Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:25

Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electronHóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electronHóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron ... lại phân lớp electron theo lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Vậy viết xong cấu hình electron nguyên tử Cu theo bước phần Nhưng cấu hình electron SAI cấu hình Cr phần trước + Cấu hình electron Cu:... electron theo lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Vậy viết xong cấu hình electron nguyên tử Cr theo bước phần Nhưng cấu hình electron lại cách viết SAI Câu hỏi đặt Viết cho đúng? Tại lại có sai. .. Cách viết cấu hình electron Cu (tương tự với nguyên tố nhóm IB): 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 3d10 ⇒ 1s 2s 2p 3s 3p 3d10 4s1 Chú ý: tất ngun tử ngun tố có cấu hình electron trạng thái bền Vì mà phân bố electron
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron, Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn