Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

15 13 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:50

... phẩy; Số chữ số phần thập phân số chữ số mẫu phân số thập phân ?3 Viết phân số sau dạng số thập phân: 27 = 0,27 100 − 13 = -0.0 13 1000 261 = 0,00 261 100000 ?4 Viết số thập sau dạng phân số thập. .. ; Các số 3 ; gọi hỗn số. Chúng số đối hỗn số ; ; Ví dụ: Và =1 4 Nên 17 = Nên 5 − =−1 4 17 3 = − 5 Bài tập Viết phân số sau dạng hỗn số a) b) c) d) = 5 19 −2 − = 7 = 3 16 −1 − = 11 11 Bài tâp... 10 0, 3; ; 23 Là phân số thập phân −15 ; 1000 10000 −152 -1 , = 00 52 ; 73 = 000 Phần nguyên Phần thập phân , 0 73 Số thập phân gồm hai phần: -Phần - số nguyên viết bên trái dấu phẩy; Phần thập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn