Vận chuyển các chất trong cây

19 622 14
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 10:10

Bài 2: Các dòng mạch dẫn trong cây ---------- Hình 2.3:Áp suất rễ. Hãy giải thích các hiện tượng sau ? Tiết 2 B 7 Con đường gian bào 1 Biểu bì 2 Lớp vỏ 3 Nội bì 4 Trung trụ 5 Mạch gỗ 6 Đai Caspari 8 Con đường tế bào chất Hãy chú thích vào các vị trí trên hình? Trong cây có những dòng vận chuyển vật chất nào? Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất: -Dòng mạch gỗ (Dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng. -Dòng mạch rây (Dòng đi xuống) vận chuyển các chất hữu cơ. . đường tế bào chất Hãy chú thích vào các vị trí trên hình? Trong cây có những dòng vận chuyển vật chất nào? Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất: -Dòng. vật chất: -Dòng mạch gỗ (Dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng. -Dòng mạch rây (Dòng đi xuống) vận chuyển các chất hữu cơ. Hãy chỉ ra ? v à i o
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận chuyển các chất trong cây, Vận chuyển các chất trong cây

Bình luận về tài liệu van-chuyen-cac-chat-trong-cay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP