de thi hoc sinh gioi toan 7

49 206 2 Gửi tin nhắn cho Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/49 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 04:10

A B C 6 0 0 5 0 0 Lp i Hc Toỏn Khúa 2006 Phòng gd-đt huyện an dơng Trờng thcs nam sơn Bài kiểm tra học kỳ ii năm học 2006-2007 Môn toán 7 (Phần trắc nghiệm) Họ tên: . Lớp: . Thời gian 20 phút Phách Điểm Lời phê của cô giáo (ký tên) Phách Đề 1: Hãy khoanh tròn chữ cái đợc chọn là câu trả lời đúng. Câu 1: Phân số 7 3 đợc phân tích thành tích nào sau đây? A. 13 1 . 3 2 B. 16 3 . 16 1 C. 4 3 . 4 1 D. 8 1 . 2 3 Câu2: Giá trị của biểu thức A = - 2x 2 y 3 tại x = 1; y = 1 là: A. -2 B. 2 C. -12 D. 12 Câu 3: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2x 2 y? A. -3x 2 y 2 B. -2x 2 y 3 C. (xy) 2 D. -3x 2 y Câu 4: Biết rằng đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M(1; 3) giá trị của a là: A. 3 B. 2 C. -2 D. 4 Câu 5: Số con của 10 hộ gia đình trong một tổ dân c đợc liệt kê ở bảng sau: Số TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số con 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 N=17 Dấu hiệu điều tra là: A. Số gia đình trong tổ dân c. B. Số con trong mỗi gia đình. C. Số ngời trong mỗi gia đình. D. Tổng số con của 12 gia đình. Câu 6: Đa thức x 1 có nghiệm là: A. 1 B. -1 C. 1 và -1 D. Không có nghiệm Câu 7: Cho tam giác ABC (nh hình vẽ). Khi đó ta có: A. AC < AB B. AC > AB C. AB = AC D. AB > BC M P N G I Lp i Hc Toỏn Khúa 2006 KHông đợc viết vào khu vực này. Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai? Trong một tam giác: A. Tổng độ dài hai cạnh bất kỳ lớn hơn độ dài cạnh còn lại. B. Hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. C. Góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất. D. Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh nhỏ hơn. Câu 9. Cho G là trọng tâm của tam giác MNP (nh hình vẽ) Đẳng thức nào sau đây không đúng? A. 3 1 = MI GI B. 2 3 = MI MG C. 3 2 = MI MG D. 2 1 = MG GI Câu 10 Trong các câu sau: Câu nào đúng (Đ)? Câu nào sai (S)? Trong một tam giác đờng phân giác và đờng trung tuyến cùng xuất phát từ một đỉnh trùng nhau thì tam giác đó cân. Đa thức f(x) = x + 2 có một nghiệm là x = -2. Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau. Câu11: Dùng các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ ( ) để đ ợc khẳng định đúng. Trong hai đờng xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đờng thẳng đến đờng thẳng đó. 1. Đờng xiên nào thì có hình chiếu lớn hơn. 2. Đờng xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì Trờng THCS Nam Sơn. Bài kiểm Tra đại số 7 Chơng III Số phách Họ tên: Lớp: Ngày KT: ./ /2007 Điểm Lời phê của cô giáo Đề lẻ: Lp i Hc Toỏn Khúa 2006 I/ Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1: Trong các câu có lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trớc câu trả lời đúng. Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7B đợc cho bởi bảng sau: Điểm (x) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 1 2 5 8 9 7 5 2 1 a/ Tần số của giá trị 6 của dấu hiệu là: A. 9 B. 5 C. 8 D.2 b/ Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là: A. 40 B. 36 C. 38 D. 41 c/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: A. 8 B. 10 C. 9 D. 7 d/ Mốt của dấu hiệu là: A. 10 B. 5 C. 8 D. 6 Câu 2: Sử dụng bảng tần số ở câu 2, cho biết trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai? a) Số trung bình cộng của dấu hiệu là 6 = X . b) Số trung bình cộng của dấu hiệu là 6 X . Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( .) trong các câu sau để đ ợc câu đúng. a) Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số trong bảng tần số. b) Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là của giá trị đó. II/ Tự luận: (6 điểm) - Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm đợc) và ghi lại nh sau: 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? b/ Lập bảng tần số và nhận xét. c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). d/ Tìm mốt của dấu hiệu. e/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng. Bài giải: Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22) I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: 1/ Nếu x 4= thì x = ? A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 16 2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2 n ≤ 2 × 32 A. 1 ; 2 ; 3 B. 3 ; 4 ; 5 C. 2 ; 3 ; 4 D. 4 ; 5 ; 6 3/ 3 3 .3 2 = ? A. 3 6 B. 9 5 C. 3 5 D. 9 6 4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ? A. x = 3 B. x = 3,2 C. x = 0,48 D. x = 2,08 5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau: M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048 A. M ≈ 3,26 B. M ≈ 3,25 C. M ≈ 3,24 D. M ≈ 3,23 6/ Cách viết nào đúng: A/ 55 55− = − B/ 55 55− = C/ 55 55− − = D/ 55 55− = Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: Thực hiện phép tính: 1/ 3 1 0,8 7 5 2   − + −  ÷   2/ 2 5 4 3 .3 3 Bài 2: Tìm x biết: 1/ 2 5 : x 3 6 − = − 2/ 3 1 4 x 4 2 5   − + =  ÷   Bài 3: Tìm các số a, b, c biết: a b c 3 5 7 = = và a + b – c = 10 Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm: 1D ; 2D ; 3C ; 4A ; 5A; 6B II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính 1/ 3 1 0,8 7 5 2   − + −  ÷   = 3 4 15 5 5 2   − + −  ÷   = 3 3 6 6 5 5 − − = − (1,5đ) 2/ 2 5 4 3 .3 3 = 7 3 4 3 3 3 = = 27 (1đ) Bài 2: (2,5đ) Tìm x 1/ 2 5 : x 3 6 − = − ⇒ x = 2 5 2 6 4 : . 3 6 3 5 5     − − = − − =  ÷  ÷     . Vậy x = 4 5 (1đ) 2/ 3 1 4 x 4 2 5   − + =  ÷   ⇒ 3 1 4 x 4 2 5 − − = ⇒ x = 3 1 4 4 2 5 − − = 15 10 16 11 20 20 20 20 − − = − . Vậy x = 11 20 − (1,5đ) Bài 3: (2đ) Ta có: a b c 3 5 7 = = = a b c 10 10 3 5 7 1 + − = = + − (1đ) a 10 a 10.3 30 3 = ⇒ = = b 10 b 10.5 50 5 = ⇒ = = c 10 c 10.7 70 7 = ⇒ = = (1đ) Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70 Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22) I. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Câu nào sau đây đúng? A/ -1,5 ∈ Z B/ 2 2 3 N∈ C/ N ∈ Q D/ 5 8 Q − ∈ 2/ Kết quả phép tính: 2 1 7 3 3 15 − + + là: A/ 8 21 B/ 11 15 C/ 4 5 D/ Đáp số khác 3/ Biết 1 4 2 x+ = . Giá trị của x là: A/ 7 2 B/ 7 2 − C/ 1 8 D/ 2 4/ Cho x= 6,67254. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là: A/ 6,673 B/ 6,672 C/ 6,67 D/ 6,6735 5/ Kết quả phép tính (-5) 2 .(-5) 3 là: A/ (-5) 5 B/ (-5) 6 C/(25) 6 D/ (25) 5 6/ Cho x x= . Khi đó x là: A/ Số hữu tỉ bất kì. B/ Số hữu tỉ dương. C/ Số hữu tỉ âm. D/ Số hữu tỉ không âm. II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ Tìm ba số a, b, c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22. 2/ Tính nhanh: a/ 4,8 + 3,2 + ( - 4,2 ) + ( - 4,8 ) + 4,2 b/ 3 1 3 1 19 33 7 3 7 3 × − × c/ (1000 – 1 3 ) . (1000 – 2 3 ) . (1000 – 3 3 ) . … . (1000 – 15 3 ) 3/ Tìm x, biết: a/ 2 3 3 3 . 5 5 x     =  ÷  ÷     ; b/ 2 1 5x − = Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. 1D 2C 3B 4A 5A 6D II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ (2 điểm)Ta có: a:b:c = 2:4:5 ⇒ 2 4 5 a b c = = 0,5đ Mà a + b + c =22 ⇒ 22 2 2 4 5 2 4 5 11 a b c a b c+ + = = = = = + + 0,5đ ⇒ a=4, b=8, c=10 1đ 2/ Tính nhanh:(2,5đ) a/ 4,8 + 3,2 + ( - 4,2 ) + ( - 4,8 ) + 4,2 =3,2 1đ b/ ( ) 3 1 3 1 3 1 1 3 19 33 19 33 14 2 7 3 7 3 7 3 3 7   − = − = − = −  ÷   g g g g 1đ c/ (1000 – 1 3 ) . (1000 – 2 3 ) . (1000 – 3 3 ) . … . (1000 – 15 3 )=0 0,5đ 3/ (2đ)Tìm x, biết: a/ 2 3 3 3 . 5 5 x     =  ÷  ÷     ⇒ 3 2 3 3 3 : 5 5 5 x     = =  ÷  ÷     0,5đ b/ 2 1 5x − = ⇒ 3 3x x= ⇒ = ± 1đ 100 0 60 0 O y x B A Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16) I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng) Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước? A. 1 B. 2 C. 4 D. Vô số Câu 2: Cho hình vẽ, biết a // b ; c ⊥ a. Khi đó A. b // c B. a // c C. c ⊥ b D. a ⊥ b Câu 3: Số đo x ở hình vẽ bên là: A. 70 0 B. 80 0 C. 100 0 D. 110 0 Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc (hình vẽ). Biết ¶ 1 O = 68 0 . Số đo các góc còn lại là: A. ¶ 3 O = 68 0 và ¶ ¶ 2 4 O O= = 122 0 B. ¶ 3 O = 112 0 và ¶ ¶ 2 4 O O= = 68 0 C. ¶ 3 O = 68 0 và ¶ ¶ 2 4 O O= = 112 0 D. ¶ 3 O = 122 0 và ¶ ¶ 2 4 O O= = 68 0 Câu 5: Cho hai góc · · xOy zOt= = 45 0 như hình vẽ Phát biểu nào sau đây đúng? A. · xOy và · zOt là hai góc đối đỉnh B. · xOy và · zOt là hai góc kề bù C. Tia Oy là tia phân giác của · xOt D. · yOt = 90 0 Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng: A. Vuông góc với đoạn thẳng B. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng C. Vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm D. Cả 3 câu trên đều đúng. II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: Cho Ax // By ; · xAO = 60 0 ; · AOB = 100 0 (hình vẽ bên) . Tính góc · OBy ? Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax Bài 2: Cho góc · AOB khác góc bẹt. Gọi OM là tia phân giác góc · AOB Vẽ các tia OC, OD lần lượt là tia đối của tia OA và OM 1/ Chứng minh: · · COD MOB= 2/ Biết · AOB = 110 0 . Tính góc · COD ? c b a d x 70 0 c b a 4 3 2 1 O b a 45 0 45 0 t z y x O Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm: 1A ; 2C ; 3D ; 4C ; 5D; 6C II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (3đ) Qua O vẽ đường thẳng song với Ax. · · AOt OAx= = 60 0 (góc soletrong do Ot // Ax) Khi đó: · · · BOt AOB AOt= − = 100 0 – 60 0 = 40 0 (1,5đ) Ta lại có: · · BOt OBy= (góc soletrong do By // Ot) Vậy · 0 OBy 40= (1,5đ) Bài 2: (4đ) 1/ Chứng minh: · · COD MOB= (2đ) Ta có: · · MOA MOB= (do OM là phân giác · AOB ) Mà: · · MOA COD= (góc đối đỉnh) Suy ra: · · COD MOB= 2/ Biết · AOB = 110 0 . Tính góc · COD ? (2đ) Vì OM là tia phân giác góc · AOB Suy ra: · · MOA MOB= = · 0 0 AOB 110 55 2 2 = = Vậy: · · COD MOB= = 55 0 D C M B A O 100 0 t 60 0 O y x B A [...]... đây là đúng.A. 75 , 075 ,0=B. 75 , 075 ,0=C. 75 , 075 ,0=D. 75 , 075 ,0=5. Trong các phân số sau, phân số nào viết đợc dới dạng số thập phân hữu hạn.A. 151B. 146C. 203D. 30126. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của số 57, 3 674 làA. 57, 36 B. 57, 37 C. 57, 3 67 D. 57, 4Phần II. Tự luận (7 iểm).Câu1.(2điểm)Thực hiện phép tính. a)( )4:329312550 b) 17 562134:22Câu2.(2điểm)Tìm... đúng?A/ -1,5 ∈ Z B/ 223N∈C/ N ∈ Q D/ 58Q−∈2/ Kết quả phép tính: 2 1 7 3 3 15−+ + là:A/ 821B/ 1115 C/ 45 D/ Đáp số khác3/ Biết 142x+ =. Giá trị của x là:A/ 7 2B/ 7 2−C/ 18D/ 24/ Cho x= 6, 672 54. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là:A/ 6, 673 B/ 6, 672 C/ 6, 67 D/ 6, 673 55/ Kết quả phép tính (-5)2 .(-5)3 là:A/ (-5)5B/ (-5)6C/(25)6D/ (25)56/... (0,25đ)Câu 6a (0,25đ)Câu 2a (0,25đ)Câu 7d (0,25đ)Câu 3b (0,25đ)Câu 8c (0,25đ)Câu 4b (0,5đ) Câu 9c (0,25đ)Câu 5c (0,25đ) Câu 10d (0,5đ)II/ TỰ LUẬN: (7 )BÀI ĐIỂM HƯỚNG DẪN GIẢI1230, 5đ0,25đ0,25đ0 ,75 đ0 ,75 đ0 ,75 đ0 ,75 đ0 ,75 đ0 ,75 đ0 ,75 đ( )3 3 23xy . 8x y4 ữ ( ) ( )3 3 238 xx y y4 = ì ữ = -6x4y5H số: -6; Phần biến: x4y5 ; bậc: 9.a) P(x) + Q(x) = (x3 - 2x2... 15 10 16 1120 20 20 20− − = −. Vậy x = 1120−(1,5đ) Bài 3: (2đ) Ta có: a b c3 5 7 = == a b c 10103 5 7 1+ −= =+ − (1đ)a10 a 10.3 303= ⇒ = =b10 b 10.5 505= ⇒ = =c10 c 10 .7 70 7 = ⇒ = =(1đ)Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70 Lớp Đại Học Toán Khóa 2006ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn:1/ Cho đường thẳng MN cắt... của lớp 7A và 7B biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9Câu3.(2điểm).Tính giá trị cña biÓu thøc sau.A = 10 .01,0- 169 + 3.49- 461Câu4.(1điểm).Tìm x, y biết. x + 2 + 2y + 3 0Phòng gd huyện kiến thụyđề kiểm tra số I (Đạisố 7) Lp i Hc Toỏn Khúa 2006 Phòng GD&Đt huyện kiến thụyTrờng thcs tú sơnđề kiểm tr 45'Môn: hình học 7 (đề số 01)Phần... 2xy3; 5xy3; -7x3y là: A. 0 B. 7xy3- 7x3y C. 14 x3y D. 7x2y6- 7x3yPhần II: Tự luận.Câu1(2điểm). Tìm bậc của đa thức M = - xy 3xy + 4xyCâu2(5 điểm). Cho hai đa thức : h(x) = - 5x3+ 2x2; g(x) = 5 + 5x3-x2a) TÝnh f(x) = h(x) + g(x)b) Tính f(1); f(-1)c) Chứng tỏ f(x) là đa thức không cã nghiÖm Lớp Đại Học Toán Khóa 2006ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)I. TRẮC... 7cm4. 64bằng.A 32 B -32 C 8 D - 85. Tõ tØ lÖ thøc dcba= víi a; b ; c; d ≠ 0 suy ra đợc các tỉ lệ thức nào dới đây.A. bcda=B. dabc=C. dcab=D. cdab=6. Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của số 65,9464 làA. 65,9 47 B. 65,946 C. 65,945 D. 95,950Phần II. Tự luận (7 iểm).Câu1.(2điểm) Tìm x biết.a)2x-1 = 16 b)(x -1)2 = 25Câu2.(2điểm) Tính số học sinh của lớp 7A... BC c) CA = CBPhầnII- Tự luận (7 iểm).Câu7(6điểm). Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng minh:a) ADE cânb) ABD = ACE Câu8(1điểm). Cho ABC, các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau ở O. Tính góc BOC, biết A = 1000Phòng gd huyện kiến thụyTrờg thcs tú sơnđề kiểm tra chơng ii (Hình học 7) Thời gian 45phút(không kể... trong bảng tần số.Câu 2: Trong các câu có lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trớc câu trả lời đúng.Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7B đợc cho bởi bảng sau:Điểm (x) 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tần số (n) 1 2 5 8 9 7 5 2 1a/ Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là:A. 36 B. 38 C. 40 D. 41b/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:A. 8 B. 9 C. 10 D. 40a/ Tần số của giá... hiệu là6X.d) Số trung bình cộng của dấu hiệu là 6=X.II/ Tự luận: (6 điểm)- Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm đợc) và ghi lại nh sau:10 5 8 8 9 7 8 9 14 85 7 8 10 9 8 10 7 14 89 8 9 9 9 9 10 5 5 14a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?b/ Lập bảng tần số và nhận xét.c/ Tính số trung . LUẬN: (7 ) BÀI ĐIỂM HƯỚNG DẪN GIẢI 1 2 3 0, 5đ 0,25đ 0,25đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ ( ) 3 3 2 3 xy . 8x y 4   −  ÷   ( ) ( ) 3 3 2 3.   = 1 – 1 + 0,5 = 0,5 23 1 4 . 7 5 - 13 1 4 : 5 7 = 23 1 4 . 7 5 - 13 1 4 . 7 5 = 7 5 . 1 1 23 13 4 4   −  ÷   = 7 5 .10 = 14 1 2 3 x - 1 4 = 5 6
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc sinh gioi toan 7, de thi hoc sinh gioi toan 7, de thi hoc sinh gioi toan 7

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP