Chương I - Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

17 752 3
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 04:10

Chào mừng các thầy cô Chào mừng các thầy cô về dự với lớp 9/4 về dự với lớp 9/4 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ  Cho tam giác ABC vuông Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cạnh AB = c, tại A. Biết cạnh AB = c, AC = b, BC = a. Hãy viết AC = b, BC = a. Hãy viết tỉ số lượng giác của và tỉ số lượng giác của và . . T . . T ừ đó hãy suy ra ừ đó hãy suy ra các hệ thức của b và c các hệ thức của b và c ˆ B ˆ C A B C a c b Kết quả: Kết quả: sinB = sinB = cosB = cosB = tgB = tgB = cotgB = cotgB = b a c a b c c b  sinC = sinC =  cosC = cosC =  tgC = tgC =  cotgC = cotgC = c a b a c b b c Từ các tỉ số lượng giác đó ta có Từ các tỉ số lượng giác đó ta có các hệ thức sau các hệ thức sau b = a.sinB = a.cosC b = a.sinB = a.cosC b = c.tgB = c.cotgC b = c.tgB = c.cotgC c = a.sinC = a.cosB c = a.sinC = a.cosB c = b.tgC = b.cotgB c = b.tgC = b.cotgB Tiết 11: Tiết 11: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VUÔNG 1 1 . . Các hệ thức: Các hệ thức:  b = a. sinB = a.cosC b = a. sinB = a.cosC  b = c. tgB = c. cotgC b = c. tgB = c. cotgC  c = a. sinC = a. cosB c = a. sinC = a. cosB  c = b. tgC = b. cotgB c = b. tgC = b. cotgB  Dựa vào các hệ thức Dựa vào các hệ thức trên, các em hãy diễn trên, các em hãy diễn đạt bằng lời các hệ thức đạt bằng lời các hệ thức đó ? đó ? A B C a c b Như vậy: Trong tam giác vuông, Như vậy: Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng mỗi cạnh góc vuông bằng a. a. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề côsin góc kề b. b. Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề. đối hoặc nhân với côtang góc kề. Ví dụ 1: Ví dụ 1:  Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc (như hình vẽ). Hỏi sau 1,2 phút máy bay góc (như hình vẽ). Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng ? đứng ? A B H 500 km/h 30 0 0 30 Với bài toán như vậy: Để biết Với bài toán như vậy: Để biết được máy bay lên cao bao nhiêu được máy bay lên cao bao nhiêu mét so với phương thẳng đứng mét so với phương thẳng đứng (hay tính được độ dài đoạn thẳng (hay tính được độ dài đoạn thẳng BH) thì ta cần tính độ dài đoạn BH) thì ta cần tính độ dài đoạn thẳng nào trước ? thẳng nào trước ? . Tiết 11: Tiết 11: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VUÔNG 1 1 . . Các hệ thức: Các hệ thức: . AC, biết AB = 3m và = và = 0 ˆ 65BAC = A B C 65 0 B i gi i B i gi i Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I - Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, Chương I - Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, Chương I - Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình luận về tài liệu chuong-i-bai-4-mot-so-he-thuc-ve-canh-va-goc-trong-tam-giac-vuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP