguy hiểm KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT LD50 Liều lượng làm chết 50% cá thể g/kg TLV Ngưỡng tới han PEL Ngưỡng cho phép CAS Code Mã số hóa chất theo hiệp hội HC Hoa K㵔 UN No Số dùng để xác định hóa chất nguy hiểm theo Liên Hơp Quốc KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HÓA HÓA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT CHỈ SỐ ĐỊNH MỨC I II III IV PEL (mg/m3) < 0,1 0,1 -1,0 1,0 – 10,0 > 10,0 TLV (mg/m3) < 500 500 – 5000 > 50000 LD50 (mg/ kg) < 15 15 – 150 5000 – 15050000 -5000 Da (mg/kg) < 100 100 – 500 500 – 2500 > 2500 Hệ số gây nhiễm độc hô hấp, > 300 300 – 30 30-3 5000 KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT NƠI LƯU TRỮ BẢO QUẢN KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT Chất nở Chất khí nén, hóa lỏng hay hòa tan có áp Các chất lỏng dễ cháy Chất rắn dễ cháy, chất có khả tự bốc cháy và chất khí Những tác nhân oxy hóa và peroxit hữu Chất độc và chất gây nhiễm bệnh Những chất phóng xạ Những chất ăn mòn Những chất nguy hại khác KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT • Chất oxy hóa • • • • • • Chất dễ cháy Chất tự phản ứng Chất tự cháy tự dẫn lửa Chất tự phát nhiệt Chất khí phản ứng có sinh khí dễ cháy Peroxit hữu • Chất có khả gậy nở • Chất tự phản ứng • Peroxit hữu KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT • Chất độc KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT • Chất nén áp lực • Chất ăn mòn • • • • Lưu ý: Biểu tượng vận chuyển kích thước 10cmx10cm đường chéo Chất gây ung thư Chất nhạy hơ hấp Độc tính sinh sản Độc nhóm tở chức • Chất gây đột biến • Chất độc hơ hấp • Chất độc với mơi trường KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT • • • • • Chất kích thích Yếu tớ nhạy da Sự kích ứng Độc cấp tính Ảnh hưởng chất gây nghiện • Hệ hơ hấp KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT Đối tượng Các hỗn hợp, chất tự phản ứng Chất lỏng tự cháy 10 Chất rắn tự cháy 11 Chất hỗn hợp tự tỏa nhiệt: Đối tượng 12 Chất hỗn hợp tiếp xúc với nước tạo khí dễ cháy: 13 Các chất lỏng ơxy hóa: 14 Các chất rắn ơxy hóa 15 Các peroxit hữu cơ: KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT Đối tượng KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT Đối tượng 16 Các chất ăn mòn kim loại: chất ăn mòn kim loại loại 22 Biến đổi tế bào gốc: 17 Độc tính cấp tính: 23 Tính gây ung thư: 18 Ăn mòn da/kích ứng da: 24 Độc tính tới khả sinh sản: 19 Tổn thương nghiêm trọng tới mắt/ kích thích mắt: 25 Các ảnh hưởng theo đường tiết sữa 20 Nhạy cảm hô hấp: nhạy cảm hơ hấp loại 26 Độc tính tới quan đặc biệt thể tiếp xúc lần: 21 Nhạy cảm da: nhạy cảm da loại 27 Độc tính tới quan đặc biệt thể tiếp xúc lặp lại: 28 Độc tính hơ hấp: KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT Hỗn hợp chất Đối tượng Khi nào? 29 Độc tính cấp tính mơi trường thủy sinh: 30 Độc tính mãn tính mơi trường thủy sinh: a) Độc tính mãn tính mơi trường thủy sinh loại 1; b) Độc tính mãn tính môi trường thủy sinh loại 2; c) Độc tính mãn tính mơi trường thủy sinh loại 3; d) Độc tính mãn tính mơi trường thủy sinh loại KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT Nội dung MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Trình bày nguy gây cháy nổ chất 2.Nhận mối nguy hóa chất KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT Nhiên liệu PHẢNHÓA ỨNG HÓA HỌC CHẤT TRỰC TIẾP GÂY CHÁY ỨNG HÓA HỌC (oC) NHIỆT PHẢN ĐỘ TỰ BỐC CHÁY Ethe sulfuric 400 • Hydroxyt kimloai + nước • Dầu oxi hóa + chất xơ Rượu amylic 518 • Acid nitric + gỗ • Dithionite + hoa + chất Glycerine 523 hữu Ethylic • Chất oxi hóa + chất khử 557 • CaO + chất ẩm + chất hữu GIÁN TIẾP GÂY CHÁY • • • • • Acid + kim loại + khí hydro Soda + kim loại + khí hydro Cacbua + nước + hydrocacbon Cả khí hydro lẫn khí hydrocacbua tạo với kk hỗn hợp dễ nổ Các chất có chất dễ nổ phải vận chuyển cách cẩn thận gồm: picrat (acid picric muối nó) hỗn hợp nitro, chlorat, peroxyd, azid KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Nhiên liệu HÓA CHẤT Xăng Acetone Xylene Dầu hỏa Heptane Toluene KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT Nhiệt NHIỆT ĐỘ BÙNG CHÁY (oC) -36 -18 24 40 -4 KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Nhiệt KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Oxy > 15% Tìm nguồn nhiệt kho hóa chất, nơi sử dụng hóa chất? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT NHIÊN LIỆU Amylacetate Methyleneclorua Dầu hỏa Nhiên Lưu huỳnh liệu Bột amidon Than đá Acethylene Ehtylene Isobutane % THỂ TÍCH GÂY NỔ (20oC, 1at) >1,08 13-18 0,55-5 7-13,7 Tỷ lệ phù hợp 7-13,7 17,2-34,4 Không cần oxy 2,5-11 3,11-28,5 >1,81 Oxy KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT MỤC TIÊU BÀI HỌC SỰ XÂM NHẬP CỦA HỐ CHẤT Trình bày đường xâm nhập hoá chất vào thể người, Nhận tác hại hóa chất, TÁC HẠI ĐỐI VỚI CƠ THỂ Có ý để bảo vệ thân, đồng nghiệp cộng đồng trước tác hại hóa chất KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHĨI BỤI ĐƯỜNG HƠ HẤP • Bụi rắn mài, nghiền, chà • Bụi lỏng phun, xịt, bay • Bụi kim loại hàn, làm nóng kim loại, làm lạnh nhanh kim loại SƯƠNG Hít khói xăng, khói bếp, hít bụi Pha chế hóa chất µm 0,001 1,0 10 Khơng nhìn thấy Quy trình cơng nghệ tiên tiến Cố ý hít (heroin, thuốc lá) Mang trang không yêu cầu 0,1 0,01 100 Nhìn thấy bụi Sương khói Cần phải lọc Vi rút Vi khuẩn, nấm mốc Khói thuốc tóc Bụi xi măng, sữa bột, bột mì, Các HC xâm nhập qua đường hơ hấp? Các biện pháp an toàn áp dụng? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT XÂM NHẬP QUA HÔ HẤP Cuốn phổi Phế quản Nhánh phế quản Phế nan >5: Ho, khạc 1-5: bán giài/ 5g > nghiện, tử vong Khi bị ngạt? Khơng đủ oxy để thở ( 0.05% CO, SO2, NO, NO2, HCl, dung môi hữu cơ, KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT GÂY NGẠT Thành phần khơng khí •78,08% N2, •20,96% O2, •0,93% Argon •0,032% CO2’ •0,02% khí (Heli, Neon, Krypton, Xenon, Radon, Ununocti) •CO, SO2, NO, NO2, HCl, dung mơi hữu cơ, Hơ hấp Hít vào/ thở ra: 500mL/ lần Hít vào: 750gr Oxy/ngày Thở ra: 900gr CO2/ ngày Quang hợp Hấp thụ: 44gr CO2 Nhả ra: 32gr O2 Cần: 10m2 xanh/ 50m2 thảm cỏ/ ngưởi GÂY NGẠT Oxy < 18 % Hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn hành vi Gây cản máu chuyển oxy tới phận (CO, HCN, H2S, …) CO 㻠 0.5%KK Tìm cơng việc gây ngạt? Nồng độ Oxy giảm đồng thời khí độc tăng cao (CO, H2S, CH4, ) dễ tử vong KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT UNG THƯ Xuất sau 4-40 năm Các bợ phận có thể bị ung thư trừ tóc, móng Liệt kê tất bệnh ung thư bạn biết? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HÓA HÓA CHẤT CHẤT UNG THƯ Asen, aminang, crom, nicken, bis-clometyl (BCME) Ung thư xoan, m㮟i: bụi gỗ, bụi da, niken, crom, isopropyl, … Ung thư bàng quang: benzidin, 2-napthylamin, bụi da Ung thư da: asen, sản phẩm dầu mỏ, nhựa than Ung thư gan: vinyl-clorua (monomer), hepatotoxins Ung thư tủy xương: benzen Tác hại số hóa chất độc KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT TÁC HẠI ĐẾN CÁC CƠ QUAN Tổn thương gan: alcol, cacbon tetraclorua, tricloetylen, clorofom Suy giảm chức nang thận: ethylene glycol, CS2, CCl4, Cd, Pb, nhựa thông, ethanol, toluene, xylene, … Tổn thương hệ thần kinh: hecxane, mangan, (thần kinh ngoại vi: liệt cổ tay), photphat hữu cơ, CS2 (tâm thần) Hệ sinh dục: ethylene dibromua, khí gây mê, CS2, clopren, benzene, Pb, dung mơi hữu cơ, …làm giảm khả sinh sản nam giới Thuốc gây mê thể khí, glutarandehit, clopren, Pb, dung mơi hữu cơ, CS2,vinyl clorua gây sẩy thai KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT 19 HC có khả gây ung thư KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT HƯ THAI, QUÁI THAI, ĐỘT BIẾN GEN Dị tật: Hg, khí gây mê, dung mơi hữu Ảnh hưởng đến hệ tương lai: 85% chất gây ung thư tác động đến gen KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT BỆNH BỤI PHỔI Bụi bám phế nan Phản ứng mô với bụi >> Giảm khả hấp thụ oxy: silic tinh thể, amiang berrili 10 HẤP THỤ QUA DA GÂY TỔN THƯƠNG BÊN TRONG VÀ CÁC BỆNH NỘI KHOA KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Kích ứng Ung thư 2 Dị ứng Các quan Bỏng, ăn mòn Thai, gen Tê, mê Bệnh bụi phổi Ngạt 10 Hấp thụ qua da KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HÓA HÓA CHẤT CHẤT TẠI SAO CÓ TAI NẠN ? Hành động khơng an tồn Mơi trường khơng an tồn Cả hai yếu tố Chủ quản Chủ TAI NẠN Người lao động Thực nguyên tắt: Loại bỏ, thay hóa chất an tồn Che chắn, cách ly hóa chất với người lao MƠI TRƯỜNG động LÀM ANđộ hóa chất Thơng gió, hút bụi,VIỆC …giảm nồng Trang bị phươngTOÀN tiện bảo vệ ca nhân Áp dụng hệ thống quản lý ATLĐ sức khỏe nghề nghiệp chuẩn quốc tế quản KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Tuân thủ nội quy lao động Tự giác tham gia khóa học ATLĐ Quan sát, phân tích, báo cáo cho cấp nguy khơng an tồn mà hóa chất yếu HOẠT tố Tham gia hoạt động an tồn cơng ty, ĐỘNG hướng dẫn an toàn cho đồng nghiệp c㮟ng AN TỒN cho Liệt kê rủi ro hóa chất nơi làm việc? 2 Liệt kê hoạt động khơng an tồn làm việc với HC mà bạn thấy KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Cháy nổ • Tia lửa trần, tàn lửa • Va chạm, ma sát • Phản ứng hóa học • Năng lượng điện Nhầm lẫn dùng • • • Nhãn hóa chất, khơng nhãn Bảng dẫn, cảnh báo, Tách biệt khu vực KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Gây ngạt Gây Gây ngộ độc • • • • • • • Thơng Thơng gió gió Khẩu Khẩ Kh ẩu trang trang chuyên chuyên dùng dùng dù Găng tay, tay, kính, kính, ủ kí ủng, ng, qu quầ quần ần áo, áo, Ví Ví d dụụ ccụụ th thểể hó h hóa óa chất chất tạ chấ ttại ại công công ty ty Thông Thơng gió, gió, hút gió hút bụi, hú bụi, mặt bụ mặt nạ, mặ nạ, dưỡng nạ dưỡ dư ỡng khí, khí, kh Nhãn, Nhãn, khơng khơng để khơ để gần gần thực thực phẩm, thự phẩm, nước phẩ nướ nư ớc uống uống uố Không Không ăn uống uố u ống trong khu vực vvự ực hóa hóa chất hó chất chấ KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Biện pháp kỹ thuật Biện pháp y học Biện pháp phòng hộ cá nhân Biện pháp dinh dưỡng Biện pháp hành chính-pháp luật Thơng gió, hút bụi, khí, che chắn, thay Dùng thuốc chống phơi nhiễm, giải độc Kính, trang, mạt nạ, áo, quần, ủng Khẩu phần, chế độ Nhận diện, dán nhãn, thông tin, huấn luyện, giáo dục KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Câu hỏi: Quy trình xử lý cố hóa chất bạn nào? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KẾ HOẠCH TNLĐ người Tràn, đổ, nổ, cháy, …khơng có TNLĐ người Đúng quy trình bước BƯỚC 1.Sơ tán 2.Ngăn lửa trần 3.Đánh giá, chi viện cần 4.Chọn phương tiện bảo vệ cá nhân 5.Hạn chế lan rộng 6.Thu gom, xử lý 7.Khử độc 8.Chỉ quay lại làm việc xác nhận an tồn Điều 36 Phòng ngừa cố hóa chất ¥Luat Hoa chat.doc KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT SƠ CỨU MSDS Phương tiện, thiết bị Nhân viên sơ cứu Huấn luyện Diễn tập Duy trì sống Ngăn chặn diễn biến xấu Thúc đẩy hồi phục Sơ cứu bỏng axit KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT MSDS Phương tiện, thiết bị Nhân viên chuyên trách TCVN 5507/1991 SX, VC, SD, BQ HC nguy hiểm Huấn luyện Diễn tập 1-C hay DL Gas Binh Thanh.ppt 2-No thung phuy ppt 3-C hay hoa chat C S Lien Doan.ppt TNLD tai Xuong san xuat Thu C ong nghiep - Quaïn 12.ppt KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT TCVN MSDS 1 Yêu cầu chung: sở vật chất, người, huấn luyện Theo nhóm dễ cháy, nổ Theo nhóm ăn mòn Theo nhóm độc hại KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT TCVN MSDS Hướng dẫn cụ thể cho hóa chất Yêu cầu riêng cho hóa chất KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT TCVN 5507-1991 Quy Quy định định về vận vận chuyển chuyển hàng hàng nguy nguy hiểm hiểm của Việt Việt Nam: Nam: •- 13/2003/NĐ-CP •- 29/2005/NĐ-CP •- 02/2004/TT-BCN MSDS Thủ tục hành chánh Người vận chuyển, áp tải, xếp dỡ Phương tiện Kỹ thuật xếp hang, bao bì Tổ chức xử lý cố lúc vận chuyển Hướng dẫn cụ thể cho hóa chất HC dễ cháy nổ, ăn mòn, độc Vệ sinh Thủ tục, quy trình tiêu hủy Giám sát mơi trường làm việc Giám sát y tế Lưu trữ hồ sơ Đào tạo KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT • • • • • • • Kiểm tra đảm bảo tất hóa chất chứa vật chứa thích hợp với nhãn hợp lệ MSDS Cung cấp thông tin hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản an tồn hóa chất tới tất NLĐ có liên quan Hợp tác để thúc đẩy kiểm soát Quản lý việc cung cấp, sử dụng bảo quản PTBVCN; Định kỳ đánh giá tập luyện phương án khẩn cấp Thiết lập trì quy trình giám sát tiếp xúc với hóa chất bao gồm kiểm tra sức khỏe Lập kế hoạch triển khai chương trình huấn luyện KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Điều 13, NĐ 110/2002 NĐ/CP KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Lãnh đạo cao Cơng ty bạn có sách nào? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Năm cơng ty bạn có mục tiêu liên quan đến an tồn hóa chất, an tồn lao động khơng? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT Xem kết đạt hay không đạt so với mục tiêu ? Xem lại đạt giải pháp hay may mắn? Xem lại không đạt giải pháp tồi hay triển khai không đúng? Thay đổi, cải tiến phương pháp cần? Đặt mục tiêu mới? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Viết giải pháp để đạt mục tiêu? Điều 13 NĐ 110/2002; NĐ 06/1995 Viết giải pháp giải pháp tiên quyết? Viết cụ thể 3-5 bước hoạt động để đạt mục tiêu? Viết thời gian thực cho bước? Viết chịu trách nhiệm cho bước? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Danh sách tất hóa chất sử dụng, phân loại theo độc hại nguy hiểm MSDS tương ứng Đánh giá rủi ro cho loại HC lưu kho, vận chuyển, sử dụng đưa biện pháp kiểm soát phù hợp? Viết quy trình chuẩn cho bảo quản, vận chuyển, sử dụng, cấp cứu cho HC, nhóm HC KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HÓA CHẤT CHẤT XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG Chỉ rỏ cách đọc nhãn hóa chất? Huấn luyện, kiểm tra, đánh giá cách làm việc theo quy trình chuẩn người lao động Vệ sinh dụng cụ, thiết bị môi trường làm việc, cải tiến điều kiện làm việc Các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao nhận thức ATLĐ Diễn tập phương pháp ứng cứu cố hóa chất.☺ ... THUẬT AN AN TOÀN TOÀN HÓA HÓA CHẤT CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT Nội dung MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Trình bày nguy gây cháy nổ chất 2.Nhận mối nguy hóa chất. .. THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HÓA CHẤT KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT KHÁI NIỆM HĨA CHẤT NƠI LƯU TRỮ BẢO QUẢN KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT... HĨA CHẤT CHẤT Nhiệt KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT Oxy > 15% Tìm nguồn nhiệt kho hóa chất, nơi sử dụng hóa chất? KỸ KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN HĨA HĨA CHẤT CHẤT NHIÊN LIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ĐÀO TẠO AN TOÀN HÓA CHẤT, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO AN TOÀN HÓA CHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn