Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng Fe SAPO 34

139 83 3
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:53

... cho SAPO- 34 18 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 20 2.1 Tổng hợp xúc tác Fe/ SAPO- 34 .20 2.1.1 Hoá chất thiết bị 20 2.1.2 Tổng hợp chất mang SAPO- 34 20 2.1.3 Tổng hợp. .. SAPO- 34 nhóm nghiên cứu thử nghiệm tổng hợp thành công SAPO- 34 với hỗn hợp CĐHCT Với lý nêu trên, đồ án này, em lựa chọn TEA, TEAOH morpholin làm chất định hướng cấu trúc dùng tổng hợp SAPO- 34. .. tác Fe/ SAPO- 34 1.2.3.1 Tính chất Fe/ SAPO- 34 Các nhà nghiên cứu tìm cách đưa nhiều loại kim loại (Cu, Fe, Mn, Mg, Zn, Ni, Co) lên chất mang SAPO- 34 để cải thiện tính chất loại vật liệu [31] Các nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng Fe SAPO 34, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng Fe SAPO 34, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÚC TÁC Fe/SAPO-34, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn