PHÁT TRIỂN đề THPT TOÁN 2019

12 18 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 21:28

Nhóm LATEX PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2019 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thời gian làm 90 phút SBD: Mã đề thi: 101 Câu Thể tích khối lập phương cạnh 3a A 27a3 B 9a3 Câu Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau Tính tổng giá trị cực đại giá trị cực tiểu A B C D C 8a3 x y D 3a3 −∞ − 0 + +∞ +∞ − y −∞ −→ Câu Trong không gian Oxyz, Cho hai điểm A(2; 0; 1) B(3; −1; 2) Véctơ AB có tọa độ D (−1; 1; 1) C (1; 1; −1) B (−1; 1; −1) A (1; −1; 1) Câu Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho nghịch biến khoảng sau đây? D (−1; 0) C (−1; 1) B (−∞; 0) A (0; 1) y −1 O x −1 −2 Câu Với a b hai số thực dương tùy ý, ln (a2 b3 ) C (ln a + ln b) B ln a + ln b A ln a + ln 3b A 29 g(x) dx = −5, f (x) dx = Câu Cho 2 D ln a + ln b3 B −3 [3f (x) + 4g(x)] dx C −11 Câu Thể tích khối cầu đường kính 4a 4π 256π 32π a a C B A 3 a Câu Tập nghiệm phương trình ln(x2 − 3x + 3) = C ∅ B {1; 2} A {2} Câu Trong khơng gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình C y = B x + y + z = A z = D D 8πa3 D {1} D x = Câu 10 Họ nguyên hàm hàm số f (x) = 3x − 2x 1 3x 3x − x2 + C − x2 + C D 3x − x2 + C C B A 3x − x2 + C ln ln z−1 y−3 x+2 không qua điểm = = Câu 11 Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : ? D N (−5; 1; 0) C P (1; 5; 2) B M (4; 7; 0) A Q(−2; 3; 1) Trang 1/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX Câu 12 Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k ≤ n, mệnh đề sai? n! n! k!(n − k)! A Ckn = B Akn = C Pn = n! D Ckn = k!(n − k)! (n − k)! n! Câu 13 Cho cấp số cộng (un ) có số hạng đầu u1 = −3 cơng sai d = Giá trị u5 A B 11 C −48 D −10 Câu 14 Điểm hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z = −2 + i A N B P C M D Q y Q P N −2 −1 x −1 M Câu 15 Bảng biến thiên hàm số nào? x −∞ −1 − f (x) +∞ + +∞ − + +∞ f (x) −4 A y = x4 + 2x2 − C y = x4 − 2x2 − −4 B y = −x4 + 2x2 − D y = x4 + 2x2 + Câu 16 Cho hàm số y = f (x) liên tục đoạn [−1; 3] có đồ thị hình vẽ bên Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số cho đoạn [−1; 2] Giá trị 2M + m B A D C y 2 −1 O −3 x −2 Câu 17 Cho hàm số f (x) có đạo hàm f (x) = x(x − 1)2 (x + 1)3 (x − 2)5 , ∀x ∈ R Số điểm cực trị hàm số cho D C B A Câu 18 Gọi a b số thực thỏa mãn a + 2bi + b − = −ai − i với i đơn vị ảo Tính a + b D −11 C −3 B 11 A Câu 19 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; 3; 4) B(4; −5; 0) Phương trình mặt cầu đường kính AB B (x + 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2 = 21 A (x + 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2 = 84 D (x − 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2 = 84 C (x − 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2 = 21 Trang 2/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX Câu 20 Cho a = log2 5, b = log3 Tính log24 600 theo a, b 2ab + a − 3b 2+a+b A log24 600 = B log24 600 = a + 3b a+b 2ab + a + 3b 2ab + C log24 600 = D log24 600 = a + 3b 3a + b Câu 21 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Giá trị |z1 | + |z2 | A B C D Câu 22 Trong không gian Oxyz khoảng cách hai mặt phẳng (P ) : x + y + 2z − = (Q) : x + y + 2z + = √ √ √ 2 A B C D 3 Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình 2x +5x+5 > A (−∞; −4) ∪ (−1; +∞) B (1; +∞) C (−4; −1) D (−∞; 1) ∪ (4; +∞) Câu 24 Gọi S diện tích hình phẳng H giới hạn đường y = f (x), trục hoành hai đường thẳng x = −1, x = (như hình vẽ bên) Đặt a = y f (x)dx, b = y = f (x) f (x)dx, mệnh đề sau đúng? −1 A S = b − a C S = −b + a B S = b + a D S = −b − a −1 −2 O x −1 −2 Câu 25 Cho khối nón có độ dài đường sinh 3a bán kính đáy a Tính thể tích V khối nón.√ √ √ 2 3 2 πa πa πa a A B C D 3 3 Câu 26 Cho bảng biến thiên hàm số y = f (x) hình x −∞ +∞ − bên Gọi x = x0 y = y0 tìm cận đứng +∞ +∞ tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = f (x) Tính y y0 − x0 −∞ A B C D − Câu 27 Cho khối chóp tứ giác có cạnh bên 2a cạnh đáy a Thể tích khối chóp √ cho √ √ √ 14a3 2a3 14a 2a3 A B C D 3 3 Câu 28 Hàm số f (x) = ln (3x2 + 2x + 1) có đạo hàm 6x + A f (x) = B f (x) = 3x + 2x + 3x + 2x + x2 + 2x + 6x + C f (x) = D f (x) = 3x + 2x + (3x + 2x + 1) ln Trang 3/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX Câu 29 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình bên Số nghiệm thực phương trình 3f (x) − 15 = A B C D x −∞ −1 − f (x) +∞ + +∞ − + +∞ f (x) 1 Câu 30 Cho hình lập phương ABCD.A B C D Góc hai mặt phẳng (A B CD) (CDD C ) A 30◦ B 60◦ C 45◦ D 90◦ Câu 31 Số nghiệm phương trình log2 (3 + 4x ) = + x A B C D Câu 32 Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (H1 ), (H2 ) xếp chồng lên nhau, có bán kính đáy chiều cao tương ứng r1 , h1 , r2 , h2 thỏa mãn r2 = 3r1 , h2 = h1 (tham khảo hình vẽ) Biết thể tích tồn khối đồ chơi V = 26cm3 , thể tích khối trụ (H1 ) A 4cm3 B 9cm3 C 13cm3 D 8cm3 Câu 33 Họ nguyên hàm hàm số f (x) = x(1 + sin 2x) x2 x x2 x + cos 2x − sin 2x + C − sin 2x + cos 2x + C A B 2 2 x2 x x − cos 2x + sin 2x + C cos 2x + sin 2x + C C D 2 4 Câu 34 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh Hai mặt phẳng (SAB) (SAC) vng góc với mặt phẳng đáy, SA = Gọi M trung điểm SD Khoảng cách từ M đến √ mặt phẳng (SBC) √ 2 A B C D 4 x Câu 35 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x + 3y + z + = đường thẳng d : = −1 y−1 z−3 = Hình chiếu vng góc d (P ) có phương trình −1 x+2 y+2 z−2 x−2 y+2 z−2 = = = = A B −1 −1 −1 x+2 y+2 z−2 x+2 y−2 z+2 = = = = C D 1 −1 −1 Câu 36 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA vng góc với đáy √ SB = 5a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) theo a √ √ √ √ 57 57 57 57 a a a a A B C D 57 57 57 19 x−1 y−2 z+1 Câu 37 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d1 : = = 1 x−3 y+1 z−2 d2 : = = Phương trình đường thẳng vng góc chung hai đường thẳng d1 Trang 4/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX d2 y+4 z+7 x+3 = = −1 x+3 y+4 z+7 = = C d: 1 y+4 z+7 x+3 = = −1 x+3 y+4 z+7 = = D d: −2 1 A d: B d: Câu 38 Gọi m0 giá trị nhỏ − , với m số thực Mệnh đề m−i đúng? A m20 ∈ 10 ; B m20 ∈ 0; 10 C m20 ∈ ; 2 D m20 ∈ 11 ; 2 Câu 39 Cho hình nón có chiều cao h = 20 (cm), bán kính đáy r = 25 (cm) Một thiết diện qua đỉnh hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện 12 (cm) Tính diện tích thiết diện A S = 300 (cm2 ) B S = 500 (cm2 ) C S = 400 (cm2 ) D S = 406 (cm2 ) Câu 40 Cho đa giác 4n đỉnh, chọn ngẫu nhiên bốn đỉnh từ đỉnh đa giác cho Biết Khi n xác suất bốn đỉnh chọn bốn đỉnh hình chữ nhật 35 A B C D y z x−2 = = mặt cầu (S) : (x − 1)2 + −1 (y − 2)2 + (z − 1)2 = Hai mặt phẳng (P ) (Q) chứa d tiếp xúc (S) Gọi M N hai tiếp điểm Tính độ dài M N √ √ √ 3 A M N = 2 B MN = C MN = D M N = 3 Câu 42 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 9x − · 3x + = m có nghiệm thuộc khoảng (log3 2; log3 8) A −13 < m < −9 B −9 < m < C < m < D −13 < m < Câu 41 Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : π Câu 43 Cho hàm số f (x) liên tục R 3f (−x) − 2f (x) = tan2 x Tính f (x) dx − π π π π π − B C 1+ D 2− 2 Câu 44 Xét số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn |z − 4i| = Khi biểu thức P = 2|z + − i| + |z − − i| đạt giá trị lớn nhất, giá trị a − b A B C −5 D −3 A 1− Câu 45 Có giá trị nguyên m để phương trình |x2 − 3x − + m| = x + có nghiệm phân biệt? A B C D Câu 46 Trang 5/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hàm số y = f (x) cho hình bên Hàm số y = −2f (2 − x) + x2 nghịch biến khoảng A (−1; 0) B (0; 2) C (−2; −1) D (−3; −2) y −1 O x −2 Câu 47 Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng √ vng góc với đáy (ABCD) Biết co-sin góc tạo mặt phẳng (SCD) 19 Thể tích V khối chóp S.ABCD (ABCD) 19 √ √ √ √ a3 19 a3 15 a3 15 a3 19 A V = B V = C V = D V = 2 6 Câu 48 y Cho hàm số y = f (x) có đồ thị đoạn [−3; 9] hình vẽ bên Biết miền A, B, C có diện tích 30; Tích phân A C [f (4x + 1) + x] dx −3 −1 B O x 45 37 B 41 C 37 D Câu 49 Có giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn [0; 7] để hàm số A y = x3 − mx2 − 2m2 + m − x − m2 + 2m có điểm cực trị? A B C D Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; −1), B(0; 4; 0) mặt phẳng (P ) : 2x − y − 2z + 2018 = Gọi (Q) mặt phẳng qua hai điểm A, B α góc nhỏ hai mặt phẳng (P ) (Q) Giá trị cos α 1 A cos α = B cos α = C cos α = D cos α = √ Trang 6/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2019 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thời gian làm 90 phút SBD: Mã đề thi: 102 Câu Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D có độ dài cạnh AB = AD tích khối hộp chữ nhật cho 4ab A 4ab B a2 b C D Câu x −∞ −2 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến − + − y 0 thiên hình bên Giá trị cực đại +∞ −1 hàm số cho y A −1 B C −2 D −3 −3 = a, AA = b Thể a2 b +∞ + +∞ −3 − → − → − − − a − b có tọa độ v = 3→ a = (1; 2; 3), b = (0; −1; 2) Véc-tơ → Câu Cho véc-tơ → − → − → − → − → D v = (3; 7; 7) C v = (3; 7; 11) B v = (3; 9; 11) A v = (3; 9; 7) Câu Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y = f (x) nghịch biến khoảng sau đây? B (−2; 2) A (−∞; 2) D (−1; 1) C (−2; +∞) y −2 −1 O x −2 Câu Cho a số thực khác 0, mệnh đề sau đúng? B log3 a2 = log3 |a| A log3 a2 = log3 a 1 D log3 a2 = log3 |a| C log3 a2 = log3 a 2 −1 A I = −7 [2f (x) − 5g(x)] dx g(x) dx = Tính tích phân I = f (x) dx = Câu Cho −1 1 −1 B I = C I = −14 Câu Thể tích khối cầu bán kính R = 2a 8πa3 32πa3 C B 6πa3 A 3 Câu Tập nghiệm phương trình log2 |x + 1| = C S = {−9; 7} B S = {−10; 8} A S = {7} D I = 14 D 16πa2 D S = {8} Trang 1/6 – Mã đề thi: 102 Nhóm LATEX Câu Trong không gian toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) Hình chiếu điểm A đến mặt phẳng (Oyz) A (0; 2; 3) B (1; 0; 3) C (1; 2; 0) D (1; 0; 0) Câu 10 Họ nguyên hàm hàm số f (x) = e2x + sin x A e2x + cos x + C B 2e2x + cos x + C 2x e − cos x + C C D 2e2x−1 − cos x + C y+2 z−1 x = = qua điểm Câu 11 Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : −1 2 đây? A M (−1; 2; 2) B M (−1; 0; 3) C M (0; 2; −1) D M (1; −2; −2) Câu 12 Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k ≤ n, mệnh đề đúng? n! k!(n − k)! n! n! A Akn = B Akn = C Akn = D Akn = k!(n − k)! n! (n − k)! k! Câu 13 Cho cấp số nhân (un ) có số hạng đầu u1 = 12 công sai q = Tổng số hạng đầu cấp số nhân 93 633 633 93 A B C D 4 2 Câu 14 y Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z Số phức z A − i B + i D − 2i C + 2i x O −1 M Câu 15 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? A y = x4 − 2x2 − B y = −x4 + 2x2 + C y = x4 − 2x + D y = x4 − 2x2 + y O Câu 16 Gọi m, M giá trị nhỏ hàm số y = x x2 + đoạn [0; 3] Tổng m + M x+1 A B C Câu 17 Cho hàm số f (x) xác định (0; +∞) có đạo hàm f (x) = x ∈ (0; +∞) Số điểm cực trị hàm số cho A B C D (x + 1)(x − 2)2 (x − 3)3 √ với x D Câu 18 Cho số phức z thỏa mãn 2z + (3 − 2i)¯ z = + 5i Mô-đun z √ √ √ 10 A B C D Trang 2/6 – Mã đề thi: 102 Nhóm LATEX Câu 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(−1; 2; 4) Mặt cầu (S) có bán kính 9, qua A có tâm I thuộc tia đối tia Oy Phương trình mặt cầu (S) A x2 + (y − 10)2 + z = 81 B x2 + (y + 10)2 + z = 81 C x2 + (y − 6)2 + z = 81 D x2 + (y + 6)2 + z = 81 Câu 20 Biết a = log2 b = log5 Mệnh đề sau đúng? a b ab A log3 10 = B log3 10 = C log3 10 = a+b ab + b 1+b D log3 10 = ab a+b Câu 21 Kí hiệu z1 z2 hai nghiệm phương trình z + mz + m = với m số thực Tìm giá trị tham số m để biểu thức P = z12 + z22 đạt giá trị nhỏ 1 A m= B m = C m = D m=− 2 Câu 22 Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; −1; 5), B(3; 3; 1) Tìm tất giá trị tham số m cho mặt cầu đường kính AB tiếp xúc với mặt phẳng (P ) : x + 2y + mz − = A m = B m = −2 C m = −3 D m = ±2 Câu 23 Bất phương trình log8 (x + 1) − log2 (3 − x) ≤ có nghiệm nguyên? A B C D Câu 24 Cho hàm số y = f (x) liên tục [a; b] Diện tích S miền hình phẳng (miền gạch chéo hình vẽ bên) tính cơng thức đây? b A S= f (x) dx y a B S= b f (x) dx + a c C S= f (x) dx c f (x) dx + a b c f (x) dx − D S= a y = f (x) f (x) dx c a f (x) dx O c b x b Câu 25 Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác vng có cạnh tích V khối nón cho √ huyền a Tính thể √ 3 2πa 2πa πa3 πa3 A B C D 9 24 Câu 26 x +∞ −1 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau Đồ − + − y thị hàm số có tổng cộng đường tiệm −1 cận? y A B C D −∞ −∞ −2 Câu 27 Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a tam giác SAB vng S Tính thể tích V√ khối chóp S.ABC.√ √ √ a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 12 12 12 24 e2x Câu 28 Cho hàm số y = Mệnh đề đúng? x Trang 3/6 – Mã đề thi: 102 Nhóm LATEX A 2y + xy − 4e2x = B 2y + xy + 4e2x = 1 C y + xy − e2x = D y + xy + e2x = 4 Câu 29 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình bên Phương trình f (x) + m = có nghiệm x −∞ +∞ A m > + − + y 0 B m < −3 +∞ C m = m < −3 y D −3 < m ≤ −2 −2 Câu √ 30 Cho lăng trụ ABC.A B C có đáy ABC tam giác cạnh a A A = A B = A C = a 15 Góc hai mặt phẳng (ABB A ) (ABC) D 75◦ C 60◦ B 45◦ A 30◦ Câu 31 Phương trình 3x (3x + 2x ) − · 4x = có nghiệm? C B A D Câu 32 Có ba thùng hình trụ, thùng chứa 100 lít nước Biết bán kính đáy thùng R1 , R2 , R3 thỏa mãn R1 = 2R2 = 3R3 Nhận xét sau chiều cao mực nước h1 , h2 , h3 ba thùng h2 h1 = h3 = D 3h1 = 2h2 = h3 C A 36h1 = 9h2 = 4h3 B 9h1 = 4h2 = h3 Câu 33 Họ nguyên hàm hàm số f (x) = 2xex+1 (x − 1)ex+1 + C B (x − 1)ex+1 + C C 2(x − 1)ex+1 + C D (2x − 1)ex+1 + C A √ Câu 34 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB = a, AD = a Cạnh √ Tính khoảng cách a = SA đáy với góc bên SA vng √ (SBD) √ từ điểm C đến mặt phẳng √ √ a 33 a a 66 a D C B A 11 Câu 35 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 , d2 có phương trình z+2 y x−1 z−2 y−2 x Phương trình mặt phẳng cách hai đường = = , d2 : = = d1 : −3 thẳng d1 , d2 B 2x − 6y + 3z − = A 2x − 6y + 3z + = D 2x − 6y + 3z = C 2x − 6y + 3z + = √ Câu 36 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân A BC = a Cạnh bên SC tạo với mặt đáy góc 60◦ SA vng góc với mặt đáy Tính khoảng cách từ trọng tâm ABC đến mặt (SBC) √ √ √ √ a 21 a 21 a 21 D a 21 C B A 21 z−3 y−2 x−1 = = Câu 37 Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng chéo d1 : x+3 x−2 x+1 Tìm phương trình đường thẳng chứa đoạn vng góc chung d1 = = d2 : −1 −3 d2 Trang 4/6 – Mã đề thi: 102 Nhóm LATEX    x=− + t   5   y=− A      z = 12 − t 5   4     x = − + 8t x = − − 8t − t     5 5     4 y= y= C D   5       −9 12   z = 12 + 9t z = 12 + 9t + t 5 5 i m+1 + i thuộc khoảng sau đây? Câu 38 Giá trị lớn M mi − m + 0; ;1 A (0; 1) B C D (−1; 0) 5    x=     y= B      z = Câu 39 Cho hình trụ bán kính đáy chiều cao Cắt hình chóp mặt phẳng cách trục khoảng Tìm diện tích thiết diện A B 36 C 30 D 24 Câu 40 Cho đa giác 4n đỉnh (n ≥ 1) Chọn ngẫu nhiên đỉnh từ đỉnh đa giác cho Tìm n biết xác suất để chọn hình vng 455 A n = B n = C n = D n = x−2 y−3 z−1 = = mặt −1 1 cầu (S) : x2 + y + z = Hai mặt phẳng phân biệt qua d, tiếp xúc với (S) A B Đường thẳng AB qua điểm có tọa độ 2 2 1 ; ; ; ;− 1; ; 1; ; − A B C D 3 3 3 3 3 Câu 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Câu 42 Gọi a số nguyên dương nhỏ cho tồn số nguyên b, c để phương trình a ln2 x + 2b ln x + c = có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (0; 1) Giá trị a A B C D π − x = x sin 2x, ∀x ∈ R Tích Câu 43 Cho hàm số f (x) liên tục R thỏa mãn f (x) − 2f π f (x) dx phân π π π B − C D 4 12 Câu 44 Xét số phức z = a + bi, (a, b ∈ R) thỏa mãn |z − − 4i| = Tìm giá trị lớn biểu thức 2|z − − 5i| + 3|z − − 3i| √ √ 39 A 156 B 39 C D 39 A Câu 45 Có giá trị nguyên m để phương trình |x3 + x2 − 5x − 2m| = |x3 − x2 − x − 4| có nghiệm phân biệt? A B C D Câu 46 Trang 5/6 – Mã đề thi: 102 Nhóm LATEX Cho hàm số f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e, (a, b, c, d, e ∈ R) Biết x2 hàm số y = f (x) có đồ thị hình bên Hàm số g(x) = f (1 − x) − + 2x nghịch biến khoảng khoảng sau? A (−2; 0) B (−1; 1) C (2; 3) D (3; +∞) y 2 x O −2 ÷ = 120◦ , hình chiếu Câu 47 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi tâm O cạnh a Góc DAB S lên mặt đáy trung điểm OB Gọi M, N √ trung điểm BC SD Tìm thể 4+4 tích khối chóp biết cơ-sin góc tạo SM CN √ √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 48 y Cho hàm số y = f (x) có đồ thị đoạn [−3; 1] hình vẽ Diện tích phần A, B, C hình vẽ có diện tích 8, 5 -3 (f (2x + 1) + 3) dx Tính tích phân O x −2 41 A − B − 42 C − 21 D − 82 Câu 49 Cho hàm số f (x) = |x|3 − mx + 7, m tham số Hỏi hàm số cho có nhiều điểm cực trị? A B C D Câu 50 Trong không gian Oxyz cho (Q) : 24x − 12y + 9z − 36 = hai điểm A −2; −2; ; Tìm phương trình mặt phẳng (P ) chứa AB tạo với (Q) góc nhỏ A 2x − y + 2z − = B x + 2y = C x + 2y + = D 2x − y + 2z = B 2; −4; − Trang 6/6 – Mã đề thi: 102 ... cos α = √ Trang 6/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2019 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thời gian làm 90 phút SBD: Mã đề thi: 102 Câu Cho khối hộp... 4/6 – Mã đề thi: 101 Nhóm LATEX d2 y+4 z+7 x+3 = = −1 x+3 y+4 z+7 = = C d: 1 y+4 z+7 x+3 = = −1 x+3 y+4 z+7 = = D d: −2 1 A d: B d: Câu 38 Gọi m0 giá trị nhỏ − , với m số thực Mệnh đề m−i đúng?... a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 12 12 12 24 e2x Câu 28 Cho hàm số y = Mệnh đề đúng? x Trang 3/6 – Mã đề thi: 102 Nhóm LATEX A 2y + xy − 4e2x = B 2y + xy + 4e2x = 1 C y + xy − e2x = D y
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN đề THPT TOÁN 2019 , PHÁT TRIỂN đề THPT TOÁN 2019 , ‎C:UsersLenovoDownloadsCompressedKHO ĐỀ CÓ MÃ QR-CODE-20190611T171147Z-001KHO ĐỀ CÓ MÃ QR-CODEPHÁT TRIỂN ĐỀ THPT 2019-SỐ 1.pdf‎, ‎C:UsersLenovoDownloadsCompressedKHO ĐỀ CÓ MÃ QR-CODE-20190611T171147Z-001KHO ĐỀ CÓ MÃ QR-CODEPHÁT TRIỂN ĐỀ THPT 2019-SỐ 2.pdf‎

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn