Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:22

Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử ... cấu hình electron lại cách viết SAI Câu hỏi đặt “Viết cho đúng? Tại lại có sai khác đây?” Chúng ta giải vấn đề - Cấu hình electron Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s1 - Lý sai khác cách viết đúng: + Xét... bão hòa ⇒ Cách viết cấu hình electron Cr (tương tự với nguyên tố nhóm VIB): 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 3d ⇒ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s1 - Xét nguyên tử nguyên tố Cu (Z=29): + Viết cấu hình electron theo mức... hòa ⇒ Cách viết cấu hình electron Cu (tương tự với nguyên tố nhóm IB): 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 3d10 ⇒ 1s 2s 2p 3s 3p 3d10 4s1 Chú ý: tất nguyên tử ngun tố có cấu hình electron trạng thái bền Vì mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử, Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp trong chương nguyên tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn