Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước tại thanh tra tỉnh quảng nam

145 39 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 14:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HƯƠNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HƯƠNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT KIỂM TOÁN 1.1 TỔNG QUAN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước 1.1.3 Mục đích nguyên tắc hoạt động tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước 10 1.1.4 Nội dung tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước 11 1.2 PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 14 1.2.1 Phương pháp áp du ̣ng hoạt động tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước 14 1.2.2 Kỹ thuâ ̣t tra, kiểm tra phát hiêṇ sai phạm 15 1.3 PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NSNN 17 1.3.1 Phương pháp, kỹ thuật kiểm toán 17 1.3.2 Đặc điểm tương đồng phương pháp kỹ thuật kiểm toán với phương pháp kỹ thuật tra, kiểm tra thu chi NSNN 35 1.3.3 Ưu điểm phương pháp, kỹ thuật kiểm toán so với phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra thu chi NSNN 36 1.3.4 Khả vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động tra, kiểm tra thu chi NSNN 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 39 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 39 2.1.1 Tóm lược q trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 39 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra tỉnh Quảng Nam 40 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 41 2.2.1 Quy trình tra, kiểm tra 41 2.2.2 Phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra 47 2.3 MINH HỌA CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NSNN TẠI XÃ XYZ DO THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN 51 2.3.1 Chuẩn bị định tra 51 2.3.2 Tiến hành tra, kiểm tra 52 2.3.3 Kết thúc tra 67 2.4 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT THANH TRA VÀO CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 68 2.4.1 Ưu điểm 68 2.4.2 Nhược điểm 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT KIỂM TỐN VÀO CƠNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 73 3.1 QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG KỸ THUẬT KIỂM TỐN VÀO CƠNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NSNN 73 3.2 KIẾN NGHỊ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TỐN VÀO TRONG CƠNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 74 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện kỹ thuật vấn 75 3.2.2 Kiến nghị vận dụng kỹ thuật quan sát 77 3.2.3 Kiến nghị vận dụng kỹ thuật kiểm kê 78 3.2.4 Kiến nghị đánh giá hệ thống kiểm soát nội 83 3.2.5 Kiến nghị xây dựng phương pháp chọn mẫu tra, kiểm tra 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách nhà nước UBND Ủy ban nhân dân HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội NĐ Nghị định TT Thơng tư BTC Bộ tài TTCP Thanh tra phủ KTHCSN Kế tốn hành nghiệp XDCB Xây dựng TK Tài khoản TC-KH Tài – kế hoạch BCQT Báo cáo toán DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng tổng hợp tình hình thực thu NSNN năm Bảng 2.1 2013 55 (Nguồn trích: Thanh tra tỉnh Quảng Nam 2015) Bảng tổng hợp tình hình thực thu NSNN năm Bảng 2.2 2014 56 (Nguồn trích: Thanh tra tỉnh Quảng Nam 2015) Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tổng hợp tình hình thực chi NSNN năm 2013 (Nguồn trích: Thanh tra tỉnh Quảng Nam 2015) Tổng hợp tình hình thực chi NSNN năm 2014 (Nguồn trích: Thanh tra tỉnh Quảng Nam 2015) 58 59 Bảng 3.1 Bảng câu hỏi vấn kế toán 76 Bảng 3.2 Bảng câu hỏi đánh giá HTKSNB 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh tra, kiểm tra tài chức cơng cụ thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, đồng thời biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực tài Trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường nay, với chế sách quản lý tài chưa chuyển biến kịp thời để đáp ứng cho yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước tượng tham ơ, tham nhũng, lãng phí, thất diễn cách công khai, trầm trọng, gây nên thiệt lớn cho đất nước Ngân sách Nhà nước có từ nguồn thu nước từ nguồn thu tài trợ vay nước Do vậy, tệ nạn tham ơ, tham nhũng lãng phí, thất khơng bị đẩy lùi, Ngân sách Nhà nước bỏ không tạo hiệu kinh tế để phát triển đất nước mà tạo bất tín nhiệm từ nước giới, ảnh hưởng đến vị Việt Nam trường quốc tế, đồng thời làm giảm nguồn tài trợ nước phát triển dành cho Việt Nam, tạo gánh nặng trả nợ cho hệ mai sau.Như vậy, việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, thất Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm, xem làm nhiệm vụ để bảo vệ sống Đảng, Nhà nước dân tộc Hoạt động tra, kiểm tra tài thời gian qua khơng có đóng góp đáng kể vào việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, thất Ngân sách Nhà nước mà đóng góp phần thiếu việc thực biện pháp để đạt mục tiêu kinh tế xã hội.Tuy nhiên, cơng tác tra, kiểm tra có nhiều hạn chế, đòi hỏi phải nghiên cứu nhằm cải tiến, đổi hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà nước Thanh tra tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra tài áp dụng Thanh tra tỉnh Quảng Nam phương pháp, kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài Thơng qua kết nghiên cứu, đề xuất vận dụng số phương pháp kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động tra, kiểm tra tài nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra thu chi NSNN Thanh tra tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu văn quy định tra, kiểm tra thu chi NSNN; Các hồ sơ tra, kiểm tra thu chi NSNN quan, đơn vị Thanh tra tỉnh Quảng Nam quản lý qua năm; Các phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước áp dụng Thanh tra tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Thanh tra tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp Để khảo sát thực trạng áp dụng phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra, Tác giả sử dụng phương pháp vấn trực tiếp đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh cán tra phòng nghiệp vụ nghiên cứu hồ sơ tra kinh tế xã hội Thanh tra tỉnh Quảng Nam Bố cục đề tài Luận văn gồm chương: + Hưu, viê ̣c và trơ ̣ cấ p khác: 139.916.000 đ, đa ̣t 97,79% + Già trẻ cô đơn : 30.205.000 đ + Chi xã hô ̣i khác : 12.173.000, đa ̣t 52,92% - Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 2.505.006.156đ, vượt 40%, đó: + Tổng quỹ lương: 1.382.130.346đ, đa ̣t 97,79% + Chi quản lý NN: 901.323.176đ, vượt: 348,41% + Đảng : 139.064.856đ, vượt: 15,95% + MTTQ 11.334.500 đ, vượt 13,34 % + Đoàn Thanh niên 26.051.100đ, vượt 73,67% + Hội Phụ nữ 24.980.000 đ, vươ ̣t 149,80% + Cựu chiến binh 10.000.000đ, đạt 100% + Hội Nông dân 10.122.178đ, vươ ̣t 1,22% 23.490.000 đ, vươ ̣t 134,90% - Các hiêp̣ hô ̣i tổ chức xã hô ̣i khác: a.3/ Chuyể n nguồ n sang năm sau 320.000.000 đ, vươ ̣t 357,14% b Việc chấp hành dự toán chi ngân sách 2014: Nhiệm vụ chi ngân sách năm 2014 theo báo cáo tài UBND xã XYZ vượt so với dự toán năm, cụ thể: - So với dự toán huyện giao: vượt 256,6% - So với dự toán xã xây dựng: vượt 241,9% So với dự toán xã xây dựng (trên sở dự toán huyện giao) nội dung cho thấy: b.1/Chi đầu tư phát triển: 4.859.203.422đ vượt 2.069% b.2/ Chi thường xuyên: 6.840.683.347đ vượt 119,7 %, đó: - Chi quốc phòng, an ninh địa phương: - Chi nghiệp kinh tế: + Sự nghiệp giao thơng: 493.446.700đ, vượt 186,9 % 335.761.961đ, vượt 107%, đó: 48.957.961đ, vượt 66,2% + S/nghiệp Nông,lâm,Tlợi, hsản: 178.201.000đ, vượt 256,4% + S/nghiệp Thị chính: 0/10.000.000đ + Sự nghiệp Mtrường: 19.274.000 đạt 96,37% + Sự nghiệp khác: - Chi nghiệp theo định mức : 385.996.680 vượt 1.443,4% 2.684.135.772đ, vượt 629,4%, đó: + Chi nghiệp giáo dục, đào tạo: 18.335.000đ, đạt 91,67%, + Chi nghiệp VHTT, : 120.462.500đ,Vượt 40% + Sự nghiệp phát thanh: 27.916.000đ, đạt 99,7% + Chi nghiệp thể dục, thể thao: 49.000.000đ, đạt 100 %, + Chi nghiệp xã hội: 2.468.422.272đ, vượt 1.227% - Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 3.029.771.234đ, vượt 27,9%, đó: + Tổng quỹ lương: 2.052.831.340đ, vượt 8,78% + Chi quản lý NN: 701.229.121đ, vượt: 149,55% + Đảng : 157.301.200đ, vượt: 96,62% + MTTQ 10.223.000đ, vượt 2,23 % + Đoàn Thanh niên 32.504.000đ, vượt 8,34% + Hội Phụ nữ 10.000.000, đạt 100% + Cựu chiến binh 24.928.000đ, đạt 99,71% + Hội Nông dân 24.729.000đ, đạt 98,91% + Tổ chức xã hội khác 37.790.000 vượt 88,95% - Chi khác : 0/23.000.000đ III Thanh tra công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách: Công tác quản lý thu ngân sách: 1.1 Thu cho thuê mặt bằng: Hằng năm, UBND xã XYZ có cho thuê đất khu đất hoang thuộc UBND xã quản lý để nhân dân làm kinh tế trang trại Đây phần nguồn thu ngân sách xã Năm 2013 cho thuê 50 trang trại với diện tích cho thuê 36.607m2 Tổng phải thu theo hợp đồng là: 134.900.000đ Trong năm thu được: 89.800.000đ ( 66,58%) số phải thu, nợ chuyển năm sau 45.100.000đ (chiếm tỷ lệ 33,42%) Năm 2014 cho thuê 68 trang trại với số diện tích cho thuê 38.134m Tổng phải thu theo hợp đồng là: 161.664.500đ Trong năm thu được: 66.955.000đ,( 41,42%) nợ theo HĐ là: 94.709.500đ (58.58%) Qua kiểm tra, Hợp đồng không phản ánh đầy đủ thơng tin, chế tài tốn; HĐ số sau ký trước HĐ số trước, số trường hợp không lưu HĐ, khơng có lý HĐ, tốn cơng nợ HĐ hết kiệu lực thực hiện, kế tốn khơng mở sổ theo dõi phải thu theo HĐ khơng đơn đốc kịp thời nguồn thu vào NS 1.2 Nợ phải thu: Năm 2013, số dư nợ tài khoản phải thu là: 385.115.000đ, năm 2014 số dư nợ tài khoản phải thu là: 519.883.000đ Trong thực tế, tài khoản kế toán sử dụng để phản ánh chung khoản phải thu đơn vị Theo hệ thống tài khoản KTHCSN, khoản tạm ứng nội phản ánh TK 312, phải thu đơn vị phản ánh TK 311 Đề nghị kế toán tách riêng khoản tạm ứng sử dụng nội khoản tạm ứng cho đơn vị có quan hệ với ngân sách theo hợp đồng để phản ánh vào tài khoản hệ thống TK KTHCSN theo quy định Đối với khoản tạm ứng chi cho hoạt động UBND kinh phí năm phải tốn thu hồi năm để khơng ảnh hưởng kế họach chi NS năm sau Đến thời điểm tra, nợ tạm ứng ngân sách phản ánh TK phải thu 311 có số dư: 519.883.000đ Số dư thể khoản nợ UBND xã tạm ứng cho cá nhân để XDCB chi thường xuyên từ năm 2014 trở trước Một số khoản tạm ứng để chi tạm ứng cho nhà thầu từ nhiều năm trước tốn cơng trình khơng theo dõi thu hồi giữ lại khối lượng khơng tốn, trường hợp sau: Lê Khải: 30.000.000đ; ( tạm ứng làm cầu chưa TT) Lý Hồng Lập: 15.000.000đ; Văn Thanh Trúc: 11.000.000đ; Cơng ty Vạn Tường: 33.800.000đ (UB giữ lại khối lượng XD đường giao thơng chưa tốn); Ông Võ Hiền: 35.000.000đ; Trần Thị Liên: 10.000.000đ; Trường Hồ Văn Biển: 12.550.000đ; CT TVTK Đà Nẵng: 14.000.000đ ( UB giữ lại khối lượng XD chưa tốn); CTXD Hội An: 13.768.000đ( UB giữ lại khối lượng XD chưa toán); 10.Văn Đức Thu: 91.246.000 đ; ( tạm ứng chi BTTH cho thôn Tân Khai) Tại biên xét duyệt toán năm 2012, 2013 Phòng TC-KH có ý kiến đề nghị UBND xã xử lý khoản tạm ứng để tất toán khoản nợ tạm ứng ngân sách đến chưa thực Qua tra, ĐTT kiến nghị UBND huyện đạo Phòng TC-KH hướng dẫn xã lập thủ tục liên quan đến công tác XDCB cơng trình chưa tốn đến thời điểm tra để tất toán khoản nợ tạm ứng cá nhân liên quan công tác XDCB 1.3 Nợ phải trả: Đến thời điểm tra, sổ sách kế toán thể nợ Ban quản lý điện xã số tiền 970.000.000đ Qua kiểm tra, khoản thu nhập ròng họat động quản lý điện từ năm trước để lại Hiện Ban quản lý điện giải thể bàn giao số tiền cho UBND xã quản lý Thực tế UBND xã bảo tồn nguồn kinh phí đến chưa sử dụng Kiến nghị phản ánh vào nguồn kinh phí đầu tư để sử dụng đầu tư cơng trình kiến thiết hạ tầng cho địa phương 1.4 Thu khoản nhân dân đóng góp (NDĐG): a Thu ủng hộ NS: Hằng năm, NS xã thu đóng góp NS XDCSHT theo Nghị Quyết HĐND quy chế thu UBND xã Nguồn thu dựa cấp đất nghĩa trang cho địa phương khác có nhu cầu Năm 2013 thu 605.100.000đ, chiếm tỷ lệ 17.5% NS; năm 2014 thu 2.509.900.000đ chiếm tỷ lệ 66% NS Đây tiêu thu vượt cao nhiều lần so DT khoản thu không ổn định, khơng thể giao kế hoạch sát thực tế Khoản thu sử dụng cho việc đầu tư CSHT địa phương b Thu khoản NDĐG theo quy định: Qua kiểm tra 10 thôn và làm viê ̣c với kế toán về các khoản thu của thôn năm sau: Năm 2013: - Thuế nhà đấ t: Chỉ tiêu thu năm :29.153.200 đ Thu năm : 30.871.800 đ Tỉ lê ̣ : 105,89% - Quỹ ANQP: Chỉ tiêu thu năm : 48.180.000 đ 10 Thu năm : 48.340.000 đ Tỉ lê ̣ : 100,33% - Quỹ đề n ơn: Chỉ tiêu thu năm : 9.515.000đ Thu năm : 9.685.000 đ Tỉ lê ̣ : 101,78% - Quỹ phòng chố ng thiên tai: Chỉ tiêu thu năm : 9.515.000đ Thu năm : 9.705.000đ Tỉ lê ̣ : 102% - Quỹ BVTE: Chỉ tiêu thu năm : 9.375.000 đ Thu năm : 9.460.000 đ Tỉ lê ̣ : 100,90% Năm 2014: - Quỹ đề n ơn: Chỉ tiêu thu năm : 11.625.000đ Thu năm : 11.640.000đ Tỉ lê ̣ : 100,13% - Quỹ phòng chố ng thiên tai: Chỉ tiêu thu năm : 11.625.000đ Thu năm : 11.640.000đ Tỉ lê ̣ : 100,13% - Quỹ BVTE: Chỉ tiêu thu năm : 11.625.000đ Thu năm : 11.640.000đ Tỉ lê ̣ : 100,13% Nhìn chung qua kiể m tra năm các thôn của xã Điê ̣n Dương thực hiêṇ các khoản thu cho ngân sách xã đề u đa ̣t 100%, là viê ̣c làm khá tố t của các thôn viê ̣c chấ p hành các chủ trương của UBND xa.̃ 11 Riêng năm 2014 đố i với khoản thu thuế nhà đấ t UBND xã không có chủ trương thu mà để sang năm 2013 mới thu, quỹ ANQP năm 2014 xã không thu Công tác quản lý chi ngân sách: Qua kiểm tra công tác quản lý chi NS năm 2013, 2014 cho thấy: - Sự tập trung lãnh đạo, đạo, quản lý điều hành UBND xã có nhiều cố gắng Bộ phận tài thường xuyên cân đối đủ nguồn kịp thời cho nhu cầu chi xã, không để xảy tình trạng thâm hụt nguồn - Hồ sơ kế tốn lưu trữ gọn gàng thuận lợi cho cơng tác kiểm tra - Công tác phân bổ nguồn chi cho đầu tư sở hạ tầng trọng đáng kể - Bộ phận kế toán tiếp nhận cơng tác kế tốn từ năm 2013, cơng việc mẻ với khối lượng cơng việc lớn phận kế tốn có nhiều cố gắng việc cập nhật chứng từ, theo dõi sổ sách kịp thời, đầy đủ Bên cạnh lên tồn như: - Một số phiếu chi có ngày tháng chứng từ gốc khơng hợp lệ như: PC số 26 ngày 26/01/2013 chứng từ gốc ghi ngày 28/01/2013, P/chi số 78 ngày 24/02/2013 chứng từ gốc ghi ngày 01/3/2013 - Phiếu chi khơng có đầy đủ chữ ký đối tượng liên quan: + Khơng có chữ ký thủ trưởng, chữ ký người nhâ ̣n tiề n như: PC số 55 ngày 16/02/2013 về cấ p phát trơ ̣ cấ p tháng 01+ 02/2013 + Khơng có chữ ký thủ trưởng đơn vị như: PC số 12, 13, 14 (tháng 01/12); PC 411 (10/12) + Khơng có chữ ký thủ trưởng đơn vị thủ quỹ như: PC số 385 (9/12), PC số 465, 466 (12/12) Những chứng từ là vi phạm khoản g, Điều 17, Luật Kế toán “Nội dung chứng từ kế toán: …Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt người có liên quan đến chứng từ kế tốn” - Chi phụ cấp từ tháng 01 đế n tháng 12 năm 2013, tháng 01 đế n tháng 12 năm 2014 chứng từ gốc kèm theo phiếu chi Qua làm việc với phận Kế tốn xã có giải trình: chứng từ chi phụ cấp để thủ quỹ Đề nghi ̣ kế toán bổ sung chứng từ gốc vào chứng từ toán lưu trữ tập trung hồ sơ kế toán 12 - Các khoản chi 200.000đ toán bảng kê bán lẻ giấy nhận tiền, cụ thể: + Năm 2013: phiế u chi số 164 ngày 12/5/2013 chi mua dây tưới nước số tiề n 540.000đ phiế u chi số 428 ngày 15/11/2013 chi mua vâ ̣t liêụ xây dựng 1.767.000đ; + Năm 2014: * Chi mua trà toán giấy nhận tiền, không ghi địa chỉ, số lượng hàng mua Cụ thể: PC số 39 (tháng 01/12): 260.000đ, PC 108 (tháng 3/12): 280.000đ, PC 182 (tháng 5/12): 560.000đ, PC 210 (tháng 5/12): 550.000đ, PC 270 (7/12): 360.000đ, PC 309 (8/12): 240.000đ, PC 435 (5/12): 280.000đ * Chi mua hoa sử dụng bảng kê bán lẻ giấy nhận tiền để tốn, điển hình như: PC 129 (tháng 3/12) chi hoa Đại hội Đồn có kê bán lẻ ngày với số tiền: 600.000, 300.000, 210.000đ; PC 138 (tháng 4/12): số tiền 250.000đ; p/c chi 184 (tháng 5/12) chi vòng hoa: 600.000đồng; PC số 211 (tháng 5/12) chi lẳng hoa, mâm quả: 1.100.000đ; PC 504 chi mua hoa …: 650.000đ, 300.000đ, 450.000đ, 250.000đ * Một số khoản chi khác như: PC 377 (tháng 9/12) mua áo dài tặng giáo viên: 600.000 mua tách trà 250.000đ; PC 503 (12/12) chi mua đồ điện: 512.000đ…Tổng số tiền chi: 8.602.000đ; Các khoản chi 200.000đ toán bảng kê bán lẻ giấy nhận tiền khơng Điều 17, Luật kế tốn hành qui định nội dung chứng từ kế toán Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 phủ “ Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, giao hóa đơn bán hàng cho Trường hợp bán lẻ hàng hóa cung cấp dịch vụ mức tiền quy định mà người mua hàng khơng u cầu khơng phải lập hóa đơn bán hàng Chính phủ quy định cụ thể trường hợp bán hàng mức tiền bán hàng lập hóa đơn bán hàng” Tổng cộng chi số tiền 10.749.000đ sử dụng chứng từ gốc không quy định ( Năm 2013: 2.307.000đ, 2014: 8.402.000đ), - Chi tốn chứng từ gốc khơng hợp lệ với số tiền 9.999.000đ, cụ thể: * Năm 2013: 13 + Phiế u chi số 66 ngày 21/02/2013 người nhâ ̣n tiề n: Đoàn Thi ̣ Mỹ Dung số tiề n: 9.152.500đ, về khoản: Tổ ng kế t nhiê ̣m vu ̣ 2010 và triể n khai nhiê ̣m vu ̣ 2013, giấ y đề nghi ̣ toán ghi ngày 07/01/2013, kiể m tra chứng từ gốc nội dung tốn cơm trưa ngày 18/01/2013 sớ tiề n: 3.325.000đ không phù hợp với giấ y đề nghi ̣ toán ( toán trước ngày nghiệp vụ phát sinh ); + Phiế u chi số 67 ngày 21/02/2013 người nhâ ̣n tiề n: Đoàn Thi ̣ Mỹ Dung số tiề n: 6.295.000đ, về khoản: gă ̣p mă ̣t lañ h đa ̣o xã cuố i năm, giấ y đề nghi ̣thanh toán ghi ngày 24/01/2013, kiể m tra chứng từ gốc ngày 22/10/2013 số tiề n: 1.795.000đ, không phù hợp với giấ y đề nghi toán( toán trước ngày nghiệp vụ phát sinh); ̣ + Phiế u chi số 100 ngày 10/3/2013 người nhâ ̣n tiề n: Huỳnh Thi ̣Tú Sen số tiề n: 4.939.000đ, về khoản: Ho ̣p HĐND xã ngày, giấ y đề nghi ̣ toán ghi ngày 09/3/2013, kiể m tra chứng từ gốc (không có ngày ), tháng năm 2010, số tiề n: 4.879.000đ, là không phù hợp với giấ y đề nghi ̣ toán( toán trước ngày nghiệp vụ phát sinh ); - Chi tốn khơng đầy đủ chứng từ gốc: + Tại phiếu chi 156 (tháng 4/12), chứng từ gốc thiếu 100.000đ; PC (02/12) chi khen thưởng cho tập thể cá nhân Hội nghị khen thưởng, số tiền: 8.300.000đ khơng có danh sách chữ ký người nhận tiền - Một số chứng từ ( từ số 212 đế n 216, 218/ 2013) kế toán lưu trữ không tâ ̣p trung ( lưu trữ hồ sơ bầ u cử) gây khó khăn cho công tác kiể m tra - Chi sai định mức quy định: Theo QĐ 14 ngày 20/6/2013 UBND tỉnh Quảng Nam chi cơng tác phí ngày tiền phương tiện lưư trú 100.000đ/người/ ngày Tại PC số 362 ngày 20/9/12, chi cơng tác phí tập huấn cơng tác tun giáo: 1.280.000đ/ người, tức chi 160.000đ/người Như UBND xã chi tăng 60.000đ/người x = 480.000đ vi phạm QĐ 14 ngày 20/6/2013 UBND tỉnh Quảng Nam - Nội dung phản ánh chứng từ toán không đầy đủ, không quy định khoản 2, Điều 19, Luật Kế toán qui định chung chế độ kế tốn hành nghiệp hành “Chứng từ kế toán phải lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, xác theo nội dung quy định mẫu”: Kiểm tra năm 2014 có 13 hố đơn 14 mua hàng khơng có ngày, tháng, năm vi phạm Luật Kế toán hành qui định số nội dung chứng từ kế toán với số tiền: 34.491.000đ - Tạm ứng XDCB tiền mặt lớn vượt tồn quỹ tiền mặt theo quy định định mức tồn ngân NS xã theo thông tư số 33/2006/TT-BTC ngày 17/4/2006 ( 30.000.000đ) tạm ứng phiếu chi số 62 ngày 19.1.2014 tạm ứng cơng trình Sân vận động xã : 75tr, tạm ứng xây dựng nghĩa địa Tân Khai 150 tr, tạm ứng thi công trường Lê Ngọc Giá 50 tr, v.v IV.Kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đầu tư: Phân tích sử dụng nguồn đầu tư năm 2013: 4.087.952.100đ; - Năm 2014 nguồn ĐT mang sang 2013: 103.988.677đ; - Phát sinh nguồn thu năm: 3.983.963.423đ gồm: + Ngân sách cấp: 1.162.000.000đ + Thu đóng góp ĐT CSHT: 431.000.000đ; + Thu ĐBTH đất CI: 304.656.910đ; + Thu chuyển nguồn NS năm 2013: 2.086.306.513đ; - Đã chi ĐT năm 2013: 3.727.089.582đ; gồm: + Chi ĐT XDCB CT: 3.149.037.000đ; + Chi sửa chữa mua sắm phục vụ công tác quản lý Nhà Nước: 107.248.000đ; + Chi chuyển nguồn năm 2014: 320.000.000đ; Nguồn ĐT chưa sử dụng chuyển năm sau: 320.862.518đ Phân tích sử dụng nguồn đầu tư năm 2014: - Năm 2013 nguồn ĐT mang sang 2014: 320.862.518 đ; - Phát sinh nguồn thu năm: 6.134.899.368đ gồm: + Ngân sách cấp: 2.175.754.000đ + Thu đóng góp ĐT CSHT: 2.009.900.000đ; + Thu MB, 88.620.000 đ; + Thu ĐBTH đất CI: 719.762.850đ; + Thu chuyển nguồn NS năm 2013: 320.000.000đ; + Điều từ nguồn kinh phí GPMB : 500.000.000đ; - Đã chi ĐT năm 2014: 5.264.785.736đ; gồm: + Chi ĐT XDCB CT: 4.711.388.995đ; 15 + Chi sửa chữa mua sắm phục vụ công tác quản lý Nhà Nước: 553.386.741đ; + Chi BTTH thu hồi đất: 278.293.680đ; Nguồn ĐT chưa sử dụng chuyển năm sau: 870.123.362đ Thực tế cuối năm 2014 kết dư KB: 504.746.598đ Kết luận: năm 2013 sử dụng âm nguồn ĐT: 320tr, năm 2014 sử dụng âm nguồn đầu tư 44,5 tr (chưa cân đối nguồn vượt thu để chi CCTL cho CB xã), thể việc sử dụng kinh phí năm 2014 chặt chẽ chấp hành theo dự toán ngân sách tốt so năm 2013 Phần thứ III: Nhận xét kết luận I Công tác lập chấp hành dự toán ngân sách: Qua kiểm tra ngân sách năm 2013, 2014 UBND xã XYZ, hàng năm lập dự toán thu, chi ngân sách để trình HĐND xã phê duyệt; cơng tác lập dự toán thu, chi hàng năm dựa số liệu năm trước nhiệm vụ cụ thể năm sau để giao tiêu cho thôn, phận phân chia theo quý từ cơng tác quản lý thu nhiệm vụ chi quản lý theo quy định Luật ngân sách Nhìn chung cơng tác lập giao dự tốn xã theo trình tự Luật ngân sách Bộ phận tài làm tham mưu tương đối tốt cho UBND việc lập dự toán ngấn sách Trong năm 2013, 2014 xã vượt thu tương đối lớn tạo điều kiện cho ngân sách xã hoạt động Tuy nhiên xây dựng dự toán kế hoạch huyện giao khơng có hướng khai thác nguồn thu cho ngân sách Công tác lập chấp hành dự tốn thu ngân sách: Nhìn vào kết thu NS 2013 2014, nhận thấy: Qua năm 2013, 2014 NS thu đạt vượt cao so tiêu huyện giao Tuy nhiên, qua phân tích, ngồi thu từ NS cấp ( chiếm 51% thu NS 2013, chiếm 64% thu NS năm 2014) tiêu thu vượt đóng góp NS từ việc cấp đất nghĩa địa, nguồn thu không ổn định bền vững Do đó, NS dễ bị ảnh hưởng nguồn thu khơng Qua cho thấy UBND cần quan tâm đến khai thác nguồn thu từ hoạt động KTXH địa phương thu cho thuê mặt trang trại, thu khoản điều tiết từ thuế, phí, lệ phí So sánh kết kỳ năm trước, UBND xã hoàn thành 2/3 tiêu DT huyện giao, tiêu thu phần điều tiết đạt 145% so năm trước đạt 47% Có nguyên nhân đạt là: - tiêu giao thuế LPTB năm sát với thực tế, công tác đạo, điều hành UBND nổ lực phận quản lý ngân sách 16 UBND xã đạo chặt chẽ, bám sát DT giao để đôn đốc thu đạt vượt tiêu thu điều tiết đạt 145%, thu thuế VAT đạt 135% Trong bối cảnh kinh tế năm 2014, việc suy thoái kinh tế chung ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thành phần kinh tế, việc đạt vượt tiêu thu NS thể quan tâm đạo Đảng uỷ, HĐND hiệu điều hành NS Chủ tịch UBND phận tham mưu, cần phát huy Công tác lập chấp hành dự toán chi ngân sách: - Từ số liệu phân tích cho thấy, năm 2013, 2014 thực tổng chi ngân sách vượt so với dự toán xã xây dựng Việc chi vượt dự tốn có ngun nhân khách quan có nguyên nhân chủ quan: + Về khách quan: thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp để chi đầu tư phát triển năm 2013vượt 46,20%, chi thường xuyên vươ ̣t 85,13% (chi dịch lợn tai xanh); năm 2014 chi đầu tư phát triển vượt 2.069%, chi cho nghiệp xã hội vượt 1.227%, chi nghiệp nông lâm, thủy lợi, hải sản vượt 256,4% (chi dịch cúm gia cầm dịch lợn tai xanh), chi Quốc phòng, an ninh địa phương vượt 186,9% chi đền bù đất cơng ích khoản chi nghiệp khác vượt 1.012,6% + Về chủ quan: công tác quản lý điều hành không tuân thủ qui chế chi tiêu nội bộ, từ chi tiêu vượt tiêu chuẩn, chi theo nhu cầu chi cho hoạt động quản lý nhà nước Bên cạnh đó, việc lập dự toán chưa sát, chưa bao quát hết nhiệm vụ chi phận nên dẫn đến số khoản chi vượt cao so với dự toán xã xây dựng như: năm 2013 chi nghiệp an ninh điạ phương vươ ̣t 211,03%, chi sự nghiê ̣p kinh tế vượt 881,86%, chi cho hoạt động QLNN vượt 41,26%,; năm 2014 chi nghiệp khác vượt 430,8%, chi cho hoạt động QLNN vượt 149,55%, hoạt động Đảng vượt 96,62%, chi quốc phòng, an ninh địa phương: 217.725.753đ, vượt 211,03 %, S/nghiệp Nông, lâm, Thuỷ lợi, hải sản: 883.776.500đ, vượt 2.180,12%, chi quản lý NN: 901.323.176đ, vượt: 348,41% … chi cho sự nghiêp̣ đào ta ̣o và ho ̣c tâ ̣p cô ̣ng đồ ng mới đa ̣t 21,15%, chi cho sự nghiêp̣ giao thông đa ̣t 55,40 Vấn đề ảnh hưởng đến việc điều hành ngân sách cho năm sau Cần phải rút kinh nghiệm II Cơng tác kế tốn: Ưu điểm: 17 - Thu NS đạt vượt tiêu giao, hoàn thành kế hoạch thu NS UBND huyện giao năm Thu NDĐG đạt 100% kế tiêu giao; - Cơng tác kế tốn thực phần mềm vi tính nên thuận lợi việc cập nhật chứng từ thu, chi ngày, rút ngắn thời gian tác nghiệp kịp thời báo cáo toán theo quy định ngành Tài Mở số kế tốn đầy đủ theo quy định Các phát sinh phản ánh kịp thời sổ sách Hồ sơ lưu trữ ngăn nắp Báo cáo toán theo biểu mẫu mục lục ngân sách, số dư tiền gửi có xác nhận Kho Bạc quan chủ quản, UBND phê duyệt, công khai theo quy định Điều hành chi ngân sách bám sát theo dự tốn giao từ đầu năm, khơng để xảy thâm hụt nguồn Bộ phận tài ngân sách xã XYZ gồm có kế tốn, thũ quỹ; kế tốn làm cơng tác KTNS từ cuối năm 2013 nên mẻ chưa có kinh nghiệm quản lý NS; với kết thu, chi năm nói nhiệm vụ phận kế tốn có khối lượng cơng việc lớn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm nổ lực hoàn thành nhiệm vụ Qua kiểm tra ngân sách năm, phận kế toán, thủ quỹ có nhiều cố gắng cơng tác cập nhật chứng từ sổ sách ngày, kịp thời tổng hợp toán theo quy định mục lục ngân sách Nhà nước, giúp cho công tác lãnh đạo, đạo sát với tình hình địa phương Khuyết điểm: Ngồi ưu điểm trên, tồn cơng tác kế tốn ngân sách sau: - Công tác quản lý thu ngân sách: + Việc phản ánh nội dung thu ngân sách chưa đầy đủ thông tin, phiếu thu không lưu kèm theo chứng từ gốc sở pháp lý thu NS phản ánh nội dung thu + Đăng ký số chứng từ kế tốn trùng lắp khơng liên tục, như: 1tháng có phiếu thu số, ngày tháng Chuyển sổ kế toán đầu kỳ không phản ánh số dư cuối kỳ năm trước tài khoản: 112.1- tiền gửi kho bạc, 714.2 nguồn kinh phí ngân sách năm Những trường hợp tạm ứng XDCB tiền mặt lớn vượt tồn quỹ tiền mặt theo quy định thông tư số 33/2006/TT-BTC 18 ngày 17/4/2006 Nợ tạm ứng, nợ phải thu khơng tốn kịp thời cuối năm làm ảnh hưởng quản lý NS năm sau + Công tác tốn cuối năm 2014 khơng kịp thời theo quy định + Thu cho thuê mặt bằng: Nội dung hợp đồng khơng quy định cụ thể điều kiện tốn Một số trường hợp khơng có hợp đồng, khơng thực lý HĐ theo quy định Việc theo dõi cho thuê mặt không chặt chẽ Không mở sổ theo dõi phải thu, nợ nghĩa vụ theo HĐ Năm 2013 nguồn thu chậm theo HĐ là: 37%, năm 2014 nguồn thu bị chiếm dụng ~ 60% khoản phải thu năm + Phản ánh vào tài khoản chưa nội dung kinh tế phát sinh - Công tác quản lý chi ngân sách: + Một số chứng từ tốn khơng quy định hành Bộ Tài chính; chứng từ gốc khơng hợp lệ, khơng phản ánh đầy đủ nội dung kinh tế phát sinh; phiếu chi khơng có đầy đủ chữ ký đối tượng liên quan nội dung quản lý; tốn khơng có đầy đủ chứng từ gốc, lưu trữ chúng từ kế toán chưa quy định vi phạm khoản Điều 17, Luật Kế toán “Nội dung chứng từ kế toán: …Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt người có liên quan đến chứng từ kế toán”; “ Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, giao hóa đơn bán hàng cho Trường hợp bán lẻ hàng hóa cung cấp dịch vụ mức tiền quy định mà người mua hàng không u cầu khơng phải lập hóa đơn bán hàng Chính phủ quy định cụ thể trường hợp bán hàng mức tiền bán hàng khơng phải lập hóa đơn bán hàng” - Nội dung phản ánh chứng từ tốn khơng đầy đủ, khơng quy định khoản 2, Điều 19, Luật Kế toán qui định chung chế độ kế tốn hành nghiệp hành “Chứng từ kế toán phải lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, xác theo nội dung quy định mẫu ”với số tiền: 34.491.000đ - Thanh tốn khơng có hố đơn đỏ theo quy định: 10.749.000đ, khơng có đủ chứng từ gốc: 8.400.000đ, chứng từ gốc không hợp lệ: 9.999.000đ, chi sai định mức : 480.000đ, tổng cộng số tiền chi vi phạm quy định chế độ kế toán hành: 29.628.000đ Những khoản chi lẽ ra, ĐTT xuất toán khách quan kế tốn chưa có kinh nghiệm nên nêu lên để rút kinh nghiệm chấn chỉnh ( 19 19.629.000đ) Đối với khoản tốn năm 2013 chứng từ gốc khơng hợp lệ : 9.999.000đ, ĐTT kiến nghị xuất toán, thu hồi vào NS - Sử dụng nguồn đầu tư khơng mục đích năm 2013 320 triệu đồng, năm 2014: 44,5 triệu đồng Phần thứ IV: Kiến nghị biện pháp xử lý I Kiến nghị chủ tịch UBND xã: Xây dựng dự toán thu NS năm cao KH huyện giao 5% để có động lực phát triển tăng trưởng NS; lập dự toán sát thực tế để đảm bảo công tác chấp hành DTNS theo nghị HĐND năm; Chấn chỉnh việc tạm ứng XDCB tiền mặt lớn vượt tồn quỹ tiền mặt theo quy định; phối hợp với phòng TC-KH lập thủ tục tốn khoản nợ cơng trình đến cuối năm 2014 để lý toán khoản nợ phải thu dây dưa từ năm trước Quản lý chi ngân sách theo định mức quy chế chi tiêu nội định mức khác theo quy định hành; điều chỉnh thu đóng góp NS CT Đại Thành vào nguồn thu ĐGXDCSHT năm 2013: 100.000.000đ; nhập nguồn ĐTCSHT số tiền TK phải trả cuối năm 2014 ”nợ phải trả Ban Quản lý điện: 970.000.000đ” Tổng số chuyển vào nguồn thu ĐT năm 2013 theo kết tra: 1070.000.000đ; Mở sổ theo dõi thu cho thuê mặt bằng, soạn thảo nội dung hợp đồng có chế tài tốn để thuận tiện quản lý nguồn thu, hạn chế chiếm dụng NS KT theo dõi, đôn đốc công tác thu theo hợp đồng lý hợp đồng theo quy định nhằm quản lý tốt nguồn thu cho NS xã; Chấn chỉnh việc sử dụng khơng mục đích nguồn kinh phí đầu tư Kiểm điểm kế tốn ngân sách việc tốn khơng quy định Bộ Tài năm với số tiền: 29.628.000đ, chấn chỉnh cơng tác kế tốn NS theo nội dung nêu phần “ Nhận xét, kết luận”; Kiểm điểm Chủ Tài khoản việc sử dụng nguồn đầu tư khơng mục đích năm 364.500.000đ nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành NS phần kết luận nêu; II Kiến nghị Chánh tra tỉnh: 20 Kiến nghị UBND thị xã Điện Bàn ban hành định xuất toán thu hồi số tiền: 9.999.000 đ chi khơng có hố đơn hợp lệ; Kiến nghị UBND xã chấn chỉnh công tác kế toán NS theo nội dung nêu kết luận; Kết luận tra theo quy định Pháp luật Trên báo cáo kết tra công tác quản lý thu chi NS UBND xã XYZ năm 2013, 2014 Đoàn tra kính báo cáo Nơi nhận: -Chánh Thanh tra -Lưu ĐỒN THANH TRA Trưởng đồn Võ Thị Thúy Hà 21 ... Kiểm tra cân đối thu, chi ngân sách 1.2 PHƯƠNG PHÁP KỸ THU T THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.2.1 Phương pháp áp du ̣ng hoạt động tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước Phương. .. DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỸ THU T KIỂM TỐN VÀO CƠNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 73 3.1 QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG KỸ THU T KIỂM TỐN VÀO CƠNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI. .. thực tiễn công tác tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước Thanh tra tỉnh Quảng Nam 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP KỸ THU T KIỂM TOÁN 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước tại thanh tra tỉnh quảng nam , Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước tại thanh tra tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn