Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 09:57

HÌNH HỌC HỌC 66 HÌNH Bài 8: 8: Bài KHI NÀO NÀO THÌ THÌ AM AM ++ MB MB == AB? AB? KHI TaiLieu.VN Kiểm tra cũ: Vẽ điểm thẳng hàng A, B, M với M nằm A B Trên hình có đoạn thẳng nào? Kể tên Hãy đo độ dài đoạn thẳng AM; MB; AB -So sánh AM + MB với AB M A B AM = cm MB = cm AB = cm AM + MB = AB TaiLieu.VN KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Bài Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Kiểm tra cũ: Vẽ điểm thẳng hàng A, B, M với M nằm A B Trên hình có đoạn thẳng nào? Kể tên Hãy đo độ dài đoạn thẳng AM; MB; AB ó Khi ta c AM+MB = AB -So sánh AM + MB với AB A M B AM = 41 cm MB = 63 cm AM + MB = AB AB = cm AM+MB = AB M nằm A B TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B A M +M B = M nằm AB A B Nhận xét M nằm A B AM+MB = AB M Nếu M khơng nằm A;B có AM+MB = AB A B AM = 1,5cm MB = 4,5 cm AB = cm AM + MB� = AB AB Khi M khơng nằm A B AM + MB � AB TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Nhận xét M nằm A B AM+MB = AB Ví dụ 1: Cho M điểm nằm A B biết AM = cm; Tính MB= ? AB = cm Bài giải Cho M nằm A; B AM + MB = AB => Thay AM = cm; AB = cm => 3+ MB = => MB = - Vậy MB = cm TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Ví dụ 2: Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN =3cm, NK =6cm Tính IK= ? Nhận xét M nằm A B AM+MB = AB Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất Bài giải Vì N điểm đoạn thẳng IK => N nằm I; K => IN + NK = IK Mà IN = 3cm, NK = 6cm => + = IK=> IK = 9cm Vậy IK = 9cm TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB - Muốn đo khoảng cách hai điểm A M B mặt đất, trước hết phải gióng thước thẳng qua hai điểm dùng thước cuộn Nhận xét vải hay kim loại để đo M nằm A B AM+MB = AB - Nếu khoảng cách hai điểm mặt đất nhỏ độ dài thước cuộn Một vài dụng cụ đo khoảng cách cần giữ cố định đầu thước điểm hai điểm mặt đất căng thước qua điểm thứ hai SGK/120 - Nếu khoảng cách hai điểm mặt đất lớn độ dài thước cuộn sử dụng liên tiếp thước cuộn nhiều lần TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Nhận xét M nằm A B AM+MB = AB Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất SGK/120 Bài tập 1: Cho hình vẽ sau điền vào dấu chấm để giải thích MA+MN + NP + PB = AB A M N P B Bài giải Từ hình vẽ ta có - N nằm A B => AN …………… + NB = AB M nằm A N => MA + MN=AN - ……………… PN + PB = NB - P nằm N B =>…………… MA+MN + NP + PB =AB => AN + BN =… ………………… TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Nhận xét Bài tập 2: Biết AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 1cm Hỏi điểm nằm hai điểm nào? Vì sao? Có: AB = 4cm AC = 5cm BC = 1cm M nằm A B AM+MB = AB AC = AB + BC Một vài dụng cụ đo khoảng cách B nằm A C hai điểm mặt đất Cho AB = 1,8cm; AC = 5,2cm; BC = 5cm SGK/120 Hỏi điểm nằm hai điểm ? Vì sao? Có: AB = 1,8cm AC = 5,2cm AC � AB + BC AB� AC + BC BC = 5cm BC� AB + AC Vậy khơng có điểm nằm hai điểm TaiLieu.VN KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Bài Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Nhận xét M nằm A B Bài tập 3: Chọn câu trả lời Nếu T nằm hai điểm P Q thì: A TP + TQ = PQ B TQ + QP = TP C TP + PQ = TQ AM+MB = AB Nếu PR + RK = PK thì: Một vài dụng cụ đo khoảng cách A P nằm R K hai điểm mặt đất B K nằm R P SGK/120 C R nằm P K Về nhà - Nắm kiến thức AM + MB = AB - Làm tập 47 đến 51/SGK TaiLieu.VN - Chuẩn bị sau luyện tập TaiLieu.VN ... ………………… TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Nhận xét Bài tập 2: Biết AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 1cm Hỏi điểm nằm hai điểm nào? Vì sao?... không nằm A;B có AM+MB = AB A B AM = 1, 5cm MB = 4,5 cm AB = cm AM + MB� = AB AB Khi M không nằm A B AM + MB � AB TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài... hai điểm mặt đất Bài giải Vì N điểm đoạn thẳng IK => N nằm I; K => IN + NK = IK Mà IN = 3cm, NK = 6cm => + = IK=> IK = 9cm Vậy IK = 9cm TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB, Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn