Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:15

... kính đường tròn hình sau: R 1.6cm O O ( N; 1,03cm) ( O; 1,6cm) ( B; 1,42cm) ( N; 1,84cm) Bài 8: ĐƯỜNG TRỊN Đường tròn hình tròn P M • M điểm nằm (thuộc) đường tròn OM = R N R O • N điểm nằm bên đường. .. đường tròn ON < R • P điểm nằm bên ngồi đường tròn OP > R Hình tròn hình gồm điểm nằm đường tròn điểm nằm bên đường tròn Bài 8: ĐƯỜNG TRỊN Cung dây cung • Hai điểm C, D nằm đường tròn, chia đường. .. OA, OB, OC, OM có độ dài 2cm có chung điểm O Từ O vẽ đoạn thẳng có độ dài cm? M B cm 2c m cm C cm O A Bài 8: ĐƯỜNG TRỊN Đường tròn hình tròn Đường tròn tâm O,bán kính R hình gồm điểm cách O khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn, Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 8: Đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn