Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

15 22 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 09:56

TỐN HÌNH Đặng Thị Tú TaiLieu.VN 1) Vẽ đoạn thẳng AB, lấy điểm M nằm hai điểm A B Đo đoạn AM, MB AM So sánh tổng AM+MB với AB A 2) AM = cm MB = cm AM + MB = AB (8 cm) TaiLieu.VN B M AB = cm Tiết 9: 1) Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB? Đo độ dài đoạn thẳng AM, MB, AB So sánh AM + MB với AB hình 48a 48b (sgk-120) a) A b) B A M AM = cm MB = cm AB = cm Nhận xét vị trí Khi điểmnào M so với điểm A B AM+MB = AB ? hai hình ? AM + MB = AB (5 cm) TaiLieu.VN M AM = 1,5 cm MB = 3,5 cm AB = cm AM + MB = AB (5 cm)3 B *Nhận xét: Nếu điểm M nằm hai điểm A B AM + MB = AB Ngược: Nếu AM + MB = AB điểm M nằm hai điểm A B Vận dụng: A M B Cho D nằm E G => ED+DG = EG Cho I nằm M N => IM+IN = MN Cho AK+KB = AB => K nằm A B Cho HD+HE = DE => H nằm D E TaiLieu.VN Cho M nằm A B => AM + MB = AB Cho AM + MB = AB => M nằm A B A 4cm M 10cm ? B Vận dụng: Cho M nằm A B cho AM=4cm, AB=10cm Tính MB? Giải: Vì M nằm A B  AM + MB = AB  + MB = 10  MB = 10 - = (cm) Vậy MB = cm Cho ba điểm thẳng hàng, ta cần đo đoạn thẳng biết độ dài ba đoạn thẳng? TaiLieu.VN 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất: TaiLieu.VN Thước dây 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất: Thước cuộn TaiLieu.VN 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất: Thước gấp TaiLieu.VN 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất: Thước chữ A TaiLieu.VN VD: Đo khoảng cách hai điểm C D mặt đất nhỏ độ dài thước cuộn + Giữ cố định đầu thước điểm + Căng thước qua điểm thứ hai C m 00 m TaiLieu.VN CD = 18 m 10 D 10 20 KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ Cho M nằm A B => AM + MB = AB Cho AM + MB = AB => M nằm A B Bài 47-sgk 3) Bài tập: Bài 46-sgk I N Vì N nằm I K  IN + NK = IK  + = IK => = IK Vậy IK = cm TaiLieu.VN K E M F Vì M nằm E F  ME + MF = EF  + MF = => MF = - => MF = cm mà EM = cm Vậy EM = MF 11 Cho M nằm A B => AM + MB = AB Cho AM + MB = AB => M nằm A B Bài tập 48: Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đo chiều rộng lớp học Sau bốn lần căng dây liên tiếp khoảng cách đầu dây mép tường lại độ dài sợi dây Hỏi chiều rộng lớp học bao nhiêu? Giải: Độ dài phần lại sau lần đo là: 1,25(m) m 1, 25  0,25 Chiều rộng lớp học là: 1,25 + 0,25 = 5,25 (m) Đáp số: 5,25 m TaiLieu.VN 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 12 Cho hình vẽ: A M N P B Hãy giải thích sao: AB = AM + MN + NP + PB ? *Giải thích: Vì N nằm A B => AB = AN + NB Vì M nằm A N => AN = AM + MN Vì P nằm N B => NB = NP + PB Do đó: AB = AM + MN + NP + PB (đpcm) 13 TaiLieu.VN Học Làm 47; 48; 49; 50 SGK/121 Đọc trước bài: “Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài” 14 TaiLieu.VN 15 TaiLieu.VN ... lớp học bao nhiêu? Giải: Độ dài phần lại sau lần đo là: 1, 25(m) m 1, 25  0,25 Chiều rộng lớp học là: 1, 25 + 0,25 = 5,25 (m) Đáp số: 5,25 m TaiLieu.VN 1, 25 m 1, 25 m 1, 25 m 1, 25 m 12 Cho hình. .. thứ hai C m 00 m TaiLieu.VN CD = 18 m 10 D 10 20 KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ Cho M nằm A B => AM + MB = AB Cho AM + MB = AB => M nằm A B Bài 47-sgk 3) Bài tập: Bài 46- sgk I N Vì N nằm I K  IN + NK... + PB Do đó: AB = AM + MN + NP + PB (đpcm) 13 TaiLieu.VN Học Làm 47; 48; 49; 50 SGK /12 1 Đọc trước bài: “Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài” 14 TaiLieu.VN 15 TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB, Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn