Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 12: Tính chất của phép nhân

18 9 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:13

... hiệu số tự nhiên ) Ví dụ : ( -2 ) ( -2 ) = ( 2) Bài tập: Tính nhanh : a) 15 (-5) ( -6) ( -2) =[15 ( -2) ] [ (-5) ( -6) ] = (- 30) 30 = - 900 b) ( -2) ( -2) ( -2) ( -2) = ( - 2) 4 = 16 c) ( -2) ( -2) ... ) Tính chất phân phối phép nhân phép cộng: a.(b+c)=a.b+a.c Số thứ nhân với tổng số thứ hai số thứ ba số thứ nhân với số thứ hai cộng với số thứ nhân với số thứ ba Chú ý : tính chất với phép. .. (-5) ( -6) ] = (- 30) 30 = - 900 = ( 2) = 16 b) ( -2) ( -2) ( -2) ( -2) c) ( -2) ( -2) ( -2) = ( - 2) 3 = -8 Chú ý: - Nhờ tính chất kết hợp , ta nói đến tích ba , bốn số ngun -Khi thực phép nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 12: Tính chất của phép nhân, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 12: Tính chất của phép nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn