Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:50

... - 13 * Phần thập phân viết bên = -0,0 13 phải dấu phẩy 1000  Số chữ số phần thập phân số chữ số mẫu phân số thập phân Viết phân số sau dạng số thập phân : 27 100 - 13 1000 261 100000 Viết số thập. .. phân số thập phân 100 10 - 13 - 13 = 1000 10 Phân số thập phân phân số mà mẫu lũy thừa 10 Các phân số thập phân viết dạng số thập phân Số thập phân gồm = 0 ,3 10 hai phần -12 -0,12 * Phần số nguyên...1 Hỗn số dư thương 1+ = Phần nguyên 3 Một ba phần tư = 4 Phần phân số Viết phân số sau dạng hỗn số 17 = 21 = 29 = Ngược lại , viết hỗn số dạng phân số = 1.4 + = 4 Hãy viết hỗn số sau dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn