Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn

21 10 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:15

... A M N BÀI TẬP BÀI TẬP 38 Vẽ đường tròn (O ; 2cm) Lấy điểm A nằm (O ; 2cm) vẽ đường tròn (A ; 2cm) chúng cắt C D a) Vẽ đường tròn (C ; 2cm) b) Vì đường tròn (C ; 2cm) qua O , A BÀI TẬP BÀI TẬP... 3cm,PC= 5cm Vẽ đường tròn (P;3cm) a) Điểm P nằm đường tròn b) Điểm B nằm đường tròn c) Điểm C nằm ngồi đường tròn d) Cả a,b,c ĐƯỜNG TRÒN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM P 3cm B 5cm C ĐƯỜNG TRÒN BÀI TẬP TRẮC... câu : Cho đường tròn (P;3cm).Biết PB = 3cm,PC= 5cm a) Điểm P nằm đường tròn b) Điểm B nằm đường tròn c) Điểm C nằm ngồi đường tròn d) Cả a,b,c ĐƯỜNG TRỊN cung tròn A O B Dây cung ĐƯỜNG TRÒN A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn, Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn