Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

21 11 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 09:57

Tho¸t Bài giảng Hình học TaiLieu.VN Tho¸t Phiếu học tập Bài 1/ Cho hình vẽ: A B M M H1 Điền vào chỗ chấm A H2 1/ Hãy đo đoạn thẳng AM; MB; AB? AM = ……… MB = ……… AB = ……… 2/ Tính AM + MB? AM + MB = ……… 3/ So sánh AM + MB AB? AM + MB ……… AB TaiLieu.VN B Phiếu học tập A M B M A 02 H113 24 35 40 501 12 1/ AM = 1,8 cm MB = 3.2 cm AB = cm 2/AM + MB = cm 3/AM + MB = AB Tho¸t B H22 34 1/ AM = cm MB = cm AB = cm 2/AM +MB = cm 3/AM + MB ≠ AB Khi AM + MB = AB? TaiLieu.VN 54 Phiếu học tập A H1 H2 M Tho¸t B A1 02 13 24 35 B 12 1/23AM = 341 cm 45 0 1/ AM = 1,8 cm M MB = 3.2 cm AB = cm 2/AM + MB cm = 3/AM + MB = AB MB = cm AB = cm 2/AM +MB = cm 3/AM + MB ≠ AB Khi AM + MB = AB? TaiLieu.VN Tho¸t Bài mới: TaiLieu.VN Tho¸t 1/ Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB? Cho hình vẽ: A M B M H1 B A H2 M nằm A B M không nằm A B AM + MB ≠ AM + MB = AB AB Nhận xét: • Nếu điểm M nằm hai điểm A B AM + MB = AB • Ngược lại, AM + MB = AB điểm M nằm hai điểm A B Tổng quát: Điểm M nằm A B TaiLieu.VN AM + MB = AB Luyện tập Bài tập 3: Điền sai cho phát biểu sau: Phát biểu Đúng/sai Nếu B nằm C, D CB + BD = CD Đúng Nếu M thuộc đường thẳng AB AM + MB = AB Sai Nếu VT + VX = TX V nằm T, X Đúng Nếu TV + VX = TX V,T, X thẳng hàng Đúng Nếu A, B, C thẳng hàng AB = 2cm, AC = 4cm, BC= 6cm, B nằm A,C TaiLieu.VN Sai Tho¸t Tho¸t Ví Dụ: Cho M nằm A B Biết AM=3cm, AB= 8cm Tính MB A M Giải: Vì M nằm A, B nên AM + BM = AB Thay AM = 3, AB = 8, ta có: + MB = MB = - MB = (cm) TaiLieu.VN B Bài tập vận dụng Tho¸t Bài (Bài 46 SGK – 121) Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng IK I N Giải: Vì N điểm đoạn thẳng IK mà IN = 3cm N nằm I K Suy ra, IN + NK = IK Thay số, ta có: IK = + IK = (cm) TaiLieu.VN K Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất Thước cuộn vải  Thước cuộn kim loại TaiLieu.VN Tho¸t  Thước chữ A có khoảng cách hai chân 1m m 1m 2m TaiLieu.VN Tho¸t Tho¸t  II/ Một số dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất ( SGK) TaiLieu.VN Thước cuộn kim loại Thước cuộn vải Thước chữ A Tho¸t TaiLieu.VN Tho¸t TaiLieu.VN Thước cuộn Tho¸t Thước gấp TaiLieu.VN Tho¸t Nhanh tay ghép Hãy chọn miếng ghép để ghép thành khẳng định Thời gian: phút TaiLieu.VN Tho¸t Nếu điểm C nằm hai điểm A B D,E, F khơng thẳng hàng Nếu CA = cm, CB = cm, AB = cm AC + AB = BC Nếu BC + AC = AB C nằm A B E khơng nằm D F Nếu DE + FE = DF A, B, C thẳng hàng Nếu điểm A nằm hai điểm C B TaiLieu.VN Tho¸t Nếu điểm C nằm hai điểm A B A, B, C thẳng hàng Nếu CA = cm, CB = cm, AB = cm A, B, C thẳng hàng Nếu BC + AC = AB Nếu DE + FE = DF C nằm A B E khơng nằm D F Nếu điểm A nằm hai điểm C B AC + AB = BC TaiLieu.VN Tho¸t Tổng kết kiến thức Điểm M nằm A B  AM + MB = AB Các loại tập: - Cho ba điểm thẳng hàng ta cần đo lần mà biết độ dài ba đoạn thẳng - Thêm cách nhận biết điểm nằm hai điểm - Thêm phương pháp nhận biết ba điểm thẳng hàng Chú ý: quan hệ “nằm giữa” => Quan hệ “thẳng hàng” Quan hệ “thẳng hàng” => quan hệ “nằm giữa” TaiLieu.VN Tho¸t Hướng dẫn nhà Học thuộc nhận xét Làm tập: 47,48,49,52 TaiLieu.VN Tho¸t TaiLieu.VN ... Phiếu học tập A H1 H2 M Tho¸t B A1 02 13 24 35 B 12 1/ 23AM = 3 41 cm 45 0 1/ AM = 1, 8 cm M MB = 3.2 cm AB = cm 2/AM + MB cm = 3/AM + MB = AB MB = cm AB = cm 2/AM +MB = cm 3/AM + MB ≠ AB Khi AM... Phiếu học tập A M B M A 02 H 113 24 35 40 5 01 12 1/ AM = 1, 8 cm MB = 3.2 cm AB = cm 2/AM + MB = cm 3/AM + MB = AB Tho¸t B H22 34 1/ AM = cm MB = cm AB = cm 2/AM +MB = cm 3/AM + MB ≠ AB Khi AM... AB = 8, ta có: + MB = MB = - MB = (cm) TaiLieu.VN B Bài tập vận dụng Tho¸t Bài (Bài 46 SGK – 12 1) Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng IK I N Giải: Vì N điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB, Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn