Luyện từ và câu lớp 3

11 587 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 13:10

. Cột B Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ :Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì ? (Xem sách trang 98 ,99) Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ :Quê hương. Ôn tập câu. em hãy nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh. Cho hai cột từ ngữ A và B Cột A Cột B Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ :Quê hương.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 3, Luyện từ và câu lớp 3, Luyện từ và câu lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn