Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

61 499 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2019, 08:18

Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÙNG THỊ THIÊN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN BUM NƯA – HUYỆN MƯỜNG TÈ – TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế Nông nghiệp Lớp : K46 – KTNN –N02 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa : 2014 -2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÙNG THỊ THIÊN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN BUM NƯA – HUYỆN MƯỜNG TÈ – TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế Nông nghiệp Lớp : K46 – KTNN –N02 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa : 2014 -2018 Giảng viên HD : TS Nguyễn Văn Tâm Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, nỗ lực thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, giáo Khoa KT & PTNT – Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Văn Tâm tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Qua xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí cán UBND Bum Nưa, nhân dân giúp đỡ tơi nhiệt tình thời gian tơi thực tập địa phương Trong q trình thực tập thân cố gắng thời gian hạn, trình độ thân hạn chế bước đầu làm quen với cơng tác nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy giáo bạn bè để khóa luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Lùng Thị Thiên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất đai Bum Nưa qua năm 2015-2017 21 Bảng 4.2: cấu diện tích loại trồng chủ yếu địa phương qua năm 2015 - 2017 27 Bảng 4.3: Năng suất số trồng chủ yếu địa phương qua năm 2015- 2017 29 Bảng 4.4: cấu giá trị sản xuất số trồng qua năm 2015 – 2017 31 Bảng 4.5: cấu diện tích gieo trồng theo mùa vụ địa phương qua năm 2015 – 2017 33 Bảng 4.6: cấu giống lúa địa phương năm 2017 35 Bảng 4.7: giống số trồng hàng năm địa phương năm 2017 36 Bảng 4.8: Một số công thức luân canh đất lúa địa phương qua năm 2015 – 2017 38 Bảng 4.9: Hiệu kinh tế số công thức luân canh 40 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NGHĨA AN-QP An ninh – quốc phòng BVTV Bảo vệ thực vật CLB Câu lạc CNH – HĐH Cơng nhiệp hóa đại hóa HTX Hợp tác KHKT Khoa học kỹ thuật N-L-N Nông -lâm -nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn SXNN Sản xuất nông nghiệp 10 TDTT Thể dục thể thao 11 THCS Trung học sở 12 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 13 UBND Uỷ ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết để tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 sở lý luận đề tài 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các quan điểm chuyển dịch cấu trồng 2.1.3 Ý nghĩa việc chuyển dịch cấu trồng 2.2 sở thực tiễn đề tài 2.2.1 Quá trình chuyển dịch cấu trồng giới 2.2.2 Quá trình chuyển dịch cấu trồng Việt Nam 10 2.2.3 Quá trình chuyển dịch cấu trồng tỉnh Lai Châu 15 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 v 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm, thời gian nội dung nghiên cứu 16 3.2.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 16 3.3.2 phương pháp phân tích số liệu 17 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 18 3.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 18 Phấn 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 22 4.1.3 Điều kiện văn hóa - hội 23 4.2 Thực trạng chuyển dịch cấu trồng địa phương qua năm 2015 – 2017 26 4.2.1 cấu diện tích trồng chủ yếu địa phương qua năm 2015 – 2017 26 4.2.2 Năng xuất số trồng chủ yếu địa phương qua năm 2015 – 2017 28 4.2.3 Giá trị sản xuất (GO) số trồng địa phương qua năm 2015 – 2017 30 4.2.4 cấu diện tích gieo trồng theo mùa vụ địa phương 32 4.2.5 cấu giống số trồng địa phương năm 2017 35 4.2.6 Một số công thức luân canh đất lúa 37 4.3 Những thuận lợi khó khăn Bum Nưa việc chuyển dịch cấu trồng 41 4.3.1.Thuận lợi 41 vi 4.3.2.Khó khăn 42 4.4 Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng 43 4.4.1 Giải pháp khoa học kỹ thuật 43 4.4.2 Giải pháp công tác đạo 43 4.4.3 Giải pháp vốn 44 4.4.4 Giải pháp đất đai 44 4.4.5 Giải pháp thị trường 45 Phấn 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết để tài Việt Nam nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, 70% dân số sống nông thôn 70% lao động hội làm việc lĩnh vực nông nghiệp (Báo nông nghiệp Việt Nam năm 2015), suất khai thác ruộng đất suất lao động thấp, sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm sẵn đất nước Nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống nhân dân, chưa cung cấp đủ ngun liệu cho cơng nghiệp hàng hố xuất khẩu, chưa tạo động lực thúc đẩy cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Để giải vấn đề thực chuyển dịch cấu nơng nghiệp nói chung cấu trồng nơng nghiệp nói riêng ý nghĩa vơ quan trọng nước ta nghiệp xây dựng phát triển đất nước Chuyển dịch cấu trồng nhằm phát huy tiềm sản xuất vùng hướng tới sản xuất chun mơn hóa phát triển nơng nghiệp sản xuất hàng hố lớn, giải việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện mức sống cho người nơng dân Do đó, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu trồng nông nghiệp phạm vi nước với địa phương cần thiết Huyện Mường Tè đưa số mơ hình chuyển đổi đem lại hiệu kinh tế cao Việc chuyển đổi cấu trồng toàn huyện đạt nhiều thành tựu chuyển biến tích cực Bum Nưa huyện Mường nhiều tiềm thuận lợi cho trình chuyển dịch cấu trồng, phát triển nông nghiệp Tuy nhiên cấu nơng nghiệp chuyển đổi chậm nhiều tiềm vùng chưa khai thác hết Từ thực tiễn Bum Nưa chọn nghiên cứu đề tài "Thực trạng giải pháp nhằm chuyển dịch cấu trồng địa bàn Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu trồng địa bàn xã, phân tích thuận lợi khó khăn vùng từ đưa phương hướng giải pháp nhằm chuyển dịch cấu trồng địa bàn Bum Nưa 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội liên quan đến chuyển dịch cấu trồng - Đánh giá thực trạng cấu trồng chuyển dịch cấu trồng địa bàn Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Đưa giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng địa bàn Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập - Nghiên cứu đề tài giúp cho sinh viên tổng hợp củng cố kiến thức học - tư cách lôgic biết cách vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài sở để nhà quản lý, cấp lãnh đạo địa phương đưa giải pháp phù hợp nhằm chuyển dịch cấu trồng hợp lý, hiệu để nâng cao thu nhập chất lượng sống người dân Bum Nưa nói riêng người dân nơng thơn nói chung 39 Qua bảng 4.8 cho thấy: Với công thức luân canh đất lúa: Đặc điểm hệ thống trồng đất khai thác tối đa tiềm vùng nhiệt đới cách bố trí vụ liên tục luân canh hệ thống trồng suốt tháng nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều Việc bố trí vụ cho phép hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Khi tận dụng trồng vụ Đơng sớm khai thác tối đa hiệu nguồn lượng cao tháng 9, 10, 11 tạo hệ thống trồng hoàn chỉnh tháng 12 Hiệu kinh tế hệ thống trồng đất vụ lúa phụ thuộc nhiều vào trồng vụ Đơng giá trị kinh tế trồng vụ tương đối cao Qua ba năm việc sử dụng đất lúa hai vụ kết hợp trồng vụ đông với công thức phong phú, đa dạng xu hướng giảm với tốc độ giảm bình qn 0,34%/năm Cụ thể cơng thức hai vụ lúa kết hợp với trồng ngô đông giảm diện tích 0,03%/năm, hai vụ lúa kết hợp với rau tốc độ giảm bình qn 0,02%/năm, hai vụ lúa kết hợp trồng khoai lang vụ đông giảm 0,05%/năm Ngun nhân diện tích đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp phát triển sở hạ tầng chiếm diện tích đất, thứ hai hộ dân chuyển làm nghành nghề khác Diện tích đất lúa 2vụ + bỏ hoang giảm xuống ba năm qua người dân sử dụng đất lúa cách hiệu cách kết hợp hai vụ lúa với trồng trồng vụ đơng chủ yếu trồng ngơ trồng rau vụ đơng Diện tích đất lúa vụ tương đối cao, hệ thống công thức luân canh bố trí đất lúa vụ phong phú, đa dạng với bốn cơng thức Cụ thể diện tích đất trồng lúa vụ kết hợp trồng hai vụ ngơ xu hướng giảm qua ba năm với tốc độ tăng bình quân 0.3%/năm, lúa vụ kết hợp trồng khoai lang giảm 0,8%/năm, diện tích đất trồng lúa vụ kết 40 hợp vụ rau giảm bình qn 1,7%/năm, diện tích đất lúa vụ sau bỏ hoang với tốc độ giảm bình quân 0,5%/năm người dân kết hợp đất lúa vụ với trồng màu qua nâng cao hiệu sử dụng đất kinh tế 4.2.7 So sánh hiệu kinh tế số công thức luân canh Hiệu kinh tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu từ giống trồng hay công thức luân canh vấn đề người nông dân quan tâm Để tìm hiểu hiệu kinh tế số công thức luân canh địa phương ta xem xét bảng số liệu sau Bảng 4.9: Hiệu kinh tế số công thức luân canh Năm 2015 STT Chỉ tiêu Đất lúa vụ + bỏ hoang Năm 2017 Lúa xuân Lúa Lúa xuân + lúa mùa xuân+ + lúa + khoai lúa mùa+ mùa + lang đơng ngơ đơng rau đơng Chi phí sản xuất 1.100.000 1.303.000 1.778.000 1.543.000 Giá trị sản xuất 1.350.000 2.067.000 3.906.000 4.107.000 Lợi nhuận 400.000 550.000 1.914.000 2.287.000 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, năm 2018) Qua bảng số liệu 4.9 cho thấy: Hiệu kinh tế hai công thức luân canh đất lúa phổ biến năm 2015 thấp so với hai công thức luân canh đất lúa sử dụng phổ biến năm 2017 Nguyên nhân năm 2015 người dân sử dụng chủ yếu loại giống lúa cũ như: Nhị Hương, Bắc Thơm số sử dụng làm giống qua nhiều năm nên hiệu suất thấp Đến năm 2016 số giống lúa 41 cho suất cao chất lượng như: J02, PC6, DS, Hương thơm số đưa vào đất lúa góp phần tăng giá trị sản xuất cho người dân đồng thời với trình độ nhận thức nâng cao nên việc sử dụng đất lúa hiệu minh chứng việc đưa trồng vụ đơng giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường vào canh tác đất lúa Qua ta thấy chuyển đổi cơng thức ln canh theo hướng tương đối hợp lý với gia tăng diện tích trồng ngơ rau đơng đất lúa hai vụ góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân lên đáng kể đồng thời thể việc sử dụng đất lúa cao Bum Nưa Chính năm tới cần tiếp tục phát triển công thức luân canh đất lúa hiệu hơn, nâng cao thu nhập cho người nông dân địa bàn 4.3 Những thuận lợi khó khăn Bum Nưa việc chuyển dịch cấu trồng 4.3.1 Thuận lợi - Bum Nưa vị trí gần trung tâm huyện Mường đường liên tỉnh chạy qua điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa – hội với khác huyện, thuận lợi phát triển nơng nghiệp theo hướng hàng hóa tiếp cận với khoa học – công nghệ - Thông qua chủ trương chuyển đổi cấu trồng, xây dựng cánh đồng thu nhập cao làm chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức cán nông dân Bum Nưa bố trí cấu trồng hiệu kinh tế cao Từng bước chuyển từ sản xuất sang sản xuất thị trường cần biết quan tâm đến chất lượng mẫu mã sản phẩm - Các giống triển khai tới người nông dân đem lại hiệu kinh tế cao Đồng thời với kết hợp cán khuyến nông với người nông dân nên người nông dân tập huấn qua lớp kỹ thuật 42 trồng giống suất cao đặc biệt giống trồng thử nghiệm địa bàn trước đem nhân rộng trồng đại trà Sự hỗ trợ giống kỹ thuật khuyến khích người nơng dân mạnh dạn áp dụng giống suất cho giá trị kinh tế nhằm nâng cao đời sống cho họ - Sản xuất nông nghiệp trọng quan tâm Đảng, quyền với mục tiêu tăng suất, chất lượng hiệu sản phẩm, giảm chi phí đầu vào sản xuất, đưa nông nghiệp từ manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hố 4.3.2 Khó khăn - Việc áp dụng tiến KHKT vào sản suất chậm, suất chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh thị trường hạn chế - Cơng tác đạo điều hành quyền số chưa ngang tầm với nhiệm vụ, lúng túng công tác đạo, biện pháp chưa cụ thể, kết cơng việc khơng đánh giá kịp thời để tìm nguyên nhân rút học kinh nghiệm - Địa bàn rộng lớn gắn với mức độ trình độ thâm canh, tập qn sản xuất khác biệt địa bàn, việc áp dụng tiến khoa học vào sản xuất khó khăn, khơng tập trung đồng vùng khu vực bản, địa bàn - Đất sản xuất nơng nghiệp manh mún nhỏ lẻ chưa tập trung nên ảnh hưởng lớn trình chuyển dịch cấu trồng xã, mặt khác vấn đề thủy lợi dịch vụ nông nghiệp chưa quan tâm mức - Việc thực sản xuất chuyển dịch trồng tập trung hóa lớn trồng chuyên canh như: lúa, ngô, lạc, khoai loại, đa phần diện tích canh tác trồng quy mơ nhỏ lẻ, khâu tổ chức liên kết sản xuất tiêu thụ chưa chặt chẽ, thiếu tính bền vững 43 4.4 Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng 4.4.1 Giải pháp khoa học kỹ thuật Trong điều kiện sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến khoa học ngày vai trò quan trọng động lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển Khoa học phát triển chìa khóa thúc đẩy nông nghiệp phát triển Ngày nay, ứng dụng KHKT thừa nhận biện pháp kinh tế sản xuất nông nghiệp Người nông dân tiến hành sản xuất kinh doanh áp dụng tiến KHKT tăng nhanh suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, từ nâng cao khả cạnh tranh thị trường Thay đổi chế độ canh tác lạc hậu, sử dụng giống trồng, vật ni xuất cao Thay đổi giống đôi với hệ thống canh tác, công nghệ sau thu hoạch Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông vùng đặc biệt khuyến nông tự nguyện - Về giống: Tiếp tục đầu tư nâng cấp trung tâm sản xuất giống con, đưa nhanh giống chất lượng cao vào sản xuất, đặc biệt giống lai, ứng dụng công nghệ cấy ghép, công nghệ lai tạo, công nghệ sinh học, nhập số giống siêu nguyên chủng, giống gốc, giống bố mẹ để nhân diện rộng Bảo tồn gen giống trồng địa phương - Về tưới tiêu: Hoàn thành phát triển thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu, áp dụng rộng rãi công nghệ tưới tiêu tiết kiệm 4.4.2 Giải pháp công tác đạo - Về giao thông: Cần bê tông hoá đường làng để người dân thuận tiện cho việc lại giao lưu buôn bán sản xuất nông nghiệp - Về điện đường thông tin : Cần phát triển mạng lưới điện đường thông tin nông thôn nhằm phát triển đời sống kinh tế - văn hố thơn, 44 - Về thuỷ lợi giới hoá: Giải vấn đề cung cấp nước cho người dân vật nuôi, cung cấp đủ nước cho bà sản xuất nông nghiệp Các công thức phải quy hoạch thành vùng sản xuất, công thức phải từ 10 trở lên, để dễ cho công tác kiểm tra, đạo nhận rõ hiệu 4.4.3 Giải pháp vốn Vốn điều kiện đảm bảo cho người dân tư liệu sản xuất, vật tư Để tiến hành sản xuất hàng hóa nơng nghiệp cần vốn, để dịch chuyển cấu trồng tăng cường hoạt động phi nông nghiệp cần vốn giải pháp vốn cần thiết trình phát triển kinh tế hộ Trước hết hộ nông dân phải biết cách huy động vốn tự thân, vốn vay từ bạn bè đặc biệt quan trọng cần phải xác định kế hoạch cần sử dụng vốn phân bố nguồn vốn cho khâu sản xuất cho phù hợp, đem lại hiệu kinh tế cao Nhà nước cần tập trung mở rộng nguồn vốn cho người dân Cần chế cho vay đối tượng phù hợp với điều kiện vùng, cần phải kiểm soát việc sử dụng vốn mục đích hiệu quả, đặc biệt sách ưu đãi hộ nghèo 4.4.4 Giải pháp đất đai Trong việc hoạt động sản xuất nông nghiệp đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu Việc sử dụng đất hiệu ý nghĩa đặc biệt quan trọng người nơng dân Hiện đất canh tác manh mún, nhỏ lẻ Vì vậy, cần vận động người dân tiến hành dồn điền đổi để diện tích đất canh tác tập trung tạo điều kiện đầu tư cho thâm canh, chăm sóc thu hoạch Hồn thiện việc quy hoạch sử dụng đất đai sở hạ tầng thiết yếu sản xuất nông nghiệp hàng hóa Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế hội môi trường mới, quy hoạch phát triển khu dân cư trung tâm chỉnh 45 trang khu dân cư đảm bảo theo hướng văn minh, bảo tồn nét đẹp văn hóa 4.4.5 Giải pháp thị trường Đối với thị trường cung ứng yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như: giống, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y… Nhà nước quyền sở vai trò quan trọng việc điều tiết giá thơng qua sách thuế, trợ giá yếu tố đầu vào Đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra, Nhà nước quyền sở cần khuyến khích doanh nghiệp kí kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân, sở hình thành kênh lưu thơng hàng hóa lớn phục vụ cho việc tiêu thụ nông sản vùng Bên cạnh cần khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bảo hiểm rủi ro giá nông sản cho hộ nông dân địa bàn theo nguyên tắc thỏa thuận tự nguyện đơi bên lợi Nhà nước quyền sở cần sách hợp lý để tránh tình trạng tư thương ép giá nông sản 46 Phấn KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp nhằm chuyển dịch cấu trồng địa bàn Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu” đưa kết luận sau: Về chuyển dịch cấu trồng: cấu trồng năm gần (2015- 2017) tương đối phong phú đa dạng dần bố trí hợp lý cấu trồng chuyển dịch theo hướng tích cực Các trồng xuất chất lượng cao đưa vào để thay giống trồng cũ thoái hoá Hệ thống trồng xu hướng chuyển sang loại giá trị hiệu kinh tế cao Cây lúa chủ đạo chiếm phần lớn diện tích gieo trồng Bên cạnh người dân biết bố trí cơng thức luân canh, xen canh làm cho hệ số sử dụng đất tăng lên, tăng thu nhập, đời sống nhân dân cải thiện Song thực trạng luân canh trồng hạn chế Hệ thống trồng chưa đa dạng, chưa thoát khỏi độc canh lúa Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa cao Đất đai manh mún, chưa tập trung nên chưa hình thành vùng sản xuất chun canh Các hộ nơng dân bị ảnh hưởng hình thức sản xuất tự cung tự cấp, chưa mạnh dạn đầu tư đổi sản xuất đưa cơng thức ln canh vào sản xuất Chính điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình chuyển dịch cấu trồng địa bàn Bum Nưa 5.2 Kiến nghị Để đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hố địa bàn tơi xin đưa số kiến nghị sau: 47 - Cần biện pháp thích hợp để sử dụng phát huy nguồn lợi tự nhiên, kinh tế hội sẵn - Ứng dụng phạm vi rộng cho mơ hình chuyển đổi xây dựng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân lao động góp phần phát triển nơng nghiệp - sách biện pháp hỗ trợ tạo lập tăng cường vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy liên kết hộ, hỗ trợ đào tạo người lao động, tăng cường quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng - Tăng cường nâng cao hiệu công tác khuyến nông nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho bà nông dân - Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ quản lý cho cán địa phương, chuyên môn kỹ thuật cho người lao động địa phương - Cấp huyện nên dành phần kinh phí định phí ngân sách cấp hàng năm nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất địa phương 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Lầu A Ca (2016), Đánh giá tình hình chuyển dịch cấu trồng địa bàn thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Chi cục Thống kê Bum Nưa, Niên giám thống kê Bum Nưa giai đoạn 2015 – 2018 Đào Thế Tuấn (1969) Bố trí cấu trồng hợp lý HTX sản xuất nông nghiệp NXB Nông nghiệp Lê Đình Thắng ( 1998), Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn - đề lý luận thực tiễn, NXB Nông nghiệp Hà Nội Ngơ Đình Giao (1994) Chuyển dịch cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá kinh tế quốc dân, NXB Chính trị quốc gia Nguyễn Văn Luật, Đang dạng hoá trồng thực trạng xu Tạp trí nơng nghiệp PTNT số 1/2001 Nguyễn Vy (1994) Chiến lược sử dụng bảo vệ môi trường đất đai bảo vệ môi trường, Tập san khoa học số NXB nơng nghiệp Phòng LĐTB hội Bum Nưa, Báo cáo tổng hợp dân số lao động Bum Nưa qua năm 2014-2018 UBND Bum Nưa, Báo cáo tổng kết cuối năm 2015-2018 10 UBND Bum Nưa, kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2015-2018 II Tài liệu Internet 11 http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=418&ItemID=10879 12 http://baothainguyen,org.vn/tin-tuc/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinhlan-thu-xviii-vao-cuoc-song/cay-che-giam-ngheo-lam-giau-108044-198.htm 49 13 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1004-QDUBND-chuyen-dich-co-cau-cay-trong-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-AnGiang-2016-314596.aspx 14.vov htt://vov.vn/kinh-te/nong-nghiep-ve-dich-2016-tang-truong-duongxuat-khau-dat-321-ty-usd-581432 15 htt://nhandan.com.vn/daihoidangtoanquocxii/nhin-lai-30-nam-doi-moi 16 htt://nongdanthainguyen.org.vn/index.php?option=comcontent&view=article&id=212:y-mnh-vic-chuyn-dch-c-cu-caytrng&catid=7:tin-tuc-su-kien&Itemid=3 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Phiếu điều tra số Địa bàn điều tra Người điều tra I Các thông tin hộ Họ tên chủ hộ: Địa chỉ: Thôn (Bản) Tỉnh: Lai Châu 3.Trình độ học vấn : 4.Tổng số nhân khẩu: Số lao động Số lao động phụ Dân tộc: 6.Tuổi: 7.Giới tính: II Các thông tin chung tình hình sản xuất nơng- lâm nghiệp Câu 1.Gia đình chuyển đổi cấu trồng khơng? a b Khơng Câu Nếu chuyển đổi cấu trồng gì? a Cây lúa b Cây ngô c Cây rau Câulại chuyển đổi sang trồng đó? a Cho hiệu kinh tế cao, tăng thu nhập, dễ trồng, thị trường tiêu thụ thuận lợi, phù hợp với người tiêu dùng b Do cán địa phương phát động Câu Trước chuyển đổi gia đình trồng gì? a Cây lúa b Cây ngơ c Cây rau Câu Diện tích suất trồng qua năm nào? Năm 2015 STT Năm 2016 Năm 2017 Loại Diện Năng Diện Năng Diện Năng trồng tích suất tích suất tích suất (Sào) (tạ/sào) (Sào) Lúa Ngô Khoai (Lạc) Sắn Rau (tạ/sào) (Sào) (tạ/sào) Tổng Câu Trong trình chuyển dịch gia đình gặp khó khăn khơng? a b Khơng Câu7 Nếu khó khăn gì? a Về giống b Về kỹ thuật c Về vốn d Về công lao động Câu Nguồn thơng tin q trình chuyển dịch cấu trồng gia đình thường lấy đâu? a Từ cán khuyến nông b Từ cán địa phương c Từ tổ chức cá nhân d Hay tự gia đình tìm hiểu Câu Cán trợ giúp gia đình đề tiêu thụ sản phẩm khơng? a Khơng Câu 10 Trong tiêu thụ sản phẩm gia đình gặp khó khăn khơng? a Khơng Câu 11 Nếu gặp khó khăn gì? a Nơi tiêu thụ b Giá c Chất lượng hàng hố d Thơng tin e Vận chuyển Câu 12 Công thức luân canh đất lúa chủ yếu gia đình sử dụng năm 2015 năm 2017 gì? Năm 2015 STT Cơng thức Chi phí/sào(đ ồng) Đất lúa vụ + bỏ hoang Lúa xuân + lúa mùa + khoai lang đông Lúa xuân + lúa mùa + ngô đông Lúa xuân + lúa mùa + rau đông Doanh Năm 2017 Chi Doanh thu/sào phí/sào thu/sào (đồng) (đồng) (đồng) Câu 13 Những giống Lúa gia đình sử dụng năm 2017 gì?  Lúa Hương thơm số  Lúa J02  Lúa Bác thơm số  Lúa DS1  Lúa Nghị hương  Lúa PC6  Giống Lúa khác Câu 14 Những giống lương thực gia đình sử dụng năm 2017 gì? Loại lương thực Giống Ngô Khoai lang Lúa Lạc Rau Câu 15 Gia đình nhân xét q trình chuyển dịch cấu trồng? Xin chân thành cảm ơn! ... khăn chuyển dịch cấu trồng địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Định hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hóa địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường. .. giá thực trạng chuyển dịch cấu trồng xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Phương pháp so sánh: Thông tin phương pháp ta rút kết luận thực trạnh chuyển dịch cấu trồng xã Bum Nưa, huyện Mường. .. - xã hội liên quan đến chuyển dịch cấu trồng - Đánh giá thực trạng cấu trồng chuyển dịch cấu trồng địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Đưa giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp), Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn