Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn

19 11 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:15

... vẽ đường tròn tâm O bán kính cm A B B cm O C BÀI 8: ĐƯỜNG TRÒN Đường tròn hình tròn a Định nghĩa đường tròn Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O bán kính cm A B B cm O C OA = OB = OC = cm BÀI... BÀI 8: ĐƯỜNG TRỊN Đường tròn hình tròn a Định nghĩa đường tròn Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O bán kính cm A C Đường tròn tâm O bán kính R hình gồm điểm cách O khoảng R O B B cm Đường tròn. .. kính cm hình gồm điểm cách O khoảng cm Ký hiệu (O; 2cm) BÀI 8: ĐƯỜNG TRỊN Đường tròn hình tròn a Định nghĩa đường tròn Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O bán kính cm R O N P Đường tròn tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn, Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn