Đề thi thử THPT QG 2019 - Toán - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - có lời giải

26 402 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2019, 07:32

Đề thi thử THPT 2019 môn Toán- Trường THPT chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa- lần 2 . File word .doc- Có đáp án- Có lời giải chi tiết- Bản đẹp chính xác , giá rẻ nhất hiện nay –https://choword.com- Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠNĐỀ 201 ĐỀ THI KSCL CÁC MƠN THI THPT QUỐC GIA MƠN: TỐN NĂM HỌC: 2018 - 2019 Thời gian làm bài: 90 phút Câu (TH): Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng    : x  y  z      : x  y  3z   Phương trình mặt phẳng qua O, đồng thời vng góc với     phương trình là: A x  y  z  B x  y  z   C x  y  z  Câu (VD): tất giá trị nguyên m để hàm số y  A B C D x  y  z  x2 đồng biến  �; 6  ? x  3m D Câu (NB): Điểm M hình vẽ biểu diễn số phức z Chọn kết luận số phức z A z   5i B z  3  5i C z   5i D z  3  5i 2 Câu (VD): Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   mặt phẳng    : x  y  12 z  10  Lập phương trình mặt phẳng    thỏa mãn đồng thời điều kiện: Tiếp xúc với  S  , song song với    cắt trục Oz điểm cao độ dương A x  y  12 z  78  B x  y  12 z  26  C x  y  12 z  78  D x  y  12 z  26  Câu (TH): Cấp số cộng un  u1  123 u3  u15  84 Số hạng u17 giá trị là: A 11 B C 23 Câu (TH): Hệ số x khai triển đa thức P  x     x  A C10 6 B C10 10 D 242 giá trị đại lượng sau đây? C C10 6 D C10 Câu (TH): Cho hai số phức z1   2i z2   4i Số phức z1  z2  z1 z2 số phức sau đây? A 10i B 10i C 11  8i B  0; 4 C  4 D 11  10i Câu (TH): Tập nghiệm phương trình log  x  x    là: A  0; 4 D  0 Câu (TH): Bảng biến thiên hình vẽ bên hàm số hàm số sau đây: � x  y' A y  x  x2  B y  x  x2  y 1 0 + � C y  x  x2  D y  x  x2 1 �  0 + � 5 6 6 5x  số sau đây? x ��1  x Câu 10 (TH): Giới hạn lim A  B  C D Câu 11 (TH): Khi độ dài cạnh hình lập phương tăng thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Tính độ dài cạnh hình lập phương A 5cm B 3cm C 4cm D 6cm 2 x ln   x  dx  a ln b với a, b ��* b số nguyên tố Tính 3a  4b Câu 12 (TH): Cho � A 42 B C 12 D 32 Câu 13 (NB): Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  2;6 , đồ thị hàm số hình vẽ Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ f  x  miền  2;6 Tính giá trị biểu thức T  M  3m A 16 C B D 2 Câu 14 (NB): Với a, b hai số dương tùy ý log  a b  giá trị biểu thức sau đây? � � log a  log b � B log a  3log b A � � � C 3log a  log b D 3log a  log b Câu 15 (TH): Hàm số f  x   log  x  x  đạo hàm miền xác định f '  x  Chọn kết A f '  x   C f '  x   ln x  4x B f '  x    x  x  ln  x   ln D f '  x   2x   x  x  ln x2  x Câu 16 (NB): Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên hình vẽ bên Giá trị cực tiểu hàm số số sau đây? � x y' 1 0 + �  + � y 4 � A 4 B.3 D 1 C Câu 17 (TH): Số nghiệm nguyên bất phương trình x 3 x �16 số sau đây? A B C D uuur Câu 18 (NB): Trong không gian Oxyz cho điểm A  1;1;  B  3; 4;5  Tọa độ vecto AB là: A  4;5;3 B  2;3;3 C  2; 3;3 D  2; 3; 3 Câu 19 (TH): Cho khối lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' BB '  a , đáy ABC tam giác vuông cân B, AC  a Tính thể tích lăng trụ a3 A a3 B C a D a3 Câu 20 (TH): Cho hàm số y  f  x  , liên tục � bảng biến thiên hình vẽ bên Tìm số nghiệm thực phương trình f  x    x y' y �  1 + � 0  � + � 4 A 1 4 B C D Câu 21 (VD): Cho hàm số y  f  x  đạo hàm � f '  x    x  1  x  3  x   Hàm số cho tất điểm cực trị? A B C Câu 22 (TH): Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây, hàm số nào? A y  x  3x  C y  2x 1 x 1 D B y  x  x  D y  2x 1 x 1 Câu 23 (TH): Cho hình nón đường sinh a, góc đường sinh đáy  Tính diện tích xung quanh hình nón A 2 a sin  B  a sin  C 2 a cos  D 2 a cos  Câu 24 (VD): Một khối trụ bán kính đáy a , chiều cao 2a Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ A 6 a B 6 a C 3 a D 6 a 3 Câu 25 (TH): Cho hàm số y  f  x  xác định R* , liên tục khoảng xác định bảng biến thiên hình vẽ bên Chọn khẳng định đồ thị hàm số A Đồ thị tiệm cận ngang x y' y �  + �  � B Đồ thị tiệm cận ngang 1 � � C Đồ thị tiệm cận đứng D Đồ thị khơng tiệm cận đứng tiệm cận ngang Câu 26 (TH): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn  S  tâm I nằm đường thẳng y   x , bán kính R  tiếp xúc với trục tọa độ Lập phương trình  S  , biết hồnh độ tâm I số dương A  x  3   y  3  C  x  3 B  x  3   y  3  2   y  3  D  x  3   y  3  2 Câu 27 (VD): Cho số thực a, b, c, d thay đổi, thỏa mãn  a  1   b    4c  3d  23  Giá trị nhỏ biểu thức P   a  c    b  d  là: A Pmin  28 B Pmin  C Pmin  D Pmin  16 Câu 28 (TH): Trong không gian Oxyz cho điểm I  2;3;  A  1; 2;3 Phương trình mặt cầu tâm I qua A phương trình là: A  x     y  3   z    B  x     y     z    C  x     y  3   z    45 D  x     y     z    2 2 2 2 2 2 Câu 29 (TH): Đặt log  a , tính log 64 81 theo a A 3a B 4a C 4a D 3a x Câu 30 (TH): Hàm số sau nguyên hàm hàm số f  x   sin x  e  x ? x A F  x    cos x  e  x  x C F  x   cos x  e  x D F  x    cos x  x B F  x   cos x  e  x  ex  x2 x 1 Câu 31 (TH): Cho hàm số y  f  x  đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng sau đây: A  1;0  B  1; � C  0;1 D  1;1 Câu 32: Cho f  x  dx   ln x  C � x (với C số tùy ý), miền  0; � chọn đẳng thức hàm số f  x  x 1 x2 1 C f  x    x   ln x D f  x    ln x x x Câu 33 (TH): Hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' đáy ABC tam giác vuông A, AB  a, AC  2a Hình chiếu vng góc A ' lên mặt A f  x   x  ln x B f  x   phẳng  ABC  điểm I thuộc cạnh BC Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng  A ' BC  A a B C a D a a Câu 34 (TH): Trong không gian Oxyz khoảng cách hai mặt phẳng  Q  : x  y  3z   A 14 Câu 35 (TH): Cho  P  : x  y  3z   B 14 C 14 D 1 0 14 f  x  dx  3, � g  x  dx  2 Tính giá trị biểu thức I  � � f  x   3g  x  � dx � � � A 12 B C D 6 x , x  2, x  trục hoành là: x5 C 5ln 21  ln D 121ln  5ln 21 Câu 36 (VD): Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị y  A 15ln10  10 ln B 10 ln  5ln 21 �� 0; Câu 37 (VDC): Cho hàm số y  f  x  liên tục đồng biến � , bất phương trình � 2� � �� f  x   ln  cos x   e x  m (với m tham số) thỏa mãn với x �� 0; �khi khi: � 2� A m �f    B m �f    C m  f    D m �f    Câu 38 (VD): Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thoi tâm O SO   ABCD  , SO   SBC  a , BC  SB  a Số đo góc mặt phẳng  SCD  là: A 900 C 300 B 600 D 450 Câu 39 (VD): Cho đồ thị hàm số f  x   x  mx  cắt trục hồnh điểm phân biệt hồnh độ a, b, c Tính giá trị biểu thức P  1   f ' a f ' b f ' c B C  3m Câu 40 (VD): Cho khối tứ diện ABCD tích V Gọi E, F, G trung điểm BC, BD, CD M, N, P, Q trọng tâm ABC , ABD, ACD, BCD Tính thể tích khối tứ diện MNPQ theo V A V 2V C A D  m V V D 27 B Câu 41 (VD): Cho hàm số y  f  x  liên tục � đồ thị hình vẽ bên Phương trình f  f  x   1  tất nghiệm thực phân biệt? A B C D Câu 42 (VDC): Một phân sân trường định vị điểm A, B, C, D hình vẽ Bước đầu chúng lấy “thăng bằng” để độ cao, biết ABCD hình thang vuông A B với dộ dài AB = 25m, AD = 15m, BC = 18m Do yêu cầu kỹ thuật, lát phẳng phần sân trường phải thoát nước góc sân C nên người ta lấy độ cao điểm B, C, D xuống thấp so với độ cao A 10cm, a cm, 6cm tương ứng Giá trị a số sau đây? A 15,7cm B 17,2cm C 18,1cm D 17,5cm Câu 43 (VD): Cho tam giác SAB vuông A, �ABS  600 Phân giác góc �ABS cắt SA I Vẽ nửa đường tròn tâm I, bán kính IA (như hình vẽ) Cho miền tam giác SAB nửa hình tròn quay xung quanh trục SA tạo nên khối tròn xoay tích tương ứng V1 ,V2 Khẳng định sau đúng? A V1  V2 B V1  V2 C V1  3V2 D V1  V2 Câu 44 (VDC): Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A  1;3;5  , B  2;6; 1 , C  4; 12;5  mặt phẳng  P  : x  y  2z   Gọi M điểm di động uuur uuur uuuu r S  MA  MB  MC là: A 42 B 14  P Giá trị nhỏ biểu thức C 14 D 14 Câu 45 (VD): Ơng An 200 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng với kì hạn tháng so với lãi suất 0,6%/ tháng trả vào cuối kì Sau kì hạn ơng đến tất tốn gốc lẫn lãi, rút triệu đồng để tiêu dùng, số tiền lại ơng gửi vào ngân hàng theo phương thức (phương thức giao dịch lãi suất khơng thay đổi suốt q trình gửi) Sau năm (đúng 12 kì hạn) kể từ ngày gửi, ơng An tất tốn rút tồn số tiền nói ngân hàng, số tiền bao nhiêu? (làm tròn đến nghìn đồng) A 169234 (nghìn đồng) B 165288 (nghìn đồng) C 168269 (nghìn đồng) D 165269 (nghìn đồng) Câu 46 (VDC): Cho hàm số f  x   x  2mx   2m tất số nguyên m � 10;10  2 để hàm số y   f  x  cực trị A B C D Câu 47 (VDC): Cho số thực x, y thay đổi thỏa mãn x  xy  y  Giá trị nhỏ biểu thức P  x  xy  y thuộc khoảng sau đây? A  4;7  B  2;1 C  1;  D  7;10  Câu 48 (VDC): Cho hàm số f  x  đạo hàm liên tục 0;  Biết f    2e f  x  thỏa mãn đẳng thức f '  x   sin xf  x   cos xe  coxs f  x  dx (làm tròn đến phần trăm) x � 0;   Tính I  � A I �6,55 B I �17,30 Câu 49 (VDC): Cho x, y thỏa mãn log biểu thức P  A C I �10,31 D I �16,91 x y  x  x    y  y    xy Tìm giá trị lớn x  y  xy  2 3x  y  x, y thay đổi x  y  10 B C D Câu 50 (VDC): Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 6 sơ đồ hình vẽ bên Một kiến bò từ A, lần di chuyển bò theo cạnh hình vng đơn vị để tới mắt lưới liền kề tất cách thực hành trình để sau 12 lần di chuyển, dừng lại B ? A 3498 B 6666 C 1532 D 3489 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.C 11.B 21.A 31.C 41.C 2.D 12.B 22.C 32.B 42.B 3.D 13.B 23.D 33.C 43.D 4.C 14.D 24.A 34.A 44.B 5.A 15.D 25.C 35.A 45.D 6.A 16.B 26.B 36.B 46.C 7.B 17.B 27.D 37.A 47.A 8.A 18.B 28.D 38.A 48.C 9.A 19D 29.D 39.B 49.A 10.A 20.C 30.A 40.D 50 Câu 1: Phương pháp: r Phương trình mặt phẳng qua điểm M  x0 ; y0 ; z0  VTPT n   A; B;C  phương trình: A  x  x0   B  y  y0   C  z  z0   Cách giải: uur uur Ta có: n   3; 2;  , n   5; 4;3 VTPT    ,    uur Gọi mặt phẳng cần tìm mặt phẳng  P  VTPT nP �  P      uur �uur uur� � � nP  � n , n �  2;1; 2  Ta có: �  P     � � Phương trình  P  :  x    y    z   � x  y  z  Chọn C Câu 2: Phương pháp: Hàm số y  f  x đồng biến  a; b  � y '  x � a; b  g  x Cách giải: Điều kiện: x �3m 3m  Ta có: y '   x  3m  � � 3m   � �y '  x � �; 6  �m  �� � � �  m �2  �; 6  � � Hàm số đồng biến 3m �6 3m � �; 6  � � � m �2 � Kết hợp điều kiện m ��� m � 1; 2 Chọn D Câu 3: Phương pháp: Cho số phức z  x  yi  , y �� � M  x; y  điểm biểu diễn số phức z Cho số phức z  a  bi � z  a  bi Cách giải: Ta thấy M  3;5  biểu diễn số phức z � z  3  5i � z  3  5i Chọn D Câu 4: Phương pháp: Mặt phẳng    tiếp xúc với mặt cầu tâm I, bán kính R � d  I ;      R uur    / /    �    nhận n làm VTPT Cách giải: uur Ta có: n   4;3; 12  uur Vì    / /    �    nhận n   4;3; 12  làm VTPT �    : x  y  12 z  d   d �10  Ta có:  S  tâm I  1; 2;3 bán kính R   2  32   Mặt phẳng    tiếp xúc với mặt cầu  S  � d  I ;      R � 4.1  3.2  12.3  d 42  32  122 4 d  26  52 d  78 � � � d  26  52 � � �� d  26  52 d  26 � � �  1  : x  y  12 z  78  ��    : x  y  12 z  26  � Gọi M  0;0; z0   z0   giao điểm Oz mặt phẳng  1  ,    13 � M �  �  12 z  78  � z     tm  0 � �� 13 � M �   � 12 z0  26  � z0   ktm  � Chọn C Câu 5: Phương pháp: Công thức tổng quát CSC số hạng đầu u1 cơng sai d : un  u1   n  1 d Cách giải: Gọi công sai CSC d u1  123 � � u1  2d  u1  14d  84 � d  7 Theo đề ta có: � u3  u15  84 � � u17  u1  16d  123  16.7  11 Chọn A Câu 6: Phương pháp: 10 5x  x 5  lim Ta có: xlim ��1  x x �� 2 x Chọn A Câu 11: Phương pháp: 5 Công thức tính thể tích hình lập phương cạnh a : V  a Cách giải: 3 Gọi cạnh hình lập phương ban đầu a  cm   a   � V  a  cm  Cạnh hình lập phương sau tăng 2cm a   cm  � V2   a    cm  � V2  V  98 �  a    a  98 � a  6a  12a   a  98  � a   tm  � 6a  12a  90  � � a  5  ktm  � Chọn B Câu 12: Phương pháp: b b b a a a udv  uv  � vdu Sử dụng phương pháp tính tích phân phần � Cách giải: 2 x ln   x  dx Ta có: I  � � du  dx � u  ln   x  � �� x 1 Đặt � dv  xdx � � v  x2 � � I  x ln  x  1 2 x2 � �  � dx  ln  � dx �x   � x  x  � � 0 �x �2  ln  �  x  ln x  �  ln    ln    3ln �2 �0 a3 � �� � 3a  4b  3.3  4.3  21 b3 � Chọn B Câu 13: Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số để kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số Từ tính giá trị biểu thức cần tính Cách giải: 12 Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ  2;6 là: M  max f  x   6; m  f  x   4  2;6  2;6 � T  2M  3m  2.6   4   Chọn B Câu 14: Phương pháp: m Sử dụng công thức: log a  m log a;log ab  log a  log b  a, b   Cách giải: 3 Ta có: log  a b   log a  log b  3log a  2log b Chọn D Câu 15: Phương pháp: Sử dụng công thức hàm hợp hàm số logarit để làm toán:  log a u  '  u' u ln a Cách giải: 2x  f ' x  � log  x  x  � ' � �  x  x  ln Chọn D Câu 16: Phương pháp Dựa vào BBT để nhận xét điểm cực tiểu hàm số Điểm x  x0 điểm cực tiểu hàm số f '  x0   qua điểm x  x0 , hàm số f '  x  đổi dấu từ dương sang âm Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực tiểu x  Chọn B Chú ý giải: HS thường hay chọn nhầm với giá trị cực tiểu hàm số yCT  4 Câu 17: Phương pháp � a 1 � � � �x  b x b +) Giải bất phương trình mũ a  a � � �  a 1 � � � � �x  b Cách giải: 2x 3 x �16  24 � x  3x �4 � x  x  �0 � 4 �x �1 x ��� x � 4; 3; 2; 1;0;1 Chọn B Câu 18: 13 Phương pháp uuur Cho hai điểm A  x1 ; y1 ; z1  , B  x2 ; y2 ; z2  � AB   x2  x1 ; y2  y1; z2  z1  Cách giải: uuu r Ta có: AB    1;  1;5     2;3;3  Chọn B Câu 19: Phương pháp Thể tích khối lăng trụ diện tích đáy S chiều cao h : V  Sh Cách giải: Ta có: ABC vng cân B, AC  a � AB  BC  � VABC A ' B 'C '  BB '.S ABC  a a a3 AB.BC.BB '  2 Chọn D Câu 20: Phương pháp Dựa vào BBT để biện luận số nghiệm phương trình đề yêu cầu Số nghiệm phương trình f  x   m số giao điểm đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng y  m Cách giải: Ta có: f  x    � f  x     * Số nghiệm phương trình (*) số giao điểm đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng y   Ta có: x y' �  1 + 0  � � + � y 4 Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng y   4 y  7 / cắt đồ thị hàm số y  f  x  điểm phân biệt Chọn C Câu 21: Phương pháp Số điểm cực trị đồ thị hàm số y  f  x  số nghiệm bội lẻ phương trình f '  x   Cách giải: 14 Ta có: f '  x   �  x  1  x    x   Trong x  3, x   x3 � � 0� � x � � x  5 � nghiệm bội lẻ x  5 nghiệm bội chẵn nên hàm số hai điểm cực trị Chọn A Câu 22: Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số nhận xét đặc điểm đồ thị chọn đáp án Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số TCĐ x  1 TCN y  � Chọn C Chọn C Câu 23: Phương pháp: Cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón bán kính đáy R, chiều cao h đường sinh l : S xq   Rl Cách giải: Ta có: R  a cos  � S xq   Rl   a cos  a   a cos  Chọn D Câu 24: Phương pháp: Cơng thức tính thể tích khối cầu bán kính R : V   R Cách giải: Gọi I trung điểm OO ' � R  IO  OA2  3a  3a  a 4 � V   R   a  6 a 3 Chọn A Câu 25: Phương pháp:   +) Đường thẳng x  a gọi TCĐ đồ thị hàm số y  f  x   g  x � lim f  x   � x �a h x f  x  b +) Đường thẳng y  b gọi TCN đồ thị hàm số y  f  x  � xlim �� Cách giải: f  x   �� x  TCĐ đồ thị hàm số Dựa vào BBT ta thấy: xlim �0 15 Chọn C Câu 26: Phương pháp: Phương trình đường tròn tâm I  a; b  bán kính R là:  x  a    y  b   R 2 Cách giải: Gọi I  a; a   a   thuộc đường thẳng y   x � S :  x  a   y  a   S tiếp xúc với trục tọa độ � d  I , Ox   d  I ; Oy   R  � x1  y1  � a  �  S  :  x     y  3  2 Chọn B Câu 27: Phương pháp: +) Gọi M  a; b  , N  c; d  � P  MN +) Xác định giá trị nhỏ MN Cách giải: Gọi M  a; b  , N  c; d  Khi ta M thuộc đường tròn  x  1   y    1 C  N thuộc 2 đường thẳng x  y  23   d  Ta có: P   a  c    b  d   MN 2 Đường tròn  C  tâm I  1;  , bán kính R = Ta d  I ; d   4.1  3.2  23 3 2  25   R � d khơng cắt  C  Khi MN  d  I ; d   R    � Pmin   16 Chọn D Câu 28: Phương pháp: Phương trình mặt cầu tâm I  a; b; c  bán kính R :  x  a    y  b    z  c   R 2 2 Cách giải: Mặt cầu tâm I qua A � IA  R � R    2    3      2 �  S  :  x     y  3   z    2 Chọn D Câu 29: Phương pháp: Cách 1: Sử dụng MTCT để làm toán 16 Cách 2: Sử dụng công thức biến đổi hàm logarit để làm tốn Cách giải: 4 4  Ta có: log 64 81  log 43  log  3log 3a Chọn D Câu 30: Phương pháp: F '  x  dx công thức nguyên hàm hàm để làm Sử dụng công thức: F  x   � tốn Cách giải: Ta có: F  x   �  sin x  e x  x  dx   cos x  e x  52 x  C x Chọn C  � F  x    cos x  e  x  Chọn A Câu 31: Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số xác định khoảng đơn điệu hàm số Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số y  f  x  đồng biến  �; 1  0;1 Chọn C Câu 32: Phương pháp: f  x  dx  F  x  � F '  x   f  x  � Cách giải: Ta có: �1 � f  x  dx   ln x  C � f  x   �  ln x  C � ' � x �x � x  x 1  x x Chọn B Câu 33: Phương pháp Kẻ AH  BC , chứng minh AH   A ' BC  Cách giải: Trong  ABC  kẻ AH  BC ta � �AH  BC � AH   A ' BC  � �AH  A ' I  A ' I   ABC   � d  A;  A ' BC    AH Xét tam giác vuông ABC có: 17 AH  AB AC AB  AC 2  a.2a a  4a 2  5a Chọn C Câu 34: Phương pháp +) Khoảng cách hai mặt phẳng song song khoảng cách từ điểm mặt phẳng đến mặt phẳng +) Sử dụng cơng thức tính khoảng cách từ điểm M  x0 ; y0 ; z0  đến mặt phẳng  P  : Ax  By  Cz  D  là: d  M ;  P    Ax0  By0  Cz0  D A2  B  C Cách giải: Dễ dàng nhận thấy  P  / /  Q  Lấy M  1;0;0  � P  , d   P  ;  Q    d  M;  Q     2.0  3.0  2 3 2  14 Chọn A Câu 35: Phương pháp Sử dụng tính chất tích phân: b b b a a � dx  � f  x  dx �� g  x  dx �f  x  �g  x  � � � a b b a a k� f  x  dx  � kf  x  dx Cách giải: 1 0 � f  x   3g  x  � dx  2� f  x  dx  3� g  x  dx  2.3   2   12 Ta có: I  � � � Chọn A Câu 36: Phương pháp: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , y  g  x  , x  a, x  b  a  b  b S � f  x   g  x  dx a Cách giải: Xét phương trình hồnh độ giao điểm: x 0� x 0� x0 x5 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị y  x , x  2, x  trục hoành là: x5 18 2 x x x x S� dx  � dx  � dx  � dx x5 x5 x5 x5 2 2 0  2 x x � � � � dx  � dx  � 1  dx  � 1 dx � � � � � x  x  x  x  � � � � 2 2    x  5ln x   2   x  5ln x    5ln    5ln     5ln     5ln    ln  ln  ln  ln   10 ln  5ln 21 Chọn B Câu 37 (VD): Phương pháp: ��  m x � 0; � m g  x  +) lập m, đưa bất phương trình dạng g  x  � �� � 2� 0; � � � � +) Lập BBT hàm số y  g  x  kết luận Cách giải: �� x x 0; � Ta f  x   ln  cos x   e  m � f  x   ln  cos x   e  m x �� � 2�  f �� x   ln  � cos x  Đặt g  x  � Ta g '  x   f '  x   e x g  x �� m x � 0; � m � 2� g  x  �� 0; � � � 2� sin x   e x cos x sin x  �� � �� �� 0; �� � 0; �� g '  x   x �� 0; � Với x �� , theo giả thiết ta f '  x   x �� cos x  � 2� � � 2� � 2� �� � Hàm số y  g  x  đồng biến � 0; � � 2� + �+  g  x  g   �� 0; � � � 2� f   ln  cos  e0 f  0 m f  0 Chọn A Câu 38: Phương pháp: +) Gọi M trung điểm SC Chứng minh �  SBC  ;  SCD    � BM ; DM  +) Tính cạnh BM , DM , BD sử dụng định lí cosin tam giác BDM Cách giải: Gọi M trung điểm SC Tam giác SBC cân B � BM  SC Xét tam giác SBD SO trung tuyến đồng thời đường cao 19 � SBC cân S � SB  SD  a SCD SD  CD  a � SCD cân D � DM  SC �  SBC  � SCD   SC �  SBC  �BM  SC � �  SBC  ;  SCD    � BM ; DM  Ta có: � �  SCD  �DM  SC � Xét chóp B.SAC ta BC  BS  BA  a � Hình chiếu B lên  SAC  trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp SAC � �BO  AC  gt  � BO   SAC  � O tâm đường tròn ngoại tiếp SAC Ta � �BO  SO  SO   ABCD   � SAC vuông cân S � AC  2SO  2a AC 2a � SA  SC   3 Xét tam giác vng OAB OB  AB  OA2  a  2a a 2a  � BD  2OB  3 Xét tam giác vuông BCM : BM  BC  MC  a  a2 a   DM 3 Áp dụng định lí Cosin tam giác BDM ta có: a 2a 4a   BM  DM  BD 3  � �BMD  900 cos �BMD   2 a BM DM 2 Vậy �  SBC  ;  SCD    90 Chọn A Câu 39: Phương pháp: +) Viết lại f  x  dạng f  x    x  a   x  b   x  c  +) Tính f '  x  từ tính f '  a  , f '  b  , f '  c  +) Thay vào biểu thức P, quy đồng, rút gọn Cách giải: Đồ thị hàm số f  x   x  mx  cắt trục hồnh điểm phân biệt hồnh độ a, b, c f  x  2 x  a  x  b  x  c Ta f '  x    x  b   x  c    x  a   x  c    x  a   x  b  �f '  a    a  b   a  c  � � �f '  b    b  a   b  c  � �f '  c    c  a   c  b  Khi ta có: 20 P 1   f ' a  f ' b f ' c � 1� 1  �   � � � a  b   a  c   b  c   b  a   c  a   c  b  � � cba c ba  0  a  b  b  c  c  a  Chọn B Câu 40: Cách giải: AM AP AN    � MP / / EG, MN / / EF Ta có: AE AG AF �  MNP  / /  BCD  Ta MN MN  �  EG BD Ta MNP đồng dạng với BCD theo tỉ số S 1 � MNP  S BCD Dựng B ' C ' qua M song song BC C ' D ' qua P song song với CD   MNP   B ' C ' D ' Trong  ABG  gọi I  AQ �B ' P Ta d  Q;  MNP   d  A;  MNP   �  d  Q;  MNP   d  A;  BCD   Vậy VMNPQ VABCD AB ' AI AP    AB AQ AG QI d  A;  MNP   AB '  ;   AI d  A;  BCD   AB   3 1 V   � VMNPQ  27 27 Chọn D Câu 41: Phương pháp: +) Dựa vào đồ thị hàm số xác định nghiệm phương trình f  x   +) Số nghiệm phương trình f  x   m số giao điểm đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng y  m song song với trục hoành Cách giải: � x  a � 2; 1 � x  b � 1;0  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy f  x   � � � x  c � 1;  � 21 �f  x    a � 2; 1  1 � Ta có: f  f  x   1  � �f  x    b � 1;0    �f x   c � 1;    3 �  Xét phương trình  1 � f  x   a  � 1;0  � Phương trình  1 nghiệm phân biệt Xét phương trình   � f  x   b  1� 0;1 � Phương trình   nghiệm phân biệt Xét phương trình  3 � f  x   c  1� 2;3 � Phương trình  3 nghiệm Dễ thấy nghiệm không trùng Vậy phương trình f  f  x   1  tất nghiệm thực phân biệt Chọn C Câu 42: Phương pháp: Gắn hệ trục tọa độ Cách giải: Gắn hệ trục tọa độ hình vẽ ta có: B  0;0;0  , A  25;0;0  , C  0;18;0  , D  25;15;0  Gọi điểm B ', C ', D ' điểm B, C , D sau hạ xuống ta có: B '  0;0;10  , C '  0;18; a  , D  25;15;6  uuuu r uuuu r uuuur Ta AB '   25;0;10  ; AC '   25;18; a  ; AD '   0;15;6  uuuu r uuuur uuuu r uuuur uuuu r � �  150;150; 375  � � � AB '; AD ' AB '; AD ' AC � � � � '  3750  2700  375a  6450  375a uuuu r uuuur uuuu r � AB '; AD ' AC Do A, B ', C ', D ' đồng phẳng nên � � � '  � 6450  375a  � a  17, Chọn B Câu 43: Phương pháp: Sủ dụng cơng thức tính thể tích khối nón V   R h cơng thức thể tích khối cầu V   R 3 Cách giải: Quay miền tam giác SAB quanh cạnh SA ta khối nón chiều cao h = SA, bán kính đáy R = AB � V1   AB SA Quay nửa hình tròn quanh cạnh SA ta khối cầu bán kính IA IA AB 1   cos 600  � IA  IS � IA  SA Áp dụng tính chất đường phân giác ta có: IS SB 2 22 4 SA3 4 SA3 V2   IA3    3 27 81 2  AB SA V1 27 AB 27 �AB � 27 27 �1 � �     cot 60   � � � � 4 SA3 V2 SA �SA � � � 81 Chọn D Câu 44: Phương pháp: uu r uur uur r +) Giả sử I  a; b; c  thỏa mãn IA  IB  IC  Xác định tọa độ điểm I +) S � M hình chiếu I  P  Cách giải: uu r uur uur r Giả sử I  a; b; c  thỏa mãn IA  IB  IC  uu r �IA   1  a;3  b;5  c  � uu r uur uur r �uur � IA  IB  IC   3a  3; 3b  3; 3c    Ta �IB    a;6  b; 1  c  �uur �IC   4  a; 12  b;5  c  3a   a  1 � � � � �� 3b   � � b  1 � I  1; 1;3 � � 3c   c 3 � � uuur uuur uuuu r uuu r uu r uuu r uur uuu r uur uuu r uur uur uur Ta có: S  MA  MB  MC  MI  IA  MI  IB  MI  IC  3MI  IA  IB  IC  3MI 44 43   Khi S � MI � M hình chiếu I  P  � MI  d  I ;  P    Vậy S  1   1  2.3  12  22   2   14 14  14 Chọn B Câu 45: Phương pháp: Sử dụng công thức lãi kép An  A   r  Trong đó: n A: tiền gốc, n: số kì hạn, r: lãi suất, An : số tiền sau n kì Cách giải: Sau tháng thứ nhất, số tiền lại A1  200   r   Sau tháng thứ hai số tiền lại A2  A1   r    200   r     r   23 Sau 12 tháng số tiền lại  A12  200   r      r      r  12  200   r  12  1 r  4 11  12 1 12 12  200   r   �  165, 269  trieu dong  �1  r   1� � 1 r 1 r Chọn D Câu 46: Phương pháp: Số cực trị hàm số y  f  x   Số cực trị hàm số f  x   Số nghiệm phương trình f  x   Cách giải: x0 � 2 Xét hàm số f  x   x  2mx   2m f '  x   x  4mx  � x  x  m   � �2 x m � TH1: m �0 � Hàm số y  f  x  cực trị � Để hàm số y  f  x  cực trị phương trình f  x   nghiệm phân biệt � m � f    �  2m2  � � m � Kết hợp điều kiện � m   x0 � � x  m � Hàm số y  f  x  cực trị TH2: m  � f '  x   � � � x m � BBT: x f ' x �   m +  m � + f  x Hàm số y  f  x  cực trị phương trình f  x   vơ nghiệm �f  m  � m  2m   2m  � 3m   �  Kết hợp điều kiện �  m  2 m 3   � � � m � 10;  �� 0; � � Kết hợp điều kiện đề ta � � �� m � 9; 8; ; 2;1 � m �� � Vậy giá trị m thỏa mãn yêu cầu toán Chọn C Câu 47: 24 Cách giải: 2 x�  xy�۳4 y Ta P  Vậy Pmin  2P 5x y P 5 5 � Câu 48: Phương pháp: Tích phân vế Cách giải: f '  x   sin xf  x   cos xe cos x x � 0;   � f '  x  e  cos x  sin xf  x  e cos x  cos x  cos x � �� �f  x  e �' cos x x x  cos x � � �� cos xdx �f  x  e �dx  � 0 � f  x e  cos x x  sin x � f  x e  cos x x  f   e  sin x 1 � f  x  e  cos x  2e.e 1  sin x � f  x  e  cos x  sin x  � f  x    sin x   ecos x   0 f  x  dx  �  sin x   ecos x dx �10,31 Khi ta I  � Chọn C Câu 49: Cách giải: log x y  x  x    y  y    xy x  y  xy  2 � log  x  y   log  x  y  xy     x  y  xy   x  y  x  y   � log  x  y    x  y   log  x  y  xy    x  y  xy   * Xét hàm số f  t   log3 t  t  t   ta f '  t     � Hàm số đồng biến  0; �  t ln 2 2 Từ  * � f  x  y   f  x  y  xy   � x  y  x  y  xy  �  x  y    x  y   xy  � xy   x  y    x  y   2 Ta có: x x �xy  xy x  y 1 2 �x  y  � xy � � xy � � �x  y  � xy � � x � � 25 Từ xy - 9  x y   x y�  2 �x  y  � � � x � � �x  y  � x � � � � x y 9 x y Đặt t  x  y   t  1 x   x  y   x  2t  P  � x  y  10 t  10   t  9t   2t  t  10 t  2t   4t  44t  44 3t  46t  43  4t  40 4t  40 2 3t  46t  43  t �10  4t  40 Sử dụng MTCT ta tìm max P  Chọn A Xét hàm số f  t   26 ...    R � 4.1  3 .2  12. 3  d 42  32  122 4 d  26  52 d  78 � � � d  26  52 � � �� d  26   52 d  26 � � �  1  : x  y  12 z  78  ��    : x  y  12 z  26  � Gọi M  0;0;... liền kề Có tất cách thực hành trình để sau 12 lần di chuyển, dừng lại B ? A 3498 B 6666 C 15 32 D 3489 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.C 11.B 21 .A 31.C 41.C 2. D 12. B 22 .C 32. B 42. B 3.D 13.B 23 .D 33.C... tính chất đường phân giác ta có: IS SB 2 22 4 SA3 4 SA3 V2   IA3    3 27 81 2  AB SA V1 27 AB 27 �AB � 27 27 �1 � �     cot 60   � � � � 4 SA3 V2 SA �SA � � � 81 Chọn D Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 - Toán - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 - Toán - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn