giáo án đạo đức 1 cả năm

71 60 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:01

... mẹ III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các điều 5,7,9 ,10 ,18 ,20, 21, 27 CƯQT QTE Các điều 3,5,7,9 ,12 ,13 ,16 ,17 ,27, luật BVCS GĐTEVN IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : hát, chuẩn bị đồ dùng học tập... nhóm, quan sát tranh  3 lớp, Giáo viên lắng nghe bổ sung ý kiến cho em? - Giáo viên kể lại chuyện (theo tranh ) + Tranh 1: Đây bạn Hoa Hoa tuổi Năm Hoa vào lớp 1. Cả nhà vui vẻ chuẩn bị cho Hoa... theo Giáo viên lần Mơn :ĐẠO ĐỨC Bài : GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T1) I MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền học hành - Giữ gìn sách , đồ dùng học tập giúp em thực tốt quyền học Cả
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đạo đức 1 cả năm, giáo án đạo đức 1 cả năm, II. C¸c häat ®éng d¹y vµ häc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn