Dai so lop 8 - chuong 4

37 933 0 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/37 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 10:10

Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong Ngày soạn : Chơng 4 Bất Ph ơng trình bậc nhất một ẩn. Tiết 57: Đ1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. I. Mục tiêu của bài: - Kiến thức : - HS hiểu khái niệm bất đẳng thức và thật ngữ " Vế trái, vế phải, nghiệm của bất đẳng thức , tập hợp nghiệm của bất phơng trình. Hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải bất phơng trình sau này. + Hiểu đợc tính chất liên hệ giữa thứ tự đối với phép cộng ở dạng BĐT + Biết chứng minh BĐT nhờ so sánh giá trị các vế ở BĐT hoặc vận dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng - Kỹ năng: trình bày biến đổi. - Thái độ: T duy lô gíc II. Ph ơng tiện dạy học: - HS: bút dạ, bảng nhóm. - GV: chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ III.Ph ơng pháp dạy học: .) Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV.Tiến trình lên lớp: 1.ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra : Kết hợp trong giờ. 3.Bài mới : * Hoạt động 2 (10 ) "Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số - GV: "Khi so sánh 2 số thực a và b xảy ra những trờng hợp nào". - GV: hãy biểu diễn các số: -2; -1; 3; 0; 2 ; trên trục số và có kết luận gì? | | | | | | | | -2 -1 0 1 2 3 4 5 -G treo hình vẽ minh hoạ thứ tự các số trên trục số * Chốt: Điểm biểu diễn số nhỏ hơn nằm ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn. - HS thực hiện ?1 - GV: "Hãy biểu diễn các số: - 2, -1,3; 0, 2 ; 3 lên trục số và có kết luận gì? - HS thảo luận nhóm và trả lời: - Xảy ra 1 trong 3 trờng hợp sau: a = b hoặc a > b, a < b. - Một HS lên bảng. 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số Khi so sánh 2 số thực a và b xảy ra 1 trong 3 trờng hợp sau: a = b hoặc a > b, a < b ?1 a) 1,53 < 1,8 b) - 2,37 > - 2,41 c) 12 2 18 3 = d) 3 13 5 20 < - Nếu số a không lớn hơn số b thì ta thấy số a & b có quan hệ là : -- 90 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong - GV: Trong trờng hợp số a không nhỏ hơn số b thì ta thấy số a & b có quan hệ nh thế nào? - GV: Giới thiệu ký hiệu: a b & a b + Số a không nhỏ hơn số b: a b + Số a không lớn hơn số b: a b a b - Nếu số a không nhỏ hơn số b thì ta thấy số a & b có quan hệ là : a > b hoặc a = b. Kí hiệu là: a b * Hoạt động 2 (5 ) "Bất đẳng thức" - GV cho HS tự nghiên cứu sách giáo khoa. -G giới thiệu bất đẳng thức và các vế của bất đẳng thức ?Lấy ví dụ về bất đẳng thức? -Xác định các vế của bất đẳng thức HS tự nghiên cứu sách giáo khoa. 2. Bất đẳng thức: (SGK); Hệ thức dạng a < b (a > b; a b; a b) gọi là bất đẳng thức *VD: bất đẳng thức: 7 + (-3) > -5 7 + (-3) là vế trái -5 là vế phải * Hoạt động 3 (15 ) "Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng" GV phát phiếu học tập. Điền dấu "<" hoăc ">" thích hợp vào ô a) - 4 2 5 3 4 - 1 1,4 - 1,41 - 4 + 3 2+3 5 + 3 3 + 3 4 + 5 -1 + 5 -1 4, + 2 -1,41 - 2 b) Nếu a > 1 thì a + 2 1 + 2 Nếu a < 1 thì a + 2 1 + 2 Nếu a < b thì a + c b+ c a - c b c -Qua KQ bài trên: nêu thành tính chất -G ghi bảng t/c a < b Các t/c còn lại H tự ghi +G giới thiệu Bất đẳng thức cùng chiều ?Phát biểu t/c bằng lời ? - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi ở nhóm. - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi với nhóm. - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi với nhóm. 3. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Tính chất: -4 2 -4+3 2+3 - 1 5 -4 + (-3) < 2 + (-3) ?2. a) -4 + (-3) < 2 + (-3) b) Dự đoán: -4 + c < 2 + c *Tính chất: Với a, b, c ta có: Nếu a < b thì a + c < b + c Nếu a b thì a + c b + c Nếu a > b thì a + c > b + c Nếu a b thì a + c b + c Phát biểu: SGK( trang 36) -- 91 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong -G treo bảng phụ : nhấn mạnh ý đợc bất đẳng thức cùng chiều -G dùng t/c để trình bày VD 2 -Cho H làm ?3 -Tơng tự với ?4 GV cho HS rút ra nhận xét. - HS thực hiện ?3, ?4. ?Đọc chú ý ? *VD2: Chứng tỏ: 2003 + (-35) < 2004 +(-35) Giải: Vì 2003 < 2004 Nên 2003 + (-35) < 2004 +(-35) ?3. so sánh -2004 + (-777) và -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức Giải: Vì -2004> -2005 Nên -2004 + (-777) > - 2005 + (-777) ?4. 522 232232 <+ +<+< *Chú ý : SGK * Hoạt động 4 (15 ) Củng cố - H ớng dẫn về nhà Bài tập 1(d), 3(a) Hớng dẫn về nhà: Bài tập 6, 7, 8, 9 (Sách bài tập) trang 42 HS làm việc cá nhân rồi tra đổi với nhóm. Bài tập 1d: Ta có: x 2 0 với mọi số thực x. Suy ra: hay: x 2 + 1 0+ 1 x 2 + 1 1 Bài tập 3a: Ta có: a - 5 b- 5 suy ra a-5 + 5 b - 5+5 hay a b. 4.Củng cố: Cho H làm bài tập 1 a) S b) Đ c) Đ d) Đ * Bài tập củng cố t/c: Trong các cách suy sau cách nào đúng cách nào sai? a <b a + c< b + c. a b a + c b + c. a b a + c < b + c a > b a + c > b + c Các tính chất của bất đẳng thức 5.H ớng dẫnhọc bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 5 (3 ) Bài 2; 3; 4/37( sgk) Ngày sọan : -- 92 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong Tiết 58: Đ2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. I. Mục tiêu của bài: - Kiến thức : - HS phát hiện và biết cách sử dụng liên hệ giữa thứ tự và phép nhhân + Hiểu đợc tính chất liên hệ giữa thứ tự đối với phép nhân + Biết chứng minh BĐT nhờ so sánh giá trị các vế ở BĐT hoặc vận dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân + Hiểu đợc tính chất bắc cầu của tính thứ tự - Kỹ năng: trình bày biến đổi. - Thái độ: T duy lô gíc II. Ph ơng tiện dạy học: - HS: bút dạ, bảng nhóm. - GV: chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ. III.Ph ơng pháp dạy học: .) Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV.Tiến trình lên lớp: 1.ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra : * Hoạt động 1 (5 ) a- Nêu tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng? Viết dạng tổng quát? b- Điền dấu > hoặc < vào ô thích hợp + Từ -2 < 3 ta có: -2. 3 3.2 + Từ -2 < 3 ta có: -2.509 3. 509 + Từ -2 < 3 ta có: -2.10 6 3. 10 6 - GV: Từ bài tập của bạn ta thấy quan hệ giữa thứ tự và phép nhân nh thế nào? bài mới sẽ nghiên cứu 3.Bài mới : * Hoạt động 2 (10 ) "Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số d ơng" Dự đoán: Từ - 2 < 3 ta có: -2. c 3.c (c > 0); Từ a < b ta có: a. c b.c (c > 0) GV đặt vấn đề : -2c <3c có luôn xảy ra với số c bất kì hay không ? G vẽ trục số lên bảng ?Biểu diễn -2 và 3 trên cùng một trục số ? Có bất đẳng thức nào? ? Cùng nhân vào 2 vế của bất đẳng thức với 2, biểu diễn KQ trên trục số thứ hai? ? So sánh 2 KQ? -Cho H làm ?1 ? Vậy khi nhân cả hai vế của BĐT với cùng một số dơng thì nh thế nào? - HS làm theo nhóm và trả lời. - HS phát biểu 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số d ơng. -2 3 -2.2 3.2 -4 6 -2.2 < 3.2 ?1.a) -2 < 3 -2.5091 < 3.5091 b) Dự đoán : -2c < 3c (c > 0) *Tính chất: Với a, b, c mà c > 0, ta có: Nếu a < b thì ac < bc Nếu a b thì ac bc -- 93 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong - GV: nêu tính chất và yêu cầu HS phát biểu tính chất thành lời. G nhấn mạnh Nhân với cùng một số d- ơng và bất đẳng thức cùng chiều -Cho H làm ?2 - HS thực hiện ?2 (Lu ý HS giải thích) - HS làm việc cá nhân và trả lời. Nếu a > b thì ac > bc Nếu a b thì ac bc ?2 a) (- 15,2).3,5 < (- 15,08).3,5 b) 4,15. 2,2 > (-5,3).2,2 * Hoạt động 3 (15 ) "Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm" - GV: phát phiếu học tập cho HS. "Điền dấu "<" hoặc ">" thích hợp vào ô " Từ -2 < 3 ta có -2(-2) 3.(-2) Từ -2 < 3 ta có -2(-5) 3.(-5) Từ -2 < 3 ta có -2(-7) 3.(-7) Dự đoán: Từ - 2 < 3 ta có -2.c 3.c (c < 0) Từ a < b ta có a.c b.c (c < 0). -Cho H làm ?3 ?Đọc tính chất? -G tóm tắt ghi bảng G nhấn mạnh nhân với cùng một số âm và bất đẳng thức ngợc chiều -G giới thiệu :Hai bất đẳng thức ngợc chiều -Cho H thảo luận ?4 ?5 Hơ HS trả lời 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm. ?3. a) -2 < 3 -2. (-345) > 3. (-345) b)Dự đoán : -2. c > 3c (c < 0) *Tính chất : Với a, b, c mà c < 0, ta có Nếu a < b thì ac > bc Nếu a b thì ac bc Nếu a > b thì ac < bc Nếu a b thì ac bc Phát biểu: ( SGK) - Ví dụ: Không cần tính ra kết quả, ta có: 3 (-5) > 5(-5) vì 3 < 5 3 (-2005) < 2(-2005) vì 3 > 2 Từ a > 2 suy ra -2a < -4 ?4. Vì -4a > -4b -4a. 4 1 < -4b. 4 1 a < b ?5. Khi chia cả 2 vế của bất đẳng thức cho một số âm (dơng) ta đợc một bất đẳng thức mới ngợc chiều (cùng chiều) với bất đẳng thức đã cho * Hoạt động 4 (3 ) "Tính chất bắc cầu của thứ tự" GV: "Với 3 số a, b, c nếu a > b và b > c thì có kết luận gì?" GV: giới thiệu tính chất bắc cầu của thứ tự và ý nghĩa của nó khi giải một số bài - HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời. 3. Tính chất bắc cầu của thứ tự + Nếu a > b & b > c thì a > c + Nếu a < b & b < c thì a < c +Nếu a b & b c thì a c -- 94 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong toán về bất đẳng thức (chọn số trung gian). - t/c này thờng dùng để c/m bất đẳng thức, dùng hình vẽ minh hoạ. -G cho H áp dụng t/c bắc cầu để c/m bất đẳng thức *Chú ý: cách trình bày bài c/m bất đẳng thức phải dựa trên cơ sở của các phép biến đổi ?Nhắc lại t/c về liên hệ giữa thứ tự và phép nhân? *Ví dụ: Cho a > b chứng minh rằng: a + 2 > b 1 Giải Cộng 2 vào 2 vế của bất đẳng thức a> b ta đợc: a+2> b+2 Cộng b vào 2 vế của bất đẳng thức 2>-1 ta đợc: b+2> b-1 Theo tính chất bắc cầu ta có: a + 2 > b 1 4, Củng cố * Hoạt động 5 (10 ) 1/ Bài tập 5 2/ Bài tập 6 3/ Bài tập 7 GV: yêu cầu HS làm việc theo nhóm và khuyến khích các em giải nhiều cách 4/ Bài tập 8a. Nhắc lại các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (đặc biệt là nhân với số âm) Nhắc lại t/c bắc cầu - HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời. Bài tập 5 a) Đúng vì: - 6 < - 5 và 5 > 0 nên (- 6). 5 < (- 5). 5 d) Đúng vì: x 2 0 x nên - 3 x 2 0 Bài tập 7: Cách 1: Nếu a = 0 thì 12a = 15b Nếu a < 0 Do 12 < 15 nên 12a > 15a Nếu a > 0 Do 12 < 15 nên 12a < 15a Suy ra 12a < 15a khi a > 0 Cách 2: Do 12a < 15a nên 12a - 15a < 0 Suy ra: -3a < 0 Vì - 3 < 0 nên a > 0 5.H ớng dẫnhọc bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 5 (2 ) Bài tập 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ngày sọan : -- 95 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong Tiết 59: Luyện tập I. Mục tiêu: - Kiến thức : - HS phát hiện và biết cách sử dụng liên hệ giữa thứ tự và phép nhhân + Hiểu đợc tính chất liên hệ giữa thứ tự đối với phép nhân, phép cộng + Biết chứng minh BĐT nhờ so sánh giá trị các vế ở BĐT hoặc vận dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, vận dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng + Hiểu đợc tính chất bắc cầu của tính thứ tự - Kỹ năng: trình bày biến đổi. - Thái độ: T duy lô gíc II. Ph ơng tiện dạy học: - HS: chuẩn bị tốt bài tập ở nhà, bảng nhóm, bút dạ - GV: bảng phụ ghi bài tâp. III.Ph ơng pháp dạy học: .) Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp thực hành và luyện tập. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV- Tiến trình bài dạy: 1. ổ n định tổ chức: 2.Kiểm tra: * Hoạt động 1 (20 ) Kiểm tra bài cũ- chữa bài tập Hoạt động của G Hoạt động của H Ghi bảng - Bài tập 9: + gọi một HS lên bảng trả lời. + GV chú ý giải thích trờng hợp c (Mệnh đề hoặc là đúng khi có ít nhất một mệnh đề là đúng) - Bài tập 10: + GV gọi một HS lên bảng trả lời. - Bài tập 12: + gọi một HS lên bảng trả lời - HS trả lời - Một HS lên bảng - Một HS lên bảng Bài tập 9: Câu a, câu d sai Câu b, câu c đúng Bài tập 10: b) từ (-2).3 < -4,5 ta có (-2).3.10 < -4,5.10 do 10 > 0 suy ra (-2).30 < -45 Bài tập 12: Cách 1: Tính trực tiếp rồi so sánh Cách 2: Từ -2 < - 1 nên 4.(-2) < 4(-1) do 4 > 0 Suy ra: 4.(-2)+ 14 < 4.(-1) + 14 -- 96 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong - Bài tập 11 + gọi một HS lên bảng trả lời - Bài tập 13 + gọi một HS lên bảng trả lời - Bài tập 14: + GV cho HS dự đoán kết quả trớc khi so sánh - Một HS lên bảng - Một HS lên bảng - Trả lời miệng. Bài tập 11: a) Từ a < b, ta có: 3a < 3b do 3 > 0 Suy ra 3a + 1 < 3b + 1 b) Từ a < b, ta có: -2a > -2b do - 2 < 0 Suy ra: -2a - 5 > -2b 5 Bài tập 13: a) Từ a + 5 < b + 5 ta có: a + 5 - 5 < b + 5 - 5 Suy ra: a < b d) từ -2a + 3 - 2b + 3 ta có: -2a + 3 - 3 -2b + 3 - 3 Hay: -2a - 2b Suy ra: a b dp - 2 < 0 Bài 14/40: Cho a < b. So sánh a) 2a + 1 và 2b + 1 Giải: Vì a < b 2a < 2b 2a + 1 < 2b + 1 b) 2a + 1 và 2b + 3 Giải: Vì a < b 2a < 2b 2a + 1 < 2b + 1 Vì 1 < 3 2b + 1 < 2b + 3 Vậy 2a + 1 < 2b + 3 3.Tổ chức luyện tập: * Hoạt động 2 (23 ) - GV cho HS làm bài tập 16b, 17b Sách bài tập. + Gọi 2 HS lên bảng + Sau khi hai HS giải xong yêu cầu HS rút ra cách giải 2 bài tập nói trên. - Bài tập 25 Sách bài tập + GV yêu cầu HS nêu hớng giải bài 20a. - Hai HS lên bảng. - Dùng tính chất bắc cầu. Bài tập 16b.sbt Cho m < n, chứng tỏ: 3 - 5m > 1- 5n Giải: Từ m < n, ta có: -5m > -5n. Do đó: 3 - 5m > 3 - 5n (*) Từ 3 > 1, ta có: - 5n > 1- 5n (**) Từ (*) và (**), suy ra: -- 97 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong - Do a < b nên muốn so sánh a(m-n) với (m n) ta phảI biết dấu của m n. 3 - 5m > 1- 5n. 4, Củng cố * Hoạt động 3 (10 ) - GV: nhắc lại phơng pháp chứng minh . - Làm bài 20a ( sbt) Do a < b nên muốn so sánh a( m - n) với m - n ta phải biết dấu của m - n * Hớng dẫn: từ m < n ta có m - n < 0 Do a < b và m - n < 0 a( m - n ) > b(m - n) 5.H ớng dẫnhọc bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 5 (2 ) Bài tập 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Bài tập 18, 21, 23, 26, 28 Sách bài tập - HS suy nghĩa trả lời, chẳng hạn: Do a < b nên muốn so sánh a(m-n) với (m-n) ta phải biết dấu của m - n. Ngày sọan bài: Tiết 60: Đ3. Bất phơng trình một ẩn. I. Mục tiêu của bài: - Kiến thức : - HS hiểu khái niệm bất phơng trình 1 ẩn số + Hiểu đợc và sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân + Biết biểu diễn nghiệm của bất phơng trình trên trục số + Bớc đầu hiểu bất phơng trình tơng đơng. - Kỹ năng: áp dụng 2 qui tắc để giải bất phơng trình 1 ẩn - Thái độ: T duy lô gíc - Phơng pháp trình bày II. Ph ơng tiện dạy học: - HS: bút dạ, bảng nhóm. - GV: chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ. III.Ph ơng pháp dạy học: .) Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV- Tiến trình bài dạy: 1. ổ n định tổ chức: 2.Kiểm tra: Lồng vào bài mới 3, Bài mới * Hoạt động 1 (10 ) "Giới thiệu bất ph ơng trình một ẩn" -- 98 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong Hoạt động của G Hoạt động của H Ghi bảng - GV cho HS đọc bài toán "Bạn Nam có thể mua đợc" ở SGK và trả lời. - GV yêu cầu HS giải thích kết quả tìm đợc. - GV "Nếu gọi x là số quyển vở mà bạn Nam có thể mua đợc, ta có hệ thức gì?" - GV giới thiệu các bất phơng trình một ẩn. Hãy chỉ ra vế trái, vế phải trong bất phơng trình (b), (c). GV dùng ví dụ (a) để giới thiệu nghiệm của bất phơng trình. - HS thực hiện ?1 - HS thảo luận nhóm và trả lời: Số quyển vở bạn Nam có thể mua đ- ợc là 1 hoặc 2,9 quyển vì 2200.1 + 4000 < 25000 2200.2 + 4000 < 25000 2200.9 + 4000 < 25000 2200.10+4000> 25000 - HS suy nghĩ và trả lời: 2200.x + 4000 25000 HS làm việc cá nhân rồi trao đổi kết quả ở nhóm. 1. Mở đầu: Ví dụ: 2200x+400025000 (a) x 2 < 6x - 5 (b) x 2 - 1 > x + 5 (c) là các phơng trình một ẩn Trong bất phơng trình (a) Vế phải: 25000 Vế trái: 2200x + 4000 Do: 2200.1 + 4000 < 25000 2200.2 + 4000 < 25000 2200.9+4000 < 25000 2200.10+4000 > 25000 nên 1, 2, 3, 4 9 là các nghiệm của bất phơng trình (a). ?1.a) 56 2 xx 2 x là VT 6x 5 là VP b) x = 3 thì 2 x = 9 6x 5 = 13 Mà 9 < 13 là khẳng định đúng nên x = 3 là nghiệm của bất ph- ơng trình * Hoạt động 2 (10 ) "Tập hợp nghiệm của bất ph ơng trình" - GV: "Tơng tự nh tập nghiệm của phơng trình; các em thử nêu định nghĩa tập nghiệm của bất phơng trình; giải bất phơng trình. - GV cho HS thực hiện ?2. - GV: "Hãy viết tập nghiệm của bất phơng trình x > 3, x < 3, x 3, x 3 và biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phơng trình trên trục số" GV sửa chữa những sai sót nếu có của HS. - Một HS lên bảng giải. - HS thảo luận nhóm rồi làm việc cá nhân. 2. Tập nghiệm của bất ph ơng trình. * Tập nghiệm của bất ph ơng trình (SGK) * Giải bất ph ơng trình (SGK) - Ví dụ 1: Tập nghiệm của bất phơng trình x > 3 là: {x/x > 3} Biểu diễn tập nghiệm trên trục số: Biểu diễn trên trục số: -- 99 [...]... - 2x .> -5  x < 25−−  x < 25S = {x/ x <25}b/ Khi x ≤ 0; |-2 x| = 4x + 18  -2 x = 4x + 18  -2 x - 4x = 18  - 6x = 18  x = 18 : (-6 ) x = -3 < 0 ( thoả điều kiện)Khi x > 0 thì |-2 x| = 4x + 18  -( -2 x) = 4x + 18  2x - 4x = 18  -2 x = 18  x = 18: (-2 ) x = -9 < 0 ( khôngthoả mÃn điều kiện)Kết luận: Tập nghiệm của phơng trình là: S = {-3 }. Chữa bài 45 Giải các... miệng. 2 - x < 20  2 - 20 < x - 18 < x Tập nghiệm: {x|x > - 18} Bài tập 42 Giải bất phơng trìnha) 2 4 x < 5 4. 2 4 x < 5. 4 ⇔2 - x < 20 ⇔ 2 - 20 < x ⇔ x > - 18. TËp nghiÖm {x/ x > - 18} c,(x - 3)2 < x2 - 3 x2 - 6x + 9 < x2 - 3 x2 - 6x - x2 < - 3 - 9 - 6x < - 12  x > 2TËp nghiÖm: {x|x > 2}Bài tập 43 :a/ 5 - 2x > 0 - 2x... | - 2x| = 4x + 18 ⇔ -2 x = 4x + 18 ⇔ -6 x = 18 ⇔ x = -3 < 0 thỏa mÃn điều kiện* Khi x 0 thì | - 2x| = 4x + 18 ⇔ -( -2 x) = 4x + 18 ⇔ -2 x = 18 ⇔ x = -9 < 0 không thỏa mÃn điều kiện. VËy tËp nghiƯm cđa ph- 115 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phongGiải phơng trìnhHS lên bảng trình bàyHS lên bảng trình bàya) (x + 1)(3x - 1) = 0 b) (3x - 16)(2x - 3)... là đúng) - Bài tập 10:+ GV gọi một HS lên bảng trả lời. - Bài tập 12:+ gọi một HS lên bảng trả lời - HS trả lời - Một HS lên bảng - Một HS lên bảngBài tập 9:Câu a, câu d saiCâu b, câu c đúngBài tập 10:b) từ (-2 ).3 < -4 ,5 ta cã (-2 ).3.10 < -4 ,5.10 do 10 > 0suy ra (-2 ).30 < -4 5Bài tập 12:Cách 1: Tính trực tiếp rồi so sánhCách 2:Từ -2 < - 1 nên 4. (-2 ) < 4 (-1 ) do 4 > 0Suy... khi so sánh - Một HS lên bảng - Một HS lên bảng - Trả lời miệng.Bài tËp 11:a) Tõ a < b, ta cã:3a < 3b do 3 > 0Suy ra 3a + 1 < 3b + 1b) Tõ a < b, ta cã: -2 a > -2 b do - 2 < 0Suy ra: -2 a - 5 > -2 b 5Bài tập 13:a) Từ a + 5 < b + 5 ta cã: a +5 - 5 < b + 5 - 5Suy ra: a < bd) tõ -2 a + 3 ≤ - 2b + 3ta cã: -2 a + 3 - 3 ≤ -2 b + 3 - 3Hay: -2 a ≤ - 2bSuy ra: a ≥ b dp -. .. bàyHS lên bảng trình bày11 3xx>*H 4: Củng cố:Nhắc nhở HS xem lại bài*HĐ5:Hớng dẫn về nhàÔn tập toàn bộ kỳ II và cả năm. Giải các phơng trìnha)| 2x - 3 | = 4 Nếu: 2x - 3 = 4 ⇒ x = 72NÕu: 2x - 3 = - 4 ⇒ x = 12−3) Chữa bài 92 4 6 8 98 96 94 922 4 6 8 1 1 1 1 98 96 94 92100 100 100 100 98 96 94 921 1 1 1( 100) 0 98 96 94 92x x x xx x x xx x x xx+ + + ++ = + ⇔+... ra: 4. (-2 )+ 14 < 4. (-1 ) + 14 96 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phong - Do a < b nên muốn so sánh a(m-n) với (m n) ta phảI biết dấu cña m– n.3 - 5m > 1- 5n. 4, Cñng cố * Hoạt động 3 (10 ) - GV: nhắc lại phơng pháp chứng minh . - Làm bài 20a ( sbt)Do a < b nên muốn so sánh a( m - n) với m - n ta phải biết dÊu cña m - n* Híng dÉn: tõ m < n ta cã m -. .. x (1)+Khi x + 8 ≥ 0 ⇔ x ≥ - 8 ⇒ x + 8 = x + 8 (1) ⇔ x + 8 = x ⇔ 0x = 8 (pt vô nghiệm)+Khi x + 8 < 0 ⇔ x < - 8 ⇒ x + 8 = - x – 8 (1) ⇔ - x – 8 = x ⇔ 2x = - 8 ⇔ x = - 4 (T/m ĐK x < - 8) Vậy pt có 1 nghiÖm x = - 4 5) 5 – 2x = 5 – 2x ⇔ 5 – 2x ≥ 0⇔ 2x ≤ 5 x 25Vậy pt có vô số nghiệm t/m x 25Dạng 4 : Giải bài toán bằng cách lập phơng trình1)Gọi x... SGK) - Ví dụ:Không cần tính ra kết quả, ta có:3 (-5 ) > 5 (-5 ) vì 3 < 53 (-2 005) < 2 (-2 005)vì 3 > 2Từ a > 2 suy ra -2 a < -4 ?4. Vì -4 a > -4 b -4 a. 4 1< -4 b. 4 1 a < b?5.Khi chia cả 2 vế của bất đẳng thứccho một số âm (dơng) ta đợc một bất đẳng thức mới ngợc chiều (cùng chiều) với bất đẳng thức đà cho* Hoạt động 4 (3 ) "Tính chất bắc cầu của thứ tự"GV:... / x < - 2} 1 04 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Trờng THCS Lê hồng phongGV cho các nhóm kiểm tra chéo, sau đó GV nhận xét KQ các nhóm. HS làm theo HD của GV 12. 1 4 ( x - 1) < 12. 4 6x −⇔ 3( x - 1) < 2 ( x - 4) ⇔ 3x - 3 < 2x - 8 ⇔ 3x - 2x < - 8 + 3⇔ x < - 5Vậy nghiệm của BPT là : x < - 5+ BiÓu diÔn tËp nghiÖm )//////////.////////////////// -5 0 Chữa . ">" thích hợp vào ô a) - 4 2 5 3 4 - 1 1 ,4 - 1 ,41 - 4 + 3 2+3 5 + 3 3 + 3 4 + 5 -1 + 5 -1 4, + 2 -1 ,41 - 2 b) Nếu a > 1 thì a + 2 1. Giải BPT - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2 {x/x > 6 } ?6 Giải BPT - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2 - 0,2x - 0,4x > 0,2 - 2 - 0,6x > - 1 ,8 x < 3 4, Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai so lop 8 - chuong 4, Dai so lop 8 - chuong 4, Dai so lop 8 - chuong 4

Bình luận về tài liệu dai-so-lop-8-chuong-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP