Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 12: Tính chất của phép nhân

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:13

... tích số nguyên khác : a) Nếu có số chẳn thừa số ngun âm tích mang dấu “ +” b) Nếu có số lẻ thừa số ngun âm tích mang dấu “-” Nhân với Nhân với số a.1 = 1.a = a TC phân phối Tính chất phân phối phép. .. phép nhân phép cộng a.(b + c) = a.b + a.c Chú ý: a.(b - c) = a.b – a.c Bảng TT TÍNH CHẤT PHÉP NHÂN Giao hoán a.b = b.a Kết hợp (a.b).c = a.(b.c) Nhân với số a.1 = 1.a = a Phân phối phép nhân phép. ..1 Tính chất giao hốn a.b = b.a Ví dụ : (sgk-tr94) 2. (-3) = (-3) .2 (= -6) (-7).(-4) = (-4).(-7) (= 28 ) Kết hợp Tính chất kết hợp (a.b).c = a.(b.c) Ví dụ : (sgk-tr94) [9.(-5)] .2 = 9.[(-5) .2] (=
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 12: Tính chất của phép nhân, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 12: Tính chất của phép nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn